Tra­ger® on liik­kee­seen ja kos­ke­tuk­seen perus­tu­va hoi­to- ja liik­keen oppi­mi­sen mene­tel­mä, joka tasa­pai­not­taa kehon jän­ni­tys­ti­lo­ja ja stres­siä, sekä aut­taa kehit­tä­mään luon­nol­li­sen tehok­kai­ta liiketottumuksia. 

Tra­ger® ‑hoi­to on kivu­ton ja keho­tie­toi­suut­ta lisää­vä käsit­te­ly, joka teh­dään muka­vat, jous­ta­vat vaat­teet pääl­lä hoi­to­pöy­däl­lä.  Tra­ge­ria® teh­dään myös lii­keoh­jauk­se­na yksi­lön tai ryh­män kanssa. 

Tra­ger® ‑lii­kun­ta sovel­tuu kehon­huol­los­ta ja oman liik­ku­mi­sen­sa kehit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le. Arki­liik­ku­ja etsii lähes­ty­mis­ta­vas­ta vaik­ka­pa stres­sin hal­lin­taa ja ren­tou­tu­mis­ta tai hel­po­tus­ta kipu­ti­loi­hin. Urhei­li­ja lisää kehon­sa suo­ri­tus­po­ten­ti­aa­lia kehit­tä­mäl­lä keho­tie­toi­suut­ta. Tulok­set näky­vät esi­mer­kik­si lii­ke­ra­to­jen moni­puo­lis­tu­mi­se­na, rea­goin­ti­no­peu­den kehit­ty­mi­se­nä ja tie­toi­se­na sää­te­ly­nä tai psyyk­ki­sen kehon­hal­lin­nan ja vapaal­le hel­lit­tä­mi­sen tai­to­na. Lähes­ty­mis­ta­paa sovel­le­taan aina asiak­kaan tilan­tee­seen sopivaksi.

Trager®-hoitojen hinnasto

AikaHin­ta
60 min60€
90 min80€

Trager®-hoitojen ajanvaraus ja lisätiedot

Kat­so myös: