ISLOn Liikuntaryhmät 2023

ISLO liikuttaa!

Ihmi­nen halu­aa luon­nos­taan kokea lii­kun­nan syn­nyt­tä­mää nau­tin­toa. Moni ei ole vain löy­tä­nyt sitä oike­aa ja mie­le­käs­tä tapaa liik­kua. Sik­si pal­ve­lem­me kai­ken­lai­sia liik­ku­jia ja tuem­me kau­pun­gin asuk­kai­den hyvin­voin­tia ennal­taeh­käi­se­väs­ti ja tar­joam­me mah­dol­li­suuk­sia oman hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen – nyt ja tulevaisuudessa! 

Täl­lä sivul­la on tie­toa ajan­koh­tai­sis­ta lii­kun­ta­ryh­mis­tä aikui­sil­le ja lapsille.

Joen­suus­sa on help­po hikoilla!

#lii­kun­nan­vi­ri­nää

#help­po­hi­koil­la


ISLO Jooga

Kai­paa­ko keho ja mie­li rau­hal­lis­ta teke­mis­tä kevääseen? 

Suo­sit­tu ISLOn Joo­ga jat­kuu Tie­de­puis­tol­la 5.4.2023 alkaen!

Tun­nil­la teh­dään vir­taa­vaa har­joi­tus­ta, kes­kit­tyen hen­gi­tyk­seen. Har­joi­tus vah­vis­taa kehoa sekä lisää liik­ku­vuut­ta, tasa­pai­noa ja kehon­hal­lin­taa. Har­joit­te­lem­me myös asa­noi­den eli joo­ga-asen­to­jen oikean­lais­ta lin­jaus­ta ja tek­niik­kaa. Kurs­si sopii jo perus­asiat joo­gas­ta osaavalle.

Ohjaa­ja­na toi­mii joo­gao­pet­ta­ja Aman­da Putkonen.

Milloin ja milloin?

Kes­ki­viik­koi­sin klo 17.20–18.35

ajal­la 5.4- 31.5.2023 9 kertaa

Tie­de­puis­ton 3B-raken­nuk­sen lii­kun­ta­ti­la 1 ker­rok­ses­sa (Län­si­ka­tu 15, Joensuu).

Kurssin hinta:

85,5 €

Voit mak­saa kurs­si­mak­sun myös hyvinvointietuuksilla!

Ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­du 3.3.2023 mennessä!

Lisätiedot

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le 3.4.2023 men­nes­sä ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin kaut­ta tai otta­mal­la yhteyt­tä ISLOn pal­ve­lu­tis­kil­le. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va ja sen voi perua 3.4.2023 mennessä. 

Meil­lä voi mak­saa myös seu­raa­vil­la henkilöstöeduilla:


Ota yhteyttä joogaryhmään liittyen: 

ISLOn toi­mis­to 
puh. 050–4084792 
toimisto@islo.fi 
Län­si­ka­tu 15
80110 Joen­suu


Kat­so myös: