Tulossa syksyllä 2022!


Liikuntaneuvoja (AT) ‑päivätoteutus

Mitä on liikuntaneuvonta?

Sinulle, joka

 • Haluat aut­taa ihmi­siä voi­maan parem­min ja innos­tu­maan liikunnasta
 • Olet kiin­nos­tu­nut lii­kun­na­noh­jauk­ses­ta ja lii­kun­ta­neu­von­nas­ta eri­lai­sil­le koh­de­jou­koil­le sekä lii­kun­ta-alan moni­puo­li­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä eri­lai­sis­sa ympäristöissä
 • Olet hake­mas­sa lii­kun­ta-alan kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin ja haluat amma­til­lis­ta pohjakoulutusta
 • Et omaa vie­lä koke­mus­ta lii­kun­ta-alal­la työskentelystä

Liikuntaneuvoja (AT) koulutus tarjoaa

 • Unoh­tu­mat­to­man ja haus­kan vuo­den lii­kun­nan opis­ke­lun parissa
 • Lii­kun­na­noh­jauk­sen har­joit­te­lua oikeis­sa lii­kun­ta­ker­hois­sa ja liikuntaryhmissä
 • Pal­jon käy­tän­nön har­joit­te­lua eri liikuntalajeista
 • Opis­ke­lu­ym­pä­ris­tön aivan Joen­suu­lai­sen lii­kun­nan ytimessä
 • Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) ‑ammat­ti­ni­mik­keen, jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa lii­kun­ta-alan osaa­ja­na lisääntyy
 • Elä­myk­siä, koke­muk­sia ja haus­kan­pi­toa muka­vas­sa porukassa!

Lyhyesti Liikuntaneuvoja (AT) ‑koulutuksesta

Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) ‑kou­lu­tus on kes­tol­taan noin vuo­den mit­tai­nen amma­til­li­nen aikuis­kou­lu­tus, joka on tar­koi­tet­tu lii­kun­na­noh­jauk­ses­ta ja ter­veyt­tä edis­tä­väs­tä lii­kun­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le hen­ki­löil­le. Lii­kun­na­noh­jauk­sen koh­de­ryh­mä­nä voi­vat olla joko lap­set, nuo­ret tai aikui­set. Täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa pain­opis­te on las­ten ja nuor­ten lii­kun­nas­sa, mut­ta saat hyvät tie­dot myös aikuis­ten lii­kun­nas­ta.

Kou­lu­tuk­ses­sa voit syven­tää osaa­mis­ta­si oman mie­len­kiin­non koh­tei­de­si mukaan joko 

 • yksi­löl­li­seen lii­kun­na­noh­jauk­seen (esim. PT-toiminta)
 • lii­kun­ta-alan yrittäjyyteen
 • yhdis­tys­toi­min­taan (esim. urhei­luseu­rat tai ‑jär­jes­töt)
 • lii­kun­nan ohjel­ma­pal­ve­lui­den ohjaamiseen

Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si saat itsel­le­si lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) ‑tut­kin­to­ni­mik­keen, jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa lii­kun­ta-alan osaa­ja­na lisääntyy.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) ‑tut­kin­to­ni­mik­kee­seen joh­ta­van kou­lu­tuk­sen nimi on Lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tut­kin­to. Tut­kin­nos­sa on kak­si eri osaa­mi­sa­laa: lii­kun­nan osaa­mi­sa­la ja val­men­nuk­sen osaa­mi­sa­la. Tämä tut­kin­to on lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus, joka kes­kit­tyy anta­maan opis­ke­li­jal­le val­miu­det kan­nus­taa mui­ta lii­kun­nal­li­seen elä­män­ta­paan, koros­taa lii­kun­nan vai­ku­tus­ta fyy­si­seen suo­ri­tus­ky­kyyn, ter­vey­teen sekä psyyk­ki­seen ja sosi­aa­li­seen hyvinvointiin.

Lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tut­kin­to on näyt­tö­tut­kin­to, jos­sa osaa­mi­nen osoi­te­taan käy­tän­nön työ­teh­tä­vis­sä lii­kun­nan toi­mi­ken­täl­lä. Täs­sä tut­kin­nos­sa har­joit­te­lu ja näy­töt kyt­key­ty­vät pää­osin Har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­lin ker­ho­jen ohjaa­mi­seen, lii­kun­ta­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen ja mui­hin lii­kun­ta-alal­le tyy­pil­li­siin työtehtäviin.

Liikuntaneuvoja (AT) ‑koulutuksen rakenne

Lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tu­kin­to, lii­kun­nan osaa­mi­sa­la on laa­juu­del­taan 150 osp ja se koos­tuu kol­mes­ta eri osasta: 

 • Lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toi­mi­mi­nen (30osp) (pakol­li­nen)
 • Valin­nai­set tut­kin­non osat 1 (näis­tä vali­taan yksi)
  • Las­ten lii­kun­nan edis­tä­mi­nen (60osp)
  • Nuor­ten lii­kun­nan edis­tä­mi­nen (60osp)
  • Aikuis­ten lii­kun­nan edis­tä­mi­nen (60osp)
 • Valin­nai­set tut­kin­non osat 2 (näis­tä vali­taan kaksi)
  • Lii­kun­nan ohjel­ma­pal­ve­lus­sa toi­mi­mi­nen (30 osp)
  • Yksi­löl­li­nen lii­kun­nan ohjaa­mi­nen (30osp)
  • Yhdis­tyk­ses­sä toi­mi­mi­nen (30osp)
  • Lii­kun­tay­rit­tä­jä­nä toi­mi­mi­nen (30osp)

Tut­kin­non perus­tei­siin voit tutus­tua tar­kem­min tääl­tä.

Opiskele käytännönläheisesti tiiviissä porukassa!

Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) – päi­vä­to­teu­tus toteu­te­taan nimen­sä mukai­ses­ti päi­vä­opin­toi­na. Päi­vä­opin­not mah­dol­lis­ta­vat laa­jan pereh­ty­mi­sen eri lii­kun­ta­la­jei­hin, ohjaa­mi­seen, teo­ri­aan ja mui­hin lii­kun­ta-alan tyy­pil­li­siin teh­tä­viin. Opis­ke­lu on kyt­ket­ty vah­vas­ti käy­tän­nön har­joit­te­luun, jota pää­set teke­mään oikeis­sa lii­kun­ta­ker­hois­sa viikoittain.

Lii­kun­ta­la­jien opis­ke­lu tapah­tuu aivan Joen­suu­lai­sen lii­kun­nan yti­mes­sä Meh­ti­mäen lii­kun­ta­puis­ton autent­ti­tis­sa lii­kun­ta­pai­kois­sa. Opis­ke­lu sisäl­tää pal­jon yhdes­sä teke­mis­tä, jos­sa koros­te­taan käy­tän­nön tai­to­jen har­joit­te­lua unoh­ta­mat­ta haus­kan­pi­toa lii­kun­nan paris­sa. Kou­lu­tuk­seen hakeu­tuu ihmi­sä, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet lii­kun­ta-alas­ta, joten tii­vis ryh­mä­hen­ki ja teke­mi­sen mei­nin­ki on taattu.

Työllistyminen

Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan suo­rit­ta­neet lii­kun­ta­neu­vo­jat (AT) voi­vat toi­mia lii­kun­nan suun­nit­te­lu- ja ohjaus­teh­tä­vis­sä eri­lai­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä. Taval­li­sim­pia toi­min­taym­pä­ris­tö­jä ovat kun­nat, lii­kun­ta- ja hyvin­voin­tia­lal­la toi­mi­vat orga­ni­saa­tiot tai oma yri­tys. Mui­ta työs­ken­te­ly-ympä­ris­tö­jä ovat lii­kun­ta- ja urhei­luseu­rat sekä alu­eel­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set lii­kun­ta- ja urheilujärjestöt. 

Koulutuksen hinta ja osallistujamäärät

850€. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään, mikä­li ilmoit­ta­tu­nei­ta on vähin­tään 8. Kou­lu­tuk­sen mak­si­mio­sal­lis­tu­ja­mää­rä on 14.

Hakeminen ja opiskelijavalinnat

Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) päi­vä­to­teu­tuk­sen hakuai­ka on jat­ku­va, eli voit hakea meil­le opis­ke­li­jak­si juu­ri sil­loin, kun se sopii sinul­le parhaiten!

 • Elo­kuus­sa 22.8.2022 alka­van uuden lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)- val­mis­ta­van kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy 12.8.2022. Hake­mi­nen kou­lu­tuk­seen tapah­tuu Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton haku­lo­mak­keel­la (hae täs­tä).  Haki­joi­hin ote­taan yhteyt­tä pian hake­muk­sen saavuttua.
 • Opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja teh­dään ympä­ri vuo­den ja opis­ke­li­jat vali­taan kou­lu­tuk­seen työ- ja opis­ke­lu­his­to­rian, hake­muk­sen ja haas­tat­te­lun perusteella. 
 • Hei­nä­kuun aika­na haku­lo­mak­keen­sa lähet­tä­neet haas­tat­te­lem­me puhe­li­mit­se tai etäyh­teyk­sien väli­tyk­sel­lä vii­meis­tään ti 2.8.2022.

Lisätiedot

Opet­ta­ja Jan­ne Hil­tu­nen, janne.hiltunen@islo.fi

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Huomioitavaa

 1. Lii­kun­ta-alan kou­lu­tuk­siin on ase­tet­tu tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set, jot­ka löy­ty­vät täs­tä. Tar­kis­tat­han jo etu­kä­teen, että tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set eivät ole estee­nä opiskelijavalinnalle. 
 1. Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta toteut­taa oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na. Oppi­so­pi­mus­asiois­ta vas­taa Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton toi­mis­to (050 408 4792, toimisto@islo.fi

Opin­to­jen hin­ta:
850€

Tut­kin­non laa­juus
150 osp

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)

Lisä­tie­to­ja
Jan­ne Hil­tu­nen, janne.hiltunen@islo.fi

Kat­so myös: