ISLOn hankkeet

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to tukee ja kehit­tää Joen­suun alu­een lii­kun­taa, urhei­lua sekä nii­hin liit­ty­viä pal­ve­lui­ta yhteis­työs­sä urhei­luseu­ro­jen ja mui­den sidos­ryh­mien kanssa.

Tutus­tu alta ISLOn ajan­koh­tai­siin kehittämishankkeisiin.


Spor­tE­du
-
Tule­vai­suu­den osaa­mis­ta liikunta-alalle

Test­Lab Meh­ti­mä­ki
-
Uut­ta lii­ke­toi­min­taa, pal­ve­lui­ta ja yrittäjyyttä

Digio­saa­va
-
Digi­ta­li­saa­tion osaa­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kehittäminen

SportEdu

Tulevaisuuden osaamista liikunta-alalle ‑hanke

Han­ke­ai­ka 1.1.2024–30.6.2026


Hankkeen tausta

Spor­tE­du – tule­vai­suu­den osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le ‑hank­keen pää­ta­voit­tee­na on kehit­tää lii­kun­ta-alan täy­den­nys­kou­lu­tuk­sia vas­taa­maan nykyis­tä parem­min tule­vai­suu­den työ­teh­tä­vien osaa­mis­vaa­ti­muk­sia sekä lisä­tä kou­lu­tus­ten hou­kut­te­le­vuut­ta ja saavutettavuutta.

Han­kei­dea, tavoit­teet ja toi­men­pi­teet ovat syn­ty­neet vuo­den 2022 alus­ta aloi­te­tun Spor­tE­du ‑lii­kun­ta-alan jat­ku­van oppi­mi­sen kes­kuk­sen kehit­tä­mis­työs­tä sekä vuo­den 2023 toteu­te­tun Spor­tE­du – tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le-hank­keen aika­na teh­dyis­tä huo­miois­ta ja esiin nous­seis­ta kehit­tä­mis­tar­peis­ta. Spor­tE­du – tule­vai­suu­den osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le ‑han­ke raken­tuu nel­jäs­tä toi­min­nal­li­ses­ta tavoit­tees­ta ja nii­den mukai­sis­ta työpaketeista.

Spor­tE­du – tule­vai­suu­den osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le ‑hank­keen toteut­ta­ja­na on Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to ja hank­kees­sa on muka­na yhteis­työ­ver­kos­to, johon kuu­lu­vat Itä-Suo­men yli­opis­to, Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Poh­jois-Kar­ja­lan kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä Rive­ria ja Poh­jois-Kar­ja­lan Lii­kun­ta ry.

Hankkeen tavoitteet

Spor­tE­du – tule­vai­suu­den osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le ‑hank­keen pää­ta­voit­tee­na on kehit­tää lii­kun­ta-alan täy­den­nys­kou­lu­tuk­sia vas­taa­maan nykyis­tä parem­min tule­vai­suu­den työ­teh­tä­vien osaa­mis­vaa­ti­muk­sia sekä lisä­tä kou­lu­tus­ten hou­kut­te­le­vuut­ta ja saavutettavuutta.

Spor­tE­du ‑tule­vai­suu­den osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le ‑hank­keen osa­ta­voit­teet ovat:

Tavoi­te 1 – Lii­kun­ta-alan täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen ja osaa­mi­sen tule­vai­suu­den visiointi

Tavoi­te 2 – Lii­kun­ta-alan täy­den­nys­kou­lu­tus­ten sisäl­lön ja inno­va­tii­vis­ten toteu­tus­ta­po­jen kehittäminen

Tavoi­te 3 – Osaa­mi­sen toden­ta­mi­sen mene­tel­mien kehittäminen

Tavoi­te 4 – Kou­lu­tus­ten saa­vu­tet­ta­vuu­den parantaminen

Hankkeen toimenpiteet

Spor­tE­du – tule­vai­suu­den osaa­mis­ta lii­kun­ta ‑alal­le ‑hank­keen käy­tän­nön toi­men­pi­tei­nä ovat osa­ta­voit­tei­den mukaisesti

Työ­pa­ket­ti 1; Lii­kun­ta-alan täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen ja osaa­mi­sen tule­vai­suu­den visiointi:

 • Lii­kun­ta-alan täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen ja osaa­mi­sen tule­vai­suus­työn pro­ses­sin suun­nit­te­lu, toteu­tus ja dokumentointi
 • Tule­vai­suus­työ­pa­jo­jen suun­nit­te­lu ja toteu­tus lii­kun­ta-alan toimijoille
 • Tule­vai­suus­työn säh­köi­nen kyse­ly ja syven­tä­vät haas­tat­te­lut kes­keis­ten toi­mi­joi­den edustajille
 • Tule­vai­suu­den ske­naa­riot ja visiot osaa­mi­sen lisää­mi­sel­le ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­sil­le kuvat­tu­na tulevaisuusdokumenttiin

Työ­pa­ket­ti 2; Lii­kun­ta-alan täy­den­nys­kou­lu­tus­ten sisäl­lön ja inno­va­tii­vis­ten toteu­tus­ta­po­jen kehittäminen:

 • Lii­kun­ta-alan eri ammat­ti­ryh­mil­le ja pie­ny­rit­tä­jil­le suun­na­tun osaa­mis­ky­se­lyn suun­nit­te­lu, toteu­tus ja tulos­ten analysointi
 • Täy­den­nys­kou­lu­tus­pi­lot­tien suun­nit­te­lu, aineis­ton tuot­ta­mi­nen, toteu­tus ja arviointi
 • Täy­den­nys­kou­lu­tuk­sik­si sovel­tu­vien pien­ten osaa­mis­ko­ko­nai­suuk­sien työs­tö ja koh­teek­si valit­tu­jen amma­til­lis­ten kou­lu­tus­ten osaa­mis­si­säl­tö­jen analysointi
 • Digis­tu­dion toteu­tus eri käyt­tä­jä­ryh­mien hyödynnettäväksi

Työ­pa­ket­ti 3; Osaa­mi­sen toden­ta­mi­sen mene­tel­mien kehittäminen

 • Eri osaa­mi­sen toden­ta­mi­sen mene­tel­mien sel­vit­tä­mi­nen ja nii­hin tutustuminen
 • Valit­tu­jen osaa­mis­pis­te- ja osaa­mis­merk­ki­jär­jes­tel­mien käyttöönotto
 • Pilot­ti­kou­lu­tus­ten osaa­mi­sen toden­ta­mi­sen määrittely
 • Osaa­mis­merk­kien tai osaa­mis­pis­tey­tyk­sen teke­mi­nen 4 kes­kei­sel­le täydennyskoulutukselle

Työ­pa­ket­ti 4; Kou­lu­tus­ten saa­vu­tet­ta­vuu­den parantaminen

 • Uuden SportEdu.fi sivus­ton sisäl­löl­li­nen ja tek­ni­nen toteutus
 • Toi­min­ta­mal­lin luo­mi­nen sivus­ton yllä­pi­tä­mi­sek­si hank­keen jälkeen
 • Spor­tE­du-ver­kos­ton yllä­pi­to sekä laa­jen­ta­mi­nen val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja sitä kaut­ta kou­lu­tus­tar­jon­nan moni­puo­lis­ta­mi­nen ja sään­nöl­lis­ten ver­kos­to­ta­paa­mis­ten toteuttaminen
 • Spor­tE­du ‑vies­tin­tä­ko­ko­nai­suu­den ja toi­men­pi­tei­den suun­nit­te­lu kou­lu­tus­ten mark­ki­noin­nin tueksi

Han­ke­työn­te­ki­jät: Pasi Majoi­nen (040 824 5449), Pia Jor­ma­nai­nen (050 477 4363),
Mar­ko Tans­ka­nen ja Jan­ne Hil­tu­nen
Säh­kö­pos­tit muo­dos­sa: etunimi.sukunimi (at) islo.fi

Spor­tE­du somes­sa: SportEdu.fi | Face­bookSpor­tE­du (@sportedu.fi) • Ins­ta­gram-kuvat ja ‑videot


TestLab Mehtimäki

Uut­ta lii­ke­toi­min­taa, pal­ve­lui­ta ja yrittäjyyttä 


Hankkeen tausta

Meh­ti­mäen hyvin­voin­nin ja lii­kun­nan tes­taus­a­se­ma — uut­ta lii­ke­toi­min­taa, pal­ve­lui­ta ja yrit­tä­jyyt­tä ‑kehit­tä­mis­hank­keel­la hae­taan roh­keas­ti kas­vua luo­mal­la uuden­lai­nen alus­ta lii­kun­ta­lii­ke­toi­min­nal­le, oppi­mi­sel­le ja tut­ki­muk­sel­le. Han­ke vas­taa yri­tys­ten kas­vun edis­tä­mi­seen ja uusien työ­paik­ko­jen luo­mi­seen luo­mal­la lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin alus­tan, joka mah­dol­lis­taa uusien pal­ve­lu­jen ja lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien syn­ty­mi­sen. Alus­ta mah­dol­lis­taa myös tut­ki­mus­läh­töi­sen lii­ke­toi­min­nan syn­ty­mi­sen ja opis­ke­li­ja­läh­töi­sen inno­vaa­tio­toi­min­nan. Alus­ta luo monia­lai­sen tut­ki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­tön lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin aloil­le. Toi­min­ta sijoi­te­taan fyy­si­ses­ti Joen­suu Aree­nan. Kehit­tä­mis­hank­keen toteu­tuk­sen tuke­na toi­mii han­ke­ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­va inves­toin­ti­han­ke. Han­ke­ko­ko­nai­suu­den toteut­ta­ji­na toi­mi­vat Joen­suun kau­pun­ki, Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to, Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy ja Itä-Suo­men yli­opis­to. Han­ke ajoit­tuu aika­vä­lil­le 1.10.2023–31.2025. Kehit­tä­mis­hank­keen koko­nais­bud­jet­ti on 1 208 583 €, jos­ta Euroo­pan oikeu­den­mu­kai­sen siir­ty­män rahoi­tus­ta on 966 868 €. Inves­toin­ti­hank­keen bud­jet­ti on yhteen­sä 964 758 €, jos­ta Euroo­pan oikeu­den­mu­kai­sen siir­ty­män rahoi­tus­ta on 675 331 €. Inves­toin­neis­ta vas­taa­vat Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy ja Itä-Suo­men yliopisto. 

Han­ke­ko­ko­nai­suus

Kehit­tä­mis- sekä investointihanke

Han­ke­ai­ka

1.10.2023 — 31.12.2025

Rahoi­tus

Euroo­pan oikeu­den mukai­sen siir­ty­män rahas­to (JTF)

Kehit­tä­mis­hank­keen bud­jet­ti 1 208 583 €, jos­ta Euroo­pan oikeu­den­mu­kai­sen siir­ty­män rahoi­tus­ta 966 868 €.

Inves­toin­ti­hank­keen bud­jet­ti 964 758 €, jos­ta Euroo­pan oikeu­den mukai­sen siir­ty­män rahoi­tus­ta 675 331 €.

Hankkeen tavoitteet

Moni­puo­li­sen ja uuden­lai­sen tes­taus­a­se­man raken­ta­mi­nen: Raken­ne­taan Joen­suu Aree­nal­le laa­jan koh­de­ryh­män tar­pei­ta pal­ve­le­va sekä moni­puo­li­nen hyvin­voin­nin ja lii­kun­nan tes­taus­a­se­ma. Tes­taus­a­se­ma tar­jo­aa myös liik­ku­via pal­ve­lui­ta ja eri­lai­sia etä­rat­kai­su­ja, joi­den avul­la toi­min­ta laa­jen­tuu koko maakuntaan.

Lii­kun­ta­lii­ke­toi­min­nan ja yrit­tä­jyy­den kehit­tä­mi­nen: Kehi­te­tään uut­ta lii­kun­ta- ja hyvin­voin­tia­lan yrit­tä­jyyt­tä tes­taus­a­se­man ympä­ril­le. Hank­keen aika­na teh­dään yhdes­sä lii­kun­ta- ja hyvin­voin­tia­lan yrit­tä­jien sekä urhei­luseu­ro­jen kans­sa suun­ni­tel­ma Meh­ti­mäen alu­een lii­kun­ta­lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si ja uuden­lais­ten hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den tarjoamiseksi.

Tut­ki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan edis­tä­mi­nen: Tes­taus­a­se­man avul­la edis­te­tään tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa uuden­lais­ten tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den syn­nyt­tä­mi­sek­si. Lisäk­si hank­keen tavoit­tee­na on tukea opis­ke­li­jay­rit­tä­jyyt­tä ja tar­jo­ta mah­dol­li­suuk­sia tut­ki­mus­läh­töi­seen inno­vaa­tio­toi­min­taan eri­tyi­ses­ti foto­nii­kan osaamisalueella. 

Uuden­lai­sen tut­ki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­tön luo­mi­nen: Tes­taus­a­se­ma toi­mii Itä-Suo­men yli­opis­ton, Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­ton tut­ki­mus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­tö­nä eri­tyi­ses­ti liikunnan‑, hyvin­voin­nin- sekä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kou­lu­tuk­sil­le. Oppi­mi­sym­pä­ris­tön tavoit­tee­na on tar­jo­ta mah­dol­li­suus uusien tai­to­jen ja val­miuk­sien hank­ki­mi­seen, toi­mia väy­lä­nä osaa­mi­sen siir­toon yri­tyk­sil­tä ja ammat­ti­lai­sil­ta opis­ke­li­joil­le sekä edis­tää kou­lu­tus­ten vetovoimaisuutta.

Hankkeen työpaketit

Han­ke sisäl­tää vii­si työ­pa­ket­tia: 1. Hank­keen koko­nais­koor­di­noin­ti ja vies­tin­tä, 2. Joen­suu Aree­nan tes­taus- ja mit­tausym­pä­ris­tön raken­ta­mi­nen, 3. Uuden lii­ke­toi­min­nan alus­ta tule­vai­suu­den hyvin­voin­ti­pal­ve­luil­le, 4. Oppi­mi­sym­pä­ris­tön raken­ta­mi­nen ja maa­kun­nal­lis­ten liik­ku­vien pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen, 5. Lii­kun­nan ja urhei­lun tut­ki­muk­sen ja sen yhdis­tä­mi­nen lisä­tyn todel­li­suu­den mah­dol­li­suuk­siin. Työ­pa­ke­tit 2 ja 3 ovat ISLOn han­ke­työn­te­ki­jöi­den päävastuulla.

Työ­pa­ket­ti 2 – Joen­suu Aree­nan tes­taus- ja mit­tausym­pä­ris­tön rakentaminen

Työ­pa­ket­ti 2 kes­kit­tyy Joen­suu Aree­nan hyvin­voin­nin ja lii­kun­nan tes­taus- ja mit­tausym­pä­ris­tön raken­ta­mi­seen. Tämän osion tavoit­tee­na on luo­da edis­tyk­sel­li­nen, moni­puo­li­nen ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen tes­taus­a­se­ma, joka pal­ve­lee laa­jaa koh­de­ryh­mää – kun­ta­lai­sia, yrit­tä­jiä, urhei­li­joi­ta, urhei­luseu­ro­ja ja val­men­ta­jia. Työ­pa­ket­ti 2 toteu­te­taan tii­viis­sä yhteis­työs­sä Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton, Joen­suun kau­pun­gin, Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Itä-Suo­men yli­opis­ton kans­sa, joi­den asian­tun­te­mus ja resurs­sit tuke­vat monia­lai­sen tes­taus­a­se­man kehittämistä.

Mit­taus­vä­li­neis­tö ja ympäristö:

Tes­taus- ja mit­tausym­pä­ris­tön kehit­tä­mi­ses­sä kes­ki­ty­tään huip­pu­tek­no­lo­gian ja uusim­pien tut­ki­mus­tu­los­ten hyö­dyn­tä­mi­seen. Mit­taus­vä­li­neis­tö kat­taa laa­jan kir­jon eri­lai­sia lait­tei­ta ja tek­no­lo­gioi­ta, joi­den avul­la voi­daan mita­ta ja ana­ly­soi­da ihmi­sen fyy­sis­tä suo­ri­tus­ky­kyä, kun­toa, liik­ku­vuut­ta ja hyvin­voin­tia moni­puo­li­ses­ti. Mit­taus­vä­li­neis­tö sisäl­tää muun muassa:

 • Kehit­ty­neet voi­ma- ja nopeus­mit­taus­lait­teet, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat tar­kan suo­ri­tus­ky­vyn arvioinnin
 • Kes­tä­vyys- ja kuor­mi­tus­tes­tien väli­neet, kuten juok­su­ma­tot ja ergo­met­rit, varus­tet­tu­na syke- ja hen­gi­tys­funk­tioi­ta seu­raa­vil­la sensoreilla
 • Kehon­koos­tu­musa­na­ly­saat­to­rit ja lihas­ta­sa­pai­noa mit­taa­vat lait­teet, jot­ka tuke­vat yksi­löl­lis­tä har­joit­te­lun ja ravit­se­muk­sen suunnittelua
 • Hyvin­voin­tia mit­taa­vat lait­teet, kuten stres­siä, unen laa­tua ja palau­tu­mis­ta seu­raa­vat sen­so­rit ja sovellukset

Työ­pa­ket­ti 3 – Uuden lii­ke­toi­min­nan alus­ta tule­vai­suu­den hyvinvointipalveluille

Työ­pa­ke­tis­sa kes­ki­ty­tään uuden­lai­sen lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen ja tuot­teis­ta­mi­seen tes­taus­a­se­man ympä­ril­le. Hank­keen aika­na kehi­te­tään monia­lai­sen yhteis­työn kaut­ta lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tö ja ‑alus­ta, joka mah­dol­lis­taa moniam­ma­til­li­sen osaa­mi­sen ja eri toi­mi­joi­den väli­sen yhteis­työn lisään­ty­mi­sen, uusien työ­paik­ko­jen syn­ty­mi­sen sekä yrit­tä­jyy­den kehit­ty­mi­sen. Tavoit­tee­na on, että alu­een yrit­tä­jät pys­tyi­si­vät hyö­dyn­tä­mään hank­keen aika­na syn­ty­vää tes­tausym­pä­ris­töä moni­puo­li­ses­ti omas­sa lii­ke­toi­min­nas­saan. Hank­keen aika­na luo­daan myös yhteis­työs­sä suun­ni­tel­ma Meh­ti­mäen alu­een lii­kun­ta­lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si ja uuden­lais­ten hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen tarjoamiseksi.

Lisätiedot

Hel­mi Kor­tet­maa
Pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja
puh. 050 306 0637
Säh­kö­pos­tit muo­dos­sa: etunimi.sukunimi (at) islo.fi

Tee­mu Lep­pä­mä­ki
Val­men­nuk­sen ja tes­tauk­sen asian­tun­ti­ja
puh. 050 308 1034

Jaak­ko Have­ri­nen
Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti
puh. 050 501 3013

Hank­keen net­ti­si­vut: Test­Lab Meh­ti­mä­ki | Joen­suu (testlabmehtimaki.com)


Digiosaava

Amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen digio­saa­mi­sen kehittämishanke

”Digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen hyö­dyn­tä­mi­nen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä ja ope­tuk­ses­sa edel­lyt­tää osaa­vaa hen­ki­lö­kun­taa ja joh­toa. Ilman riit­tä­vää osaa­mis­ta ja kyvyk­kyyt­tä kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jät eivät pys­ty tehok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la taval­la hyö­dyn­tä­mään digi­ta­li­saa­tion tuo­mia mah­dol­li­suuk­sia ja vas­taa­maan sii­hen liit­ty­viin haasteisiin.”

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt 3 995 000 euroa amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen digi­ta­li­saa­tion osaa­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kehittämiseen.


Hankkeen tausta

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt 3 995 000 euroa amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen digi­ta­li­saa­tion osaa­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kehittämiseen.

Hank­keel­la tue­taan kou­lu­tus­po­liit­ti­ses­sa selon­teos­sa ase­tet­tua tavoi­tet­ta, että uut­ta tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­net­täi­siin laa­jas­ti ja inno­va­tii­vi­ses­ti oppi­mi­sen tuke­na, sekä digi­taa­li­sen oppi­mi­sen ympä­ris­tön kehit­ty­mis­tä. Toi­sen asteen kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mis­hank­kees­sa on myös tun­nis­tet­tu tar­ve kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jien kyvyk­kyy­den ja osaa­mi­sen kas­vat­ta­mi­seen, jot­ta digi­taa­li­suu­den tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä kat­taen mm. ope­tuk­sen toteu­tuk­sen kuin myös joh­ta­mi­sen käytännöt.

Hank­kees­sa luo­daan kai­kil­le amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jil­le digi­taa­li­sen joh­ta­mi­sen ja osaa­mi­sen kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suus ja raken­ne­taan sii­hen sisäl­ty­vä osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen pol­ku. Kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suus sisäl­tää myös kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den, joka luo­daan ja toteu­te­taan hank­keen aika­na. Kehit­tä­mis­toi­min­ta tapah­tuu kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jien laa­jas­sa yhteis­työs­sä. Kehit­tä­mis­työ­hön osal­lis­tuu 77 amma­til­lis­ta kou­lu­tuk­sen järjestäjää.

Uudis­tu­mis­ky­vy­käs orga­ni­saa­tio kyke­nee vas­taa­maan toi­min­taym­pä­ris­tös­sään tapah­tu­viin digi­ta­li­saa­tion tuo­miin muu­tok­siin. Digi­ky­vyk­kääs­sä orga­ni­saa­tios­sa digi­taa­lis­ta oppi­mis- ja ope­tus­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­ne­tään tehok­kaas­ti, tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti ja asiakaslähtöisesti

Hankkeen tavoitteet

Jokai­nen koh­de­ryh­mä-orga­ni­saa­tio oppii ja tekee tar­vit­ta­via toi­men­pi­tei­tä edis­tääk­seen digi­ky­vyk­kyyt­tään sekä paran­taa digi­ky­vyk­kyy­den itsear­vioin­ti­ky­se­lyn tulok­sia omal­ta osal­taan. Kehit­tä­mis­työn osa-alu­eet (8 tee­maa) ovat tii­viis­ti yhtey­des­sä toi­siin­sa ja tuke­vat digia­jan oppi­mi­sen ja opet­ta­mi­sen käy­tän­tö­jen integroin­tia orga­ni­saa­tion peda­go­gi­siin ja tek­no­lo­gi­siin toi­min­ta­ta­poi­hin sekä nii­den joh­ta­mi­seen arjessa.

Lop­pu­tu­lok­se­na hank­kees­sa syn­tyy Vir­tu­aa­li­nen osaa­mis­kam­pus, joka mah­dol­lis­taa koh­de­ryh­mil­le suun­na­tut osaa­mi­sen kehit­tä­mis­po­lut. Osaa­mis­po­lul­le tee­moit­tain pil­kot­tu aineis­to aut­taa oppi­maan ja omak­su­maan hank­keen tee­mo­ja nopeas­ti sekä aut­ta­maan suun­ni­tel­taes­sa ja kehi­tet­täes­sä orga­ni­saa­tion digitalisaatiota.

Kehittämistyön teemat

Joh­ta­mi­sen ja hal­lin­non käytännöt

Joh­ta­mi­sen ja hal­lin­non käy­tän­tö­jen aihea­lueis­sa kes­ki­ty­tään digi­ta­li­saa­tioon osa­na kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän stra­te­gi­aa, tavoit­tei­ta sekä stra­te­gian toi­meen­pa­noa.
Lisäk­si käsi­tel­lään digi­ta­li­saa­tio­ke­hi­tyk­sen joh­ta­mis­ta organisaatiossa.

1. Digi­ta­li­saa­tion joh­ta­mi­nen osa­na orga­ni­saa­tion stra­te­gi­aa, tavoit­tei­ta ja tehtävää

2. Hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen joh­ta­mi­nen ja kehittäminen

3. Digi­taa­li­sen infra­struk­tuu­rin kehittäminen

4. Ver­kos­toi­tu­mi­nen – jaka­mi­sen ja yhtei­söl­li­syy­den kulttuuri

Ope­tuk­sen ja oppi­mi­sen käy­tän­nöt sekä oppimisympäristöt

Aiheis­sa arvioi­daan digi­ta­li­saa­tion roo­lia kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän tar­joa­mas­sa ope­tuk­ses­sa ja ohjauk­ses­sa sekä opis­ke­li­joi­den oppimisessa

5. Ope­tuk­sen ja oppi­mi­sen joh­ta­mi­nen sekä pedagogiikka

6. Digi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen oppi­mi­sen ohjauk­ses­sa ja tues­sa sekä edis­ty­mi­sen seurannassa

7. Oppi­joi­den digi­taa­li­sen osaa­mi­sen var­mis­ta­mi­nen ja kehittäminen

8. Digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen hyö­dyn­tä­mi­nen osa­na ope­tus­ta ja oppimista

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to osal­lis­tuu hank­kees­sa tee­ma­ryh­miin 2 ja 8.

Lisätiedot

Jan­ne Hil­tu­nen
Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja
Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to
janne.hiltunen@islo.fi

Hank­keen net­ti­si­vut: Digiosaava.fi – Digi­ta­li­saa­tion osaa­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kehittämishanke


Menneet hankkeet

Tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le ‑han­ke

Spor­tE­du
-
Tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta liikunta-alalle

Meh­ti­mä­ki Hub
-
Resurs­si­vii­sas -, lii­kun­ta- ja tapah­tu­maym­pä­ris­tö Meh­ti­mäen sydämessä

North-Kare­lia Biath­lon Aca­de­my
-
Ampu­ma­hiih­don tapah­tu­ma- ja har­joi­tus­kes­kuk­ses­ta joh­ta­vak­si valmennuskeskukseksi

SportEdu

Tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le ‑han­ke

Ete­lä-Savon elinkeino‑, lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus tukee Spor­tE­du tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le han­ket­ta 1.2.–31.12.2023


Hankkeen tausta

Spor­tE­du, lii­kun­ta-alan jat­ku­van oppi­mi­sen kes­kuk­sen kehit­tä­mis­työ on aloi­tet­tu vuo­den 2022 alus­ta. Ensim­mäi­ses­sä kehit­tä­mis­vai­hees­sa on koot­tu maa­kun­nal­li­nen Spor­tE­du-ver­kos­to sekä raken­net­tu ensim­mäi­nen ver­sio eri toi­mi­joi­den yhtei­ses­tä säh­köi­ses­tä vies­tin­tä­alus­tas­ta (www.sportedu.fi )

Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­ton koor­di­noi­mas­sa Spor­tE­du-ver­kos­tos­sa ovat muka­na Itä-Suo­men yli­opis­to, Kare­lia ammat­ti­kor­kea­kou­lu, ammat­tiop­pi­lai­tos Rive­ria, Joen­suun seu­dun kan­sa­lais­opis­to, Joen­suun lii­kun­ta­pal­ve­lut / Urhei­lua­ka­te­mia sekä Poh­jois-Kar­ja­lan Lii­kun­ta ry.

Spor­tE­dun, lii­kun­ta-alan jat­ku­van oppi­mi­sen kes­kuk­sen kehit­tä­mis­työl­le on mää­ri­tet­ty seu­raa­vat tavoitteet

 • Lii­kun­ta-alal­le pyr­ki­vä tai siel­lä työs­ken­te­le­vä hen­ki­lö löy­tää hel­pos­ti Spor­tE­du-alus­tal­ta itsel­leen sopi­vat kou­lut­tau­tu­mi­sen ja osaa­mi­sen lisää­mi­sen mahdollisuudet
 • Spor­tE­du koko­aa tar­ve­läh­töi­ses­ti eri toi­mi­joi­den lii­kun­ta-alan osaa­mi­sen lisää­mi­sen pal­ve­lut sel­keäk­si ja yhtei­ses­ti suun­ni­tel­luk­si kokonaisuudeksi.
 • Spor­tE­du on vies­tin­näl­li­nen ja toi­min­nal­li­nen alus­ta, joka toi­mii ver­kos­to­mai­ses­ti tuot­taen lisä­ar­voa ver­kos­tos­sa muka­na ole­vil­le toimijoille

Hankkeen tavoitteet

Spor­tE­du – tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le sel­vi­tys­hank­keen tavoit­tee­na on luo­da vank­ka tie­to­poh­ja ja tar­ve­läh­töi­nen näke­mys Spor­tE­dun, lii­kun­ta-alan jat­ku­van oppi­mi­sen kes­kuk­sen jatkokehittämistyölle.

Spor­tE­du – tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le hank­keen tavoit­tei­na ovat

 • lisä­tä Spor­tE­du ver­kos­ton avain­toi­mi­joi­den digi‑, verk­ko­pe­da­go­giik­ka ja pal­ve­lu­muo­toi­lun osaamista
 • lisä­tä eri toi­mi­joi­den tie­toa ja osaa­mis­ta kou­lu­tus­ten moni­puo­lis­ta toteu­tus­ta sekä kou­lu­tus­ten vies­tin­tää ja mark­ki­noin­tia tuke­vis­ta digi­taa­li­sis­ta sovel­luk­sis­ta, lait­teis­tois­ta ja säh­köi­sis­tä alustoista
 • vah­vis­taa Spor­tE­du-ver­kos­ton toi­mi­joi­den ver­kos­to­työn osaa­mis­ta sekä luo­da ja vah­vis­taa ver­kos­ton toimintatapoja
 • luo­da tie­kart­ta Spor­tE­dun, lii­kun­ta-alan jat­ku­van oppi­mi­sen kes­kuk­sen jatkokehittämistyölle

Toimenpiteet

Hankkeen tulokset

Hank­keen aika­na teh­dyt toimenpiteet

Han­ke toteu­tui han­ke­suun­ni­tel­man ja sen tavoit­tei­den mukai­ses­ti. Seu­raa­vas­sa on kuvat­tu teh­dyt han­ke­toi­men­pi­teet työ­pa­ket­tien mukai­ses­ti. Hank­keen tavoit­teet, työ­pa­ke­tit ja teh­dyt toi­men­pi­teet löy­ty­vät tar­kem­min täs­tä liitteestä.

OSAAMISEN LISÄÄMINEN
Hank­keen alus­sa teh­tiin osaa­mis­kar­toi­tus, jon­ka poh­jal­ta suun­ni­tel­tiin ja toteu­tet­tiin pal­ve­lu- ja oppi­mis­muo­toi­lun (14 tun­tia) ja verk­ko­pe­da­go­gii­kan (9 tun­tia) kou­lu­tuk­set. Lisäk­si kehi­tet­tiin etä- ja hybri­dio­pe­tuk­sen käy­tän­tei­tä hyö­dyn­täen hybri­dio­pe­tuk­seen suun­ni­tel­tua luokkatilaa.
SÄHKÖISEN ALUSTAN JA DIGISTUDION MÄÄRITYSTYÖ
Hank­keen aika­na teh­tiin bench­mar­king käyn­te­jä eri koh­tei­siin, jois­sa tutus­tut­tiin eri tavoin toteu­tet­tui­hin etä­ope­tuk­seen, digi­taa­lis­ten mate­ri­aa­lien tuot­ta­mi­seen sekä digi­taa­li­seen vies­tin­tään sovel­tu­viin tiloi­hin, lait­tei­siin ja käy­tän­tei­siin. Urhei­luseu­roil­le teh­tiin säh­köi­nen tar­ve­kar­toi­tus. Saa­tua tie­toa hyö­dyn­net­tiin digis­tu­dion mää­ri­tys­työ­pa­jois­sa. Tämän poh­jal­ta teh­tiin laa­jal­le käyt­tä­jä­ryh­mil­le sovel­tu­van digis­tu­dion han­kin­ta- ja toteut­ta­mis­suun­ni­tel­ma.   Hank­keen aika­na sel­vi­tet­tiin uuden tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sia uudis­tet­ta­van sportedu.fi sivus­ton toteut­ta­mi­sek­si, jos­ta lii­kun­ta-alan kou­lu­tus­tar­jon­ta oli­si löy­det­tä­vis­sä koo­tus­ti. Mää­ri­tys­työ­tä teh­tiin työ­pa­jois­sa, joi­hin kut­sut­tiin eri lii­kun­ta-alan toi­mi­ja­ta­ho­jen edus­ta­jia sekä tek­nis­ten asian­tun­ti­ja­ta­ho­jen kans­sa käy­dyis­sä palavereissa.
SPORTEDU VERKOSTON VAHVISTAMINEN
Vuo­den 2023 aika­na toteu­tet­tiin kuusi SPor­tE­du-ver­kos­to­ta­paa­mis­ta. Tapaa­mis­sa suun­ni­tel­tiin Spor­tE­du-toi­min­nan tule­vai­suut­ta ja vah­vis­tet­tiin ver­kos­ton toi­min­taa. Syk­syn kol­mes­sa tapaa­mis­sa lisät­tiin toi­mi­joi­den ver­kos­to­työn osaa­mis­ta ja suun­nit­te­le­maan ver­kos­ton laa­jen­ta­mis­ta val­ta­kun­nal­li­sil­la toi­mi­joil­la. Syk­syn tapaa­mis­ten fasi­li­taat­to­ri­na toi­mi koke­nut ver­kos­to­työn osaa­ja Timo Järvensivu.
SPORTEDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TEKO
Ver­kos­to­työn sekä eril­li­sen kehit­tä­mis­tii­min työn tulok­se­na syn­tyi toi­min­nan kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma seu­raa­vil­le vuo­sil­le. Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man avul­la teh­tiin suun­ni­tel­ma kehit­tä­mis­ra­hoi­tuk­sen hake­mi­sek­si vuo­sil­le 2024–2026.

Lisätiedot

Pasi Majoi­nen
Kou­lu­tus­asian­tun­ti­ja
Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to
pasi.majoinen@islo.fi
Puh. 040 824 5449
www.sportedu.fi

Spor­tE­du somessa: 

SportEdu.fi | Face­book

Spor­tE­du (@sportedu.fi) • Ins­ta­gram-kuvat ja ‑videot


Mehtimäki Hub

Resurs­si­vii­sas testaus‑, lii­kun­ta- ja tapah­tu­maym­pä­ris­tö Meh­ti­mäen sydä­mes­sä (sel­vi­tys­han­ke).

Meh­ti­mä­ki 2022

Meh­ti­mä­ki Hub han­ket­ta rahoit­taa Poh­jois-Kar­ja­lan Maakuntaliitto.


Hankkeen tausta

Meh­ti­mäel­lä on kan­sal­li­ses­ti ainut­laa­tui­nen lii­kun­nan ja urhei­lun infra; seu­raa­va askel on muo­ka­ta ja ottaa puit­teet täy­si­mää­räi­ses­ti käyttöön.

Alu­ees­ta oli­si mah­dol­li­suus saa­da irti pal­jon nykyis­tä enem­män niin kun­ta­lais­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä, las­ten ja nuor­ten lii­kun­nal­li­seen elä­män­ta­paan innos­ta­mi­ses­sa, huip­pu-urhei­li­joi­den kehi­ty­syk­sik­kö­nä sekä mat­kai­lun edistämisessä 

Mehtimäki Joensuulaisille

Läh­de: Urhei­lu­kau­pun­ki Joen­suu ‑kyse­ly kun­ta­lai­sil­le, tam­mi­kuu 2022, n=333

 • Moni­puo­li­nen ja moni­la­ji­nen, urhei­lun kes­kit­ty­mä, hie­no ja nykyaikainen
 • Kaik­ki lähel­lä samas­sa pai­kas­sa, kes­kus­tan lähei­syy­des­sä, tii­vis ja käte­vä, toimiva
 • Ainut­laa­tui­nen, ”Suo­men paras kokonaisuus”
 • Moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det seu­ra­ta urheilua
 • Osa vas­taa­jis­ta ei tun­ne tai ei ole käynyt
 • Tar­ve kehit­tää jal­ka­pal­lo­kent­tää ja skeit­ti­puis­toa nousi esil­le useas­sa kommentissa.
 • Osa koki, ettei Meh­ti­mä­ki ole avoin kai­kil­le liikkujille.

Toimenpiteet

 • Resurs­si­vii­sas testausympäristö
  • Kar­toi­te­taan tar­ve kansalliselle/kansainväliselle tasol­le sekä ole­mas­sa ole­vat tilat, väli­neis­tö ja osaaminen. 
  • Teh­dään laa­jem­pi kehit­tä­mis- ja inves­toin­ti­suun­ni­tel­ma tes­taus-ase­man laajentamiseksi.
 • Osaa­mis­ver­kos­ton toi­min­nan käynnistäminen
  • Luo­daan tie­kart­ta eri toi­mi­joi­den yhteis­työn sel­keyt­tä­mi­sek­si ja roolittamiseksi.
  • Toi­men­pi­de­suun­ni­tel­man laatiminen.
 • Kan­sal­lis­ten rat­kai­su­jen Benchmark
  • Toteu­te­taan 2 tutus­tu­mis­mat­kaa vas­taa­viin ympä­ris­töi­hin Suo­mes­sa, joi­den toi­min­taym­pä­ris­tö ja asu­kas­lu­ku vas­taa Poh­jois-Kar­ja­lan toimintaympäristöä.
  • Hae­taan käy­tän­tei­tä toi­mi­joi­den yhteis­suun­nit­te­luun, käyt­tä­jä­läh­töi­seen kehit­tä­mi­seen, mik­ro­y­rit­tä­jyy­teen ja resurs­si­vii­sai­siin rat­kai­sui­hin infro­jen ja kalus­to­jen yhteis­käyt­töön liittyen.

Älykäs liikunnan ja urheilun ympäristö

 • Käy­tän­nön älyk­kyys: tila(t) piir­ret­ty, suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu pal­ve­le­maan suun­ni­tel­tu­ja tavoit­tei­ta ja pal­ve­lui­ta: muo­kat­ta­vuus, 24/7 
 • Eko­lo­gi­nen älyk­kyys: hii­li­neut­raa­li, aurin­ko­pa­nee­lit, kiertotalous
 • Digi­taa­li­nen ja tek­no­lo­gi­nen älyk­kyys: tes­taus­tek­no­lo­gia, älyk­käät ope­tus- ja ryh­mä­lii­kun­ta­ti­lat, kiin­teät ana­ly­soin­ti­työ­ka­lut jne.
 • kon­kreet­ti­nen osoi­tus stra­te­gi­ses­ta arvo­maa­il­mas­ta: käyt­tä­jä­läh­töis­tä kehit­tä­mis­tä, toi­min­to­jen yhteis­suun­nit­te­lua ja uusien inno­va­tii­vis­ten aloit­tei­den synnyttämistä.

Tulokset

 1. Uusien lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­toi­min­to­jen käynnistäminen.
 2. Laa­ja-alai­nen yhteis­työ kou­lu­tus- ja kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioi­den kesken.
 3. Alu­een kehit­tä­mi­seen liit­ty­vän toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­nen, pit­käl­lä aika­vä­lil­lä toi­mii Meh­ti­mäen alu­een kas­vua vah­vis­ta­va­na toi­min­taym­pä­ris­tö­nä yhteis­työs­sä Joen­suun kau­pun­gin kanssa
 4. Edis­te­tään alu­een kehit­tä­mi­seen liit­ty­vää osaamista.
 5. Tun­nis­te­taan parem­min uuden­lai­sia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja palvelutarpeita.
 6. Tes­tia­se­ma ja sii­hen liit­ty­vät kokei­lut luo­vat myös uut­ta asia­kas­vir­taa ja veto­voi­maa alueelle.

Mukana kehityshankkeessa

Urhei­luseu­rat

Joen­suun kau­pun­gin liikuntapalvelut

Joen­suun Urheiluakatemia

Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta Ry

Kare­lia-amk

Rive­ria

Itä-Suo­men yli­opis­to UEF

Lisätiedot

Tomi-Pek­ka Rii­hi­vuo­ri
Pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja
+358 50 477 6731
tomi-pekka.riihivuori@islo.fi


North-Karelia Biathlon Academy

Ampu­ma­hiih­don tapah­tu­ma- ja har­joi­tus­kes­kuk­ses­ta joh­ta­vak­si valmennuskeskukseksi

North-Kare­lia Biath­lon Aca­de­my han­ket­ta rahoit­taa Poh­jois-Kar­ja­lan Maakuntaliitto.


Hankkeen tiivistelmä

Ampu­ma­hiih­don val­men­nus­kes­kus-hank­keen avul­la tun­nis­te­taan ole­mas­sa ole­vien olo­suh­tei­den ja toi­min­to­jen mah­dol­li­suuk­sia, jot­ka joh­ta­vat urhei­li­joi­den ja val­men­nuk­sen tason nos­ta­mi­seen, val­men­nus­kes­kus­tyyp­pi­sen urhei­lu­toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­seen sekä laa­ja-alai­seen yhteis­työ­hön urhei­lu­toi­mi­joi­den ja kun­ta­sek­to­rin kes­ken. Val­men­nus­kes­kus­toi­min­ta on myö­hem­min sovel­let­ta­vis­sa suo­raan mui­hin urhei­lu­la­jei­hin.  

Han­keen aika­na sel­ven­ne­tään ampu­ma­hiih­don toi­mi­joi­den tar­pei­ta ja roo­li­tuk­sia Poh­jois-Kar­ja­las­sa val­men­nus­kes­kuk­sen perus­ta­mi­sek­si. Tämän poh­jal­ta teh­dään toi­men­pi­de- ja inves­toin­ti­suun­ni­tel­ma val­men­nus­kes­kus­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si. Lisäk­si pilo­toi­daan ammun­nan etä­val­men­nus­pal­ve­lu ja kar­toi­te­taan mui­ta kon­kreet­ti­sia digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja, joi­ta voi­daan käyt­tää kes­tä­vyy­sur­hei­lus­sa ja ammun­nas­sa mut­ta mah­dol­li­ses­ti sovel­taen myös muis­sa urhei­lu­la­jeis­sa.  

Han­keen aika­na toteu­te­taan kol­me työ­pa­ket­tia:   Työ­pa­ket­ti 1. Ver­kos­tot Työ­pa­ket­ti 2. Val­men­nus­kes­kus Työ­pa­ket­ti 3. Digi­taa­li­set kokei­lut ja etävalmennus

Lisätiedot

Tomi-Pek­ka Rii­hi­vuo­ri
Pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja
+358 50 477 6731
tomi-pekka.riihivuori@islo.fi