Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Pesäpallon yläkoululeiri

13/11/2023 @ 08:00 17/11/2023 @ 17:00

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) jär­jes­tää yhdes­sä Joen­suun Mai­lan (Joma) kans­sa pesä­pal­lon ylä­kou­lu­lei­ri­tys­tä Joen­suus­sa. Lei­re­jä jär­jes­te­tään yhteen­sä kol­me kap­pa­let­ta vuo­den aika­na ja ne ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia. Lei­rien val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat Joen­suun Mai­lan kou­lu­te­tut valmentajat.

Ylä­kou­lu­lei­rien tavoit­tee­na on tukea ylä­kou­lui­käis­ten yksi­löi­den tavoit­teel­lis­ta har­joit­te­le­mis­ta koh­ti Super­pe­sis­tä ja aut­taa yhdis­tä­mään kou­lun­käyn­ti sekä ammat­ti­mai­nen har­joit­te­le­mi­nen. Val­men­ta­ji­na toi­mi­vat alue­val­men­ta­jat ja lei­reil­lä vie­rai­le­vat huip­pu­pe­sä­pal­loi­li­jat sekä val­men­nus­kes­kus­ten ammattivalmentajat.

Lei­rien sisäl­löt ovat jokai­ses­sa val­men­nus­kes­kuk­ses­sa yhden­suun­tai­set. Nii­den luo­mi­ses­ta vas­taa Pesä­pal­lo­lii­ton urhei­lu­yk­sik­kö yhteis­työs­sä Suo­men Olym­pia­ko­mi­tean kans­sa. Val­men­nuk­sen kes­kei­siä sisäl­tö­jä ovat urhei­li­jak­si kas­va­mi­nen, pesä­pal­lon laji- ja peli­tai­dot sekä moni­puo­li­nen fysiik­ka- ja tukiharjoittelu.

Laji­har­joit­te­lu tapah­tuu Meh­ti­mäen alu­eel­la ja Joen­suu Aree­nal­la. Lei­rioh­jel­mat jul­kais­taan hyvis­sä ajoin ennen lei­ri­viik­koa ja niis­tä tie­do­te­taan huol­ta­jia erik­seen säh­kö­pos­tit­se ennen lei­rien alkamista.

Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

  • Ammat­ti­mai­sen urhei­lun koke­mus sekä opis­ke­lun ja urhei­lun yhteensovittaminen
  • Kas­va Urhei­li­jak­si sisäl­tö­jen opiskelu
  • Har­joit­te­lua 2– 3 ker­taa päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jan johdolla.