Opiskele somaattista liikettä Joensuussa!

Kat­so lisä­tie­dot uudis­tu­neis­ta somaat­ti­sis­ta liikekoulutuksistamme:

Soma­tic Move­ment Education

Soma­tic Move­ment & Art

ISLO SME – Somatic Movement Education

Kenelle?

 • Keho-mie­li yhtey­des­tä kiinnostuneille
 • Lii­kun­ta-hyvin­voin­ti- ja ter­vey­sa­lan ammattilaisille
 • Tai­tei­li­joil­le (tans­si­jat, näyt­te­li­jät, visu­aa­li­set artis­tit, muusikot…)
 • Kai­kil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta tuo­maan somaat­tis­ta näky­kul­maa elä­mään­sä tai työhönsä.

Mitä?

ISLO SME – Soma­tic Move­ment Educa­tion ‑kou­lu­tuk­ses­sa Joen­suus­sa kehol­li­suut­ta tut­ki­taan liik­ku­mi­sen, ais­ti­mi­sen ja koke­muk­sen kaut­ta. Kou­lu­tuk­sen kes­to on yksi vuo­si ja ope­tus­kie­li on englan­ti. Oppi­mi­ses­sa oman kehon vii­saus yhdis­tyy kog­ni­tii­vi­seen tie­dol­li­seen osaa­mi­seen ja luon­nol­li­seen, ihmi­sel­le laji­tyy­pil­li­seen liik­kee­seen. Moni­puo­li­set body­mind ‑tek­nii­kat takaa­vat laa­jan näkö­kul­man kehol­li­suu­teen ja tans­sin somaat­ti­siin lähestymistapoihin.

Kou­lu­tuk­ses­sa opit liik­ku­maan moni­puo­li­ses­ti ja kehoa kun­nioit­ta­val­la taval­la. Pys­tyt kuun­te­le­maan keho­si vies­te­jä ja toi­mi­maan jous­ta­vas­ti eri­lai­sis­sa ympä­ris­töis­sä. Suun­nit­te­let ja toteu­tat hyvin­voin­ti­si ja yhtei­sö­si kan­nal­ta toi­mi­via rat­kai­su­ja sekä opit tans­sia, kehol­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta sekä ryh­mien toimintaa.

Body­mind-tek­nii­kat, luon­nol­li­nen lii­ke, koke­muk­sel­li­nen ana­to­mia ja tans­si yhdis­te­tään ryh­mä- ja oppi­mis­pro­ses­siin. Puo­let ajas­ta opis­ke­let ryh­män kans­sa ohja­tus­ti, toi­nen puo­li on opi­tun sovel­ta­mis­ta itse­näi­ses­ti tai pien­ryh­mis­sä. Itse­näi­siä opin­to­ja var­ten on yhteis­käyt­töön varat­tu tanssistudio.

Liikkeen ja somatiikan lähestymistavat koulutuksessa

 • Move­ment development
 • Tra­ger movement®
 • BMC® (body-mind cen­te­ring) — koke­muk­sel­li­nen anatomia
 • Liik­keen tutkiminen
 • Autent­ti­nen lii­ke ja improvisaatio 
 • Muut nyky­tans­sin/-tai­teen mene­tel­mät yksin ja yhdessä.

Mitä ammatillista tai yhteisöllistä hyötyä koulutuksesta on?

 • Uusiu­tu­va ja kuor­mit­ta­ma­ton suh­de omaan ammattiin
 • Keho­tie­toi­suus ja sitou­tu­mi­nen omaan hyvin­voin­tiin, sen vai­ku­tuk­sen työ­ta­poi­hin ja työn tuloksiin
 • Oman ja toisen/toisten välis­ten rajo­jen oppi­mi­nen ja nii­hin vaikuttaminen
 • Keho­tie­toi­suus liikkuvassa/kehossa liik­keen aikana
 • Suh­de tun­te­mat­to­maan, ei tie­tä­mi­sen ‑tila
 • Kehon tuki­ra­ken­teen sekä kehon pehmeiden/nestemäisten raken­tei­den tuen löytäminen/niistä käsin liikkuminen
 • Impro­vi­saa­tio ja impro­vi­soin­ti­tai­don kehittäminen
 • Kon­tak­ti kos­ke­tuk­ses­sa ja kommunikaatiossa
 • Toi­min­nal­li­nen liik­ku­vuus ja fyy­si­nen hyvinvointi
 • Läs­nä­olo nykyi­ses­sä het­kes­sä, tie­toi­nen läsnäolo
 • Koe­tun sanal­lis­ta­mi­nen, kuvai­le­van kie­len käyttäminen
 • Itse­sää­te­ly, vai­kut­ta­mi­nen ryhmään/ympäristöön ja sen ryh­män itse­sää­te­lyyn, empatia
 • Kehon jännitysten/kireyksien tun­nis­ta­mi­nen, kireyden/jännityksen yhteys mie­len toimintaan
 • Kehon sisäis­ten yhteyk­sien löytäminen/liikkuminen niis­tä käsin
 • Soma­tii­kan, tans­sin ja tai­teen ymmär­tä­mi­nen. Mitä yhteis­tä ja mitä eroa niil­lä on.

Kuinka sovellan työelämään?

ISLO SME ‑opis­ke­li­jat tule­vat eri ammat­tia­loil­ta, eri­lai­sis­ta kult­tuu­reis­ta ja heil­lä on eri­lai­nen lii­ke- ja laji­taus­ta. SME tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den moniar­voi­seen yhteis­toi­min­taan. Jae­tus­sa tilas­sa ja ryh­män yhtei­sil­lä ohja­tuil­la tun­neil­la tut­ki­taan kehol­li­suut­ta sekä kun­kin omas­ta että yhtei­sis­tä näkö­kul­mis­ta. Omaan ammat­tiin sovel­ta­mi­nen tapah­tuu itse­näi­sis­sä opin­nois­sa, joi­ta voi teh­dä yksin tai yhdes­sä mui­den kanssa.


Moduulit

Moduu­li 1: Ryh­mä­työ ja kommunikaatio

Ma 4.9.2023 — pe 20.10.2023

 • Koke­muk­sel­li­nen ana­to­mia 1 – hands on ‑tekniikat/johdanto, ana­to­mia ja fysiologia/johdanto.
 • Liik­keen tut­ki­mi­nen (Move­ment Explo­ra­tion) 1 – kehon ja liik­keen ais­ti­mi­nen, koke­muk­ses­ta liik­kee­seen. Opi­taan liik­ku­maan eri kor­keus­ta­soil­la ja eri suuntiin.
 • Impro­vi­saa­tio 1 – Liik­ku­mi­nen itses­tä käsin ja suh­tees­sa ulkoi­seen ympä­ris­töön, sitespesific.

Moduu­li 2: Havain­noin­ti ja kes­kit­ty­mi­nen, oppi­maan oppi­mi­nen. 

Ma 30.10.2023 — pe 15.12.2023

 • Koke­muk­sel­li­nen ana­to­mia 2 – Kos­ke­tuk­sen eri laadut/tavat kehon eri­lais­ten kudos­ten tunnistamisessa.
 • Move­ment Explo­ra­tion 2 – Lii­ke­laa­dut liik­keen lähtökohtana.
 • Impro­vi­saa­tio 2 – Lii­ke ja liik­ku­mi­nen eri lii­ke­laa­tu­jen kautta.

Moduu­li 3: Luo­vuus, joh­ta­juus, itse­sää­te­ly ja yhteis­työ jae­tus­sa tilas­sa, ryh­män säätely

Ma 8.1.2024 — pe 1.3.2024

 • Koke­muk­sel­li­nen ana­to­mia 3 – hands on ‑tek­nii­kat, fyy­si­nen kontakti
 • Move­ment Explo­ra­tion 3
 • Impro­vi­saa­tio 3 – Liik­ku­mi­nen itses­tä käsin, jae­tus­sa tilas­sa ja yhdes­sä liik­ku­mi­nen, sitespesific.

 Moduu­li 4: Tun­nel­ma, adap­taa­tio (mukautuminen/ei mukau­tu­mi­nen tai­to­na) 

Ma 18.3.2024 — pe 17.5.2024

 • Koke­muk­sel­li­nen ana­to­mia 4 – hands on ‑tek­nii­kat, fyy­si­nen kontakti.
 • Move­ment Explo­ra­tion 4
 • Impro­vi­saa­tio 4


Kaik­kiin moduu­lei­hin sisäl­tyy Eli­na Iko­sen hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta, 2–4 x oman tar­peen mukaan.

Koulutuksen hinta

2500€/4 moduu­lia

750 €/1 moduuli

Hakeminen

Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy 30.4.2023. Hake­mi­nen kou­lu­tuk­seen tapah­tuu Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton haku­lo­mak­keel­la.  

Valinnat 

Haki­joi­hin ote­taan yhteyt­tä hake­muk­sen saa­vut­tua. Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen vii­mei­nen haku­päi­vä on 30.4.2023. Huo­mioit­han kui­ten­kin, että opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja teh­dään koko ajan. 

Lisätiedot  

Opet­ta­ja Eli­na Iko­nen +358503727399, elina.ikonen@islo.fi  

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Opettajat

ELINA IKONEN: 

One of the crea­tors and head teac­her of the ISLO Educa­tion in Dance and Soma­tics. She is a cer­ti­fied dance-move­ment the­ra­pist and a social wel­fa­re wor­ker, with teac­hing expe­rience of 30 years. Gra­dua­ted in Dance Move­ment the­ra­py and in social wel­fa­re work (North Kare­lia Uni­ver­si­ty of Applied Sciences), Voca­tio­nal Teac­her (JAMK Uni­ver­si­ty of Applied Sciences), Fin­land. Further/ addi­tio­nal educa­tion: Tra­ger® prac­ti­tio­ner, work super­vi­sor, licen­sed mas­sa­ge the­ra­pist, addi­tio­nal educa­tions in com­mu­ni­ty art, dance peda­go­gy & works­hops in con­tem­po­ra­ry dance and soma­tics,” inclu­ding 60 weeks in a pri­va­te dance school DoDance Cen­ter for New Dance/Finland.

In Educa­tion in Dance and Soma­tics she teac­hes peda­go­gy, soma­tic move­ment deve­lop­ment, self-know­led­ge, aut­hen­tic move­ment, con­tact-impro­vi­sa­tion. She also faci­li­ta­tes the group lear­ning process and offers one to one men­to­ring. Elina’s peda­go­gical approach is the under­lying sup­port in the process of adap­ting dance and soma­tics to one’s own pro­fes­sio­nal and pri­va­te life. It balances the group lear­ning process and offers peda­go­gical tools. Dia­lo­gical and expe­rien­tial lear­ning and a group process can be a jour­ney itself. Soft skills give struc­tu­re to the crea­ti­ve and empowe­ring process.

Int­ro­duc­tion to clas­ses by Elina:

Wor­king life soft skills – which are the major lear­ning tar­get of any educa­tion in the 2020s – gui­de our jour­ney to a year­long peda­go­gical embo­died process. Eli­na has been wor­king with the sub­ject for years and par­tici­pa­ted in crea­ting Embo­died Soft Skills Trai­ning in an Eras­mus+ pro­ject cal­led MOSS — Moving into Soft Skills. Move­ment approac­hes like, move­ment deve­lop­ment and con­tem­po­ra­ry dance, dance move­ment the­ra­py, Tra­ger move­ment®, aut­hen­tic move­ment, and con­tact-impro­vi­sa­tion are used throug­hout the year. The lear­ning process inclu­des labo­ra­to­ry work like expe­rien­tial tasks, con­ver­sa­tions (one to one, small groups & in the group), pre­sen­ta­tions in front of the class, wri­ting jour­nals and com­mit­ting to an indi­vi­dual stu­dy plan with inte­gra­tion to the con­tents of the education. 

Elina’s teac­hing met­hods are various. This sup­ports the student’s indi­vi­dual deve­lop­ment. Diver­se sty­les can give a broad unders­tan­ding of the field of teac­hing. The para­digm of educa­tion worldwi­de is under a big shift. It is worth loo­king for a varie­ty of options from labo­ra­to­ry to per­for­ma­ti­ve, aut­ho­ri­ta­rian to horizon­tal etc. The process demands an open mind and trust in the unk­nown. It wakes up the crea­ti­vi­ty and chal­len­ges crea­ting inno­va­ti­ve approac­hes by one­self – not to repeat oneself.

LINDON SHIMIZU:

(1983, Brazil) CVAc­tor, Dancer, Per­for­mer, Teac­her
+358 44 922 6277 lindonshimizu@gmail.comlindon.shimizu@islo.fi
LANGUAGES: Por­tu­gue­se, Japa­ne­se, English
VIMEO: https://vimeo.com/user49980015

Lin­don Shi­mizu is a half Brazi­lian Japa­ne­se immi­grant artist per­for­mer and teac­her based in Fin­land. He holds a theat­re degree and his phy­sical lear­ning inclu­des theat­re, Kara­te, Judo, phy­sical trai­ning of the actor con­tem­po­ra­ry dance, per­for­mance, con­tact impro­vi­sa­tion, soma­tic educa­tion, Body-Mind Centering.

At ISLO he teac­hes expe­rien­tial ana­to­my, move­ment explo­ra­tion, move­ment impro­vi­sa­tion, con­tact impro­vi­sa­tion, aut­hen­tic move­ment, solo move­ment research and move­ment and tech­no­lo­gy. In the peda­go­gical and artis­tic field, he is inte­res­ted in the dia­lo­gue of an ethical-poli­tical-body, as a stra­te­gy of being and crea­ting, playing between what is pri­va­te, and what is public, adding his expe­rience in videos in this practice.

Since 2011 he has col­la­bo­ra­ted with the Brazi­lian dancer, cho­reo­grap­her and researc­her Dani Lima. He has col­la­bo­ra­ted and per­for­med the 100 ges­tu­res (2012), Small Col­lec­tion of All Things (2013), was con­si­de­red the best of their years by specia­lized cri­tics. Body, Poli­tics and Discour­se in the dance of Lia Rodri­gues (2007) and Ges­tu­re: Prac­tice and Discour­se (2013)started the research process “The 100 ges­tu­res that mar­ked the cen­tu­ry 20” during 2 years. Which gave rise to the show “100 ges­tu­res”. The same who won the APCA award for best cast in 2012 “Small col­lec­tion of all things”. Pre­sen­ting the last two shows in seve­ral thea­ters and fes­ti­vals in Brazil. Having wor­ked as an Interpre­ter-crea­tor, pro­ducer, trans­la­tor in the adap­ta­tion of the last work in Japa­ne­se especial­ly for the Aic­hi Trian­na­le (Trien­nial Fes­ti­val of Con­tem­po­ra­ry Inter­na­tio­nal Art of Aic­hi Pro­vince), Japan.

Since 2011 Lin­don and the dance artists Das­ha Lav­ren­ni­kov, have col­la­bo­ra­ted on pro­jects such as “Fronteiras”(2011), “Ground­less Ground” (2018) and “Pro­ject M” (2019). Searc­hing for the mec­ha­nisms and dyna­mics that pro­duce expe­ri­men­tal encoun­ters as out­si­ders wit­hin the con­tem­po­ra­ry con­text. Living and wor­king between bor­ders, they are deve­lo­ping col­lec­ti­ve modes of wor­king as artist-cura­tors inter­na­tio­nal­ly. He star­ted his artis­tic career acting in movies. He began to prac­tice acting tech­niques for videos at the School of Actors of Por­to Alegre, having taught it years later. He has wor­ked in seve­ral films, TV series, with refe­rence to the long-movies “Ain­da Oran­go­tan­gos” by Gus­ta­vo Spo­li­do­ro and “Bey­ond the Gra­ve” by Davi Oli­vei­ra. Cur­rent­ly, he searc­hes for the pos­sible rela­tion between body/movement and tech­no­lo­gy (audio, video, media) and its limits. Since 2015 he deve­lops his own work with video dances such as “4:44”, “인연 — bound -” and “Tremble”. The first one won the jury prize of NEWCOMERS AVARDS of Inter­na­tio­nal Scree dance Fes­ti­val Freiburg. 

ISLO SME ART – Somatic Movement & ART

Kenelle?

 • ISLOn tans­sin ja soma­ti­kan kou­lu­tuk­ses­sa opiskelleille.

Mitä?

Olet­ko opis­kel­lut ISLOn Tans­sin ja soma­tii­kan kou­lu­tuk­ses­sa (Educa­tion in Dance and Soma­tics). Vih­doin­kin pal­jon toi­vot­tu ISLO-alum­nien jat­ko­lin­ja start­taa elo­kuus­sa 2023 — maa­lis­kuu 2024. Tulet­ko sinäkin?

Kou­lu­tus on tai­de­pai­not­tei­nen, soma­tii­kan osaa­mis­ta syven­tä­vä kou­lu­tus, jos­sa ohjaa­mi­nen ja osal­lis­ta­va opet­ta­mi­nen sekä omat pro­jek­tit toteu­te­taan jul­ki­seen esitykseen/taideprojektiin joh­ta­van pro­jek­tin rin­nal­la. Puo­let ajas­ta opis­ke­let ryh­män kans­sa ohja­tus­ti, toi­nen puo­li on opi­tun sovel­ta­mis­ta itse­näi­ses­ti tai pien­ryh­mis­sä. Itse­näi­siä opin­to­ja var­ten on yhteis­käyt­töön varat­tu tans­sis­tu­dio. Kou­lu­tuk­sen ope­tus­kie­li on englanti.

Pro­jek­tit

 • Tai­de-/esi­tys­pro­jek­ti, joka on ohjat­tu ja se sisäl­tää esityksen/taideprojektin suun­nit­te­lun, tuo­tan­non ja esit­tä­mien yhdes­sä ryh­män kanssa.
 • Ohjaus­pro­jek­ti, jos­sa SME ART ‑opis­ke­li­jat (Soma­tic Move­ment Educa­tion & Art) ‑opis­ke­li­jat ohjaa­vat työ­pa­jan SME ‑opis­ke­li­joil­le (Soma­tic Move­ment Education).
 • Ohjat­tu reflek­tio­pro­ses­si yksi­lö- ja ryh­mä­ta­sol­la jat­kuu läpi opintojen.

Liikkeen ja somatiikan lähestymistavat koulutuksessa

 • Move­ment development
 • Tra­ger movement®
 • BMC® (body-mind cen­te­ring) — koke­muk­sel­li­nen anatomia
 • Liik­keen tutkiminen
 • Autent­ti­nen lii­ke ja improvisaatio 
 • Muut nyky­tans­sin/-tai­teen mene­tel­mät yksin ja yhdessä.

Mitä ammatillista tai yhteisöllistä hyötyä koulutuksesta on?

 • Kes­tä­vä ja kuor­mit­ta­ma­ton suh­de omaan ammatillisuuteen
 • Keho­tie­toi­suus ja sitou­tu­mi­nen omaan hyvin­voin­tiin, sen vai­ku­tuk­sen työ­ta­poi­hin ja työn tuloksiin
 • Oman ja toisen/toisten välis­ten rajo­jen oppi­mi­nen ja nii­hin vaikuttaminen
 • Keho­tie­toi­suus liikkuvassa/kehossa liik­keen aikana
 • Suh­de tun­te­mat­to­maan ja ei-tietämiseen
 • Kehon tuki­ra­ken­teen sekä kehon pehmeiden/nestemäisten raken­tei­den tuen löytäminen/niistä käsin liikkuminen
 • Impro­vi­saa­tio ja impro­vi­soin­ti­tai­don kehittäminen
 • Kon­tak­ti kos­ke­tuk­ses­sa ja kommunikaatiossa
 • Toi­min­nal­li­nen liik­ku­vuus ja fyy­si­nen hyvinvointi
 • Läs­nä­olo nyt-hetkessä
 • Koe­tun sanal­lis­ta­mi­nen, kuvai­le­van kie­len käyttäminen
 • Itse­sää­te­ly, vai­kut­ta­mi­nen ryhmään/ympäristöön ja sen ryh­män itse­sää­te­lyyn, empatia
 • Kehon jännitysten/kireyksien tun­nis­ta­mi­nen, kireyden/jännityksen yhteys mie­len toimintaan
 • Kehon sisäis­ten yhteyk­sien löytäminen/liikkuminen niis­tä käsin
 • Soma­tii­kan, tans­sin ja tai­teen ymmär­tä­mi­nen, mitä yhteis­tä, mitä eroa niil­lä on.

Moduulit

Modu­le 1: 

Mon 4.9.2023 — Fri 20.10.2023 

 • Crea­ting rou­ti­nes in prac­ticing move­ment & crea­ti­ve mindset
 • Sha­ring ones’s process frag­ment to the group 

Modu­le 2:

Mon 30.10.2023- Fri 15.12.2023 

 • Curio­si­ty to un-known & leap of trust
 • Sha­ring a sketch to the croup and guests

Modu­le 3: 

Mon 8.1.2024 — Fri 1.3.2024

 • Inte­gra­tion to mun­da­ne & cla­ri­fica­tion of one’s material
 • Space and venue. Whe­re and how to sha­re the process.

Modu­le 4: Mon 18.3.2024 — Fri 17.5.2024

 • Chan­ge, adap­ta­tion & strength of will
 • A public event with all projects


All Modu­les inclu­de 1:1 men­to­ring by Eli­na Iko­nen, 2–4 x based on one’s needs. 

Koulutuksen hinta

2000€/4 moduu­lia

600 €/1 moduuli

Hakeminen

Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy 30.4.2023. Hake­mi­nen kou­lu­tuk­seen tapah­tuu Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton haku­lo­mak­keel­la.  

Valinnat 

Haki­joi­hin ote­taan yhteyt­tä hake­muk­sen saa­vut­tua. Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen vii­mei­nen haku­päi­vä on 30.4.2023. Huo­mioit­han kui­ten­kin, että opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja teh­dään koko ajan. 

Lisätiedot  

Opet­ta­ja Eli­na Iko­nen +358503727399, elina.ikonen@islo.fi  

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Opettajat

ELINA IKONEN: 

One of the crea­tors and head teac­her of the ISLO Educa­tion in Dance and Soma­tics. She is a cer­ti­fied dance-move­ment the­ra­pist and a social wel­fa­re wor­ker, with teac­hing expe­rience of 30 years. Gra­dua­ted in Dance Move­ment the­ra­py and in social wel­fa­re work (North Kare­lia Uni­ver­si­ty of Applied Sciences), Voca­tio­nal Teac­her (JAMK Uni­ver­si­ty of Applied Sciences), Fin­land. Further/ addi­tio­nal educa­tion: Tra­ger® prac­ti­tio­ner, work super­vi­sor, licen­sed mas­sa­ge the­ra­pist, addi­tio­nal educa­tions in com­mu­ni­ty art, dance peda­go­gy & works­hops in con­tem­po­ra­ry dance and soma­tics,” inclu­ding 60 weeks in a pri­va­te dance school DoDance Cen­ter for New Dance/Finland.

In Educa­tion in Dance and Soma­tics she teac­hes peda­go­gy, soma­tic move­ment deve­lop­ment, self-know­led­ge, aut­hen­tic move­ment, con­tact-impro­vi­sa­tion. She also faci­li­ta­tes the group lear­ning process and offers one to one men­to­ring. Elina’s peda­go­gical approach is the under­lying sup­port in the process of adap­ting dance and soma­tics to one’s own pro­fes­sio­nal and pri­va­te life. It balances the group lear­ning process and offers peda­go­gical tools. Dia­lo­gical and expe­rien­tial lear­ning and a group process can be a jour­ney itself. Soft skills give struc­tu­re to the crea­ti­ve and empowe­ring process.

Int­ro­duc­tion to clas­ses by Elina:

Wor­king life soft skills – which are the major lear­ning tar­get of any educa­tion in the 2020s – gui­de our jour­ney to a year­long peda­go­gical embo­died process. Eli­na has been wor­king with the sub­ject for years and par­tici­pa­ted in crea­ting Embo­died Soft Skills Trai­ning in an Eras­mus+ pro­ject cal­led MOSS — Moving into Soft Skills. Move­ment approac­hes like, move­ment deve­lop­ment and con­tem­po­ra­ry dance, dance move­ment the­ra­py, Tra­ger move­ment®, aut­hen­tic move­ment, and con­tact-impro­vi­sa­tion are used throug­hout the year. The lear­ning process inclu­des labo­ra­to­ry work like expe­rien­tial tasks, con­ver­sa­tions (one to one, small groups & in the group), pre­sen­ta­tions in front of the class, wri­ting jour­nals and com­mit­ting to an indi­vi­dual stu­dy plan with inte­gra­tion to the con­tents of the education. 

Elina’s teac­hing met­hods are various. This sup­ports the student’s indi­vi­dual deve­lop­ment. Diver­se sty­les can give a broad unders­tan­ding of the field of teac­hing. The para­digm of educa­tion worldwi­de is under a big shift. It is worth loo­king for a varie­ty of options from labo­ra­to­ry to per­for­ma­ti­ve, aut­ho­ri­ta­rian to horizon­tal etc. The process demands an open mind and trust in the unk­nown. It wakes up the crea­ti­vi­ty and chal­len­ges crea­ting inno­va­ti­ve approac­hes by one­self – not to repeat oneself.

All Modu­les inclu­de 1:1 men­to­ring by Eli­na Iko­nen, 2–4 x based on one’s needs 

LINDON SHIMIZU:

(1983, Brazil) CVAc­tor, Dancer, Per­for­mer, Teac­her
+358 44 922 6277 lindonshimizu@gmail.comlindon.shimizu@islo.fi
LANGUAGES: Por­tu­gue­se, Japa­ne­se, English
VIMEO: https://vimeo.com/user49980015

Lin­don Shi­mizu is a half Brazi­lian Japa­ne­se immi­grant artist per­for­mer and teac­her based in Fin­land. He holds a theat­re degree and his phy­sical lear­ning inclu­des theat­re, Kara­te, Judo, phy­sical trai­ning of the actor con­tem­po­ra­ry dance, per­for­mance, con­tact impro­vi­sa­tion, soma­tic educa­tion, Body-Mind Centering.

At ISLO he teac­hes expe­rien­tial ana­to­my, move­ment explo­ra­tion, move­ment impro­vi­sa­tion, con­tact impro­vi­sa­tion, aut­hen­tic move­ment, solo move­ment research and move­ment and tech­no­lo­gy. In the peda­go­gical and artis­tic field, he is inte­res­ted in the dia­lo­gue of an ethical-poli­tical-body, as a stra­te­gy of being and crea­ting, playing between what is pri­va­te, and what is public, adding his expe­rience in videos in this practice.

Since 2011 he has col­la­bo­ra­ted with the Brazi­lian dancer, cho­reo­grap­her and researc­her Dani Lima. He has col­la­bo­ra­ted and per­for­med the 100 ges­tu­res (2012), Small Col­lec­tion of All Things (2013), was con­si­de­red the best of their years by specia­lized cri­tics. Body, Poli­tics and Discour­se in the dance of Lia Rodri­gues (2007) and Ges­tu­re: Prac­tice and Discour­se (2013)started the research process “The 100 ges­tu­res that mar­ked the cen­tu­ry 20” during 2 years. Which gave rise to the show “100 ges­tu­res”. The same who won the APCA award for best cast in 2012 “Small col­lec­tion of all things”. Pre­sen­ting the last two shows in seve­ral thea­ters and fes­ti­vals in Brazil. Having wor­ked as an Interpre­ter-crea­tor, pro­ducer, trans­la­tor in the adap­ta­tion of the last work in Japa­ne­se especial­ly for the Aic­hi Trian­na­le (Trien­nial Fes­ti­val of Con­tem­po­ra­ry Inter­na­tio­nal Art of Aic­hi Pro­vince), Japan.

Since 2011 Lin­don and the dance artists Das­ha Lav­ren­ni­kov, have col­la­bo­ra­ted on pro­jects such as “Fronteiras”(2011), “Ground­less Ground” (2018) and “Pro­ject M” (2019). Searc­hing for the mec­ha­nisms and dyna­mics that pro­duce expe­ri­men­tal encoun­ters as out­si­ders wit­hin the con­tem­po­ra­ry con­text. Living and wor­king between bor­ders, they are deve­lo­ping col­lec­ti­ve modes of wor­king as artist-cura­tors inter­na­tio­nal­ly. He star­ted his artis­tic career acting in movies. He began to prac­tice acting tech­niques for videos at the School of Actors of Por­to Alegre, having taught it years later. He has wor­ked in seve­ral films, TV series, with refe­rence to the long-movies “Ain­da Oran­go­tan­gos” by Gus­ta­vo Spo­li­do­ro and “Bey­ond the Gra­ve” by Davi Oli­vei­ra. Cur­rent­ly, he searc­hes for the pos­sible rela­tion between body/movement and tech­no­lo­gy (audio, video, media) and its limits. Since 2015 he deve­lops his own work with video dances such as “4:44”, “인연 — bound -” and “Tremble”. The first one won the jury prize of NEWCOMERS AVARDS of Inter­na­tio­nal Scree dance Fes­ti­val Freiburg. 

Lisätietoja

Eli­na Iko­nen, Opet­ta­ja, +358503727399, elina.ikonen@islo.fi

Eli­na Ikonen

Opin­to­jen hin­ta:
ISLO SME 2500€/4 moduulia

ISLO SME Art 2000€

Kou­lu­tuk­sen laa­juus
8–9 viikkoa/moduuli
+ 14 viikkoa/itsenäiset opinnot

Amma­til­lis­ta osaa­mis­ta syven­tä­vä ja täy­den­tä­vä koulutus

Lisä­tie­to­ja
Eli­na Iko­nen
+358503727399,
elina.ikonen@islo.fi

Kat­so myös: