Tanssin ja somatiikan koulutus 

ISLO Educa­tion in Dance and Soma­tics on kan­sain­vä­li­nen tans­sin ja soma­tii­kan amma­til­li­nen täy­den­nys­kou­lu­tus. Kehol­li­suus, luon­nol­li­nen lii­ke ja koke­muk­sel­li­nen ana­to­mia sekä tie­toi­suus­tai­dot ja peda­go­gi­nen osaa­mi­nen syven­tä­vät lii­kun­ta-alan ammat­ti­lais­ten osaa­mis­ta. Opin­not sovel­tu­vat myös mui­den alo­jen ammat­ti­lai­sil­le, jot­ka halua­vat yhdis­tää kehon vii­sau­den omaan työ­hön­sä. Olem­me kou­lut­ta­neet eri alo­jen ammat­ti­lai­sia yli kah­des­ta­kym­me­nes­tä maas­ta ympä­ri maailmaa. 

Moniar­voi­nen yhteis­toi­min­ta ja itse­näi­nen oppi­mi­nen sovi­te­taan yhteen hen­ki­lö­koh­tai­sel­la opin­to­po­lul­la. Voit suo­rit­taa opin­not vuo­den pitui­se­na koko­nai­suu­te­na, moduu­li ker­ral­laan tai halu­tes­sa­si vain yhden modu­lin. Jat­ku­va haku mah­dol­lis­taa aloit­ta­mi­sen vuo­den ympäri.

Lyhyesti koulutuksesta

Tans­sin ja soma­tii­kan kou­lu­tus on lii­kun­ta-alan tut­kin­to­ja täy­den­tä­vää ja syven­tä­vää kou­lu­tus­ta. Se sovel­tuu myös mui­den alo­jen ammat­ti­lai­sil­le, joil­la on riit­tä­vä lii­kun­nan ja tans­sin taus­ta sekä tavoit­tee­naan yhdis­tää kehol­li­nen osaa­mi­nen omaan ammat­tiin tai oman ammat­tio­saa­mi­sen päi­vit­tä­mi­seen. Tasol­taan se on toi­sen asteen kou­lu­tus­ta, ja sii­hen voi hakea val­tion opin­to­tu­kea omas­ta maas­ta. Suo­ma­lai­sil­le opis­ke­li­joil­le kou­lu­tus on opin­to­tu­ki­kel­pois­ta. Osa opis­ke­li­jois­ta on saa­nut aikuiskoulutustukea. 

Kou­lu­tuk­se sisäl­tö­jä, työ­pa­joi­na ja jat­ku­va­na pro­ses­si­na:
• luon­nol­li­nen lii­ke ja liik­keen tut­ki­mi­nen
• lii­ke- ja tans­si-impro­vi­saa­tio
• kon­tak­ti-impro­vi­saa­tio – vakio­tun­ti ti-ilta­päi­vi­sin
• autent­ti­nen lii­ke – vakio­tun­ti pe-aamui­sin 2022, moduu­lis­sa 4/to ilta­päi­vä 2022–23
• Tra­ger Move­ment® ja Tra­ger-vai­kut­tei­nen bodywork
• koke­muk­sel­li­nen ana­to­mia
• lii­ke­pro­ses­sit ja nii­den ohjaus
• ohjaus, ope­tus ja fasi­li­toin­ti
• ryh­mä­pro­ses­si ja ryh­män oppi­mis­pro­ses­si
• tera­peut­ti­set pro­ses­sit tans­sis­sa ja liik­kees­sä
• lii­ke ja tek­no­lo­gia audio­vi­su­aa­li­ses­sa kon­teks­tis­sa
• somaat­ti­sen lähes­ty­mis­ta­van sovel­ta­mi­nen omaan ammat­tia­laan, ohjat­tu prosessi

Peda­go­gi­sia tee­mo­ja, jot­ka tois­tu­vat ja joi­hin syven­ny­tään tar­kem­min eri moduu­leis­sa:
Moduu­li 1: huo­mio ja kes­kit­ty­mi­nen, oppi­mis­ky­ky
Moduu­li 2: ryh­mä­työ, vies­tin­tä
Moduu­li 3: luo­vuus, joh­ta­juus, itse­sää­te­ly
Moduu­li 4: ilma­pii­ri, sopeutumiskyky

Koulutuksen rakenne 

Luku­vuo­si jakau­tuu kah­teen luku­kau­teen ja nel­jään moduu­liin. Kou­lu­tus on koko­päi­väis­tä, päi­vät jakau­tu­va­taa­mu-ja ilta­päi­vä­tun­tei­hin, vii­kot eri­lai­siin­työ­pa­joi­hin, pro­ses­sei­hin ja pro­jek­tei­hin. Opin­not koos­tu­vat ryh­mä­op­pi­mis­pro­ses­seis­ta ja yksi­löl­li­sis­tä prosesseista.

2021–2022
Aamu­tun­ti 9.00–11.30 (mah­dol­li­suus omaan läm­mit­te­lyyn klo 8.30–9)
Ilta­päi­vä­tun­nit ma-to klo 12.45–15.30
Pe-aamu alkaa 30 min aikai­sem­min ohja­tul­la läm­mit­te­lyl­lä. Tun­nit klo 8.30 — 11.30, pe-ilta­päi­vä on itse­näis­tä opiskelua. 

2022–2023
Aamu­tun­ti 9.00–11.30 (mah­dol­li­suus omaan läm­mit­te­lyyn klo 8.30–9)
Ilta­päi­vä­tun­nit maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 12.45–15.30
Per­jan­tait on varat­tu itse­näi­seen opiskeluun. 

Kenelle

Kou­lu­tus sopii kai­kil­le seu­raa­vis­ta asiois­ta kiin­nos­tu­neil­le:

• lii­ke ja tans­si, somaat­ti­set mene­tel­mät ja luo­va pro­ses­si
• lii­ke ja tans­si tai­teel­li­se­na har­joi­tuk­se­na
• tans­si ja soma­tiik­ka tai­tees­sa, sosi­aa­li­huol­lon, ter­vey­den­huol­lon ja kou­lu­tuk­sen alal­la
• hank­kia koke­mus­ta ja tai­to­ja ryh­mien ohjaa­mi­ses­ta
• tai­de-ja tans­si­lii­ke­te­ra­pia
• yhtei­söl­li­nen ja osal­lis­ta­va tai­de

Ryh­män­va­lin­nas­sa pyrim­me tuo­maan yhteen ihmi­siä, joil­la on eri­lai­sia taustoja,taitoja, tie­to­ja ja eri­lai­sia työs­ken­te­ly­ta­po­ja.

Odo­tam­me opis­ke­li­joil­ta kykyä:

• työs­ken­nel­lä tie­tä­mät­tö­myy­den kans­sa
• ottaa vas­tuu­omas­ta­liik­ku­mi­ses­taan eri­lai­sis­sa kehol­li­sis­sa ja mie­len­ti­lois­sa
• luo­vuut­ta
• arvos­taa mui­ta
• teh­dä ja sie­tää vir­hei­tä ja oppia niis­tä
• tun­nis­taa poten­ti­aa­lia­ja luo­da mer­ki­tys­tä ja arvoa eri­lai­sia tai­to­ja­koh­taan
• avoi­muut­ta suh­tees­sa diver­gent­tiin ja late­raa­li­seen ajat­te­luun
• tai­toa integroi­da
• luot­ta­mus­ta­ja kykyä­sie­tää epä­var­muut­ta tai­e­pä­sel­keyt­tä­luo­vis­sa oppi­mis­pro­ses­seis­sa
• kykyä luo­da omia­ra­ken­tei­ta­ja sel­keyt­tä moni­muo­toi­se­nop­pi­mis­pro­ses­sin sisällä

Opetussisällöt ja moduulien aikataulut 

Moduu­liAjan­koh­taSisäl­tö
15.9.–20.10.2022• joh­dan­to kou­lu­tuk­seen
• opis­ke­li­joi­den pre­sen­taa­tiot
• joh­da­tus somaat­ti­siin liik­keen lähes­ty­mis­ta­poi­hin
• joh­da­tus peda­go­gi­siin lähes­ty­mis­ta­poi­hin
• oppi­maan oppi­mi­nen, kes­kit­ty­mi­nen ja huo­mion suuntaaminen
231.10.–15.12.2022• ryh­mä­opis­ke­lu­pro­ses­si 1
• yksi­löl­li­nen oppi­mis­pro­ses­si 1
• somaat­ti­set lähes­ty­mis­ta­vat 1
• ope­tus­tai­dot 1
• kom­mu­ni­kaa­tio ja tiimityöskentely
39.1.–2.3.2023• ryh­män oppi­mis­pro­ses­si 2
• yksi­löl­li­nen oppi­mis­pro­ses­si 2
• somaat­ti­set lähes­ty­mis­ta­vat 2
• ohjaus­tai­dot 2
• lii­ke ja tek­niik­ka – audio­vi­su­aa­lis­ta, paik­ka­si­don­nais­ta työs­ken­te­lyä
• luo­vuus, joh­ta­mi­nen ja itsesäätely
420.3.–17.5.2023• työ­elä­mä­läh­töi­syys
• työ­elä­män integroin­ti­pro­ses­si
• yksi­löl­li­nen luo­va pro­ses­si
• yksi­löl­li­nen lähes­ty­mis­ta­pa työs­ken­te­lyyn
• ilma­pii­ri, sopeut­mi­nen ja vaikuttaminen

Kansainvälistä yhteistyötä

Täy­den­tä­vä ja syven­tä­vä kou­lu­tus lisää sinul­la jo ole­vaa amma­til­lis­ta osaa­mis­ta. Kehol­li­set tans­sin ja soma­tii­kan tai­dot, peda­go­gi­nen osaa­mi­nen ja niin sano­tut peh­meät työ­elä­mä­tai­dot kuten vuorovaikutus‑, ohjaus- ja tii­mi­tai­dot, luo­vuus, itse­sää­te­ly- ja tie­toi­suus­tai­dot tuke­vat oman poten­ti­aa­li­si käyt­töön­ot­toa ja hen­ki­lö­koh­tais­ta hyvin­voin­tia­si alas­ta riip­pu­mat­ta. Kan­sain­vä­li­ses­sä ja moni­muo­toi­ses­sa ryh­mäs­sä toi­mi­mi­nen antaa hyvät val­miu­det kros­sek­to­raa­li­seen yhteis­työ­hön nopeas­ti muut­tu­vas­sa maailmassa.

Kou­lu­tus toi­mii sil­ta­na kan­sain­vä­li­seen yhteis­työ­hön. ISLO osal­lis­tuu alan ja sen kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen EU-hank­keis­sa. IDOCDEssa luo­tiin nyky­tans­sin ope­tuk­sen net­ti­si­vus­to ja vuo­sit­tai­nen sym­po­siu­mi Impuls­tanz-fes­ti­vaa­leil­le Wie­nis­sä. LEAP hioi opet­ta­jien osaa­mis­ta. MOSS on alum­nien kans­sa yhteis­työs­sä kehi­tet­ty kehol­li­nen peh­mei­den työ­elä­mä­tai­to­jen val­men­nus. Val­men­nus työ­ka­lui­neen ja ohje­kir­joi­neen löy­tyy suo­mek­si ja englan­nik­si hank­keen koti­si­vuil­ta Movin­gIn­to­SoftS­kills sekä Eras­mus+ ‑tie­to­kan­nas­ta.

Koulutuksen hinta

2200 €

Kou­lu­tus on toi­sen asteen kou­lu­tus­ta, ja sii­hen voi hakea val­tion opin­to­tu­kea omas­ta maas­ta. Suo­mes­sa kou­lu­tus on opin­to­tu­ki­kel­pois­ta. Osa opis­ke­li­jois­ta on saa­nut aikuis­kou­lu­tus­tu­kea. Opis­ke­li­joi­ta pal­ve­lee ISLOn toi­mis­to +35850 4084792, toimisto@islo.fi 

Hakeminen ja opiskelijavalinnat

Tans­sin ja soma­tii­kan kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Sel­keim­min koko­nai­suus hah­mot­tuu, kun aloi­tat moduu­lis­ta 1 ja ete­net moduu­li ker­ral­laan tutun ryh­män kans­sa. Moduu­lien välis­sä ole­vat itse­näi­set opin­not voit teh­dä oma­tah­ti­ses­ti. Jos sinul­la on jo enem­män koke­mus­ta tans­sis­ta ja soma­tii­kas­ta tai resi­lens­siä koh­da­ta uusia tilan­tei­ta, voit aloit­taa mis­tä tahan­sa moduu­lis­ta ja teh­dä vaik­ka moduu­lin ker­ral­laan useam­man vuo­den aika­na. Näin saat koke­mus­ta myös eri­lai­sis­ta ryh­mis­tä. Tai ehkä haluat työ- tai elä­män­ti­lan­tee­si huo­mioi­den osal­lis­tua vain yhteen moduuliin. 

Opis­ke­li­jat vali­taan työ- ja opis­ke­lu­his­to­rian, hake­muk­sen ja haas­tat­te­lun perus­teel­la. Hake­muk­sen saa­vut­tua otam­me sinuun yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la ja sovim­me etä­haas­tat­te­lua­jan. Haas­tat­te­lu­kie­le­nä on englanti. 

Lisätiedot

Opet­ta­ja Eli­na iko­nen, +358 50 3727399, elina.ikonen@islo.fi 

Opis­ton toi­mis­to +35850 4084792, toimisto@islo.fi 

Opis­ke­li­ja-asun­to­ja välit­tää Joen­suun Elli

Majoi­tus yhteen moduu­liin tai lyhyt­kurs­sil­le osal­lis­tu­val­le: ISLO Hos­tel +35850 4084587, hostel@islo.fi (ISLO tar­jo­aa majoi­tus­ta vain yksit­täi­sen moduu­lin tai lyhyt­kurs­sin osallistujille)

Huomioitavaa

  1. On toi­vot­ta­vaa, että osal­lis­tut tun­neil­le sään­nöl­li­ses­ti, vaik­kei läs­nä­olo ole­kaan pakol­lis­ta. Hen­ki­lö­koh­tai­nen opin­to­pol­ku ja ryh­män oppi­mis­pro­ses­si punou­tu­vat toi­siin­sa ker­rok­sel­li­ses­ti, ja pois­sao­lot hidas­ta­vat ryh­män oppi­mis­pro­ses­sia. Tans­si on laji, jos­sa ryh­mä­toi­min­ta on keskeistä. 
  1. Kou­lu­tus on amma­til­li­nen ja sen näkö­kul­ma peda­go­gii­kas­sa. Kuten kaik­ki tai­de­poh­jai­set opin­not, se on luon­teel­taan inten­sii­vi­nen. Jos sinun on elä­män­ti­lan­tee­si vuok­si haas­ta­vaa sitou­tua opis­ke­luun tai olet amma­til­li­suu­den sijaan kiin­nos­tu­neem­pi oman hen­ki­lö­koh­tai­sen hyvin­voin­nin kehit­tä­mi­ses­tä, niin suo­sit­te­lem­me ensi­si­jai­ses­ti ISLOn jär­jes­tä­miä tans­sin ja soma­tii­kan lyhyt­kurs­se­ja. Lisä­tie­dot: open cour­ses

Opin­to­jen hin­ta
2200€/4 moduu­lia
650€/yksittäinen moduu­li

Kou­lu­tuk­sen laa­juus
8–9 viikkoa/moduuli
+ 14 viikkoa/itsenäiset opinnot

Amma­til­lis­ta osaa­mis­ta syven­tä­vä ja täy­den­tä­vä koulutus

Lisä­tie­to­ja
Eli­na Ikonen, 

+358503727399,

elina.ikonen@islo.fi

Kat­so myös: