Ylpeästi yhdessä
kehittyen

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Tulevat koulutukset 

Itä-Suomen liikuntaopisto Oy

Mehtimäen liikunta- ja urheiluympäristön toiminnallinen sydän

Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­to (ISLO) on vuon­na 1979 perus­tet­tu, Joen­suun kau­pun­gin omis­ta­ma alu­eel­li­nen lii­kun­nan koulutuskeskus.

Ydin­teh­tä­väm­me on jär­jes­tää lii­kun­ta-alan amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta ja vapaan sivis­tys­työn kou­lu­tus­ta sekä yllä­pi­tää lii­kun­ta-alan kou­lu­tus­kes­kus­ta. Lisäk­si tuem­me ja kehi­täm­me alu­een lii­kun­taa, urhei­lua sekä nii­hin liit­ty­viä pal­ve­lui­ta yhteis­työs­sä urhei­luseu­ro­jen ja mui­den sidos­ryh­mien kanssa.

Toi­mim­me Joen­suun kes­kus­ta-alu­eel­la, osa­na Meh­ti­mäen ainut­laa­tuis­ta urhei­lun ja lii­kun­nan ympä­ris­töä. Sijain­tim­me tekee meis­tä poik­keuk­sel­li­sen koko urhei­luo­pis­to­ver­kos­to huo­mioi­den. Meh­ti­mäen moni­puo­lis­ten lii­kun­nan ja urhei­lun toteu­tus­paik­ko­jen lisäk­si ympä­ril­täm­me löy­tyy muu­ta­man kei­häs­kaa­ren säteel­tä puh­das­ta luon­toa ulkoi­luun ja kun­toi­luun, vesis­tö, elä­vä kau­pun­ki­kes­kus­ta, yli­opis­to­kam­pus ja Busi­ness Joen­suun yrityskeskittymä.

Ja mikä olen­nai­sin­ta, lii­kun­taa ja urhei­lua ei tar­vit­se kul­jet­taa luok­sem­me, vaan se on luon­nol­li­nen osa päi­vit­täi­sar­keam­me Joen­suun Urhei­lu-Aka­te­mian, alu­een urhei­luseu­ro­jen sekä luke­mat­to­mien kun­toi­li­joi­den toi­mes­ta. Olem­me kai­ken kes­kel­lä ja tavoit­teem­me on entis­tä vah­vem­min pro­fi­loi­tua Meh­ti­mäen toi­min­nal­li­sek­si sydämeksi.

Palvelut yrityksille

ISLO tuot­taa moni­puo­li­sia pal­ve­lu­ja niin yksit­täi­sil­le kun­toi­li­joil­le kuin yri­tyk­sil­le ja työyh­tei­söil­le. Kaut­tam­me saat esi­mer­kik­si hie­ron­taa ja fysio­te­ra­pi­aa, kun­to­tes­taus­pal­ve­lui­ta tai työ­hy­vin­voin­ti­päi­viä ja –val­men­nuk­sia.  Pal­ve­lu­tar­jon­taam­me pää­set tutus­tu­maan lisää täältä: 

Tilaa uutiskirje

Lii­ty ISLOn sisä­pii­riin ja pysy kar­tal­la tapah­tu­mis­ta, uuti­sis­ta, tar­jouk­sis­ta ja ilmai­sis­ta asioista.