“Liikuttavinta ja vastuullisinta hostellimajoitusta Joensuussa!

AJANKOHTAISTA:
Hos­tel­lin vas­taan­ot­to on avoin­na hela­tors­tai­na 9.5. klo 15.00–17.00

HOSTEL ON TÄYNNÄ:
5.–9.6.2024 (Powercup)
12.–15.7.2024 (Ilo­saa­ri­rock) Peruu­tus­paik­ko­ja rok­kiin voi kysel­lä 1.6. alkaen!

Yksiö

 • yksi makuu­huo­ne  
 • täy­sin varus­tel­tu pienoiskeittiö 
 • kyl­py­huo­ne 
 • par­ve­ke  
 • TV ja lan­ga­ton nettiyhteys 

Kaksio

 • kak­si makuuhuonetta
 • täy­sin varus­tel­tu keittiö
 • kyl­py­huo­ne  
 • par­ve­ke  
 • huo­neis­sa TV ja lan­ga­ton nettiyhteys 

“Ole kuin kotonasi”

ISLO Hos­tel­lin 24 viih­tyi­sää huo­net­ta ovat yhden tai kah­den makuu­huo­neen huo­neis­tois­sa. Jokai­ses­sa huo­neis­tos­sa on keit­tiö ja kylpyhuone.

Majoitushinnat

ISLO Hos­tel kuluu Suo­men Hos­tel­li­jär­jes­töön, jon­ka jäsen­kor­til­la saat 10% alen­nuk­sen suo­raan mei­dän kaut­tam­me teh­dys­tä 1hh tai 2hh varauk­ses­ta. Huo­mioit­han, että alen­nuk­set eivät ole voi­mas­sa tapah­tu­mien kuten Ilo­saa­ri­roc­kin aikaan. Klik­kaa oheis­ta logoa tai täs­tä näh­däk­se­si lis­tan Hotel­li­jär­jes­tön jäsenjärjestöistä.

HINNAT ALKAEN 1.1.2024: Hin­ta
HUONEISTOT
Oma huo­neis­to yksiö, pie­nois­keit­tiö ja kylpyhuone 1 hh76 € / vrk
Oma huo­ne kak­sios­ta, huo­neis­to­koh­tai­nen keit­tiö ja kylpyhuone 1 hh 66 € / vrk
Kah­den hen­gen huo­ne yksiös­sä, oma keit­tiö ja kylpyhuone2hh91 € / vrk
Kah­den hen­gen huo­ne kak­sios­sa, huo­neis­to­koh­tai­nen keit­tiö ja kylpyhuone 2 hh 89 € / vrk
Kak­sio 4:llekak­sio174 € / vrk
Kak­sio 3:llekak­sio148 € / vrk
Kak­sio 2:llekak­sio130 € / vrk
PERHEILLE
Per­he­pa­ket­ti yksiös­sä, 2 aikuis­ta ja 2–4 las­ta (alle 15‑v.), lap­sil­le pat­jat lattialla.yksiö91 € / vrk
Per­he­pa­ket­ti kak­sios­sa, 2 aikuis­ta ja 2–4 las­ta (alle 15‑v.)kak­sio130 € / vrk
URHEILUSEUROILLE TAI ISLON OPISKELIJOILLE
Urhei­luseu­rat ja ISLOn opis­ke­li­jat, kysy lisää hos­tel (at) islo.fi tai 050–4084587
LISÄPALVELUT
Aikui­sen lisä­vuo­de / patja32 € / vrk
Lap­sen patja20 € / vrk
Lem­mik­ki­li­sä15 € / käynti 
Myö­häi­nen check-out (varaus­ti­lan­teen salliessa)10 €/ tunti

ISLO Hos­tel  sijait­see Joen­suun kes­kus­tas­sa, rau­hal­li­sen Kale­van­ka­dun var­rel­la puna­tii­li­ses­sä ker­ros­ta­los­sa. Majoi­tam­me edul­li­ses­ti niin työ­mat­ka­lai­set, aikuis­opis­ke­li­jat, per­heet, urhei­lu­jouk­ku­eet, fes­ta­ri­ma­joit­tu­jat kuin lem­mi­kit­kin! Meil­le on help­po tul­la rau­ta­tie- tai lin­ja-autoa­se­mal­ta, bus­sil­la len­toa­se­mal­ta tai omal­la autol­la. Hos­tel­lil­ta käve­lee 10 minuu­tis­sa kau­poil­le, yli­opis­tol­le ja Meh­ti­mäen urhei­lu­puis­toon. Lähem­pä­nä eivät lii­kun­ta­pai­kat voi­si olla! 

Toi­mim­me kes­tä­vä kehi­tys ja vas­tuul­li­suus mie­les­sä pitäen. Jat­kam­me vas­tuul­li­suus­te­ko­jen lis­taa askel ker­ral­laan. Toi­vom­me, että asiak­kaam­me­kin toteut­ta­vat nii­tä omal­ta osal­taan meil­lä majoittuessaan. 

“Tulen aina vain Isloon, kos­ka se on kes­kel­lä kau­pun­kia, sil­ti rau­hal­li­nen, huo­neet ovat tila­vat ja siis­tit, hin­ta-laa­tusuh­de on erin­omai­nen, aamiai­nen on mau­kas ja ter­veel­li­nen ja hen­ki­lö­kun­ta super!” 

Elä­ke­läis­lää­kä­ri,
10 vuot­ta keik­ka­töis­sä Joensuussa

“Majoi­tuin aikuis­opis­ke­li­ja­na sin­ne ensim­mäis­tä ker­taa, ja sii­tä läh­tien paik­ka on ollut vaki­paik­ka… jo lap­se­ni kave­rei­neen käyt­tä­vät tätä majoi­tus­paik­kaa vie­rail­les­saan Joensuussa????”

Yrit­tä­jä,
Poh­jois-Kar­ja­la 

“Asu­mi­nen on edul­lis­ta ja voit­taa hin­nas­sa, muka­vuu­des­sa ja ren­tou­des­sa hotel­lia­su­mi­sen men­nen tul­len. Meil­lä on aina ollut ter­ve­tul­lut olo ISLOon tul­les­sam­me ja suo­sit­te­lem­me hos­tel­lia lämpimästi!”

Jou­ko ja Tuu­lik­ki,
Jyväs­ky­lä 

Hinnat sisältävät

Hin­nat sisäl­tä­vät aamiai­sen, lii­na­vaat­tei­den ja pyyh­kei­den lisäk­si seu­raa­vat palvelut: 

 • sau­na­vuo­ro (varaus­ti­lan­teen mukaan) 
 • pysä­köin­ti läm­mi­tys­tolp­pi­neen tai vuo­ro­py­sä­köin­ti kadul­la (ma-to ja to-ma) 
 • pyy­kin­pe­su­mah­dol­li­suus 

Hyvä tietää

Sisään­kir­jau­tu­mi­nen klo 15.00 alkaen. Ilmoi­tat­han etu­kä­teen, mikä­li et ehdi saa­pua aukio­loai­ko­jem­me puit­teis­sa.
Ulos­kir­jau­tu­mi­nen vii­meis­tään klo 12.00.

Lem­mik­ki­huo­nei­ta on rajoi­tet­tu mää­rä. Lem­mik­ki­huo­ne on varat­ta­va etu­kä­teen. Lem­mik­ki­li­sä on 15€ /vierailu.

Peruutusehdot

Huo­ne­va­rauk­sen voi kuluit­ta peruut­taa vie­lä edel­lis­päi­vä­nä  klo 18.00 men­nes­sä. Ryh­mä­va­rauk­sen peruu­tuseh­dot sovi­taan erikseen.

Aamiainen ja ruokailut

Buf­fe­ta­miai­nen tar­joil­laan hos­tel­lin ala­ker­ras­sa arki­sin klo 6.30–9.00 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8.00–10.00. Tar­vit­taes­sa aamiais­ta voi­daan aikais­taa, tai se voi­daan tuo­da tar­jot­ti­mel­la asiak­kaan jää­kaap­piin edellisiltana. 

Ilmoi­tat­han eri­tyis­ruo­ka­va­lio­si etukäteen. 

Pientä purtavaa ja virvokkeita

Hos­te­lin vas­taa­no­tos­ta voit ostaa vir­voi­tus­juo­mia ja makei­sia. Vir­voi­tus­juo­mis­sa on luomu‑, Rei­lun kau­pan ja tuu­li­voi­mal­la tuo­tet­tu­ja juo­mia. Myyn­ti­tar­vik­kei­den han­kin­nas­sa hyö­dyn­näm­me ruo­ka­hä­vik­kiä vähen­tä­viä yrityksiä. 

Kerhohuone ja välinevuokraamo

Hos­tel­lin katu­ta­sos­sa aamiais­ti­lan yhtey­des­sä on ker­ho­huo­ne, jos­ta voi lai­na­ta kir­jo­ja, lelu­ja ja pele­jä tai kat­soa elo­ku­vaa isol­ta näy­töl­tä. Tra­pet­si, ren­kaat, puo­la­puut ja pat­jat kut­su­vat lii­kun­nal­li­siin leik­kei­hin, samoin taka­pi­han leik­ki­paik­ka. Tal­vel­la voit lai­na­ta pulk­kaa ja men­nä kir­kon­mäel­le las­ke­maan. 

Hos­tel­lin väli­ne­vuo­kraa­mos­ta voit napa­ta käve­ly­sau­vat, luis­ti­met, suk­set, lumi­ken­gät ja mon­ta muu­ta väli­net­tä ja läh­teä ulkoi­le­maan. Vuo­kraam­me myös pol­ku­pyö­riä kypä­rien ja valo­jen kera. 

Kysy väli­ne­va­rauk­sis­ta lisää Hos­tel­lin henkilökunnalta!

ISLO Hostellin vastuullisuusteot

 • Jät­tei­den lajit­te­lu ja kier­rä­tys — kier­rä­tät­hän sinä­kin majoi­tuk­se­si aika­na syn­ty­vät jät­teet ker­ros­ten kierrätyspisteisiin
 • Käyt­tä­mäm­me kau­ko­läm­pö on puu­pe­räi­sil­lä bio­polt­toai­neil­la tuo­tet­tua ja säh­kö­ener­gia hiilidioksidipäästötöntä
 • Ympä­ris­töl­le lem­peät puh­dis­tus- ja pesuaineet
 • Pes­tä­vät lau­de­lii­nat ja keittiöliinat
 • Vet­tä sääs­tä­vät suih­ku­päät saunassa
 • Valais­tuk­ses­sa led- ja energiansäästölamput
 • Roh­kai­sem­me liik­ku­maan lihas­voi­mil­la: vuo­kraam­me pol­ku­pyö­riä ja liikuntavälineitä
 • Toi­mim­me yhteis­työs­sä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kanssa
 • Aamu­pa­lal­la on tar­jol­la myös lähi­ruo­kaa, vegaa­ni­sia ja luomutuotteita
 • Kios­ki­tuot­teis­sa on jokin vas­tuul­li­suus­nä­kö­kul­ma: luo­mu, pai­kal­li­suus, tuu­li­voi­man käyt­tä­mi­nen tuo­tan­nos­sa, ruo­ka­hä­vi­kin vähentäminen


Kat­so myös: