Sään­nöl­li­nen lii­kun­nan har­ras­ta­mi­nen tuo vireyt­tä arkeen ja aut­taa tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön vai­vois­sa. Ryh­mis­säm­me on iloi­nen ja läm­min tun­nel­ma, jota luo­vat kou­lu­tet­tu­jen ohjaa­jiem­me lisäk­si iha­nat aktii­vi­set asiakkaamme. 

Lii­kun­nan aloit­ta­mi­nen ei ole kos­kaan lii­an myö­häis­tä! Tule tutus­tu­maan ja kokei­le­maan roh­keas­ti kun­to­sa­li­har­ras­tus­ta tai lem­peäm­pää kehonhuoltoa. 

Kun­to­sa­li­ryh­mät

Ilmoittautuminen kevätkauden ryhmiin alkaa 27.11.2023!

Voit ilmoit­tau­tua lii­kun­ta­ryh­miin maa­nan­tai­na 27.11.2023 klo 9 alkaen puhe­li­mit­se puh. 050–4084792 , pai­kan pääl­lä ISLOn pal­ve­lu­tis­kil­le tai säh­köi­sen lin­kin kautta.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va ja sen voi perua mak­sut­ta 2.1.2024 saak­ka. Muu­toin osal­lis­tu­jal­ta peri­tään koko osal­lis­tu­mis­mak­su. Osal­lis­tu­mis­mak­su las­ku­te­taan ilmoit­tau­tu­neil­ta säh­kö­pos­tit­se tai pos­tit­se hel­mi­kuun 2024 aikana. 

Jos ryh­mä on täyn­nä, voi vapai­ta paik­ko­ja tie­dus­tel­la 2.1.2024 jälkeen. 

Ryh­miin voi ilmoit­tau­tua myös kes­ken kau­den, jos paik­ko­ja on vapaana. 

Mak­si­mi­ryh­mä­ko­ko 15 hlö/ ryh­mä. Mini­mi­ryh­mä­ko­ko 8 / ryhmä. 

Jos ryh­mä ei toteu­tui­si, otam­me ilmoit­tau­tu­nei­siin yhteyt­tä viik­koa ennen ryh­män suun­ni­tel­tua alkamista.

Yhteystiedot ja ilmoittautuminen

Itä- Suo­men lii­kun­tao­pis­to 
Län­si­ka­tu 15, 80110 Joen­suu 
puh. 050–4084792 
toimisto@islo.fi 

Lisätiedot liikuntaryhmistä

Han­ne Kank­ku­nen
Lii­kun­ta­koor­di­naat­to­ri
050 4304544
hanne.kankkunen(at)islo.fi

Kuvaukset Sennariliikuntaryhmistä

Sennarikuntosali

Sen­na­ri­kun­to­sa­li­tun­ti koos­tuu alku­läm­mit­te­lys­tä, kier­to­har­joit­te­lus­ta kun­to­sa­li­lait­teis­sa ja vaih­tu­vis­sa liik­keis­sä sekä lop­pu­ver­ryt­te­lys­tä. Tun­nil­la har­joi­te­taan toi­min­ta­ky­vyn yllä­pi­don kan­nal­ta tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia kuten, lihas­voi­maa, tasa­pai­noa ja koordinaatiota. 

Ryh­mät kokoon­tu­vat Vesi­kon ja Kun­to­kei­taan kuntosaleilla.

Kauden 2024 liikuntaryhmät

Kevätkausi:

Kevät­kausi 8.1- 26.4.2023 (ei vii­kol­la 10)

Paikka:

Ti ryh­mät: Joen­suun Vesik­ko, Uima­rin­tie 1, 80100 Joensuu

Ke ja Pe ryh­mät: Joen­suun Kun­to­kei­das, Lin­nun­lah­den­tie 10 80110 Joensuu 

Tiis­tai Kes­ki­viik­ko Per­jan­tai 
klo 9.15- 10.30
1. Sen­na­ri­kun­to­sa­li
Vesi­kon kun­to­sa­li
Mari-Ann Nykä­nen
klo 10 — 11.15
4. Sen­na­ri­kun­to­sa­li
Joen­suun Kun­to­kei­das
Heli Heis­ka­nen
klo 9.30 — 10.45
6. Sen­na­ri­kun­to­sa­li
Joen­suun Kun­to­kei­das
Mari-Ann Nykä­nen
klo 10.45- 12
2. Sen­na­ri­kun­to­sa­li
Vesi­kon kun­to­sa­li
Mari-Ann Nykä­nen

Hinnasto kevät 2024

Ryh­mä­mää­räHin­ta
1 ryh­mä viikossa75 €
2 ryh­mää viikossa130 €

Kat­so myös: