Kun­nos­sa­pi­to­so­pi­mus yhdis­tää ISLOn työ­hy­vin­voin­tio­pal­ve­lut toi­mi­vak­si koko­nai­suu­dek­si, joka suun­ni­tel­laan yhtei­sön­ne toi­veet ja tavoit­teet huo­mioi­den. Vaih­toeh­dot ovat moni­puo­li­set aina hyvin­voin­nin kar­toi­tuk­ses­ta ren­tout­ta­viin hierontapaketteihin.

Teem­me työ­hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­ses­tä teil­le helppoa! 

Hyvin­voin­ti­mit­tauk­set

Yksi­lö­oh­jaus & hierontapalvelut

Lii­kun­ta­pal­ve­lut yrityksille

Hyvinvointimittaukset

Tar­joa­miem­me hyvin­voin­ti­mit­taus­ten avul­la pys­ty­tään saa­maan todel­lis­ta, mitat­tua tie­toa kun­to­ta­sos­ta ja koh­den­ta­maan har­joit­te­lua. First­beat Hyvin­voin­tia­na­lyy­si aut­taa löy­tä­mään kei­not hyvin­voin­nin raken­ta­mi­seen hen­ki­lö­koh­tais­ten tavoit­tei­de­si mukai­ses­ti. Jol­le­kin se tar­koit­taa lii­kun­nan lisää­mis­tä, palaut­ta­vien het­kien löy­tä­mis­tä arjen kes­kel­lä, toi­sel­le taas hen­ki­lö­koh­tais­ten voi­ma­va­ro­jen tunnistamista.

Pal­ve­lum­me:

  • Alku- ja lop­pu­tes­taus (kehon­koos­tu­mus­mit­taus ja yleis­kun­non mittaus)
  • First­beat- hyvinvointianalyysi

Yksilöohjaus & hierontapalvelut

Työyh­tei­sön jäse­nil­le yksi­löl­li­ses­ti suun­na­tut työ­hy­vin­voin­tia edis­tä­vät pal­ve­lut aut­ta­vat tuke­maan hyvin­voin­tia täs­mäl­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti. Suun­nit­te­lem­me yhdes­sä teil­le sopi­van sisäl­lön yksi­löl­li­ses­tä lii­kun­na­noh­jauk­ses­ta hierontapalveluihin.

Pal­ve­lum­me:

  • Yksi­löl­li­nen lii­kun­ta- ja elämäntapaohjaus
  • Fysio­te­ra­pian konsultaatio
  • Hie­ron­ta­pal­ve­lut

Liikuntapalvelut yrityksille

Yri­tyk­sil­le suun­na­tut lii­kun­ta­kurs­sit ja työ­hy­vin­voin­ti­päi­vät kehit­tä­vät yhtei­söl­li­syyt­tä ja palaut­ta­vat arjen kuor­mi­tuk­ses­ta. Jär­jes­täm­me Meh­ti­mäen ainut­laa­tuis­ta ympä­ris­töä hyö­dyn­täen työyh­tei­söil­le suun­ni­tel­lut ohja­tun lii­kun­nan pal­ve­lut hel­pos­ti ja nopeasti.

Pal­ve­lum­me:

  • Yri­tyk­sil­le rää­tä­löi­ty pien­ryh­mäs­sä tapah­tu­va liikunta
  • Koko hen­ki­lös­tön TYHY- tapahtuma

Täy­tä ohei­nen loma­ke ja ker­ro mil­lai­sia toi­vei­ta teil­lä oli­si kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lun sisällöksi? 

Otam­me tei­hin yhteyt­tä 1–3 arki­päi­vän kuluessa!


Yhteystiedot

Jen­na Hil­tu­nen
Pal­ve­lusuun­nit­te­li­ja
050–308 5399
jenna.hiltunen@islo.fi

Kat­so myös: