Tervetuloa somatiikan työpajaan!

Kehol­li­nen koke­muk­sem­me vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka koem­me itsem­me ja ympä­ris­töm­me. Kehon ja liik­keen sel­keäm­män hah­mot­ta­mi­sen ja keho­tai­to­jen oppi­mi­sen avul­la voim­me avar­tua uusil­le mah­dol­li­suuk­sil­le. Soma­tii­kas­sa kes­ki­ty­tään koke­maan kehoa sisäl­tä käsin, jol­loin keho ja mie­li koe­taan yhte­nä kokonaisuutena. 

Täs­sä työ­pa­jas­sa tut­kim­me kehol­li­suut­ta ja lii­ket­tä soma­tii­kan ja tans­sin näkö­kul­mas­ta. Työ­pa­jan tee­ma­na on liik­keen help­pous, liik­keen moni­puo­lis­ta­mi­nen ja kehon kuvan moni­puo­lis­ta­mi­nen. Par­haim­mil­laan työ­pa­jat voi­vat tar­jo­ta koke­muk­sia ja ymmär­rys­tä koko­nais­val­tai­ses­ta, luon­nol­li­ses­ta liik­ku­mi­ses­ta, lisään­ty­vää keho­tun­te­mus­ta sekä luo­vuu­den ja liik­keen iloa. 

Läh­tö­koh­tam­me on ren­to ilma­pii­ri, oppi­mi­nen ja ute­lias tut­ki­mi­nen, joten työ­pa­ja sopii kai­kil­le ikään ja lii­kun­ta­taus­taan kat­so­mat­ta. Aiem­paa koke­mus­ta ei tar­vi­ta, mut­ta esi­mer­kik­si myös urhei­li­ja voi saa­da uut­ta näkö­kul­maa har­joit­te­luun­sa. Työs­ken­te­lyn vaa­ti­vuu­den voit hel­pos­ti mitoit­taa itsel­le­si sopi­vak­si. Työs­ken­te­lem­me yksin, yhdes­sä parin kans­sa ja ryhmänä. 


Työpajan aikataulu

Lauantai 15.10.2022

KloTee­ma
10:00–11:30Suun­ta, Elina
11:30–11:50Lou­nas­tau­ko (omat eväät)
11:50–13:20Hen­gi­tys, Aino 
13:20–13:30Kah­vi­tau­ko 
13:30–15:00Mie­li­ku­vas­ta liik­keek­si, Minna

Sunnuntai 16.10.2022 

KloTee­ma
10:00–11:30Tonus, Eli­na
11:30–11:50Lou­nas­tau­ko
11:50–13:20Luon­nol­li­nen lii­ke, Aino
13:20–13:30Kah­vi­tau­ko 
13:30–15:00Ren­tou­tus

Ilmoittautuminen

Kiin­nos­tuit­ko? Ilmoit­tau­du mukaan!

Milloin?

LA-SU 15.–16.10.2022

Missä?

Kuurnankatu 28 (Cat Peoplen tanssisali)

Hinta

90€

Kouluttajat

Eli­na Ikonen

Eli­na Iko­nen on koke­nut soma­tii­kan (Educa­tion in Dance and Soma­tics) kou­lut­ta­ja ISLOlla.

Aino Huus­ko

Lii­kun­ta­neu­vo­ja, PT, EDS alumni

Min­na Saksa

Eri­tyi­so­pet­ta­ja, EDS alumni


Kat­so myös: