Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikunnan osaamisala, monimuotokoulutus liikunta-alan ohjauskokemusta omaaville

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva aikuisten ammatillinen tutkinto. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnossa (150 osaamispistettä) on kaksi osaamisalaa: Liikunnan osaamisala ja Valmennuksen osaamisala. Liikunnan osaamisalan tutkintonimike on liikuntaneuvoja (AT) ja valmennuksen osaamisalan tutkintonimike on valmentaja.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetusjaksoista Itä-Suomen Liikuntaopistolla, työssäoppimisesta sekä etäopiskelusta. Lähiopetusjaksot kestävät 3 - 4 vuorokautta ja niitä on noin kerran kuukaudessa. Koulutus alkaa syksyllä 2019.

Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin. Henkilökohtaiset opiskelun ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmat tehdään heti koulutuksen alussa.

Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen, tutkinnon suorittamiseksi tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen, suunnitelmat näyttöjen suorittamiseksi sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja osaaminen osoitetaan käytännön näytöissä, aidoissa työtehtävissä.

Valmistavassa koulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan osaamista työelämän vaatimuksia vastaavaksi.

Ammattitaidon arvioijina toimivat koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustaja.

Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös pelkillä näytöillä, osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Tutkinto on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimusasioista vastaa Itä-Suomen Liikuntaopiston toimisto.

Kenelle tarkoitettu

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on monipuolista käytännön ohjauskokemusta erilaisten liikuntaryhmien ohjaamisesta tai valmennustoiminnasta.

Liikunnan ammattitutkinnon muodostuminen

Liikunnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä). Valmennuksen osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (90 osaamispistettä).

Valmistava koulutus

Valmistavassa koulutuksessa annetaan valmiuksia tutkinnon suorittamiseen.

Suurin osa valmistavasta koulutuksesta tapahtuu käytännön työtehtävissä oppimisessa omalla työpaikalla. Lähiopetusjaksot sisältävät luentoja, käytännön demonstraatioita, harjoitusten / tuntien ohjaamista ja valmentamista.


Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Liikunnan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.


LIIKUNNAN OSAAMISALA: 150 OSP Liikuntaneuvoja (AT)

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen, 30osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Ryhmä 1 (yksi alla olevista, 60 osp)

 • Lasten liikunnan edistäminen
 • Nuorten liikunnan edistäminen
 • Aikuisten liikunnan edistäminen

Ryhmä 2 (kaksi alla olevista, yhteensä 60 osp)

 • Liikunnan ohjelmapalvelussa toimiminen, 30 osp
 • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp
 • Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp
 • Yhdistyksessä toimiminen, 30 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp

Lähijaksot Itä-Suomen Liikuntaopistolla

 1. 28.-30.8.2019
 2. 25.-27.9.2019
 3. 23.-25.10.2019
 4. 20.-22.11.2019
 5. 18.-20.12.2019
 6. 15.-17.1.2020
 7. 12.-14.2.2020
 8. 11.-13.3.2020
 9. 8.-10.4.2020
 10. 6.-8.5.2020
 11. 27.-29.5.2020

Kesä-, heinä- ja elokuussa yksittäisiä lähiopetuspäiviä jokaisen opiskelijan henkilökohtaisin osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Kustannukset

1050 €. Muutokset mahdollisia.

Hakeminen

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella.

Koulutukseen on jatkuva hakuaika.

Valinnat

Koulutukseen valitaan opiskelijat hakupapereiden ja haastattelujen perusteella.


Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi


Koulutuksen johtaja

Iina Potaseff, 040-5642223, iina.potaseff@islo.fi