ISLOn Kuntosali Joensuun keskustassa 

Tule tree­naa­maan viih­tyi­säl­le kun­to­sa­lil­lem­me, jos­sa uudet Iron­Fit ja BH- fit­nek­sen kun­to­sa­li­lait­teet mah­dol­lis­ta­vat moni­puo­li­sen ja tur­val­li­sen har­joit­te­lun. Olet­pa sit­ten kun­to­sa­li­har­ras­tus­ta aloit­te­le­va kun­toi­li­ja tai jo koke­nut kon­ka­ri, olet ter­ve­tul­lut salil­lem­me juu­ri sel­lai­se­na kuin olet!

ISLOn kun­to­sa­li­toi­min­ta päät­tyy 30.4.2022. Siir­räm­me sen­na­ri­ryh­mät ja PT-pal­ve­lut yhteis­työ­kump­pa­nei­dem­me kuntosaleillemme.

Kii­tok­set asiakkaillemme!

Han­ki­tut avain­kor­tit voi palaut­taa ISLOn pal­ve­lu­tis­kil­le Tiedepuistolla:

 • ma-to klo 8.30–18.00
 • pe klo 8.30–14.30
 • la-su sul­jet­tu

Kuntosalin hinnasto 

4 kk Kausikortti
ajalle 1.1.–30.4.2022  

110 € / 100 € 

(opiskelija, työtön, eläkeläinen)

10 kerran lippuvihko 

75 € / 65 €

(opiskelija, työtön, eläkeläinen)

Kertamaksu 

8 € / 7 €

(opiskelija, työtön, eläkeläinen)

Voit hank­kia kor­tin sekä lunas­taa avain­kor­tin 10 € pant­tia vas­taan ISLOn toi­mis­tos­ta (yhteys­tie­dot alla). Meil­lä voi mak­saa myös seu­raa­vil­la hen­ki­lös­tö­eduil­la: Epas­si, Smar­tum, Eden­red ja Eazybreak. Kun­to­sa­li on auki kausi­kort­ti­lai­sil­le ma-su klo 7–22 ajal­la, sil­loin kun tilas­sa ei ole varat­tu­ja vuo­ro­ja. Ajan­koh­tai­set vara­tut vuo­rot ovat nettisivuillamme.

Ota yhteyttä kuntosalitoimintaan liittyen: 

ISLOn toi­mis­to 
puh. 050–4084792 
toimisto@islo.fi 
Län­si­ka­tu 15
80110 Joen­suu

Kuntosalin varatut vuorot

Maa­nan­tai Tiis­tai Kes­ki­viik­ko Tors­tai Per­jan­tai 
12.00–13.30 Sen­na­ri 9.00–10.15 &
11.45–13
Sen­na­ri 
9.30–10.45 Sen­na­ri 12.00–15.00 Sen­na­ri 9.30–11.00 Sen­na­ri 
16.00–18.00 Varat­tu vuoro 16.30–19.00 Varat­tu vuoro 17.00–19.30 Varat­tu vuoro 
19.10–20.10 Varat­tu vuoro 

Ohjeita kuntosalin käyttäjälle 

 • Kun­to­sa­li on auki kausi­kort­ti­lai­sil­le ma-su klo 7–22 ajal­la, sil­loin kun tilas­sa ei ole varat­tu­ja vuo­ro­ja. Ajan­koh­tai­set vara­tut vuo­rot ovat nettisivuillamme. 
 • Ennen kun­to­sa­li­käyn­tiä ja sen jäl­keen pes­tään kädet sekä käy­te­tään käsidesiä. 
 • Pide­tään mui­hin noin 1- 2 met­rin turvavälit.
 • Tul­laan tree­naa­maan vain terveenä. 
 • Lai­te­taan käy­te­tyt pai­not ja väli­neet takai­sin paikoilleen. 
 • Desin­fioi­daan käy­te­tyt lait­teet. Pape­ri­lii­no­ja ja desin­fioin­tiai­net­ta löy­tyy ikkunalaudalta. 
 • Voit kuun­nel­la musiik­kia kai­ut­ti­mis­ta huo­mioi­den muut kun­to­sa­lin käyt­tä­jät sekä lähel­lä sijait­se­vat toi­mis­to­ti­lat. Musiik­ki­lai­te löy­tyy kun­to­sa­lin puo­lel­ta oven takaa. Ohjeet lait­teen käyt­töön ovat seinällä. 
 • Väl­te­tään pai­no­jen kova­ää­nis­tä pudot­te­lua toi­mis­to­ti­lo­jen vuoksi. 
 • Ves­sat löy­ty­vät kun­to­sa­lin vas­ta­pää­tä. Voit käyt­tää myös 3B- raken­nuk­sen suih­ku­ti­lo­ja, jos avain­koo­dil­le­si on akti­voi­tu kul­ku­yh­teys kysei­seen raken­nuk­seen. Voit kysyä lisä­tie­toa täs­tä ISLOn toimistosta.
 • EA-pak­kaus löy­tyy puku­huo­nees­sa sijait­se­vas­ta lipastosta.
 • Jos jäät vii­mei­sek­si sam­mu­tat­han valot kun­to­sa­lin oven lähei­syy­des­sä sijait­se­vas­ta valokatkaisijasta. 
 • Kun­to­sa­lil­la on tal­len­ta­va kameravalvonta. 

Pide­tään kun­to­sa­li yhdes­sä viih­tyi­sä­nä paik­ka­na tree­na­ta! 

Kuntosalin sijainti

ISLOn kun­to­sa­li sijait­see Joen­suun Tie­de­puis­tol­la 3A- raken­nuk­ses­sa Län­si­ka­tu 15. Kier­rä tie­de­puis­ton pää­ra­ken­nuk­sen oikeal­ta puo­lel­ta sisä­pi­hal­le ja mene sisään 3A-raken­nuk­seen. Nouse joko his­sil­lä tai por­tai­ta kol­man­teen ker­rok­seen. Kun­to­sa­li on suo­raan edes­sä (his­sil­tä kat­sot­tu­na vasem­mal­la) lasio­ven jäl­keen vasem­mal­la. Sisään­käyn­ti on vii­mei­ses­tä ovesta. 

Kat­so myös: