Hommat haltuun opiskelussa!

Olet­ko uusi opis­ke­li­ja? Unoh­tui­ko O365 sala­sa­na? Etkö muis­ta mihin piti kir­jau­tua mis­sä­kin vai­hees­sa tai onko opis­ke­li­jae­tuuk­sis­sa epä­sel­vää? Ei hätää! Nyt vain keuh­kot täy­teen hap­pea ja hen­gi­tät rau­hal­li­ses­ti! Rat­kai­su kaik­kiin opis­ke­lua kos­ke­viin ongel­miin löy­tyy mel­ko­lail­la var­mas­ti täl­tä sivulta!

Digi­asiat
O365 tun­nuk­set, digi­tu­ki, unoh­din sala­sa­nat jne.

Opis­ke­li­jan Need-To-Know —
etuu­det, ter­vey­den­huol­to, vakuutukset 

#anna­meau­tam­me -
hen­ki­lö­kun­nan yhteys­tie­dot, linkkejä 


Digi­asiat

Yleisavain joka paikkaan — O365 tunnukset

ISLOn opis­ke­li­ja­na saat käyt­töö­si mak­sut­ta Mic­ro­soft Office365 tun­nuk­set ja sitä kaut­ta O365 pal­ve­lut. O365 tun­nuk­sil­la pää­set kir­jau­tu­maan kaik­kiin ISLOn kes­kei­siin säh­köi­siin sovel­luk­siin, joten pää­kop­pa­si saa tun­nus­ten muis­ta­mi­sen osal­ta kai­vat­tua lepoa.

Office365-pal­ve­luun kir­jau­du­taan ISLOn säh­kö­pos­tio­soit­teel­la (etunimi.sukunimi@student.islo.fi) osoit­tees­sa portal.office.com. Office 365 sovel­luk­set toi­mi­vat luon­nol­li­ses­ti myös puhe­li­mis­sa ja table­teis­sa, joten aina­kin kes­kei­set sovel­luk­set (mm. Teams, Word ja Power­Point) kan­nat­taa lada­ta suo­raan puhelimiin/tabletteihin lait­teen sovelluskaupasta. 

HUOM! Kun kir­jau­dut ensim­mäis­tä ker­taa osoit­tee­seen portal.office.com, valit­se puhe­lim­sei tai tie­to­ko­nee­si net­ti­se­lai­mes­ta yksi­tyi­nen ikku­na (esim. Google chro­mes­sa ingog­ni­to-ikku­na tai Mic­ro­soft Edges­sä InPri­va­te ‑ikku­na.)

Office 365 palvelut

Office365 tar­jo­aa mm. seu­raa­vat palvelut:

 • Säh­kö­pos­ti ja kalenteri
  • 1000 Gt postilaatikko
  • opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan yhtei­nen osoitekirja
 • Onedri­ve-pil­vi­tal­len­nus­ti­la
  • 1000 Gt tallennustilaa
  • Tie­dos­to­jen ja kan­sioi­den jaka­mi­nen muil­le käyttäjille
 • Teams
  • pika­vies­tin­tä ja verkkokokoukset
 • Office Web Apps (Word, Excel, Power­Point ja One­No­te) selai­mel­la käy­tet­tä­vät sovellukset
 • Uusin täy­si Mic­ro­soft Office ‑tuo­te­pa­ket­ti 5 hen­ki­lö­koh­tai­sel­le työ­ase­mal­le opin­to­jen ajak­si. Kan­nat­taa hyödyntää!

⚡Kir­jau­dut­taes­sa Office 365 ‑pal­ve­lui­hin, pal­ve­luun on syö­tet­tä­vä ja vah­vis­tet­ta­va tie­to­tur­va­syis­tä – ja omi­nai­suuk­sis­ta joh­tuen hen­ki­lö­koh­tai­nen mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te.

Hukkasin salasanan ja/tai tunnukset — HELP ME!

Ylei­sa­vain (O365 ‑tun­nuk­set) hukas­sa? Hei, ei hätää, kai­kil­ta meil­tä unoh­tuu jot­kut tun­nuk­set jos­sain vai­hees­sa. Jos unoh­dus on kevyen muis­tin­me­ne­tyk­sen luok­kaa, niin pika­ker­tauk­se­na, että O365 ‑tun­nuk­se­si ovat aina muo­toa etunimi.sukunimi@student.islo.fi. Ne nimit­täin tar­vit­set, ennen kuin voit ede­tä tun­nus­ten palau­tus­pe­lis­sä tasol­le 2, eli palaut­ta­maan sala­sa­nan. Se onnis­tuu näp­pä­rim­min nap­saut­ta­mal­la ala­puo­len nappulaa.

Jos taas kyse on jos­tain muus­ta tunnuksiin/kirjautumiseen liit­ty­väs­tä ongel­mas­ta, ota yhteyt­tä ISLOn digi­tu­keen

Vinkkejä hyvään salasanaan

Sala­sa­nan tur­val­li­suus riip­puu sala­sa­nan vah­vuu­des­ta. Vah­va sala­sa­na on:

 • Vähin­tään 12 merk­kiä, mut­ta vähin­tään 14 merk­kiä on parempi.
 • Iso­jen kir­jain­ten, pie­nien kir­jain­ten, nume­roi­den ja sym­bo­lien yhdistelmä.
 • Ei sanaa, joka löy­tyy sanas­tos­ta tai hen­ki­lön, mer­kin, tuot­teen tai orga­ni­saa­tion nimestä.
 • Ero­aa huo­mat­ta­vas­ti aiem­mis­ta salasanoistasi.
 • Help­po muis­taa, mut­ta mui­den on vai­kea arva­ta. Voit käyt­tää iki­muis­tois­ta ilmaus­ta, kuten “6kasvaaMetsässä^”.

Muis­tat­han myös, että 

 • 10 vii­mei­sin­tä sala­sa­naa ei voi käyttää
 • Sala­sa­na van­he­nee 3 kk:n välein. Saat vin­kin, kun se on aika vaih­taa. Sala­sa­nan voi vaih­taa ker­ran päivässä
 • Käyt­tä­jä­tun­nus lukit­tuu, jos sala­sa­na anne­taan vää­rin 5 ker­taa 30 minuu­tin sisällä.
 • Luki­tus avau­tuu auto­maat­ti­ses­ti 30 minuu­tin kulut­tua. Luki­tuk­sen voi vapaut­taa saman­tien itse­pal­ve­lu­na palautus-painikkeesta.

Ei tää toimi! — ISLOn digituki jeesaa!

Eikö laitteet/sovellukset tah­do totel­la vai tuli­ko eteen joku odot­ta­ma­ton ongel­ma­ti­lan­ne esim. tun­nuk­siin tai kir­jau­tu­mi­seen liit­tyen? Ei hätää, apu on lähel­lä! Ota yhteyt­tä ISLOn digi­tu­keen, eli Kim­mo Simon­tai­pa­lee­seen, paniik­ki­na­pit löy­dät ala­puo­lel­ta. Digi­tu­ki pal­ve­lee nor­maa­lei­na toi­mis­ton aukio­loai­ko­na, eli kar­keas­ti ma-pe 8–15.

Psst! Jos tunnus/salasana on pääs­syt unoh­tu­maan, niin voit nol­la­ta sen ihan omin sor­min, ohjeet tääl­tä.

Digitaalisen opiskelun sovellukset ISLOlla

ISLOn käy­tös­sä ole­vat opis­ke­luun liit­ty­vät sovel­luk­set on vali­koi­tu periat­teel­la “less is more”. Eli olem­me panos­ta­neet mää­rän sijas­ta laa­tuun har­kit­se­mal­la tark­kaan, mit­kä ovat opis­ke­lun kan­nal­ta ne aivan kes­kei­sim­mät sovel­luk­set. Kaik­ki läh­tee liik­keel­le edel­lä mai­ni­tuis­ta O365 ‑tun­nuk­sis­ta, mut­ta sen jäl­keen kes­kei­sin opin­nois­sa tar­vit­ta­va sovel­lus on ehdot­to­mas­ti Mic­ro­soft TEAMS. Jos sovel­luk­sen käyt­tö ei ole tut­tua, niin voit ottaa yhteyt­tä ISLOn digi­tu­keen, tai vaih­toeh­toi­ses­ti teh­dä nyky­ään suo­sit­tua itseo­pis­ke­lua vaik­ka­pa täl­tä videol­ta (englan­nin­kie­li­nen, 10 min): TEAMS tuto­rial in 10 minutes

Mui­ta kes­kei­siä sovel­luk­sia ovat Mic­ro­soft Officen tuo­te­per­heen sovel­luk­set, kuten Word, Office ja Excel. Nekin ovat ilmai­sek­si käy­tös­sä­si koko sen ajan, kun olet ISLOn opis­ke­li­ja­na. Voit käyt­tää sovel­luk­sia net­ti­ver­sioi­na tai lada­ta sovel­luk­set puhelimeesi/tietokoneelle officen etusivulta.

Wilma

Opis­ke­lu­tie­to­jen osal­ta löy­dät kai­ken Wil­mas­ta. Wil­mas­sa pys­tyt mm.katselemaan ja muok­kaa­maan omia hen­ki­lö­tie­to­ja­si, opis­ke­lu­tie­to­ja­si tai vaik­ka­pa täy­den­tä­mään HOKS-lomaketta. 

Mitäs kaik­kea sin­ne Wil­maan piti­kään käy­dä teke­mäs­sä?” Muis­tin vir­kis­tys­tä alla ole­vas­ta painikkeesta.


Opis­ke­li­jan Need-To-Know

ISLOlaisen opiskelijaedut

 • Urhei­lu­vä­li­nei­den lai­naus (har­joit­te­lu­käyt­töön)​ ⇨ ota yhteys info­pis­teel­le tai säh­kö­pos­tit­se toimisto@islo.fi
 • Tau­ko­ti­lat: Tie­de­puis­ton 2. ker­rok­sen käy­tä­väl­lä ja Kuur­nan­ka­tu 28 tans­si­sa­lil­la on jää­kaap­pi ja mik­ro opis­ke­li­joi­den käy­tös­sä. Huo­leh­dit­han van­hat ruo­at itse pois.
 • Tie­to­ko­neet: Tie­de­puis­ton 2. ker­rok­sen käy­tä­vän tie­to­ko­neet vapaas­ti käy­tös­sä, kysy tun­nuk­set digi­tues­ta
 • Kopioin­ti: kou­lu­tuk­seen liit­ty­vät ilmai­sia (ker­ro kurs­si­si nimi), omat kopiot 0,10 €/kpl
 • Opis­ke­li­ja­kort­ti: Säh­köi­nen Slice-opis­ke­li­ja­kort­ti (ks. ohjeet alla)
 • Alen­nus ISLOn pal­ve­luis­ta 20% (majoi­tus, hie­ron­ta ja testauspalvelut)
 • Kun­to­sa­li: ISLOn opis­ke­li­ja voi käy­dä lähi­jak­so­jen aika­na ker­ran vii­kos­sa ilmai­sek­si joko Vir­kis­ty­sui­ma­la Vesi­kos­sa uimas­sa ja kun­to­sa­lil­la TAI Joen­suun Aree­nan kuntosalilla. 
  • Ohje Vesik­koon: kas­sal­la on nimi­lis­ta ISLOn opis­ke­li­joil­le, johon mer­ka­taan: päi­vä­mää­rä, nime­si, kou­lu­tusa­la, käy­tet­ty pal­ve­lu ja jos tulet lii­kun­ta­pai­kal­le asiak­kaan kans­sa, merk­kaa lis­taan ruk­si ”Asia­kas muka­na ‑koh­taan”. Aukio­loa­jat www.joensuu.fi/vesikko ja varaus­ti­lan­teen näet: www.tilavajoensuu.fi
  • Ohje Aree­nal­le: Pää­set kul­ke­maan Aree­nan kun­to­sa­lil­le koo­din avul­la (koo­din saat opin­to­jen alus­sa opin­to­toi­mis­tos­ta). Aulan info­tis­kin taka­na on kan­sio, jos­sa on nimi­lis­ta ISLOn opis­ke­li­joil­le. Mer­kit­se seu­raa­vat tie­dot: päi­vä­mää­rä, nime­si, kou­lu­tusa­la ja jos tulet lii­kun­ta­pai­kal­le asiak­kaan kans­sa, merk­kaa lis­taan ruk­si ”Asia­kas muka­na ‑koh­taan”. Muis­ta tar­kis­taa, että kun­to­sa­li ei ole muil­le varat­tu www.tilavajoensuu.fi

Digitaalinen opiskelijakortti

ISLOn opis­ke­li­ja­na olet oikeu­tet­tu mak­sut­to­maan digi­taa­li­seen opis­ke­li­ja­kort­tiin. Kor­til­la voit lunas­taa tuhan­sia opis­ke­li­jae­tu­ja ympä­ri Suo­men. Käy­tös­sä on kah­den­lais­ta kort­ti­tyyp­piä, sinis­tä ja vih­re­ää. Mikä­li käy­tös­sä­si on sini­nen kort­ti, oikeut­taa se myös Mat­ka­huol­lon ja VR:n opis­ke­li­ja-alen­nuk­siin. Kat­so ohjeet opis­ke­li­ja­kor­tin käyt­töön ala­puo­lel­ta löy­ty­väs­tä pai­nik­kees­ta. Koko­päi­väi­sis­sä kou­lu­tuk­sis­sa on sini­nen ja moni­muo­to­kou­lu­tuk­sis­sa vih­reä kortti.

Terveydenhoito

ISLOl­la on oma kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja, jon­ka vas­taan­ot­to on Tie­de­puis­tol­la. Alkusyk­sys­tä hän käy esit­täy­ty­mäs­sä opis­ke­li­joil­le ja antaa tie­toa opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­los­ta sekä tar­vit­ta­vat yhteys­tie­dot. Hoi­ta­jan pal­ve­lut on tar­koi­tet­tu niil­le opis­ke­li­joil­le, jot­ka eivät kuu­lu työ­ter­veys­huol­lon piiriin.

Opis­ke­li­jat voi­vat vara­ta ajan ter­veys­ta­paa­mi­seen itse web-ajan­va­rauk­sen kaut­ta syk­syl­lä kou­lu­jen alettua.

Link­ki verk­koa­jan­va­rauk­seen: http://verkkoajanvarauspth.siunsote.fi/

Hoi­ta­jan yhteystiedot:

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to ISLO

Län­si­ka­tu 15, 1A, 1krs.
013 3305897/ 050 356 6442 (Mari­mai­ju paik­ka ti-pe)
marimaiju.smolander-pulkkinen@siunsote.fi
013330 5689/ 050 475 0104 (Mil­la pai­kal­la pe)
milla.mononen@siunsote.fi

Vakuutukset

 • Opis­ke­li­joil­la on voi­mas­sa ISLOn kaut­ta tule­va Lähi­Ta­pio­lan tapaturmavakuutus.
 • Vakuu­tus kor­vaa teo­ria­tun­tien ja käy­tän­nön har­joit­te­lun aika­na tapah­tu­neet tapaturmat.
 • Hoi­to­lai­tok­sen voi vali­ta itse (myös yksi­tyi­nen esim. Mehi­läi­nen), mut­ta jos vakuu­tus­yh­tiö ei kat­so vahin­koa tapa­tur­mak­si, tulee las­ku hoi­dos­ta opis­ke­li­jal­le itselle.
 • Jos mah­dol­lis­ta, pyy­dä opin­to­toi­mis­tos­ta vakuu­tus­to­dis­tus mukaa­si ennen hoi­toon menoa. Lähe­täm­me todis­tuk­sen puhelimeesi.
 • Tule teke­mään vahin­koil­moi­tus opin­to­toi­mis­toon mah­dol­li­sim­man pian tapa­tur­man jäl­keen. Sovi tapaa­mi­sai­ka etu­kä­teen: opinnot@islo.fi.

Sattuiko tapaturma?

Toi­min­taoh­jeet:

 1. Voit men­nä lää­kä­riin Lähi­Ta­pio­lan kump­pa­neil­le Mehi­läi­seen, Ter­veys­ta­loon tai Pih­la­ja­lin­naan. Kii­reel­li­sis­sä tapauk­sis­sa voit men­nä mihin tahan­sa päi­vys­tä­vään lääkäriin. 
 2. Ilmoi­ta käyn­nin yhtey­des­sä hoi­to­lai­tok­seen opis­ke­lu­paik­ka­si nimi (Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to) ja vakuu­tus­yh­tiö (Lähi­Ta­pio­la).
 3. Jos mah­dol­lis­ta, pyy­dä opin­to­toi­mis­tos­ta vakuu­tus­to­dis­tus mukaa­si ennen hoi­toon menoa. Lähe­täm­me todis­tuk­sen puhelimeesi.
 4. Tule teke­mään vahin­koil­moi­tus opin­to­toi­mis­toon mah­dol­li­sim­man pian tapa­tur­man jälkeen. 

Sovi tapaa­mi­sai­ka etu­kä­teen: opinnot@islo.fi

Etuudet

Olen­ko oikeu­tet­tu Kelan opin­to­tu­keen? Kyl­lä, jos olet:

​Tar­kem­paa tie­toa löy­dät www.kela.fi/opintotuki

ISLOn opis­ke­li­joil­la ei ole oikeut­ta kou­lu­mat­ka­tu­keen (perus­te: kou­lu­tus ei ole amma­til­lis­ta perus­kou­lu­tus­ta, vaan lisäkoulutusta).

Mui­ta rahoitusmuotoja: 

Tutkintotodistus

Val­mis­tut­tua­si saat tut­kin­to­to­dis­tuk­sen opet­ta­jal­ta­si. Jos tar­vit­set myös kan­sain­vä­li­seen käyt­töön tar­koi­te­tun amma­til­li­sen tut­kin­to­to­dis­tuk­sen liit­teen, voit tulos­taa sen Ope­tus­hal­li­tuk­sen verk­ko­si­vuil­ta, e‑Perusteista tai pyy­tää sitä säh­kö­pos­tit­se opinnot@islo.fi. Jos myö­hem­min tar­vit­set todis­tuk­ses­ta kopion, saat sen­kin pyy­det­tyä säh­kö­pos­tit­se opin­to­toi­mis­tos­ta. Hin­ta on 20€ (sis pos­ti­tus­ku­lut). Huom! Jos olet val­mis­tu­nut vuon­na 2018 tai sen jäl­keen, saat omat suo­ri­tus­tie­to­si jaet­tua Opin­to­po­lun kaut­ta maksutta.

Koulutusmaksut

Kou­lu­tus­mak­sut lähe­te­tään opis­ke­li­joil­le kou­lun alka­mi­sen jäl­keen säh­kö­pos­tit­se. Las­kun voi mak­saa ker­ral­la tai osis­sa. Las­kun muka­na tulee sii­hen ohjeet. Jos toi­vot muu­tos­ta las­kun tie­toi­hin, ole yhtey­des­sä opin­to­toi­mis­toon opinnot@islo.fi.

#anna­meau­tam­me — Yhteys­tie­to­ja ja linkkejä

Kaikesta ei tarvitse selvitä yksin

Me ISLOn hen­ki­lö­kun­ta ollaan tääl­lä tei­tä var­ten! Jos koh­taat jon­kin yllät­tä­vän asian, mikä ei oikein tun­nu rat­kea­van yllä ole­vil­la tie­doil­la, niin ota mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä yhteyt­tä mei­hin. Hen­ki­lö­kun­nan yhteys­tie­to­ja pää­set selaa­maan alla ole­vas­ta painikkeesta.


Kaikenmaailman linkkejä

Tähän lop­puun vie­lä tuh­ti paket­ti kai­ken­lai­sia link­ke­jä, mitä saa­tat tar­vi­ta jos­sain vaiheessa.

Liikuntatilojen varaukset

Sulon lounaslista

Joensuun kaupungin liikuntapalvelut

UKK-instituutti

Käypä hoito ‑suositukset

Kat­so myös: