Opiskele vuoden kestävissä liikunta-alan koulutuksissamme Joensuussa, Itä-Suomen Liikuntaopistolla eli ISLOlla! 

Voit opis­kel­la meil­lä esi­mer­kik­si seu­raa­vis­sa lii­kun­ta-alan koulutuksissa:

● hie­ro­ja­kou­lu­tus

● lii­kun­ta­neu­vo­ja­kou­lu­tus

● val­men­ta­ja­kou­lu­tus

● lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­ta­ja ‑kou­lu­tus

Ammat­ti­tut­kin­toi­hin joh­ta­vien kou­lu­tus­ten lisäk­si tar­joam­me lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus­ta ja seurakehittäjäkoulutusta.

Voit opis­kel­la meil­lä myös oppi­so­pi­muk­sel­la amma­til­li­sis­sa tut­kin­nois­sa ja tut­kin­non osissa. 

Vie­tä elä­mä­si haus­kin vuo­si ISLOlla!

Tutus­tu kou­lu­tus­va­li­koi­maam­me ope­tus ja kou­lu­tus ‑vali­kos­sa!

Itä-Suo­men
Lii­kun­tao­pis­ton koulutustarjonta

Tiesitkö tämän meistä?

Ydin­teh­tä­väm­me on jär­jes­tää lii­kun­ta-alan amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta. Lisäk­si mei­dät tun­ne­taan pit­kis­tä perin­teis­tä ja rau­tai­ses­ta osaa­mi­ses­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan puo­lel­ta hie­ro­jien kou­lut­ta­mi­ses­sa. Mei­dän kaut­tam­me hoi­tuu myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus kaik­kiin jär­jes­tä­miim­me amma­til­li­siin tut­kin­toi­hin ja tut­kin­non osiin.

Toi­min­taym­pä­ris­töm­me on Joen­suun kes­kus­ta-alu­eel­la Meh­ti­mäen lii­kun­taym­pä­ris­tön sydä­mes­sä, jota hyö­dyn­näm­me moni­puo­li­ses­ti oppi­mi­sym­pä­ris­tö­nä niin hie­ro­jien kuin lii­kun­ta-alan uusien soih­dun­kan­ta­jien kou­lut­ta­mi­ses­sa. Kou­lu­tus­toi­min­nas­ta ja osaa­mi­sen arvioin­nis­ta vas­taa­vat ISLOn kan­ta­hen­ki­lös­töön kuu­lu­vat kel­poi­suus­a­se­tuk­set täyt­tä­vät opet­ta­jat. Lisäk­si työ­elä­män vii­me­ai­kai­sin­ta näke­mys­tä sekä työ­elä­män asian­tun­ti­jao­saa­mis­ta kou­lu­tuk­siin tuo­vat vie­rai­le­vat kouluttajat.

Kou­lu­tuk­sen­jär­jes­tä­mi­nen on meil­le tär­keä teh­tä­vä. Väli­täm­me sii­tä mitä teem­me, ja haluam­me kehit­tyä ja päi­vit­tää osaa­mis­tam­me, jot­ta voim­me antaa kou­lu­tuk­siim­me osal­lis­tu­vil­le mah­dol­li­sim­man hyvät val­miu­det lii­kun­ta-alal­la työs­ken­te­le­mi­seen ja jat­ko-opin­toi­hin suuntaamiseen.

Ammattitutkinnot

ISLOl­la voit opis­kel­la yhteen­sä seit­se­mää eri ammat­ti­tut­kin­toa, joi­hin lukeu­tuu kol­me eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­toa. Tutus­tu ammat­ti- ja eri­kois­tut­kin­toi­hin tar­kem­min alla ole­vis­ta lin­keis­tä tai kat­so ISLOn kou­lu­tus­ten yleisesittelyvideo.

Muu koulutus

Ammat­ti­tut­kin­to­jen lisäk­si ISLOl­la on tar­joil­la myös mui­ta ammat­tiin joh­ta­mat­to­mia kou­lu­tuk­sia. Tutus­tu kou­lu­tuk­siin alla ole­vis­ta linkeistä.

Täydennyskoulutus

ISLO jär­jes­tää vuo­sit­tain run­saan mää­rän eri­lai­sia lii­kun­ta-alan täy­den­nys­kou­lu­tuk­sia. Tutus­tu tulos­sa ole­viin täy­den­nys­kou­lu­tuk­siin kou­lu­tus­ka­len­te­ris­tam­me.

Opiskelijalle

Opis­ke­li­jan sivut löy­dät alla ole­vas­ta painikkeesta.

Hie­ron­nan ammattitutkinto

Hie­ron­nan erikoisammattitutkinto

Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)

Lii­kun­nan start­ti­pol­ku ®️

Val­men­ta­jan ammattitutkinto

Val­men­nuk­sen erikoisammattitutkinto

Lii­kun­ta­paik­ko­jen­hoi­ta­ja

Lii­kun­ta­paik­ka­mes­ta­ri

Lii­kun­tao­lo­suh­teis­ta huolehtiminen

Fysiik­ka­val­men­ta­ja­kou­lu­tus

Seu­ra­ke­hit­tä­jä­kou­lu­tus

Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus

Kat­so myös: