Sään­nöl­li­nen lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen tuo vireyt­tä arkeen ja aut­taa tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön vai­vois­sa. Ryh­mis­säm­me on iloi­nen ja läm­min tun­nel­ma, jota luo­vat kou­lu­tet­tu­jen ohjaa­jiem­me lisäk­si yli 100 aktii­vis­ta asiakastamme. 

Lii­kun­nan aloit­ta­mi­nen ei ole kos­kaan lii­an myö­häis­tä! Tule tutus­tu­maan ja kokei­le­maan roh­keas­ti kun­to­sa­li­har­ras­tus­ta, moni­puo­lis­ta Sen­na­ri­mixiä tai lem­peäm­pää kehonhuoltoa. 

Kehon­huol­to ja 

Sen­na­ri­Mix

Kun­to­sa­li­ryh­mät

Ilmoittautuminen syyskauden ryhmiin alkaa elokuussa!

Voit ilmoit­tau­tua lii­kun­ta­ryh­miin 1.8.2023 alkaen puhe­li­mit­se puh. 050–4084792 , pai­kan pääl­lä ISLOn pal­ve­lu­tis­kil­le tai säh­köi­sen lin­kin kautta.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va ja sen voi perua mak­sut­ta 28.8.2023 saak­ka. Muu­toin osal­lis­tu­jal­ta peri­tään koko osal­lis­tu­mis­mak­su. Osal­lis­tu­mis­mak­su las­ku­te­taan ilmoit­tau­tu­neil­ta säh­kö­pos­tit­se tai pos­tit­se loka­kuu­hun 2023 men­nes­sä aikana. 

Jos ryh­mä on täyn­nä, voi vapai­ta paik­ko­ja tie­dus­tel­la 4.9.2023 jälkeen. 

Ryh­miin voi ilmoit­tau­tua myös kes­ken kau­den, jos paik­ko­ja on vapaana. 

Mak­si­mi­ryh­mä­ko­ko 15 hlö/ ryh­mä. Mini­mi­ryh­mä­ko­ko 8 / ryhmä. 

Jos ryh­mä ei toteu­tui­si, otam­me ilmoit­tau­tu­nei­siin yhteyt­tä viik­koa ennen ryh­män suun­ni­tel­tua alkamista.

Yhteystiedot ja ilmoittautuminen

Itä- Suo­men lii­kun­tao­pis­to 
Län­si­ka­tu 15, 80110 Joen­suu 
puh. 050–4084792 
toimisto@islo.fi 

Lisätiedot liikuntaryhmistä

Jen­na Hil­tu­nen
Pal­ve­lusuun­nit­te­li­ja
050–308 5399
jenna.hiltunen@islo.fi

Kuvaukset Sennariliikuntaryhmistä

Sennarikuntosali

Sen­na­ri­kun­to­sa­li­tun­ti koos­tuu alku­läm­mit­te­lys­tä, kier­to­har­joit­te­lus­ta kun­to­sa­li­lait­teis­sa ja vaih­tu­vis­sa liik­keis­sä sekä lop­pu­ver­ryt­te­lys­tä. Tun­nil­la har­joi­te­taan toi­min­ta­ky­vyn yllä­pi­don kan­nal­ta tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia kuten, lihas­voi­maa, tasa­pai­noa ja koordinaatiota. 

Ryh­mät kokoon­tu­vat Vesi­kon ja Kun­to­kei­taan kuntosaleilla.

Sennarikehonhuolto

Tun­nil­la teh­dään rau­hal­lis­ta kehoa ja miel­tä huol­ta­vaa lii­kun­taa, jos­sa kes­ki­ty­tään esi­mer­kik­si kehon­hal­lin­taa, tasa­pai­noa ja liik­ku­vuut­ta kehit­tä­viin har­joi­tuk­sia. Tun­neil­la on eri­lai­sia tee­mo­ja esi­mer­kik­si kep­pi- ja kumi­nau­ha­har­joit­teet, joo­ga, hen­gi­tys­har­joi­tuk­set sekä pila­tes­rul­lat. Liik­kei­den suun­nit­te­lus­sa on otet­tu huo­mioon eri­tyi­ses­ti selän ja har­tia­seu­dun vai­vat sekä tasapainoharjoitukset. 

Ryh­mä kokoon­tuu tiis­tai­sin klo 12.15–13.15 Joen­suun Vesi­kon Aero­bic- salissa.

Uutuus! Sennarijumppa

Sen­na­ri­jump­pa ‑ryh­mäs­sä lii­ku­taan moni­puo­li­ses­ti eri­lais­ten lii­kun­nal­lis­ten tee­mo­jen paris­sa! Tun­tien tee­moi­na ovat esi­mer­kik­si eri­lai­set lihas­kun­toa kehit­tä­vät tun­nit, kuten kep­pi­jump­pa, kumi­nau­ha­jump­pa, kah­va­kuu­la. Teem­me myös kehoa huol­ta­via sekä tasa­pai­noa kehit­tä­viä har­joi­tuk­sia ja tans­sil­li­sia harjoituksia. 

Ohjaa­ji­na toi­mi­vat ISLOn lii­kun­na­noh­jaa­jat ja syk­syn tee­mat suun­ni­tel­laan yhdes­sä ryh­mä­läis­ten toi­vo­muk­sien mukaan. 

Ryh­mä kokoon­tuu tors­tai­sin klo 12.15–13.15 Joen­suun Vesi­kon Aero­bic- salissa.

Syyskauden 2023 liikuntaryhmät

Syyskausi:

4.9.- 15.12.2023 (ei vii­kol­la 42) 14 ohjauskertaa

Paikka:

Ti ja To ryh­mät: Joen­suun Vesik­ko, Uima­rin­tie 1, 80100 Joensuu

Ke ja Pe ryh­mät: Joen­suun Kun­to­kei­das, Lin­nun­lah­den­tie 10 80110 Joensuu 

Tiis­tai Kes­ki­viik­ko Tors­tai Per­jan­tai 
klo 9.15- 10.30
1. Sen­na­ri­kun­to­sa­li
Vesi­kon kun­to­sa­li
Mari-Ann Nykä­nen
klo 10 — 11.15
4. Sen­na­ri­kun­to­sa­li
Joen­suun Kun­to­kei­das
Heli Heis­ka­nen
klo 12.15- 13.15
5. Sen­na­ri­jump­pa
Vesik­ko Aero­bic-sali
Mari-Ann Nykä­nen
klo 9.30 — 10.45
6. Sen­na­ri­kun­to­sa­li
Joen­suun Kun­to­kei­das
Mari-Ann Nykä­nen
klo 10.45- 12
2. Sen­na­ri­kun­to­sa­li
Vesi­kon kun­to­sa­li
Mari-Ann Nykä­nen
12.15–13.15
3. Sen­na­ri­ke­hon­huol­to
Vesi­kon Aero­bic- sali
Mari-Ann Nykä­nen

Hinnasto syksy 2023

Ryh­mä­mää­räHin­ta
1 ryh­mä viikossa75 €
2 ryh­mää viikossa130 €

Kat­so myös: