Lasten ja nuorten leirit 

ISLO jär­jes­tää yhdes­sä Poh­jois- Kar­ja­lan lii­kun­ta RY:n ja muiden 

pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa las­ten ja lii­kun­nan leirejä. 

Kat­so lisä­tie­dot lei­reis­tä alla ole­vis­ta linkeistä.

Tai­to­luis­te­lu­lei­ri

Kesä­lei­rit 2024

Itä- Suomen Liikuntaopiston Taitoluisteluleirit

ISLO jär­jes­tää jäl­leen kesäl­lä 2024 taitoluisteluleirejä.

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka päät­tyy 31.5.2024
Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­täm­me info­kir­jeen viik­ko­jen 24–25 aika­na.
HUOM! LEIRIN 1 MAJOITUSPAIKAT OVAT JO TÄYNNÄ!

Leirit ja hinnat

LEIRI 1: 24.6.–29.6.2024 (ma-la)
Ryh­mät A & B: 295€ / lei­ri­viik­ko
Ryh­mät C & D: 255€ / leiriviikko


LEIRI 2: 30.6.–5.7.2024 (su-pe)
Ryh­mät A & B: 295€ / lei­ri­viik­ko
Ryh­mät C & D: 255€ / leiriviikko

Täy­si­hoi­to­ma­joi­tus 240€ / leiriviikko

Valmentajat

Pää­val­men­ta­ja­na toi­mii Olga Baranova. 

Ensim­mäi­sel­lä lei­ril­lä val­men­ta­ji­na toi­mi­vat lisäk­si Lia­na Oche­ret­na ja Ole­sia Karmi.

Toi­sel­la lei­ril­lä Olga Bara­no­van lisäk­si Lia­na Ocheretna.

C‑ryhmäläisten muka­na kul­kee lei­ri­val­vo­ja, joka ei majoi­tu ISLOlla.

Ryhmän valinta

A‑RYHMÄ: SM-senio­ri ja ‑junio­ri­luis­te­li­jat sekä edis­ty­neem­mät SM-novii­sit, ‑junio­rit ja ‑senio­rit. Ryh­mäl­lä on päi­vit­täin 2–3 jää­har­joi­tus­ta sekä 1–2 oheis­har­joi­tus­ta (tanssi/lajiharjoitus).

B‑RYHMÄ: Novii­sit, deby­tan­tit ja sil­mut. Ryh­mäl­lä on päi­vit­täin 2–3- jää­har­joi­tus­ta sekä 1–2 oheis­har­joi­tus­ta (tanssi/lajiharjoitus).

C‑RYHMÄ: Minit, tin­tit ja tai­ta­jat. Ryh­mäl­lä on päi­vän aika­na 1–2 jää­har­joi­tus­ta sekä 1–2 oheis­har­joi­tus­ta. Pie­nim­pien lei­ri­läis­ten (C‑ryhmän) muka­na kul­kee leirivalvoja.

D‑RYHMÄ:
AIKUISLUISTELIJAT (yli 15v.) — Ryh­mäl­lä on päi­vän aika­na 1–2 jää­har­joi­tus­ta sekä 1–2 oheisharjoitusta.

Aikataulu

Jokai­nen lei­ri alkaa lei­ri-infol­la klo 12.00 ISLOn hos­tel­lin ker­ho­huo­neel­la (Kale­van­ka­tu 5b), jos­sa jae­taan lei­rioh­jel­ma ja val­men­ta­jat esit­täy­ty­vät. Lei­ri päät­tyy ryh­mä­jaos­ta riip­puen vii­mei­se­nä lei­ri­päi­vä­nä vii­meis­tään klo 17.00.

Ruokailut

Lei­rin hin­taan sisäl­tyy lou­nas lei­ri­päi­vi­nä. Lei­ri­läi­nen voi myös ostaa päi­väl­lis­lip­pu­ja 8€/lippu.
Vii­mei­se­nä lei­ri­päi­vä­nä ei enää tar­joil­la päi­väl­lis­tä. Eri­tyis­ruo­ka­va­liot on ilmoi­tet­ta­va ilmoittautumislomakkeessa.

Täy­si­hoi­to­pa­ket­tiin sisäl­tyy lisäk­si aamiai­nen, päi­väl­li­nen ja iltapala. 

Majoitusvaihtoehdot

Lei­ri­läi­nen voi majoit­tua täy­si­hoi­dol­la tai ilman täy­si­hoi­toa. HUOM! LEIRIN 1 MAJOITUSPAIKAT OVAT JO TÄYNNÄ!

Täy­si­hoi­to­pa­ke­tin hin­ta 240€ / lei­ri­viik­ko

Täy­si­hoi­to­pa­ket­ti sisäl­tää aamiai­sen (lou­nas kuu­luu lei­ri­hin­taan), päi­väl­li­sen ja ilta­pa­lan. Lei­ri­läi­set majoit­tu­vat ISLOn huo­neis­to­hos­tel­lis­sa (ISLO Hos­tel) 2-(3) henkilöä/huone. Majoi­tus­paik­ko­ja on rajoi­tet­tu mää­rä! Pai­kat täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Saa­pu­mis­päi­vä ja ‑aika on ilmoi­tet­ta­va ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­kees­sa. Lei­ri­läi­nen voi saa­pua majoi­tuk­seen jo lei­riä edel­tä­vä­nä päivänä.

Lei­ri­läi­nen voi majoit­tua myös per­heen kes­ken per­he­huo­neis­tois­sa tai yksit­täi­ses­sä kah­den hen­gen huo­nees­sa. Per­he­pa­ket­tei­hin ja mui­hin majoi­tus­va­rauk­siin sisäl­tyy aamiai­nen. Nii­hin ei sisäl­ly täysihoitoa.

- Luis­te­li­jan per­he­pa­ket­ti yksiös­sä 85 € / vrk — 2 aikuis­ta ja 2–4 las­ta (alle 15‑v.), lap­sil­le pat­jat lat­tial­la.
- Luis­te­li­jan per­he­pa­ket­ti kak­sios­sa 110 € / vrk — 2 aikuis­ta ja 2–4 las­ta (alle 15‑v)
- Majoi­tus­hin­ta kah­den hen­gen huo­nees­sa 39,50€/hlö/vrk ja 25€/vrk/alle 15-vuo­tias lapsi 

Yksityistunnit

Lei­rin aika­na on mah­dol­li­suus vara­ta yksi­tyis­tun­te­ja. Val­men­ta­jat jaka­vat tun­nit ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Tun­nit mak­se­taan opis­ton toi­mis­toon ennen tun­nin alkua. Yksi­tyis­tun­nin (25min) hin­ta on 38€/kpl.

Lisätietoja

ISLOn toi­mis­to
Län­si­ka­tu 15, 80110 Joen­suu
puh. 050–408 4792
toimisto@islo.fi
hostel@islo.fi

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to pidät­tää oikeu­den kaik­kiin muutoksiin.


Pokalin kesäleirit 2023

Poka­li jär­jes­tää yhteis­työs­sä ISLOn ja mui­den toi­mi­joi­den kans­sa kou­lu­jen loma-aikoi­na las­ten ja nuor­ten har­ras­te- ja lii­kun­ta­leir­jä. Lei­reil­lä on mah­dol­li­suus kokeil­la eri­lai­sia laje­ja ja tutus­tua eri­lai­siin harrastuksiin.

Ensim­mäi­nen kesä­lei­ri jär­jes­te­tään 11.–12.6.2024

Kesä­kuun ensim­mäi­sel­lä lei­ril­lä tee­ma­na on pal­loi­lu. Luvas­sa on mm. jal­ka­pal­loa, par­kou­ria, kori­pal­loa ja säh­lyä. Lei­ri­toi­min­taa jär­jes­te­tään Joen­suus­sa Meh­ti­mäen alu­een lii­kun­ta­pai­koil­la kah­te­na päi­vä­nä 11.6. ja 12.6. klo 12–16. Lei­ri­mak­su sisäl­tää molem­pi­na päi­vi­nä kak­si lii­kun­ta­tuo­kio­ta, vakuu­tuk­sen ja väli­pa­lan. Lei­ri on tar­koi­tet­tu alakouluikäisille. 

Lei­ril­le ote­taan max. 50 osallistujaa.

Toi­nen kesä­lei­ri jär­jes­te­tään 13.–14.6.2024 

Kesä­kuun toi­sel­la lei­ril­lä tee­ma­na on ryt­mi­nen lii­kun­ta. Luvas­sa mm. voi­mis­te­lua, tans­sia, sufflea sekä par­kou­ria. Lei­ri­toi­min­taa jär­jes­te­tään Joen­suus­sa Sirk­ka­lan liik­ku­mis­kes­kuk­ses­sa kah­te­na päi­vä­nä 13.6. ja 14.6. klo 9–13. Lei­ri­mak­su sisäl­tää molem­pi­na päi­vi­nä kak­si lii­kun­ta­tuo­kio­ta, vakuu­tuk­sen ja väli­pa­lan. Lei­ri on tar­koi­tet­tu alakouluikäisille. 

Lei­ril­le ote­taan mx. 50 osallistujaa.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen lei­reil­le auke­aa 1.4.2024 ja päät­tyy 4.6.2024


Lei­rin joh­ta­ja­na toi­mii Poka­lin las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan kehit­tä­jä Roo­sa-Maria Turunen. 

Kysy roh­keas­ti lisä­tie­to­ja leiristä!

Yhteys­tie­dot:

  • roosa-maria.turunen(a)pokali.fi
  • p. 050 340 6549