ISLOn hankkeet

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to tukee ja kehit­tää Joen­suun alu­een lii­kun­taa, urhei­lua sekä nii­hin liit­ty­viä pal­ve­lui­ta yhteis­työs­sä urhei­luseu­ro­jen ja mui­den sidos­ryh­mien kanssa.

Tutus­tu alta ISLOn ajan­koh­tai­siin kehittämishankkeisiin.


North-Kare­lia Biath­lon Aca­de­my
-
Ampu­ma­hiih­don tapah­tu­ma- ja har­joi­tus­kes­kuk­ses­ta joh­ta­vak­si valmennuskeskukseksi

Spor­tE­du
-
Tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta liikunta-alalle

Digio­saa­va
-
Digi­ta­li­saa­tion osaa­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kehittäminen

North-Karelia Biathlon Academy

Ampu­ma­hiih­don tapah­tu­ma- ja har­joi­tus­kes­kuk­ses­ta joh­ta­vak­si valmennuskeskukseksi

North-Kare­lia Biath­lon Aca­de­my han­ket­ta rahoit­taa Poh­jois-Kar­ja­lan Maakuntaliitto.


Hankkeen tiivistelmä

Ampu­ma­hiih­don val­men­nus­kes­kus-hank­keen avul­la tun­nis­te­taan ole­mas­sa ole­vien olo­suh­tei­den ja toi­min­to­jen mah­dol­li­suuk­sia, jot­ka joh­ta­vat urhei­li­joi­den ja val­men­nuk­sen tason nos­ta­mi­seen, val­men­nus­kes­kus­tyyp­pi­sen urhei­lu­toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­seen sekä laa­ja-alai­seen yhteis­työ­hön urhei­lu­toi­mi­joi­den ja kun­ta­sek­to­rin kes­ken. Val­men­nus­kes­kus­toi­min­ta on myö­hem­min sovel­let­ta­vis­sa suo­raan mui­hin urhei­lu­la­jei­hin.  

Han­keen aika­na sel­ven­ne­tään ampu­ma­hiih­don toi­mi­joi­den tar­pei­ta ja roo­li­tuk­sia Poh­jois-Kar­ja­las­sa val­men­nus­kes­kuk­sen perus­ta­mi­sek­si. Tämän poh­jal­ta teh­dään toi­men­pi­de- ja inves­toin­ti­suun­ni­tel­ma val­men­nus­kes­kus­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si. Lisäk­si pilo­toi­daan ammun­nan etä­val­men­nus­pal­ve­lu ja kar­toi­te­taan mui­ta kon­kreet­ti­sia digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja, joi­ta voi­daan käyt­tää kes­tä­vyy­sur­hei­lus­sa ja ammun­nas­sa mut­ta mah­dol­li­ses­ti sovel­taen myös muis­sa urhei­lu­la­jeis­sa.  

Han­keen aika­na toteu­te­taan kol­me työ­pa­ket­tia:   Työ­pa­ket­ti 1. Ver­kos­tot Työ­pa­ket­ti 2. Val­men­nus­kes­kus Työ­pa­ket­ti 3. Digi­taa­li­set kokei­lut ja etävalmennus

Lisätiedot

Tomi-Pek­ka Rii­hi­vuo­ri
Pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja
+358 50 477 6731
tomi-pekka.riihivuori@islo.fi


SportEdu

Tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le ‑han­ke

Ete­lä-Savon elinkeino‑, lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus tukee Spor­tE­du tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le han­ket­ta 1.2.–31.12.2023


Hankkeen tausta

Spor­tE­du, lii­kun­ta-alan jat­ku­van oppi­mi­sen kes­kuk­sen kehit­tä­mis­työ on aloi­tet­tu vuo­den 2022 alus­ta. Ensim­mäi­ses­sä kehit­tä­mis­vai­hees­sa on koot­tu maa­kun­nal­li­nen Spor­tE­du-ver­kos­to sekä raken­net­tu ensim­mäi­nen ver­sio eri toi­mi­joi­den yhtei­ses­tä säh­köi­ses­tä vies­tin­tä­alus­tas­ta (www.sportedu.fi ).

Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­ton koor­di­noi­mas­sa Spor­tE­du-ver­kos­tos­sa ovat muka­na Itä-Suo­men yli­opis­to, Kare­lia ammat­ti­kor­kea­kou­lu, ammat­tiop­pi­lai­tos Rive­ria, Joen­suun seu­dun kan­sa­lais­opis­to, Joen­suun lii­kun­ta­pal­ve­lut / Urhei­lua­ka­te­mia sekä Poh­jois-Kar­ja­lan Lii­kun­ta ry.

Spor­tE­dun, lii­kun­ta-alan jat­ku­van oppi­mi­sen kes­kuk­sen kehit­tä­mis­työl­le on mää­ri­tet­ty seu­raa­vat tavoitteet

 1. Lii­kun­ta-alal­le pyr­ki­vä tai siel­lä työs­ken­te­le­vä hen­ki­lö löy­tää hel­pos­ti Spor­tE­du-alus­tal­ta itsel­leen sopi­vat kou­lut­tau­tu­mi­sen ja osaa­mi­sen lisää­mi­sen mahdollisuudet
 2. spor­tE­du koko­aa tar­ve­läh­töi­ses­ti eri toi­mi­joi­den lii­kun­ta-alan osaa­mi­sen lisää­mi­sen pal­ve­lut sel­keäk­si ja yhtei­ses­ti suun­ni­tel­luk­si kokonaisuudeksi.
 3. Spor­tE­du on vies­tin­näl­li­nen ja toi­min­nal­li­nen alus­ta, joka toi­mii ver­kos­to­mai­ses­ti tuot­taen lisä­ar­voa ver­kos­tos­sa muka­na ole­vil­le toimijoille

Hankkeen tavoitteet

Spor­tE­du – tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le sel­vi­tys­hank­keen tavoit­tee­na on luo­da vank­ka tie­to­poh­ja ja tar­ve­läh­töi­nen näke­mys Spor­tE­dun, lii­kun­ta-alan jat­ku­van oppi­mi­sen kes­kuk­sen jatkokehittämistyölle.

Spor­tE­du – tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta lii­kun­ta-alal­le hank­keen tavoit­tei­na ovat

 • lisä­tä Spor­tE­du ver­kos­ton avain­toi­mi­joi­den digi‑, verk­ko­pe­da­go­giik­ka ja pal­ve­lu­muo­toi­lun osaamista
 • lisä­tä eri toi­mi­joi­den tie­toa ja osaa­mis­ta kou­lu­tus­ten moni­puo­lis­ta toteu­tus­ta sekä kou­lu­tus­ten vies­tin­tää ja mark­ki­noin­tia tuke­vis­ta digi­taa­li­sis­ta sovel­luk­sis­ta, lait­teis­tois­ta ja säh­köi­sis­tä alustoista
 • vah­vis­taa Spor­tE­du-ver­kos­ton toi­mi­joi­den ver­kos­to­työn osaa­mis­ta sekä luo­da ja vah­vis­taa ver­kos­ton toimintatapoja
 • luo­da tie­kart­ta Spor­tE­dun, lii­kun­ta-alan jat­ku­van oppi­mi­sen kes­kuk­sen jatkokehittämistyölle

Toimenpiteet

OSAAMISEN LISÄÄMINEN  SÄHKÖISEN SPORTEDU ALUSTAN JA DIGISTUDION MÄÄRITYSTYÖ
Toteu­te­taan Spor­tE­du-ver­kos­ton kes­kei­sil­le toi­mi­joil­le säh­köi­nen osaa­mis­kar­toi­tus, jol­la kar­toi­te­taan verk­ko­pe­da­go­gii­kan, oppi­mis­muo­toi­lun ja ver­kos­to­työn osaa­mis­tar­pei­ta.   Kyse­lyn poh­jal­ta teh­dään suun­ni­tel­ma verk­ko­pe­da­go­gii­kan, oppi­mis­muo­toi­lun ja ver­kos­to­työn oppi­mis­ko­ko­nai­suuk­sien toteut­ta­mi­sek­si. Suun­ni­tel­lut oppi­mis-koko­nai­suu­det toteu­te­taan syk­syn 2023 aikana.Hank­keen aika­na sel­vi­te­tään vii­mei­sim­mät ope­tus­tar­koi­tuk­seen sovel­tu­vat digi- ja oppi­mi­sa­lus­ta­rat­kai­sut bench­mar­king- ja tule­vai­suus­työ­pa­ja mene­tel­mil­lä.   Teh­dään säh­köi­sen Spor­tE­du alus­tan sekä digis­tu­dion toteu­tus- ja hankintasuunnitelma.
SPORTEDU VERKOSTON VAHVISTAMINENSPORTEDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TEKO
Vuo­den aika­na toteu­te­taan kuusi Spor­tE­du ‑ver­kos­ton tapaa­mis­ta. Ver­kos­to­ta­paa­mis­ten yhtey­des­sä jär­jes­te­tään ver­kos­to­työn osaa­mi­sen kou­lu­tuk­sia, joil­la lisä­tään Spor­tE­du-ver­kos­ton toi­mi­joi­den osaa­mis­ta.   Han­ke­ai­ka­na teh­dään Spor­tE­du-ver­kos­ton tie­kart­ta   seu­raa­vil­le vuosilleKoo­taan tii­vis työ­ryh­mä Spor­tE­dun kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man teke­mi­sek­si vuo­sil­le 2024–26

Lisätiedot

Pasi Majoi­nen
Kou­lu­tus­asian­tun­ti­ja
Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to
pasi.majoinen@islo.fi
Puh. 040 824 5449
www.sportedu.fi

Spor­tE­du somessa: 

SportEdu.fi | Face­book

Spor­tE­du (@sportedu.fi) • Ins­ta­gram-kuvat ja ‑videot


Digiosaava

Amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen digi­ta­li­saa­tion osaa­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kehittäminen

”Digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen hyö­dyn­tä­mi­nen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä ja ope­tuk­ses­sa edel­lyt­tää osaa­vaa hen­ki­lö­kun­taa ja joh­toa. Ilman riit­tä­vää osaa­mis­ta ja kyvyk­kyyt­tä kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jät eivät pys­ty tehok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la taval­la hyö­dyn­tä­mään digi­ta­li­saa­tion tuo­mia mah­dol­li­suuk­sia ja vas­taa­maan sii­hen liit­ty­viin haasteisiin.”

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt 3 995 000 euroa amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen digi­ta­li­saa­tion osaa­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kehittämiseen.


Hankkeen tausta

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt 3 995 000 euroa amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen digi­ta­li­saa­tion osaa­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kehittämiseen.

Hank­keel­la tue­taan kou­lu­tus­po­liit­ti­ses­sa selon­teos­sa ase­tet­tua tavoi­tet­ta, että uut­ta tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­net­täi­siin laa­jas­ti ja inno­va­tii­vi­ses­ti oppi­mi­sen tuke­na, sekä digi­taa­li­sen oppi­mi­sen ympä­ris­tön kehit­ty­mis­tä. Toi­sen asteen kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mis­hank­kees­sa on myös tun­nis­tet­tu tar­ve kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jien kyvyk­kyy­den ja osaa­mi­sen kas­vat­ta­mi­seen, jot­ta digi­taa­li­suu­den tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä kat­taen mm. ope­tuk­sen toteu­tuk­sen kuin myös joh­ta­mi­sen käytännöt.

Hank­kees­sa luo­daan kai­kil­le amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jil­le digi­taa­li­sen joh­ta­mi­sen ja osaa­mi­sen kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suus ja raken­ne­taan sii­hen sisäl­ty­vä osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen pol­ku. Kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suus sisäl­tää myös kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den, joka luo­daan ja toteu­te­taan hank­keen aika­na. Kehit­tä­mis­toi­min­ta tapah­tuu kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jien laa­jas­sa yhteis­työs­sä. Kehit­tä­mis­työ­hön osal­lis­tuu 77 amma­til­lis­ta kou­lu­tuk­sen järjestäjää.

Uudis­tu­mis­ky­vy­käs orga­ni­saa­tio kyke­nee vas­taa­maan toi­min­taym­pä­ris­tös­sään tapah­tu­viin digi­ta­li­saa­tion tuo­miin muu­tok­siin. Digi­ky­vyk­kääs­sä orga­ni­saa­tios­sa digi­taa­lis­ta oppi­mis- ja ope­tus­tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­ne­tään tehok­kaas­ti, tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti ja asiakaslähtöisesti

Hankkeen tavoitteet

Jokai­nen koh­de­ryh­mä-orga­ni­saa­tio oppii ja tekee tar­vit­ta­via toi­men­pi­tei­tä edis­tääk­seen digi­ky­vyk­kyyt­tään sekä paran­taa digi­ky­vyk­kyy­den itsear­vioin­ti­ky­se­lyn tulok­sia omal­ta osal­taan. Kehit­tä­mis­työn osa-alu­eet (8 tee­maa) ovat tii­viis­ti yhtey­des­sä toi­siin­sa ja tuke­vat digia­jan oppi­mi­sen ja opet­ta­mi­sen käy­tän­tö­jen integroin­tia orga­ni­saa­tion peda­go­gi­siin ja tek­no­lo­gi­siin toi­min­ta­ta­poi­hin sekä nii­den joh­ta­mi­seen arjessa.

Lop­pu­tu­lok­se­na hank­kees­sa syn­tyy Vir­tu­aa­li­nen osaa­mis­kam­pus, joka mah­dol­lis­taa koh­de­ryh­mil­le suun­na­tut osaa­mi­sen kehit­tä­mis­po­lut. Osaa­mis­po­lul­le tee­moit­tain pil­kot­tu aineis­to aut­taa oppi­maan ja omak­su­maan hank­keen tee­mo­ja nopeas­ti sekä aut­ta­maan suun­ni­tel­taes­sa ja kehi­tet­täes­sä orga­ni­saa­tion digitalisaatiota.

Kehittämistyön teemat

Joh­ta­mi­sen ja hal­lin­non käytännöt

Joh­ta­mi­sen ja hal­lin­non käy­tän­tö­jen aihea­lueis­sa kes­ki­ty­tään digi­ta­li­saa­tioon osa­na kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän stra­te­gi­aa, tavoit­tei­ta sekä stra­te­gian toi­meen­pa­noa.
Lisäk­si käsi­tel­lään digi­ta­li­saa­tio­ke­hi­tyk­sen joh­ta­mis­ta organisaatiossa.

1. Digi­ta­li­saa­tion joh­ta­mi­nen osa­na orga­ni­saa­tion stra­te­gi­aa, tavoit­tei­ta ja tehtävää

2. Hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen joh­ta­mi­nen ja kehittäminen

3. Digi­taa­li­sen infra­struk­tuu­rin kehittäminen

4. Ver­kos­toi­tu­mi­nen – jaka­mi­sen ja yhtei­söl­li­syy­den kulttuuri

Ope­tuk­sen ja oppi­mi­sen käy­tän­nöt sekä oppimisympäristöt

Aiheis­sa arvioi­daan digi­ta­li­saa­tion roo­lia kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän tar­joa­mas­sa ope­tuk­ses­sa ja ohjauk­ses­sa sekä opis­ke­li­joi­den oppimisessa

5. Ope­tuk­sen ja oppi­mi­sen joh­ta­mi­nen sekä pedagogiikka

6. Digi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen oppi­mi­sen ohjauk­ses­sa ja tues­sa sekä edis­ty­mi­sen seurannassa

7. Oppi­joi­den digi­taa­li­sen osaa­mi­sen var­mis­ta­mi­nen ja kehittäminen

8. Digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen hyö­dyn­tä­mi­nen osa­na ope­tus­ta ja oppimista

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to osal­lis­tuu hank­kees­sa tee­ma­ryh­miin 2 ja 8.

Lisätiedot

Jan­ne Hil­tu­nen
Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja
Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to
janne.hiltunen@islo.fi

Hank­keen nettisivut:

Digiosaava.fi – Digi­ta­li­saa­tion osaa­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kehittämishanke


Menneet hankkeet

Meh­ti­mä­ki Hub
-
Resurs­si­vii­sas -, lii­kun­ta- ja tapah­tu­maym­pä­ris­tö Meh­ti­mäen sydämessä

Spor­tE­du
-
Tule­vai­suu­den kou­lu­tus­osaa­mis­ta liikunta-alalle

Digio­saa­va
-
Digi­ta­li­saa­tion osaa­mi­sen ja joh­ta­mi­sen kehittäminen

Mehtimäki Hub

Resurs­si­vii­sas testaus‑, lii­kun­ta- ja tapah­tu­maym­pä­ris­tö Meh­ti­mäen sydä­mes­sä (sel­vi­tys­han­ke).

Meh­ti­mä­ki 2022

Meh­ti­mä­ki Hub han­ket­ta rahoit­taa Poh­jois-Kar­ja­lan Maakuntaliitto.


Hankkeen tausta

Meh­ti­mäel­lä on kan­sal­li­ses­ti ainut­laa­tui­nen lii­kun­nan ja urhei­lun infra; seu­raa­va askel on muo­ka­ta ja ottaa puit­teet täy­si­mää­räi­ses­ti käyttöön.

Alu­ees­ta oli­si mah­dol­li­suus saa­da irti pal­jon nykyis­tä enem­män niin kun­ta­lais­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­sä, las­ten ja nuor­ten lii­kun­nal­li­seen elä­män­ta­paan innos­ta­mi­ses­sa, huip­pu-urhei­li­joi­den kehi­ty­syk­sik­kö­nä sekä mat­kai­lun edistämisessä 

Mehtimäki Joensuulaisille

Läh­de: Urhei­lu­kau­pun­ki Joen­suu ‑kyse­ly kun­ta­lai­sil­le, tam­mi­kuu 2022, n=333

 • Moni­puo­li­nen ja moni­la­ji­nen, urhei­lun kes­kit­ty­mä, hie­no ja nykyaikainen
 • Kaik­ki lähel­lä samas­sa pai­kas­sa, kes­kus­tan lähei­syy­des­sä, tii­vis ja käte­vä, toimiva
 • Ainut­laa­tui­nen, ”Suo­men paras kokonaisuus”
 • Moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det seu­ra­ta urheilua
 • Osa vas­taa­jis­ta ei tun­ne tai ei ole käynyt
 • Tar­ve kehit­tää jal­ka­pal­lo­kent­tää ja skeit­ti­puis­toa nousi esil­le useas­sa kommentissa.
 • Osa koki, ettei Meh­ti­mä­ki ole avoin kai­kil­le liikkujille.

Toimenpiteet

 • Resurs­si­vii­sas testausympäristö
  • Kar­toi­te­taan tar­ve kansalliselle/kansainväliselle tasol­le sekä ole­mas­sa ole­vat tilat, väli­neis­tö ja osaaminen. 
  • Teh­dään laa­jem­pi kehit­tä­mis- ja inves­toin­ti­suun­ni­tel­ma tes­taus-ase­man laajentamiseksi.
 • Osaa­mis­ver­kos­ton toi­min­nan käynnistäminen
  • Luo­daan tie­kart­ta eri toi­mi­joi­den yhteis­työn sel­keyt­tä­mi­sek­si ja roolittamiseksi.
  • Toi­men­pi­de­suun­ni­tel­man laatiminen.
 • Kan­sal­lis­ten rat­kai­su­jen Benchmark
  • Toteu­te­taan 2 tutus­tu­mis­mat­kaa vas­taa­viin ympä­ris­töi­hin Suo­mes­sa, joi­den toi­min­taym­pä­ris­tö ja asu­kas­lu­ku vas­taa Poh­jois-Kar­ja­lan toimintaympäristöä.
  • Hae­taan käy­tän­tei­tä toi­mi­joi­den yhteis­suun­nit­te­luun, käyt­tä­jä­läh­töi­seen kehit­tä­mi­seen, mik­ro­y­rit­tä­jyy­teen ja resurs­si­vii­sai­siin rat­kai­sui­hin infro­jen ja kalus­to­jen yhteis­käyt­töön liittyen.

Älykäs liikunnan ja urheilun ympäristö

 • Käy­tän­nön älyk­kyys: tila(t) piir­ret­ty, suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu pal­ve­le­maan suun­ni­tel­tu­ja tavoit­tei­ta ja pal­ve­lui­ta: muo­kat­ta­vuus, 24/7 
 • Eko­lo­gi­nen älyk­kyys: hii­li­neut­raa­li, aurin­ko­pa­nee­lit, kiertotalous
 • Digi­taa­li­nen ja tek­no­lo­gi­nen älyk­kyys: tes­taus­tek­no­lo­gia, älyk­käät ope­tus- ja ryh­mä­lii­kun­ta­ti­lat, kiin­teät ana­ly­soin­ti­työ­ka­lut jne.
 • kon­kreet­ti­nen osoi­tus stra­te­gi­ses­ta arvo­maa­il­mas­ta: käyt­tä­jä­läh­töis­tä kehit­tä­mis­tä, toi­min­to­jen yhteis­suun­nit­te­lua ja uusien inno­va­tii­vis­ten aloit­tei­den synnyttämistä.

Tulokset

 1. Uusien lii­kun­ta- ja hyvin­voin­ti­toi­min­to­jen käynnistäminen.
 2. Laa­ja-alai­nen yhteis­työ kou­lu­tus- ja kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioi­den kesken.
 3. Alu­een kehit­tä­mi­seen liit­ty­vän toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­nen, pit­käl­lä aika­vä­lil­lä toi­mii Meh­ti­mäen alu­een kas­vua vah­vis­ta­va­na toi­min­taym­pä­ris­tö­nä yhteis­työs­sä Joen­suun kau­pun­gin kanssa
 4. Edis­te­tään alu­een kehit­tä­mi­seen liit­ty­vää osaamista.
 5. Tun­nis­te­taan parem­min uuden­lai­sia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja palvelutarpeita.
 6. Tes­tia­se­ma ja sii­hen liit­ty­vät kokei­lut luo­vat myös uut­ta asia­kas­vir­taa ja veto­voi­maa alueelle.

Mukana kehityshankkeessa

Urhei­luseu­rat

Joen­suun kau­pun­gin liikuntapalvelut

Joen­suun Urheiluakatemia

Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta Ry

Kare­lia-amk

Rive­ria

Itä-Suo­men yli­opis­to UEF

Lisätiedot

Tomi-Pek­ka Rii­hi­vuo­ri
Pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja
+358 50 477 6731
tomi-pekka.riihivuori@islo.fi


Kat­so myös: