ISLOn Liikuntaryhmät 2023

ISLO liikuttaa!

Ihmi­nen halu­aa luon­nos­taan kokea lii­kun­nan syn­nyt­tä­mää nau­tin­toa. Moni ei ole vain löy­tä­nyt sitä oike­aa ja mie­le­käs­tä tapaa liik­kua. Sik­si pal­ve­lem­me kai­ken­lai­sia liik­ku­jia ja tuem­me kau­pun­gin asuk­kai­den hyvin­voin­tia ennal­taeh­käi­se­väs­ti ja tar­joam­me mah­dol­li­suuk­sia oman hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen – nyt ja tulevaisuudessa! 

Täl­lä sivul­la on tie­toa ajan­koh­tai­sis­ta lii­kun­ta­ryh­mis­tä aikui­sil­le ja lapsille.

Joen­suus­sa on help­po hikoilla!

#lii­kun­nan­vi­ri­nää

#help­po­hi­koil­la


Käsil­lä­sei­son­ta

Joo­ga

Käsinseisonnan jatkokurssi

Voi­maa, liik­ku­vuut­ta ja kehotietoisuutta

Käsin­sei­son­nan jat­ko­kurs­sil­la sinun ei vie­lä tar­vit­se olla käsin­sei­son­nan ammat­ti­lai­nen. Kurs­si sopii kai­kil­le ket­kä ovat uskal­tau­tu­neet käsil­leen sei­nää vas­ten. Läh­dem­me liik­keel­le ensim­mäi­sel­lä tun­nil­la perus­teis­ta ja ete­nem­me ryh­män tason mukaan. Tulem­me teke­mään eri­lai­sia har­joit­tei­ta, jot­ka aut­ta­vat sinua koh­ti vapaa­ta käsin­sei­son­taa. Har­joit­te­lem­me myös eri­lai­sia nousu­ta­po­ja mm. pres­saus­ta. Tun­nin sisäl­töön kuu­luu kun­nol­li­set alku­läm­mit­te­lyt sekä voi­ma­har­joit­teet, jot­ka ovat olen­nai­ses­sa osas­sa käsin­sei­son­nan kehittymistä. 

Mikä­li uuden tai­don opet­te­lu kiin­nos­taa ja haluat samal­la kehit­tää voi­maa, liik­ku­vuut­ta ja kehon­hal­lin­taa niin tämä kurs­si on sinua varten! 

Mukaan tar­vit­sen ren­not ja jous­ta­vat vaat­teet sekä juomapullon.

Ohjaa­ja: Tuu­li Kemppi

Missä ja milloin?

Tors­tai­sin

klo 16.30–17.30

ajal­la 12.1.- 16.2.2023

(4 ker­ran kurssi)

Joen­suun Urhei­lu­ta­lo, Kos­ki­ka­tu 12, 80100 Joensuu

Tata­mit 1 & 2

Kurssin hinta:

40 €

Voit mak­saa kurs­si­mak­sun myös hyvinvointietuuksilla!

Ilmoittautuminen

5.1.2023 men­nes­sä

Lisätiedot

Osal­lis­tu­ja­mää­rä: min 8, max 16

Meil­lä voi mak­saa myös seu­raa­vil­la henkilöstöeduilla:


Ota yhteyttä ryhmään liittyen: 

ISLOn toi­mis­to 
puh. 050–4084792 
toimisto@islo.fi 
Län­si­ka­tu 15
80110 Joen­suu

ISLO Jooga

Kai­paa­ko keho ja mie­li rau­hal­lis­ta teke­mis­tä alkuvuoteen? 

Suo­sit­tu ISLOn Joo­ga alkaa Tie­de­puis­tol­la 11.1.2023 alkaen!

Tun­nil­la teh­dään vir­taa­vaa har­joi­tus­ta, kes­kit­tyen hen­gi­tyk­seen. Har­joi­tus vah­vis­taa kehoa sekä lisää liik­ku­vuut­ta, tasa­pai­noa ja kehon­hal­lin­taa. Har­joit­te­lem­me myös asa­noi­den eli joo­ga-asen­to­jen oikean­lais­ta lin­jaus­ta ja tek­niik­kaa. Kurs­si sopii jo perus­asiat joo­gas­ta osaavalle.

Ohjaa­ja­na toi­mii joo­gao­pet­ta­ja Aman­da Putkonen.

Milloin ja milloin?

Kes­ki­viik­koi­sin klo 17.20–18.35

ajal­la 11.1.–22.3.2023 10 kertaa

(ei vii­kol­la 11)

Tie­de­puis­ton 3B-raken­nuk­sen lii­kun­ta­ti­la 1 ker­rok­ses­sa (Län­si­ka­tu 15, Joensuu).

Kurssin hinta:

95 €

Voit mak­saa kurs­si­mak­sun myös hyvinvointietuuksilla!

Ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­du 4.1.2023 mennessä!

Lisätiedot

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le 26.8.2022 men­nes­sä ilmoit­tau­tu­mis­lin­kin kaut­ta tai otta­mal­la yhteyt­tä ISLOn pal­ve­lu­tis­kil­le. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va ja sen voi perua 4.1.2023 mennessä. 

Meil­lä voi mak­saa myös seu­raa­vil­la henkilöstöeduilla:


Ota yhteyttä joogaryhmään liittyen: 

ISLOn toi­mis­to 
puh. 050–4084792 
toimisto@islo.fi 
Län­si­ka­tu 15
80110 Joen­suu


Kat­so myös: