Aikuisten hiihtokoulu Joensuussa

ISLOn ja Hiihto-Katajan aikuisten hiihtokoulu

Kai­paat­ko tek­niik­ka­vink­ke­jä hiihtämiseen? 

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Ja Joen­suun Kata­jan hiih­to­jaos­to jär­jes­tä­vät mata­lan kyn­nyk­sen, aikui­sil­le suun­na­tun hiih­to­kou­lun Joen­suun Lau­lu­rin­teel­lä hel­mi­kuus­sa. Kurs­si sovel­tuu niin aloit­te­li­joil­le kuin aktii­vi­hiih­tä­jil­lek­kin, joil­le ope­tus jär­jes­te­tään samaan aikaan. Aloit­te­li­joi­den kans­sa ope­tel­laan hiih­don perus­tei­ta ja koke­nei­den har­ras­ta­jien kans­sa kes­ki­ty­tään tar­kem­piin tek­niik­ka­vink­kei­hin. Kurs­sien sisäl­löt ovat koke­nei­den hiih­to­val­men­ta­jien ja asian­tun­ti­joi­den suunnittelemia. 

Luis­te­lu­tyy­lin tun­neil­la ope­tel­laan luis­te­lusuk­sen käyt­töä moni­puo­li­sin har­joit­tein. Lisäk­si har­joi­tel­laan luis­te­lu­hiih­don perus­tek­nii­kat eli wassberg‑, kuok­ka- ja mogren-tek­nii­kat.  Koke­nei­den hiih­tä­jien kans­sa kes­ki­ty­tään yksi­tyis­koh­tai­sem­piin tek­niik­ka-asioi­hin kuten pot­kun suun­tauk­seen ja tehok­kaa­seen voi­man­tuot­toon. Kurs­sil­la saa vink­ke­jä niin väli­neis­tä, har­joit­te­lus­ta kuin tur­val­li­suu­des­ta­kin. Kurs­si­lai­sil­le tar­jo­taan myös oma­toi­mi­nen har­joi­tus­oh­jel­ma nel­jän vii­kon ajalle. 

Hiih­don ope­tuk­sen lisäk­si paket­tiin kuu­luu myös voi­te­lu­luen­not ennen ensim­mäi­siä ope­tus­ker­to­ja Itä-Suo­men Liikuntaopistolla. 

Omien hiih­to­vä­li­nei­den puut­tues­sa, hiih­to­kou­lui­hin on mah­dol­lis­ta vuo­kra­ta suk­si­pa­ke­tit edul­li­ses­ti etu­kä­teen (väli­neet ope­tuk­sen yhtey­des­sä vain 20e/setti/koko kurs­si). Osal­lis­tues­sa­si kurs­sil­le omil­la hiih­to­vä­li­neil­lä, huo­leh­dit­han sii­tä, että väli­nee­si ovat ehjät ja että perin­tei­sen kurs­sil­le suk­se­si ovat kelin mukai­ses­ti pito­voi­del­tu (mikä­li käy­tät pito­voi­del­ta­via suksia).Tämän lisäk­si paket­tiin kuu­luu myös voi­te­lu­luen­to ennen ensim­mäis­tä hiih­to­kou­lu­ker­taa Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la. Hiih­to­kou­lun opet­ta­ja­na toi­mii Ila­ri Nis­si­nen Hiihto-Katajalta.

Milloin ja missä?

Perin­tei­nen hiihto

  • Voi­te­lu­luen­to perin­tei­seen hiih­toon 13.2.2024 klo 16.15–16.45, Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la luok­ka 3. Voi­te­lu­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei ole pakollista.
  • Perin­tei­sen hiih­don ope­tus 13.2.2024 .klo 17.00–18.00 ja 14.2. klo 18.30–20.00

Luis­te­lu­hiih­to

  • Voi­te­lu­luen­to luis­te­lu­hiih­toon 20.2.2024 klo 16.15–16.45, Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la luok­ka 3. Voi­te­lu­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei ole pakollista.
  • Luis­te­lu­hiih­don ope­tus 20.2.2024 klo 17.00–18.00 ja 21.2. klo 18.30–20.00

Hiih­to­kou­lut jär­jes­te­tään Joen­suun Lau­lu­rin­teel­lä. Kokoon­tu­mi­nen Lau­lu­rin­teen parkkipaikalla.

Kurssin hinta:

90€ / koko kurs­si ja voiteluluennot

60€ / hiih­to­tyy­li ja voi­te­lu­luen­to (osal­lis­tu­mi­nen ainoas­taan toi­sen hiih­to­tyy­lin tunneille)

Kurs­si­mak­su las­ku­te­taan osal­lis­tu­jal­ta sähköpostitse.

Ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­du 6.2.2024 mennessä!

Lisätiedot

Huo­mioim­me hiih­to­kou­lu­jen toteu­tuk­ses­sa sää­olo­suh­teet. Pak­kas­ra­ja on — 15°C ja lumi­ti­lan­net­ta tar­kas­tel­laan päiväkohtaisesti.

Mak­si­mio­sal­lis­tu­ja­mää­rä 30 hlö, mini­mi 5 hlö.

Jos sinul­ta ei löy­dy omas­ta takaa hiih­to­vä­li­nei­tä, nii­den vuo­kraus onnis­tuu soit­ta­mal­la Ila­ri Nis­si­sel­le päi­vää ennen kurs­sia. Hin­ta 20€/setti/kurssi.


Ota yhteyttä hiihtokouluun liittyen: 

Ila­ri Nis­si­nen 
puh. 0440102396
ilari.nissinen(at)hotmail.com

Kat­so myös: