• slide

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto; liikunnan osaamisala - monimuotokoulutus

Liikuntaneuvoja (AT)

Koulutus on tarkoitettu liikunnanohjauksesta ja terveyttä edistävästä liikunnasta kiinnostuneille sekä liikunnan ja työkykyä ylläpitävän toiminnan parissa työskenteleville. Liikunnanohjauksen kohderyhmät voivat olla joko lapset, nuoret tai aikuiset. Osaamista voi syventää joko liikuntayrittäjyyteen, yhdistystoimintaan tai yksilölliseen liikunnanohjaukseen liittyen oman mielenkiinnon mukaan.

Liikunta-alan ohjauskokemus katsotaan hakijalle eduksi, mutta mikään ehdoton edellytys se ei ole. Jos sinulla on kokemusta liikuntaryhmien tai yksilöasiakkaiden ohjauksesta joko työyhteisöissä tai vaikkapa urheiluseuroissa tai kuntosaleilla, tämä koulutus on juuri sinulle räätälöity. Ilman ohjauskokemustakin koulutuksessa pärjää, kunhan on riittävän rohkea heittäytymään uusiin haasteisiin.

Työn tai harrastusten kautta saatu liikunta-alan kokemus ja monipuolinen ohjaustoiminta lisää valmiuksia tutkinnon suorittamiseen.

Suoritettuasi ammattiin valmistavan tutkinnon, päivität samalla ammattitaitosi tämän päivän tutkinnon perusteiden mukaisesti ajantasalle ja arvostuksesi sekä ammattitaitosi työmaailmassa liikunnan osaajana lisääntyy.

Koulutuksen perustiedot

Tutkintonimike: Liikuntaneuvoja (AT)

Tutkinnon laajuus: 150 osp

Ajankohta: 1.9.2020-31.8.2021

Hakuaika: jatkuva haku

Hinta: 1200 €

Opiskele joustavasti ja käytännönläheisesti!

Opinnot on mahdollisuus suorittaa oman työn ohessa. Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu 2-3 päivän pituisista lähiopetusjaksoista Itä-Suomen Liikuntaopistolla, työssäoppimisesta sekä etäopiskelusta.

Työssä tai muissa yhteyksissä hankittu ammattitaito osoitetaan käytännön näytöissä, aidoissa työtehtävissä.

Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen, tutkinnon suorittamiseksi tarvittava ammattitaidon ja osaamisen hankkiminen, suunnitelmat näyttöjen suorittamiseksi sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös pelkillä näytöillä, osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Oppisopimus

Tutkinto on mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimusasioista vastaa Itä-Suomen Liikuntaopiston toimisto.

Työllistyminen

Liikunnan osaamisalan suorittanut osaa ohjata yksilöitä ja asiakasryhmiä liikkumaan monipuolisia menetelmiä käyttäen sekä kehittää liikunnan toimintaympäristöä noudattaen alan lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita sekä turvallisuusmääräyksiä. Hän osaa kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan, korostaa liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn, terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Liikunnan osaamisalan suorittaneet voivat toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavallisimpia toimintaympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi ja muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yksityisellä sektorilla liikunnan osaamisalan suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä, muun alan yrityksessä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Työympäristöjä ovat myös liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt.


Valmistava koulutus

Valmistavassa koulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan osaamista työelämän vaatimuksia vastaavaksi.

Koulutuksessa annetaan valmiuksia tutkinnon suorittamiseen päivittämällä tietoja ja taitoja sekä motivoidaan jatkuvaan itsensä kehittämiseen liikunta-alalla.

Suurin osa näyttötehtävistä tapahtuu käytännön työtehtävissä ja oppimistilanteissa erilaisissa toimintaympäristöissä liikunta-alalla. Lähiopetusjaksot sisältävät luentoja, käytännön demonstraatioita sekä harjoitusten ja tuntien ohjaamista.

Liikunnan ammattitutkinnon muodostuminen

Valmistavan koulutuksen sisältö perustuu opetushallituksen vahvistamiin Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon perusteisiin. Tutkinnon perusteisiin voi tutustua tarkemmin oheisesta linkistä.

Liikunnan osaamisala muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osaamispistettä)

ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).

LIIKUNNAN OSAAMISALA: 150 OSP Liikuntaneuvoja (AT)

PAKOLLINEN TUTKINNON OSA:

 • Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen, 30osp

VALINNAISET TUTKINNON OSAT:

Ryhmä 1 (yksi alla olevista, 60 osp)

 • Lasten liikunnan edistäminen
 • Nuorten liikunnan edistäminen
 • Aikuisten liikunnan edistäminen

Ryhmä 2 (kaksi alla olevista, yhteensä 60 osp)

 • Liikunnan ohjelmapalvelussa toimiminen, 30 osp
 • Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp
 • Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp
 • Yhdistyksessä toimiminen, 30 osp
 • (Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 30 osp)


Tutkintokoulutuksen lähijaksot lukuvuodelle 2020-2021

 • 1. Jakso 1.-2.9.2020
 • 2. Jakso 28.-30.9.2020
 • 3. Jakso 26.-28.10.2020
 • 4. Jakso 23.-25.11.2020
 • 5. Jakso 9.-10.12.2020
 • 6. Jakso 4.-5.1.2021
 • 7. Jakso 1.-3.2.2021
 • 8. Jakso 1.-3.3.2021
 • 9. Jakso 12.-14.4.2021
 • 10.Jakso 17.-19.5.2021
 • 11. Jakso 2.-4.6.2021
 • 12. Jakso 9.6.2021
 • 13. Jakso 11.-13.8.2021
 • Valmistumispäivä: 31.8.2021

Heinäkuussa 2021 opinnot toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin lähijaksojen ajankohdissa.

Hakeminen

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella.

Koulutukseen on jatkuva haku. Lukuvuoden 2020-2021 opiskelijat valitaan 31.8.2020 mennessä.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijat hakupapereiden, liikunta-alan kiinnostuineisuuden, liikunnanohjauskokemuksen ja haastattelujen perusteella.

Haastattelut toteutetaan Itä-Suomen Liikuntaopistolla (Länsikatu 15, 80110 Joensuu) tai etähaastatteluna esim. puhelimitse tai etäyhteysohjelmalla.

Kustannukset

1200 €. Muutokset mahdollisia!


Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

SORA-lainsäädäntö: Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on, tiettyjen edellytysten täytyttyä, mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä. Lisätietoa stipendeistä löydät Koulutusrahaston sivuilta.

Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi