• slide
 • slide
 • slide
 • slide

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto

Yleistä koulutuksesta

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia liikuntapaikkojenhoitajana ulko- ja sisäliikuntapaikkojen hoitotehtävissä sekä asiakaspalvelu- ja valvontatehtävissä.Liikuntapaikkojenhoitaja osaa toimia vaihtelevissa liikuntaympäristöissä eri vuodenaikoina suunnitellen työtehtävät sää- ja käyttöolojen mukaisesti. Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon suorittaneella on taito käyttää liikuntapaikkojen hoidossa käytettäviä koneita ja laitteita turvallisesti sekä tehdä ennakoivat huoltotyöt liikuntapaikkojen päällysteiden, pintamateriaalien, valaistuksen, LVI- ja informaationtekniikan vaatimusten mukaisesti.Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee tärkeimpien liikuntalajien vaatimukset suorituspaikoille ja osaa opastaa asiakkaita liikuntapaikkojen turvalliseen käyttöön. Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia liikuntapaikkojen-hoitajana julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Tästä linkistä löydät liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon perusteet


Tutkinnon muodostuminen

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnossa on neljä pakollista tutkinnon osaa, jotka sisältävät laaja-alaisesti erilaisten liikuntapaikkojen hoitamisen. Opiskelijan tulee lisäksi sisällyttää tutkintoon yksi valinnainen tutkinnon osa. Valinnaisissa osissa on kohdennettu, erikoistuneempi osaaminen lumetukseen, jäähallien tai nurmikenttien hoitamiseen. Valinnaisena tutkinnon osana liikuntapaikka-alan ammattitutkintoon on mahdollista sisällyttää tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon tutkintonimike on liikuntapaikkojenhoitaja.

Tutkinnon osat/pakolliset osat:

 • Kesäliikuntapaikkojen hoitaminen
 • Sisäliikuntapaikkojen hoitaminen
 • Talviliikuntapaikkojen hoitaminen
 • Uima-allasjärjestelmien huolto ja ylläpito

Tutkinnon valinnaiset osat:

 • Jäähallien jään ja kylmätekniikan hoitaminen
 • Lumetusjärjestelmien käyttö ja huolto
 • Nurmikenttien hoitaminen

Koulutuksen toteutuminen

Koulutus toteutetaan monimuotoisena aikuiskoulutuksena, ja se antaa tieto- ja taitopohjaiset ammatilliset valmiudet eri liikuntapaikkojen hoitotyön toteuttamiseen kunnallisilla ja yksityisillä liikuntapaikoilla. Koulutus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon perusteisiin ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, muodostuen lähiopetusjaksoista, etäopiskelusta ja työssäoppimisjaksoista soveltuen myös työssä oleville. Koulutuksessa käytetään verkko-opintojen Optima-oppimisympäristöä.


Lähiopetusjaksot 2019 (pidätämme oikeudet muutoksiin)

Talviliikuntapaikkojen hoitaminen

 • 1. jakso 07.01. – 10.01.2019
 • 2. jakso 11.02. – 14.02.2019
 • 3. jakso 11.03. – 14.03.2019
 • 4. jakso 24.04. – 26.04.2019

Kesäliikuntapaikkojen hoitaminen

 • 5. jakso 07.05. – 09.05.2019 (10.5.2019 tulityökortti-koulutus)
 • 6. jakso 27.-31.5.2019 (valinnainen jäähalli) VIERUMÄELLÄ
 • 6. jakso 27.-30.5.2019 (valinnainen nurmipinnat) ISLOLLA
 • 7. jakso 22.07. -- 25.07.2019
 • 8. jakso 26.08. – 29.08.2019
 • 9. jakso 16.09. - 19.09.2019

Sisäliikuntapaikkojen hoitaminen ja uima-allasjärjestelmien huolto ja ylläpito

 • 10. jakso 14.10. – 17.10.2019 HUOM! Tämä lähijakso muuttunut alkuperäisestä!
 • 11. jakso 26.11. – 29.11.2019
 • 12. jakso 10.12. – 12.12.2019


Kaikilla lähijaksoilla käsitellään koulutuksessa myös seuraavia asioita

 • liikunta-, liikuntapaikkojen ja työtilojen päivittäisiä huoltotarpeet
 • asiakaspalvelu, tietojen käsittelyn hallintaa (atk. tulostaulut, tilojen varausjärjestelmät, kiinteistönhuollon atk- seurantajärjestelmät)
 • työehdot, työsuojelu ja työturvallisuus sekä liikuntapaikkojen turvallisuutta yleensä
 • ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys
 • kustannustietoinen ja taloudellinen toiminta
 • erityisryhmien liikunta ja liikuntapaikat
 • liikunnan ja liikuntapaikkojen toiminnan merkitys yleensä


Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja myös näytöt henkilökohtaistetaan (HOKS). Suunnitelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä henkilökohtaistetun näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman.

Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin. Henkilökohtaiset opiskelun ja tutkinnon suorittamisen suunnitelmat tehdään heti koulutuksen alussa. Opintojen edetessä suunnitelmia voidaan arvioida ja tarvittaessa myös muokata.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Hakeminen

Koulutukset alkavat tammi-, touko- ja syys-lokakuussa. Koulutukseen on jatkuva haku. Hakulomakkeita voi lähettää pitkin vuotta: uusia opiskelijoita otetaan vastaan koulutuspaikkojen vapautuessa.

Koulutukseen hakeminen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella.

Valinnat

Opiskelijat valitaan hakupapereiden sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella.

Pääsyvaatimukset

Hakijoilta edellytetään:

 • vähintään 18 vuoden ikää opiskelun alkaessa
 • myönteistä asennetta ja liikunnan harrastusta
 • hyvää terveyttä ja ajokorttia
 • soveltuvuutta palvelualalle
 • aktiivisuutta itsenäiseen aikuisopiskeluun

Kustannukset

Koulutusmaksu lukuvuodelta 2018 on 1050 euroa sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalin.

Oppisopimus

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus tehdään Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen.

Lisätiedot

Martti Riekki +358 50 5651 730, martti.riekki@islo.fi

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä (390 euroa). Lue lisää ja tarkista, täytätkö stipendin saamisen perusteet www.koulutusrahasto.fi