Lasten ja nuorten leirit 

ISLO jär­jes­tää yhdes­sä Poh­jois- Kar­ja­lan lii­kun­ta RY:n ja muiden 

pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa las­ten ja lii­kun­nan leirejä. 

Kat­so lisä­tie­dot lei­reis­tä alla ole­vis­ta linkeistä.

Tai­to­luis­te­lu­lei­ri

Sport­ti­lei­ri

Itä- Suomen Liikuntaopiston Taitoluisteluleirit

ISLO jär­jes­tää jäl­leen kesäl­lä 2023 taitoluisteluleirejä.

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka päät­tyy 9.6.2023
Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­täm­me info­kir­jeen viik­ko­jen 24–25 aikana.

Leirit ja hinnat

LEIRI 1: 26.6.–1.7.2023 (ma-la)
Ryh­mät A & B: 295€ / lei­ri­viik­ko
Ryh­mät C & D: 255€ / leiriviikko


LEIRI 2: 2.7.–7.7.2023 (su-pe)
Ryh­mät A & B: 295€ / lei­ri­viik­ko
Ryh­mät C & D: 255€ / leiriviikko

Valmentajat

Val­men­ta­ji­na toi­mi­vat Olga Bara­no­va, Lia­na Oche­ret­na ja Ole­sia Karmi.

C‑ryhmäläisten muka­na kul­kee lei­ri­val­vo­ja, joka ei majoi­tu ISLOlla.

Ryhmän valinta

A‑RYHMÄ: SM-senio­ri ja ‑junio­ri­luis­te­li­jat sekä edis­ty­neem­mät SM-novii­sit, ‑junio­rit ja ‑senio­rit. Ryh­mäl­lä on päi­vit­täin 2–3 jää­har­joi­tus­ta sekä 1–2 oheis­har­joi­tus­ta (tanssi/lajiharjoitus).

B‑RYHMÄ: Novii­sit, deby­tan­tit ja sil­mut. Ryh­mäl­lä on päi­vit­täin 2–3- jää­har­joi­tus­ta sekä 1–2 oheis­har­joi­tus­ta (tanssi/lajiharjoitus).

C‑RYHMÄ: Minit, tin­tit ja tai­ta­jat. Ryh­mäl­lä on päi­vän aika­na 1–2 jää­har­joi­tus­ta sekä 1–2 oheis­har­joi­tus­ta. Pie­nim­pien lei­ri­läis­ten (C‑ryhmän) muka­na kul­kee leirivalvoja.

D‑RYHMÄ:
AIKUISLUISTELIJAT (yli 15v.) — Ryh­mäl­lä on päi­vän aika­na 1–2 jää­har­joi­tus­ta sekä 1–2 oheisharjoitusta.

Aikataulu

Jokai­nen lei­ri alkaa lei­ri-infol­la klo 12.00 ISLOn hos­tel­lin ker­ho­huo­neel­la (Kale­van­ka­tu 5b), jos­sa jae­taan lei­rioh­jel­ma ja val­men­ta­jat esit­täy­ty­vät. Lei­ri päät­tyy ryh­mä­jaos­ta riip­puen vii­mei­se­nä lei­ri­päi­vä­nä vii­meis­tään klo 17.00.

Ruokailut

Lei­rin hin­taan sisäl­tyy lou­nas lei­ri­päi­vi­nä. Lei­ri­läi­nen voi myös ostaa päi­väl­lis­lip­pu­ja 8€/lippu.
Vii­mei­se­nä lei­ri­päi­vä­nä ei enää tar­joil­la päi­väl­lis­tä. Eri­tyis­ruo­ka­va­liot on ilmoi­tet­ta­va ilmoittautumislomakkeessa.

Majoitus täysihoidolla

Täy­si­hoi­to­pa­ke­tin hin­ta 240€ / lei­ri­viik­ko

Täy­si­hoi­to­pa­ket­ti sisäl­tää aamiai­sen (lou­nas kuu­luu lei­ri­hin­taan), päi­väl­li­sen ja ilta­pa­lan. Lei­ri­läi­set majoit­tu­vat ISLOn huo­neis­to­hos­tel­lis­sa (ISLO Hos­tel) 2-(3) henkilöä/huone. Majoi­tus­paik­ko­ja on rajoi­tet­tu mää­rä! Pai­kat täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Saa­pu­mis­päi­vä ja ‑aika on ilmoi­tet­ta­va ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­kees­sa. Lei­ri­läi­nen voi saa­pua majoi­tuk­seen jo lei­riä edel­tä­vä­nä päivänä.

Lei­ri­läi­nen voi majoit­tua myös per­heen kes­ken per­he­huo­neis­tois­sa. Per­he­pa­ket­tei­hin sisäl­tyy aamiai­nen. Per­he­pa­ket­tei­hin ei sisäl­ly täysihoitoa.

- Luis­te­li­jan per­he­pa­ket­ti yksiös­sä 80 € / vrk — 2 aikuis­ta ja 2–4 las­ta (alle 15‑v.), lap­sil­le pat­jat lat­tial­la.
- Luis­te­li­jan per­he­pa­ket­ti kak­sios­sa 100 € / vrk — 2 aikuis­ta ja 2–4 las­ta (alle 15‑v)

Yksityistunnit

Lei­rin aika­na on mah­dol­li­suus vara­ta yksi­tyis­tun­te­ja. Val­men­ta­jat jaka­vat tun­nit ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Tun­nit mak­se­taan opis­ton toi­mis­toon ennen tun­nin alkua. Yksi­tyis­tun­nin (25min) hin­ta on 38€/kpl.

Lisätietoja

ISLOn toi­mis­to
Län­si­ka­tu 15, 80110 Joen­suu
puh. 050–408 4792
toimisto@islo.fi
hostel@islo.fi

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to pidät­tää oikeu­den kaik­kiin muutoksiin.


Sporttileiri 2023

Poka­li ja ISLO jär­jes­tä­vät kou­lu­jen loma-aikoi­na las­ten ja nuor­ten har­ras­te- ja lii­kun­ta­lei­re­jä yhteis­työs­sä eri taho­jen kans­sa. Lei­reil­lä on mah­dol­li­suus kokeil­la eri­lai­sia laje­ja ja tutus­tua eri­lai­siin harrastuksiin. 

Sport­ti­lei­ri jär­jes­te­tään 13.–15.6.2023 Kon­tio­nie­men koululla!

Parin vuo­den tauon jäl­keen pääs­tään taas koke­maan yölei­rin rie­mua! Lei­ri­päi­vät koos­tu­vat muka­vis­ta lii­kun­ta­tuo­kiois­ta, mauk­kais­ta lei­ria­te­riois­ta ja yhtei­ses­tä leiriohjelmasta.

Lei­ril­lä pää­set har­joit­te­le­maan valit­se­ma­si lajin tai­to­ja. Kaik­ki lajit sopi­vat sekä ensim­mäis­tä ker­taa lajia kokei­le­vil­le että lajia jo har­ras­ta­neil­le. Laji­lei­rien moni­puo­li­ses­sa ohjel­mas­sa on laji­har­joi­tuk­sia, pele­jä, leik­ke­jä ja kilpailuja.

Sport­ti­lei­rin lajei­na ovat tänä kesä­nä yölei­rei­nä seik­kai­lu, ext­re­me, par­kour, pal­loi­lu ja golf sekä päi­vä­lei­rei­nä rat­sas­tus, sovel­ta­van lii­kun­nan lei­ri ja alle kou­lui­käi­sil­le tar­koi­tet­tu Naperoleiri. 

Sport­ti­lei­ri on tar­koi­tet­tu vuo­si­na 2010–2016 syn­ty­neil­le eli ala­kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le. Poik­keuk­se­na Nape­ro­lei­ri, joka on tar­koi­tet­tu 2017–2019 syn­ty­neil­le alle kou­lui­käi­sil­le lapsille. 

Lei­ril­le ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa 1.4.2023. 


Lei­rin joh­ta­ja­na toi­mii Poka­lin las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan kehit­tä­jä Roo­sa-Maria Turunen. 

Kysy roh­keas­ti lisä­tie­to­ja leiristä!

Yhteys­tie­dot:

  • roosa-maria.turunen(a)pokali.fi
  • p. 050 340 6549

Seikkailu

Seik­kai­lu­lei­ril­lä pää­set tutus­tu­maan ret­kie­lä­mään ja par­tio­lais­toi­min­taan. Luvas­sa on ras­ti­kä­ve­lyä jän­nit­tä­vil­lä teh­tä­vil­lä, eri­lai­sia piha­pe­le­jä ja seik­kai­lua ulko­na Kon­tio­nie­men upeas­sa ympäristössä. 

Seik­kai­lu jär­jes­te­tään yölei­ri­nä 13.–15.6.2023 Kon­tio­nie­men koululla.

Hin­ta: 150€

Lei­ri­ryh­män koko: 30 lei­ri­läis­tä

Lei­ri on tar­koi­tet­tu 2010–2016 syntyneille. 

Huom! Lei­ril­le voi osal­lis­tua myös vain päi­väl­lä, mut­ta lei­rin hin­ta on sama osal­lis­tui joko yölei­ril­le tai päivätoteutukseen. 

Parkour

Kol­me päi­vää pelk­kää par­kou­ria, kyl­lä kiitos! 

Par­kou­ria har­joi­tel­laan niin sisäl­lä lii­kun­ta­sa­lis­sa kuin ulko­na met­säs­sä ja pihan teli­nei­tä hyö­dyn­täen. Loik­ka­kopla joh­dat­taa sinut par­kou­rin maa­il­maan eri­lais­ten pelien ja leik­kien kautta. 

Par­kour jär­jes­te­tään yölei­ri­nä 13.–15.6.2023 Kon­tio­nie­men koululla.

Hin­ta: 150€

Lei­ri­ryh­män koko: 30 lei­ri­läis­tä

Lei­ri on tar­koi­tet­tu 2010–2016 syntyneille. 

Huom! Lei­ril­le voi osal­lis­tua myös vain päi­väl­lä, mut­ta lei­rin hin­ta on sama osal­lis­tui joko yölei­ril­le tai päivätoteutukseen. 

Extreme

Ext­re­me tulee taas! Tänä kesä­nä ext­re­meen kuu­luu niin mais­tiai­sia par­kou­ris­ta ja seik­kai­lus­ta sekä jotain aivan uut­ta Kon­tio­lah­den ampu­ma­hiih­tos­ta­dio­nil­la. Uskal­lat­ko tul­la kokeilemaan? 

Ext­re­me jär­jes­te­tään yölei­ri­nä 13.–15.6.2023 Kon­tio­nie­men koululla.

Hin­ta: 160€

Lei­ri­ryh­män koko: 30 lei­ri­läis­tä

Lei­ri on tar­koi­tet­tu 2010–2016 syntyneille. 

Huom! Lei­ril­le voi osal­lis­tua myös vain päi­väl­lä, mut­ta lei­rin hin­ta on sama osal­lis­tui joko yölei­ril­le tai päivätoteutukseen. 

Palloilu

Pal­loi­lus­sa pää­set kokei­le­maan eri­lai­sia pal­loi­lu- ja heit­to­la­je­ja jal­ka­pal­los­ta sali­ban­dyyn sekä piha­pe­leis­tä fris­bee­gol­fiin. Tuu mukaan! 

Pal­loi­lu jär­jes­te­tään yölei­ri­nä 13.–15.6.2023 Kon­tio­nie­men koululla.

Hin­ta: 150€

Lei­ri­ryh­män koko: 30 lei­ri­läis­tä

Lei­ri on tar­koi­tet­tu 2010–2016 syntyneille. 

Huom! Lei­ril­le voi osal­lis­tua myös vain päi­väl­lä, mut­ta lei­rin hin­ta on sama osal­lis­tui joko yölei­ril­le tai päivätoteutukseen. 

Golf

Golf sopii niin lajiin tutus­tu­jil­le kuin pidem­pään har­ras­ta­neil­le! Kon­tio­nie­men upeal­la golf-ken­täl­lä pää­set har­joit­te­le­maan Kare­lia Gol­fin ammat­ti­tai­toi­ses­sa ope­tuk­ses­sa. Gol­fin lisäk­si pääs­tään tot­ta kai tes­taa­maan myös fris­bee­gol­fia. Kaik­ki tar­vit­ta­va väli­neis­tö saa­ta­vil­la Kare­lia Gol­fin puolesta. 

Golf jär­jes­te­tään yölei­ri­nä 13.–15.6.2023 Kon­tio­nie­men kou­lul­la sekä Kon­tio­nie­men golf-kentällä.

Hin­ta: 150 €

Lei­ri­ryh­män koko: 30 lei­ri­läis­tä

Lei­ri on tar­koi­tet­tu 2010–2016 syntyneille. 

Huom! Lei­ril­le voi osal­lis­tua myös vain päi­väl­lä, mut­ta lei­rin hin­ta on sama osal­lis­tui joko yölei­ril­le tai päivätoteutukseen. 

Ratsastus

Lei­rin kes­to­suo­sik­ki rat­sas­tus on muka­na tänä­kin vuon­na! Päi­vä­lei­ril­lä pää­set tutus­tu­maan hevos­ten hoi­ta­mi­seen, osal­lis­tu­maan tal­li­hom­miin ja opet­te­le­maan rat­sas­tus­ta tai kehit­tä­mään tai­to­ja­si rat­sas­tuk­ses­sa. Rat­sas­tus tapah­tuu taso­ryh­mis­sä ammat­ti­lai­sen ope­tuk­ses­sa Joen­suun ratsastusopistolla. 

Rat­sas­tus jär­jes­te­tään päi­vä­lei­ri­nä 13.–15.6.2023 klo 8–16 Joen­suun ratsastusopistolla. 

Hin­ta: 250 €

Lei­ri­ryh­män koko: 20 lei­ri­läis­tä

Lei­ri on tar­koi­tet­tu 2010–2016 syntyneille. 

HUOM! Ei sisäl­lä kul­je­tus­ta rat­sas­tus­opis­tol­le, vaan lei­ri­läi­set tulee tuo­da suo­raan Joen­suun rat­sas­tus­opis­tol­le (Kuur­na-Kul­hon­tie 93, Kulho). 

Soveltava liikunta

Sovel­ta­van lii­kun­nan lei­ril­lä har­joi­tel­laan moni­puo­li­ses­ti eri pelien ja leik­kien kaut­ta moto­ri­sia tai­to­ja sekä vuo­ro­vai­ku­tus- ja kave­ri­tai­to­ja pie­nem­mäs­sä ryhmässä. 

Sovel­ta­van lii­kun­nan lei­ri jär­jes­te­tään päi­vä­lei­ri­nä 13.–15.6.2023 klo 8–16 Kon­tio­nie­men koululla. 

Hin­ta: 100 €

Lei­ri­ryh­män koko: 10 lei­ri­läis­tä

Lei­ri on tar­koi­tet­tu 2010–2016 syntyneille.

Naperot

Nape­rot on alle kou­lui­käis­ten oma päi­vä­lei­ri! Eri­lai­set vauh­dik­kaat pelit ja lei­kit niin sisäl­lä kuin ulko­na takaa­vat var­mas­ti muka­van lei­ri­päi­vän leik­kiä, lepoa ja ruo­kai­lua unohtamatta. 

Nape­ro­lei­ri jär­jes­te­tään päi­vä­lei­ri­nä 13.–15.6.2023 klo 8–16 Kon­tio­nie­men koululla. 

Hin­ta: 100 €

Lei­ri­ryh­män koko: 15 lei­ri­läis­tä

Lei­ri on tar­koi­tet­tu 2017–2019 syntyneille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Sport­ti­lei­rin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa 1.4.2023!

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set tulee teh­dä vii­meis­tään 31.5.2023 Poka­lin ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­män kaut­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen kan­nat­taa teh­dä van­hem­man kans­sa, sil­lä lei­ri­mak­su mak­se­taan ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä.

Ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­mä ker­too, mon­ta­ko vapaa­ta paik­kaa lajis­sa vie­lä on jäljellä.

Sisa­ra­len­nuk­sen per­heen toi­ses­ta lap­ses­ta saa lisää­mäl­lä ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä Kas­sa ‑sivul­la kupon­ki­koo­din sisar23

Lei­ri­läi­sen opas jul­kais­taan net­ti­si­vuil­la 5.6. ja lähe­te­tään myös huol­ta­jan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Lei­ri­läi­sen opas sisäl­tää tar­kem­mat ohjeet leiristä.