Wilma opintojen tukena

Wil­ma on net­ti­poh­jai­nen opis­ke­luun liit­ty­vä sovel­lus. Siel­lä pys­tyt mm. päi­vit­tä­mään yhteys­tie­to­ja­si, näet oman hen­ki­lö­koh­tai­sen kehit­ty­mis­suun­ni­tel­ma­si (HOKS) ja näyttöarvioinnit.

Wilman käytön aloittaminen

ISLOn opis­ke­li­ja­na sinut kir­ja­taan auto­maat­ti­ses­ti Wil­man käyt­tä­jäk­si. Wil­maan kir­jau­du­taan ISLOn “ylei­sa­vai­mel­la” eli O365-tun­nuk­sil­la seuraavasti:

1. Kir­jau­du Wil­maan ISLOn O365-tun­nuk­sil­la­si osoit­tees­sa https://islo.inschool.fi/. (Kuva ja video alla 👇)

Wil­maan kir­jau­tu­mi­nen O365-tunnuksilla

2. Tar­kis­ta ja täy­den­nä tietosi

👉 Aloi­ta ensin tar­kis­ta­mal­la ja täy­den­tä­mäl­lä henkilötietosi:

  • Valit­se vali­kos­ta Lomak­keet ja siel­tä loma­ke: Opis­ke­li­jan henkilötiedot
  • Lupa-koh­das­sa voit antaa ja päi­vit­tää tar­vit­ta­vat luvat opis­ke­li­ja­kort­tia var­ten sekä antaa luvan jul­kais­ta nime­si val­mis­tu­mi­sen jälkeen.
  • Seu­raa­vat luvat tar­vi­taan, jot­ta säh­köi­nen Slice-opis­ke­li­ja­kort­ti toimii:
    • Kuvan käyt­tö­lu­pa ja Suos­tun hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn orga­ni­saa­tion kuvaa­mal­la tavalla
    • Toi­mi­ta samal­la valo­ku­va­si opin­to­toi­mis­ton osoit­tee­seen: opinnot@islo.fi (muis­ta mai­ni­ta vies­tis­sä, kenen kuvas­ta kysymys).

Muis­tat­han pitää hen­ki­lö­tie­to­si ajan tasal­la esim. opin­to­jen päät­tyes­sä suo­ri­tus­to­dis­tuk­set (tut­kin­to­to­dis­tus) lähe­täm­me koti­pai­kan lähiosoitteeseen.

3. Wil­man lomak­keet

Wil­mas­sa on näky­vil­lä seu­raa­vat lomakkeet:

  • Opis­ke­li­jan hen­ki­lö­tie­dot (lomak­keel­la voit täy­den­tää ja päi­vit­tää henkilötietojasi).
  • Opis­ke­li­jan taus­ta­tie­dot (tar­vi­taan val­mis­tau­tues­sa HOKS-keskusteluun).
  • Hen­ki­lö­koh­tais­ta­mi­nen (HOKS)

Wilman mobiilikäyttö

Suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään Wil­maa ensi­si­jai­ses­ti net­ti­so­vel­luk­sen kaut­ta, sovel­luk­seen kir­jau­du­taan osoit­tees­sa https://islo.inschool.fi/. Wil­maan on ole­mas­sa myös mobii­li­so­vel­lus, jon­ka voit halu­tes­sa­si lada­ta omas­ta puhe­li­men sovel­lus­kau­pas­ta­si hakusa­nal­la “Wil­ma”. Mobii­li­so­vel­luk­ses­sa on hyvin rajoi­te­tut ominaisuudet.

Kat­so myös: