Hienoa kun valitsit meidät!

Täs­tä se opin­to­tai­val alkaa, edes­sä­si on var­mas­ti iki­muis­toi­nen vuo­si ISLOl­la!
Aivan kuten lii­kun­nas­sa yleen­sä, ennen var­si­nais­ta suo­ri­tus­ta kan­nat­taa hie­man läm­mi­tel­lä, ennen kuin läh­tee riuh­to­maan täy­sil­lä itse pää­suo­ri­tuk­seen. Täl­lä sivul­la käy­dään läpi huo­lel­li­nen “läm­mit­te­ly­ru­tii­ni”, jot­ta olet sit­ten opin­to­jen alkaes­sa vii­mei­sen pääl­le vet­reä­nä aloit­ta­maan opin­nois­sa etenemisen.

First things first
Täs­tä liikkeelle

ISLO ja Meh­ti­mä­ki tutuk­si
tutus­tu opi­nah­joo­si ja sen ympäristöön

#anna­meau­tam­me -
hen­ki­lö­kun­nan yhteys­tie­dot, linkkejä 


First things first!

Tästä liikkeelle!

1️⃣Olet saa­nut valin­ta­haas­tat­te­lun jäl­keen säh­kö­pos­tia osoit­tees­ta noreply@islo.fi. Vah­vis­ta opis­ke­lu­paik­ka­si säh­kö­pos­tin ohjei­den mukai­ses­ti osoit­tee­seen opinnot@islo.fi

2️⃣Sinulle luo­daan auto­maat­ti­ses­ti Mic­ro­soft Office 365 ‑tun­nuk­set. Tämä tapah­tuu opin­to­jen alka­mi­sen yhtey­des­sä. Huo­mioit­han, että opin­to­jen alka­mis­päi­vä on pari viik­koa aikai­sem­min kuin ensim­mäi­nen lähiopetuspäivä.

  • Tun­nus­ten val­mis­tut­tua saat säh­kö­pos­tii­si vies­tin osoit­tees­ta opinnot@islo.fi, jon­ka otsik­ko on “Ter­ve­tu­loa ISLOlle!”
  • Vaih­da itsel­le­si sala­sa­na ja kir­jau­du 0365 tilil­le­si em. säh­kö­pos­ti­vies­tin ohjei­den mukaan. Lisä­tie­toa Office 365 ‑tilis­tä­si tääl­tä.

⚡Jos koh­taat tunnuksiin/kirjautumiseen liit­ty­viä ongel­mia, ota yhteyt­tä ISLOn digi­tu­keen

3️⃣Kun O365-tun­nuk­set ovat voi­mas­sa, niin voit kir­jau­tua niil­lä seu­raa­vak­si ISLOn Wil­maan. Kir­jau­tu­mis­oh­jeet, ‑link­ki ja asiat, jot­ka täy­tyy siel­lä mah­dol­li­sim­man pian hoi­taa, löy­ty­vät alla ole­vas­ta nappulasta.

4️⃣Onnek­si olkoon! Olet suo­rit­ta­nut opin­to­jen aloit­ta­mi­sen ensim­mäi­sen vai­heen!👏 Seu­raa­vak­si pää­set­kin sit­ten teke­mään opin­toi­hin orien­toi­tu­mi­seen liit­ty­viä tehtäviä! 👇

ISLO ja Meh­ti­mä­ki tutuksi

1️⃣ Aloitetaan tutustumalla vähän nykyiseen opinahjoosi. 

Ei muu­ta kuin popcor­nit tms. kou­raan ja videot pyö­ri­mään!

Aluk­si kat­so­taan vähän kou­lu­tus­ten fii­lis­poh­jais­ta esittelyä 👇

Sit­ten tar­kem­pi esit­te­ly koulutustarjonnastamme👇

Ja sit­ten tutus­tu­taan vähän Meh­ti­mäen urhei­lu­puis­ton alueeseeen:👇

TEHTÄVÄT

Ensimmäinen tehtävä (ammattitutkinnot)

Nyt kun videot on kat­sel­tu, on aika kää­riä hihat ja alkaa hom­miin! Ensim­mäi­nen teh­tä­vä­si on täyt­tää osaan.fi kar­toi­tus, jos­sa tun­nis­te­taan osaa­mis­ta­si liit­tyen hake­maa­si kou­lu­tuk­seen. Tämä tes­ti on sen ver­ran tär­keä, että sen tulok­siin pala­taan vie­lä opin­to­jen alku­tai­pa­leel­la HOKS-vai­hees­sa.
Eli muis­ta tal­len­taa tulok­set jon­ne­kin pysy­vään paikkaan!

Toinen tehtävä (ammattitutkinnot)

ISLOl­la opis­ke­luun sisäl­tyy jos jon­kin­moi­sia käy­tän­nön kan­nal­ta tar­peel­li­sia tie­to­ja, jot­ka on vaan hyvä, no, tie­tää. Näi­tä opis­ke­li­jan näkö­vink­ke­lis­tä tär­kei­tä tie­to­ja on kasat­tu opis­ke­li­jan ohje­kes­kuk­seen, joka avau­tuu pai­na­mal­la alla ole­vas­ta nappulasta. 

No, mikä se teh­tä­vä sit­ten on?
No pis­to­koe tie­ten­kin! Alla ole­vas­ta pai­nik­kees­ta 👇 avau­tuu koe, joka on suo­ri­tet­ta­va aivan vim­pan pääl­le pil­kul­leen ja vir­heet­tö­mäs­ti, ennen kuin pää­set sii­tä läpi. Mut­ta älä­pä ala sii­nä stres­saa­maan ollen­kaan, vas­tuk­set kaik­kiin kink­ki­siin kysy­myk­siin löy­dät opis­ke­li­jan ohje­kes­kuk­ses­ta (pai­ni­ke ylem­pä­nä), jos­ta voit aivan luvan kans­sa lunt­tail­la vas­tuk­se­si kokeen kysymyksiin!

Se olis sitten siinä!

Kai­ken­lais­ta sitä jou­tuu opin­to­jen eteen teke­mään! Mut­ta nyt kun nuo orien­toi­tu­mis­teh­tä­vät ovat kui­tat­tu, niin kyl­lä­pä on ihmi­sel­lä hyvä ja var­ma tun­ne alkaa pai­na­maan koh­ti itse var­si­nai­sia opintoja!

Mukaansatempaavaa ja unohtumatonta matkaa kohti liikunta- ja hyvinvointialan unelmia! Nähdään opinnoissa!

Ylpeästi — yhdessä — kehittyen


#anna­meau­tam­me — Yhteys­tie­to­ja ja linkkejä

Kaikesta ei tarvitse selvitä yksin

Me ISLOn hen­ki­lö­kun­ta ollaan tääl­lä tei­tä var­ten! Jos koh­taat jon­kin yllät­tä­vän asian, mikä ei oikein tun­nu rat­kea­van yllä ole­vil­la tie­doil­la, niin ota mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä yhteyt­tä mei­hin. Hen­ki­lö­kun­nan yhteys­tie­to­ja pää­set selaa­maan alla ole­vas­ta painikkeesta.

Kat­so myös: