Matalan kynnyksen opintojen ohjausta ISLOn opiskelijoille

Ohjaa­ja­na toi­mii Eli­na Iko­nen, hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä ammat­ti­lai­nen, jol­la on sinul­le aikaa sil­loin kun sitä tar­vit­set. Eli­na on kou­lu­tuk­sel­taan työ­noh­jaa­ja, tera­peut­ti ja amma­til­li­nen opet­ta­ja lii­kun­ta-ja hyvin­voin­tia­lal­la. Niin tyh­mää ongel­maa ei ole, jota et Eli­nal­le uskal­la ker­toa, tai jon­ka sel­vit­te­ly ei kiin­nos­tai­si. Kes­kus­te­lu tai teke­mi­nen on yhdes­sä asian äärel­lä olemista.

Eli­na: ”En tie­dä sinua parem­min, mut­ta saa­tan kek­siä kei­no­ja, joil­la itse pää­set eteenpäin.”

Eli­na Ikonen

Kat­so myös: