• slide
 • slide
 • slide
 • slide

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto

Yleistä koulutuksesta

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia liikuntapaikkojenhoitajana ulko- ja sisäliikuntapaikkojen hoitotehtävissä sekä asiakaspalvelu- ja valvontatehtävissä.Liikuntapaikkojenhoitaja osaa toimia vaihtelevissa liikuntaympäristöissä eri vuodenaikoina suunnitellen työtehtävät sää- ja käyttöolojen mukaisesti. Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon suorittaneella on taito käyttää liikuntapaikkojen hoidossa käytettäviä koneita ja laitteita turvallisesti sekä tehdä ennakoivat huoltotyöt liikuntapaikkojen päällysteiden, pintamateriaalien, valaistuksen, LVI- ja informaationtekniikan vaatimusten mukaisesti.Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee tärkeimpien liikuntalajien vaatimukset suorituspaikoille ja osaa opastaa asiakkaita liikuntapaikkojen turvalliseen käyttöön. Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia liikuntapaikkojen-hoitajana julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Tästä linkistä löydät liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon perusteet


Tutkinnon muodostuminen

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnossa on neljä pakollista tutkinnon osaa, jotka sisältävät laaja-alaisesti erilaisten liikuntapaikkojen hoitamisen. Opiskelijan tulee lisäksi sisällyttää tutkintoon yksi valinnainen tutkinnon osa. Valinnaisissa osissa on kohdennettu, erikoistuneempi osaaminen lumetukseen, jäähallien tai nurmikenttien hoitamiseen. Valinnaisena tutkinnon osana liikuntapaikka-alan ammattitutkintoon on mahdollista sisällyttää tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon tutkintonimike on liikuntapaikkojenhoitaja.

Tutkinnon osat/pakolliset osat:

 • Kesäliikuntapaikkojen hoitaminen
 • Sisäliikuntapaikkojen hoitaminen
 • Talviliikuntapaikkojen hoitaminen
 • Uima-allasjärjestelmien huolto ja ylläpito

Tutkinnon valinnaiset osat:

 • Jäähallien jään ja kylmätekniikan hoitaminen
 • Lumetusjärjestelmien käyttö ja huolto
 • Nurmikenttien hoitaminen

Koulutuksen toteutuminen

Koulutus toteutetaan monimuotoisena aikuiskoulutuksena, ja se antaa tieto- ja taitopohjaiset ammatilliset valmiudet eri liikuntapaikkojen hoitotyön toteuttamiseen kunnallisilla ja yksityisillä liikuntapaikoilla. Koulutus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon perusteisiin ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, muodostuen lähiopetusjaksoista, etäopiskelusta ja työssäoppimisjaksoista soveltuen myös työssä oleville. Koulutuksessa käytetään verkko-opintojen Optima-oppimisympäristöä.


Lähiopetusjaksot 2020
(pidätämme oikeudet muutoksiin)

Talviliikuntapaikkojen hoitaminen

 • 1. jakso 20.01.–23.01.2020
 • 2. jakso 17.02.–20.02.2020
 • 3. jakso 17.03.–19.03.2020
 • 4. jakso 20.04.–23.04.2020

Kesäliikuntapaikkojen hoitaminen

 • 5. jakso 01.- 04.06.2020 (ma ja ti: valinnainen jäähalli ja nurmipinnat)
 • 6. jakso 24.08.–28.08.2020
 • 8. jakso 14.–18.09.2020 (luonto- ja raivausleiri)

Sisäliikuntapaikkojen hoitaminen

 • 9. jakso 05.–08.10.2020
 • 10. jakso 03.–06.11.2020 (sisältää uima-allasjärjestelmien huolto ja ylläpito -tutkinnon osan)
 • 11. jakso 08.–10.12.2020

Lähiopetusjaksot 2021 (pidätämme oikeudet muutoksiin)

Talviliikuntapaikkojen hoitaminen

 • 1. jakso 18.01. - 21.01.2021
 • 2. jakso 08.02. - 11.02.2021
 • 3. jakso 01.03. - 04.03.2021
 • 4. jakso 19.04. - 22.04.2021
 • 5. jakso 17.05. - 20.05.2021

Muut lähijaksot ilmoitetaan myöhemmin.

Kaikilla lähijaksoilla käsitellään koulutuksessa myös seuraavia asioita:

 • liikunta-, liikuntapaikkojen ja työtilojen päivittäisiä huoltotarpeet
 • asiakaspalvelu, tietojen käsittelyn hallintaa (atk. tulostaulut, tilojen varausjärjestelmät, kiinteistönhuollon atk- seurantajärjestelmät)
 • työehdot, työsuojelu ja työturvallisuus sekä liikuntapaikkojen turvallisuutta yleensä
 • ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys
 • kustannustietoinen ja taloudellinen toiminta
 • erityisryhmien liikunta ja liikuntapaikat
 • liikunnan ja liikuntapaikkojen toiminnan merkitys yleensä


Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja myös näytöt henkilökohtaistetaan (HOKS). Suunnitelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä henkilökohtaistetun näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman.

Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin. Henkilökohtaiset opiskelun ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmat tehdään heti koulutuksen alussa. Opintojen edetessä suunnitelmia voidaan arvioida ja tarvittaessa myös muokata.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Hakeminen

Koulutukset alkavat tammi-, touko- ja syys-lokakuussa. Koulutukseen on jatkuva haku. Hakulomakkeita voi lähettää pitkin vuotta: uusia opiskelijoita otetaan vastaan koulutuspaikkojen vapautuessa.

Koulutukseen hakeminen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella.

Valinnat

Opiskelijat valitaan hakupapereiden sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella.

Pääsyvaatimukset

Hakijoilta edellytetään:

 • vähintään 18 vuoden ikää opiskelun alkaessa
 • myönteistä asennetta ja liikunnan harrastusta
 • hyvää terveyttä ja ajokorttia
 • soveltuvuutta palvelualalle
 • aktiivisuutta itsenäiseen aikuisopiskeluun

Kustannukset

Koulutusmaksu lukuvuodelta 2020 on 1200 euroa sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalin.

Oppisopimus

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus tehdään Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen.

Lisätiedot

Martti Riekki +358 50 5651 730, martti.riekki@islo.fi

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä (390 euroa). Lue lisää ja tarkista, täytätkö stipendin saamisen perusteet www.koulutusrahasto.fi