• slide
  • slide
  • slide

Liikunnanohjauksen peruskoulutus

Yleistä koulutuksesta

Koulutus on ammattiin valmentavaa koulutusta, joten se soveltuu erinomaisesti peruskoulutukseksi liikunta-alasta haaveileville sekä täydennyskoulutukseksi mm. vapaa-ajan, hoitoalan tai sosiaalialan ammattihenkilöstölle. Lisäksi koulutus on hyvä vaihtoehto esim. välivuodeksi lukion jälkeen.

Liikunnanohjauksen peruskoulutuksessa opiskelija perehtyy monipuolisesti liikunnanohjauksen ja eri kunto- ja liikuntalajien perusteisiin sekä testaustoimintaan. Koulutuksen avulla opiskelija ohjataan myös soveltamaan ja kehittämään liikuntalajeja eri ryhmille sopiviksi ja turvallisesti toteutettaviksi harrastuksiksi. Lisäksi koulutuksessa korostetaan liikunnan tarjoamisen mahdollisuutta jokaiselle sekä liikunnan virkistävää ja elämyksellistä merkitystä.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Opiskelut koostuvat liikuntatunneista, luennoista, käytännön liikunnanohjausharjoituksista ja työssäoppimisesta. Koulutuksen aikana on lisäksi mahdollista suorittaa uimaopettajakoulutus sekä nuorten yleisurheilun ohjaajakurssi.

Liikunnanohjauksen peruskoulutuksen käynyt voi työskennellä mm. erilaisten liikunta- ja valmennusryhmien ohjaajana sekä erityisryhmien avustajana.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.Seuraava koulutus 21.8.2017-25.5.2018.


Puren mietteitä opiskelusta ISLOlla


Opintojakso ja opintojen rakenne

Liikunnanohjauksen peruskoulutus on kokopäiväopiskelua. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä.


Koulutuksen rakenne:


Perusopinnot (9,5 op)

Liikuntalajien perusteet(16,5 op)

Kunto- ja terveysliikunta (7 op)

Liikunnan ohjaaminen (20 op)

Soveltava liikunta (7 op)

web_ISLO_telinevoimistelu_by_Jarno_Artika_2_of_13.jpg

Koulutuksen kesto

Liikunnanohjauksen peruskoulutus kestää vuoden. Lukuvuoden 2017-2018 koulutuksen ajankohta on 21.8.2017 - 25.5.2018.

Hakeminen

Hakuaika lukuvuoden 2018-2019 koulutukseen ilmoitetaan joulukuussa 2017. Hakeminen koulutukseen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella.
Hakulomakkeita voi tilata myös puhelimitse 050-408 4792.

Valinnat

Opiskelijat valitaan hakupapereiden ja haastattelun perusteella. Pääsykokeisiin kutsutaan hakupapereiden perusteella 60 hakijaa. Hakijalta edellytetään opintojen alkaessa vähintään 17 vuoden ikää ja peruskoulun suorittamista.

Pääsykokeet sisältävät haastattelun.

Kustannukset

Koulutusmaksu lukukaudella 2017-2018 on 1 500 euroa sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalin.

Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi

Miia Eronen, +358 50 585 5122, miia.eronen@islo.fi