Itä-Suomen Liikuntaopiston maksuton digitaalinen opiskelijakortti

ISLOn opis­ke­li­ja­na olet oikeu­tet­tu mak­sut­to­maan digi­taa­li­sen opis­ke­li­ja­kort­tiin. Kor­til­la voit lunas­taa tuhan­sia opis­ke­li­jae­tu­ja hal­ki Suo­men. Käy­tös­sä on kah­den­lais­ta kort­ti­tyyp­piä, sinis­tä ja vih­re­ää. Mikä­li käy­tös­sä­si on sini­nen kort­ti, oikeut­taa se myös Mat­ka­huol­lon ja VR:n opis­ke­li­ja-alen­nuk­siin. Mat­ka­huol­lon ja VR:n opis­ke­li­ja-alen­nus edel­lyt­tää, että opin­not ovat pää­toi­mi­sia ja kes­tä­vät yhtä­jak­soi­ses­ti vähin­tään 8 kk. Opis­ke­li­ja-alen­nuk­sen pii­riin eivät kuu­lu oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa ole­vat henkilöt.


Ohjeis­tus käyttöön:

  1. Anna lupa Slice.fi:lle käsi­tel­lä tie­to­ja­si mer­kit­se­mäl­lä tie­to Wil­maan tai ilmoit­ta­mal­la asia säh­kö­pos­til­la opinnot@islo.fi.
  2. Toi­mi­ta samaan säh­kö­pos­tiin valo­ku­va­si, jos sitä ei ole vie­lä ISLOn käytössä.
  3. Saat säh­kö­pos­tii­si ker­ta­käyt­töi­set Slice-aktivointikoodit. 
  4. Lataa Slice.fi ‑sovel­lus omas­ta sovel­lus­kau­pas­ta­si ja kir­jau­du sii­hen säh­kö­pos­tiin saa­mil­la tunnuksillasi. 
  5. Kort­ti­si on val­mis käy­tet­tä­väk­si. Kort­tia ei tar­vit­se erik­seen uusia, vaan se on käy­tös­sä niin kau­an kuin olet opiskelijana. 


Mikä­li vaih­dat puhe­lin­ta ja haluat akti­voi­da kort­ti­si uuteen puhelimeesi: 

Voit nol­la­ta akti­voin­ti­koo­dit osoit­tees­ta www.slice.fi/resetoi. Syö­tä säh­kö­pos­tio­soi­te (joka on lii­tet­ty opis­ke­li­ja­kort­ti­tun­nuk­seen), niin saat het­ken kulut­tua lin­kin, jota klik­kaa­mal­la saat pian uudet aktivointikoodit.

Tie­to­jen siir­ty­mi­seen liit­ty­vis­sä tai muis­sa kysy­myk­sis­sä, ota yhteys opin­to­toi­mis­toon.
Sovel­luk­sen tek­ni­sis­sä ongel­ma­ti­lan­teis­sa, ota yhteys info@slice.fi.

Kat­so myös: