ISLOn hankkeet

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to tukee ja kehit­tää Joen­suun alu­een lii­kun­taa, urhei­lua sekä nii­hin liit­ty­viä pal­ve­lui­ta yhteis­työs­sä urhei­luseu­ro­jen ja mui­den sidos­ryh­mien kanssa.

Tutus­tu alta ISLOn ajan­koh­tai­siin kehittämishankkeisiin.


Mehtimäki Hub

Resurs­si­vii­sas testaus‑, lii­kun­ta- ja tapah­tu­maym­pä­ris­tö Meh­ti­mäen sydä­mes­sä (sel­vi­tys­han­ke).

Meh­ti­mä­ki 2022

Meh­ti­mä­ki Hub han­ket­ta rahoit­taa Poh­jois-Kar­ja­lan Maakuntaliitto.

Hankkeen tausta

Meh­ti­mäel­lä on kan­sal­li­ses­ti ainut­laa­tui­nen lii­kun­nan ja urhei­lun infra; seu­raa­va askel on muo­ka­ta ja ottaa puit­teet täy­si­mää­räi­ses­ti käyttöön.

Alu­ees­ta oli­si mah­dol­li­suus saa­da irti pal­jon nykyis­tä enem­män niin kun­ta­lais­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä, las­ten ja nuor­ten lii­kun­nal­li­seen elä­män­ta­paan innos­ta­mi­ses­sa, huip­pu-urhei­li­joi­den kehi­ty­syk­sik­kö­nä sekä mat­kai­lun edistämisessä 

YLPEÄSTI YHDESSÄ KEHITTYEN.​

Mehtimäki Joensuulaisille

Läh­de: Urhei­lu­kau­pun­ki Joen­suu ‑kyse­ly kun­ta­lai­sil­le, tam­mi­kuu 2022, n=333

 • Moni­puo­li­nen ja moni­la­ji­nen, urhei­lun kes­kit­ty­mä, hie­no ja nykyaikainen
 • Kaik­ki lähel­lä samas­sa pai­kas­sa, kes­kus­tan lähei­syy­des­sä, tii­vis ja käte­vä, toimiva
 • Ainut­laa­tui­nen, ”Suo­men paras kokonaisuus”
 • Moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det seu­ra­ta urheilua
 • Osa vas­taa­jis­ta ei tun­ne tai ei ole käynyt
 • Tar­ve kehit­tää jal­ka­pal­lo­kent­tää ja skeit­ti­puis­toa nousi esil­le useas­sa kommentissa.
 • Osa koki, ettei Meh­ti­mä­ki ole avoin kai­kil­le liikkujille.

Toimenpiteet

Resurssiviisas testausympäristö

Kar­toi­te­taan tar­ve kansalliselle/kansainväliselle tasol­le sekä ole­mas­sa ole­vat tilat, väli­neis­tö ja osaaminen. 

Teh­dään laa­jem­pi kehit­tä­mis- ja inves­toin­ti­suun­ni­tel­ma tes­taus-ase­man laajentamiseksi.

Osaamisverkoston toiminnan käynnistäminen

Luo­daan tie­kart­ta eri toi­mi­joi­den yhteis­työn sel­keyt­tä­mi­sek­si ja roolittamiseksi.

Toi­men­pi­de­suun­ni­tel­man laatiminen.

Kansallisten ratkaisujen  benchmark

Toteu­te­taan 2 tutus­tu­mis­mat­kaa vas­taa­viin ympä­ris­töi­hin Suo­mes­sa, joi­den toi­min­taym­pä­ris­tö ja asu­kas­lu­ku vas­taa Poh­jois-Kar­ja­lan toimintaympäristöä.

Hae­taan käy­tän­tei­tä toi­mi­joi­den yhteis­suun­nit­te­luun, käyt­tä­jä­läh­töi­seen kehit­tä­mi­seen, mik­ro­y­rit­tä­jyy­teen ja resurs­si­vii­sai­siin rat­kai­sui­hin infro­jen ja kalus­to­jen yhteis­käyt­töön liittyen.

Älykäs liikunnan ja urheilun ympäristö

 • Käy­tän­nön älyk­kyys: tila(t) piir­ret­ty, suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu pal­ve­le­maan suun­ni­tel­tu­ja tavoit­tei­ta ja pal­ve­lui­ta: muo­kat­ta­vuus, 24/7 
 • Eko­lo­gi­nen älyk­kyys: hii­li­neut­raa­li, aurin­ko­pa­nee­lit, kiertotalous
 • Digi­taa­li­nen ja tek­no­lo­gi­nen älyk­kyys: tes­taus­tek­no­lo­gia, älyk­käät ope­tus- ja ryh­mä­lii­kun­ta­ti­lat, kiin­teät ana­ly­soin­ti­työ­ka­lut jne.
 • kon­kreet­ti­nen osoi­tus stra­te­gi­ses­ta arvo­maa­il­mas­ta: käyt­tä­jä­läh­töis­tä kehit­tä­mis­tä, toi­min­to­jen yhteis­suun­nit­te­lua ja uusien inno­va­tii­vis­ten aloit­tei­den synnyttämistä.

Tulokset

 1. Uusien lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­toi­min­to­jen käynnistäminen.
 2. Laa­ja-alai­nen yhteis­työ kou­lu­tus- ja kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioi­den kesken.
  • Alu­een kehit­tä­mi­seen liit­ty­vän toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­nen, pit­käl­lä aika­vä­lil­lä toi­mii Meh­ti­mäen alu­een kas­vua vah­vis­ta­va­na toi­min­taym­pä­ris­tö­nä yhteis­työs­sä Joen­suun kau­pun­gin kanssa
 3. Edis­te­tään alu­een kehit­tä­mi­seen liit­ty­vää osaamista.
 4. Tun­nis­te­taan parem­min uuden­lai­sia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja palvelutarpeita.
 5. Tes­tia­se­ma ja sii­hen liit­ty­vät kokei­lut luo­vat myös uut­ta asia­kas­vir­taa ja veto­voi­maa alueelle.

Mukana kehityshankkeessa

Urhei­luseu­rat

Joen­suun kau­pun­gin liikuntapalvelut

Joen­suun Urheiluakatemia

Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta Ry

Kare­lia-amk

Rive­ria

Itä-Suo­men yli­opis­to UEF


Lisä­tie­dot Meh­ti­mä­ki Hub ‑hank­kees­ta

Tomi-Pek­ka Rii­hi­vuo­ri
Pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja
+358 50 477 6731
tomi-pekka.riihivuori@islo.fi

Kat­so myös: