Itä-Suomen Liikuntaopiston maksuton digitaalinen opiskelijakortti

ISLOn opis­ke­li­ja­na olet oikeu­tet­tu mak­sut­to­maan digi­taa­li­sen opis­ke­li­ja­kort­tiin. Kor­til­la voit lunas­taa tuhan­sia opis­ke­li­jae­tu­ja hal­ki Suo­men. Käy­tös­sä on kah­den­lais­ta kort­ti­tyyp­piä, sinis­tä ja vih­re­ää. Mikä­li käy­tös­sä­si on sini­nen kort­ti, oikeut­taa se myös Mat­ka­huol­lon ja VR:n opiskelija-alennuksiin. 


Ohjeis­tus käyttöön:

  1. Anna lupa Slice.fi:lle käsi­tel­lä tie­to­ja­si ilmoit­ta­mal­la säh­kö­pos­til­la opinnot@islo.fi ja toi­mi­ta samaan säh­kö­pos­tiin valo­ku­va­si, jos sitä ei ole vie­lä ISLOn käytössä.
  2. Saat säh­kö­pos­tii­si ker­ta­käyt­töi­set Slice-aktivointikoodit. 
  3. Lataa Slice.fi ‑sovel­lus omas­ta sovel­lus­kau­pas­ta­si ja kir­jau­du sii­hen säh­kö­pos­tiin saa­mil­la tunnuksillasi. 
  4. Kort­ti­si on val­mis käy­tet­tä­väk­si. Kort­tia ei tar­vit­se erik­seen uusia, vaan se on käy­tös­sä niin kau­an kuin olet opiskelijana. 


Mikä­li vaih­dat puhe­lin­ta ja haluat akti­voi­da kort­ti­si uuteen puhelimeesi: 

Voit nol­la­ta akti­voin­ti­koo­dit osoit­tees­ta www.slice.fi/resetoi. Syö­tä säh­kö­pos­tio­soi­te (joka on lii­tet­ty opis­ke­li­ja­kort­ti­tun­nuk­seen), niin saat het­ken kulut­tua lin­kin jota klik­kaa­mal­la saat pian uudet aktivointikoodit.

Tie­to­jen siir­ty­mi­seen liit­ty­vis­sä tai muis­sa kysy­myk­sis­sä, ota yhteys opis­ton toi­mis­toon.
Sovel­luk­sen tek­ni­sis­sä ongel­ma­ti­lan­teis­sa, ota yhteys info@slice.fi.

Kat­so myös: