Ydin­teh­tä­väm­me on jär­jes­tää lii­kun­ta-alan amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta. Lisäk­si mei­dät tun­ne­taan pit­kis­tä perin­teis­tä ja rau­tai­ses­ta osaa­mi­ses­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan puo­lel­ta hie­ro­jien kou­lut­ta­mi­ses­sa. Mei­dän kaut­tam­me hoi­tuu myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus kaik­kiin jär­jes­tä­miim­me amma­til­li­siin tut­kin­toi­hin ja tut­kin­non osiin.

Toi­min­taym­pä­ris­töm­me on Joen­suun kes­kus­ta-alu­eel­la Meh­ti­mäen lii­kun­taym­pä­ris­tön sydä­mes­sä, jota hyö­dyn­näm­me moni­puo­li­ses­ti oppi­mi­sym­pä­ris­tö­nä niin hie­ro­jien kuin lii­kun­ta-alan uusien soih­dun­kan­ta­jien kou­lut­ta­mi­ses­sa. Kou­lu­tus­toi­min­nas­ta ja osaa­mi­sen arvioin­nis­ta vas­taa­vat ISLOn kan­ta­hen­ki­lös­töön kuu­lu­vat kel­poi­suus­a­se­tuk­set täyt­tä­vät opet­ta­jat. Lisäk­si työ­elä­män vii­me­ai­kai­sin­ta näke­mys­tä sekä asian­tun­ti­jao­saa­mis­ta kou­lu­tuk­siin tuo­vat vie­rai­le­vat kouluttajat.

Kou­lu­tuk­sen­jär­jes­tä­mi­nen on meil­le tär­keä teh­tä­vä. Väli­täm­me sii­tä mitä teem­me, ja haluam­me kehit­tyä ja päi­vit­tää osaa­mis­tam­me, jot­ta voim­me antaa kou­lu­tuk­siim­me osal­lis­tu­vil­le mah­dol­li­sim­man hyvät val­miu­det lii­kun­ta-alal­la työs­ken­te­le­mi­seen ja jat­ko-opin­toi­hin suuntaamiseen.

Tutus­tu kou­lu­tus­va­li­koi­maam­me ope­tus ja kou­lu­tus ‑vali­kos­sa!

Kat­so myös: