Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto; liikunnan osaamisala - monimuotokoulutus liikunta-alan ohjauskokemusta omaaville (aikuisliikunta)

Liikuntaneuvoja (AT)

Kenelle tarkoitettu

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kokemusta liikunnanohjauksesta.

Jos olet toiminut liikuntaryhmien tai yksilöasiakkaiden ohjaajana esimerkiksi; urheiluseuroissa, hyvinvointikeskuksissa / kuntosaleilla, kansalaisopistojen liikuntaryhmissä, vesivoimistelun tai muiden ryhmien ohjaajana kunnissa tai liikuntajärjestöissä, tämä koulutus (liikunta-alan ohjauskokemusta omaaville) on juuri sinulle räätälöity.

Suoritettuasi ammattiin valmistavan tutkinnon, päivität samalla ammattitaitosi tämän päivän tutkinnon perusteiden mukaisesti ajantasalle ja arvostuksesi sekä ammattitaitosi työmaailmassa liikunnan osaajana lisääntyy.

Koulutus sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajille.

Työn tai harrastusten kautta saatu liikunta-alan kokemus ja monipuolinen ohjaustoiminta lisää valmiuksia tutkinnon suorittamiseen.

Opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti oman työn ohessa.

Tutkintonimike

Liikunnan osaamisalan tutkintonimike on liikuntaneuvoja (AT). Koulutuksen laajuus 150 osp

Toteutus ja opiskelutapa

Työssä tai muissa yhteyksissä hankittu ammattitaito osoitetaan käytännön näytöissä, aidoissa työtehtävissä.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetusjaksoista Itä-Suomen Liikuntaopistolla, työssäoppimisesta sekä etäopiskelusta. Lähiopetusjaksot kestävät 3-4 päivää ja niitä on noin kerran kuukaudessa.

Henkilökohtaiset opiskelun ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmat tehdään heti koulutuksen alussa.

Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen, tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen, suunnitelmat näyttöjen suorittamiseksi sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös pelkillä näytöillä, osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Oppisopimus

Tutkinto on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimusasioista vastaa Itä-Suomen Liikuntaopiston toimisto.

Ammattitaito ja työllistyminen

Liikunnan osaamisalan suorittanut osaa ohjata yksilöitä ja asiakasryhmiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen sekä kehittää liikunnan toimintaympäristöä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Hän osaa kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan, korostaa liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn, terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Liikunnan osaamisalan suorittaneet voivat toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavallisimpia toimintaympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi ja muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yksityisellä sektorilla liikunnan osaamisalan suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä, muun alan yrityksessä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Työympäristöjä ovat myös liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt.


Valmistava koulutus

Valmistavassa koulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan osaamista työelämän vaatimuksia vastaavaksi.

Koulutuksessa annetaan valmiuksia tutkinnon suorittamiseen päivittämällä tietoja ja taitoja sekä motivoidaan jatkuvaan itsensä kehittämiseen liikunta-alalla.

Suurin osa näyttötehtävistä tapahtuu käytännön työtehtävissä ja oppimistilanteissa erilaisissa toimintaympäristöissä liikunta-alalla. Lähiopetusjaksot sisältävät luentoja, käytännön demonstraatioita sekä harjoitusten ja tuntien ohjaamista.

Liikunnan ammattitutkinnon muodostuminen

Valmistavan koulutuksen sisältö perustuu opetushallituksen vahvistamiin Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon perusteisiin. Tutkinnon perusteisiin voi tutustua tarkemmin oheisesta linkistä.

Liikunnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä)

ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).

LIIKUNNAN OSAAMISALA: 150 OSP Liikuntaneuvoja (AT)

PAKOLLINEN TUTKINNON OSA:

 • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen, 30osp (Itä-Suomen Liikuntaopistolla suoritettavissa)

VALINNAISET TUTKINNON OSAT:

Ryhmä 1 (yksi alla olevista, 60 osp)

 • Lasten liikunnan edistäminen
 • Nuorten liikunnan edistäminen
 • Aikuisten liikunnan edistäminen (Itä-Suomen Liikuntaopistolla suoritettavissa)

Ryhmä 2 (kaksi alla olevista, yhteensä 60 osp)

 • Liikunnan ohjelmapalvelussa toimiminen, 30 osp
 • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp (Itä-Suomen Liikuntaopistolla suoritettavissa)
 • Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp (Itä-Suomen Liikuntaopistolla suoritettavissa)
 • Yhdistyksessä toimiminen, 30 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp


Tutustuthan huolella Itä-Suomen Liikuntaopiston koulutustarjontaan ja etsit juuri sinulle sopivan koulutusmuodon opintojen toteuttamiseen.

Tutkintokoulutuksen lähijaksot lukuvuodelle 2019-2020

 1. 4.-6.9.2019
 2. 25.-27.9.2019
 3. 23.-25.10.2019
 4. 20.-22.11.2019
 5. 18.-20.12.2019
 6. 15.-17.1.2020
 7. 12.-14.2.2020
 8. 1.-3.4.2020
 9. 27.-29.5.2020
 10. 12.-14.8.2020

Kesä-heinäkuussa (2020) opinnot toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin lähijaksojen ajankohdissa.

Tutkintokoulutus 2019-2020 on käynnissä.


Tutkintokoulutuksen lähijaksot lukuvuodelle 2020-2021

 • 1. Jakso 24.-26.8.2020
 • 2. Jakso 23.-25.9.2020
 • 3. Jakso 21.-24.10.2020
 • 4. Jakso 11.-13.11.2020
 • 5. Jakso 9.-11.12.2020
 • 6. Jakso 7.-9.1.2021
 • 7. Jakso 3.-5.2.2021
 • 8. Jakso 8.-10.3.2021
 • 9. Jakso 14.-16.4.2021
 • 10. Jakso 19.-21.5.2021
 • 11. Jakso 5.-6.8.2021

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin lähijaksojen ajankohdissa.

Hakeminen

Voit hakeutua syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen jo nyt.

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella.

Koulutukseen on jatkuva haku 15.8.2020 asti.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijat hakupapereiden, liikunnanohjauskokemuksen ja haastattelujen perusteella.

Kustannukset

1200 €. Muutokset mahdollisia!


Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

SORA-lainsäädäntö: Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on, tiettyjen edellytysten täytyttyä, mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä. Lisätietoa stipendeistä löydät Koulutusrahaston sivuilta.

Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi


Koulutuksen johtaja

Tiina Turunen, 050-521 5643, tiina.turunen@islo.fi