Maailman ensimmäinen hikoiluagentti!

Joen­suu lan­see­ra­si ensim­mäi­se­nä kau­pun­ki­na maa­il­mas­sa hikoi­lua­gen­tin! Hikoi­lua­gent­ti tar­jo­aa mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­neu­von­taa kai­kil­le kau­pun­ki­lai­sil­le. Agen­til­le voit ker­toa hiki­huo­le­si ja hän aut­taa sinua löy­tä­mään uuden lii­kun­nal­li­sen elämäntavan.

Hikoi­lua­gent­ti­na toi­mii joen­suu­lai­nen ISLOl­ta val­mis­tu­nut lii­kun­ta­neu­vo­ja ja per­so­nal trai­ner Mari-Ann Nykä­nen. Mari-Ann on hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä lii­kun­nan ammat­ti­lai­nen, jon­ka neu­voil­la jokai­nen saa taa­tus­ti hien pin­taan. Mari-Annin tavoi­tat alla ole­van Hiki­mit­ta­rin avul­la ja lisäk­si voit tava­ta hänet Joen­suun tapahtumissa. 

Hikoi­lua­gent­ti

Hiki­mit­ta­ri

Tutus­tu Urhei­lu­kau­pun­ki ohjelmaan

Hikoiluagentti

Hikoi­lua­gent­ti Mari-Ann Nykänen

Hikoi­lua­gent­ti­na toi­mii joen­suu­lai­nen ISLOl­ta val­mis­tu­nut lii­kun­ta­neu­vo­ja ja per­so­nal trai­ner Mari-Ann Nykä­nen. Mari-Ann on hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä lii­kun­nan ammat­ti­lai­nen, jon­ka neu­voil­la jokai­nen saa taa­tus­ti hien pin­taan. Mari-Annin tavoi­tat säh­kö­pos­tit­se, alla ole­van Hiki­mit­ta­rin avul­la ja lisäk­si voit tava­ta hänet Joen­suun tapahtumissa. 

Hikoi­lua­gent­ti Mari-Ann tun­tee läpi­ko­tai­sin Joen­suun seu­rat ja lii­kun­ta­tar­jon­nan sekä pii­lo­te­tut hikoi­lu­hel­met, joi­ta kau­pun­gis­ta ja sen lähiym­pä­ris­tös­tä löy­tyy. Lii­kun­nan lisäk­si Hikoi­lua­gent­ti aut­taa uneen ja ruo­kai­luun liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Hikoi­lua­gent­ti ‑pal­ve­luun kuu­luu yhtey­den­ot­to puhe­li­mit­se sekä mak­su­ton tapaa­mi­nen Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la tai muu­al­la asiak­kaan toi­vo­mas­sa pai­kas­sa. Tapaa­mi­sen sisäl­tö sovi­taan yhdes­sä asiak­kaan kanssa. 

Hikoi­lua­gen­tin tavoit­tee­na on herät­tää ihmi­set huo­maa­maan, että pie­nil­lä­kin elä­män­ta­pa­muu­tok­sil­la voi olla iso­ja vai­ku­tuk­sia. Hikoi­lua­gen­tin neu­voil­la soh­va­pe­ru­nas­ta voi kuo­riu­tua nupul­laan ole­va himohikoilija! 

Hikoi­lua­gent­ti-pal­ve­lun toteut­taa Joen­suun kau­pun­ki yhdes­sä Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­ton (ISLO) kanssa.

Ota yhteyttä Hikoiluagenttiin!

Voit ottaa yhteyt­tä Hikoi­lua­gent­tiin säh­kö­pos­tit­se hikoiluagentti@islo.fi tai täyt­tä­mäl­lä hiki­mit­ta­rin.

Hikoi­lua­gent­ti on sinuun yhteyk­sis­sä 7 arki­päi­vän kulues­sa puhe­li­mit­se ja voit­te sopia ajan ilmai­seen tapaamiseen!


Hikimittari

Hikoi­lua­gen­tin tavoi­tat alta löy­ty­vän Hiki­mit­ta­ri-kyse­lyn avul­la. Lyhyes­sä ja leik­ki­mie­li­ses­sä kyse­lys­sä kar­toi­te­taan hikoi­lu­ti­lan­tee­si, jon­ka jäl­keen Hiki­mit­ta­ri ker­too, mil­lai­nen liik­ku­ja olet. Samal­la voit jät­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön Hikoiluagentille. 


Urheilukaupunki Joensuu

Joen­suus­sa on help­po hikoilla!

Joen­suun kau­pun­ki halu­aa olla liik­ku­jan paras ystä­vä, oli kyse sit­ten työ­mat­ka­pyö­räi­lys­tä tai huip­puam­mat­ti­lai­suu­des­ta. Hikoi­lu lisää hyvin­voin­tia ja lii­kun­ta luo elin­voi­maa. Tätä edis­tääk­sem­me olem­me luo­neet ohjel­man, jon­ka avul­la kehi­täm­me urhei­lu­kau­pun­ki Joensuuta. 

ISLO on muka­na raken­ta­mas­sa Urhei­lu­kau­pun­ki Joensuuta.

#help­po­hi­koil­la

Kat­so myös: