Ilmoittaudu ISLOn taitoluisteluleireille 2022

Täl­lä lomak­keel­la voi ilmoit­tau­tua ISLOn tai­to­luis­te­lu­lei­reil­le 2022. 

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka päät­tyy 23.6.2022. Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­täm­me info­kir­jeen viik­ko­jen 24–25 aikana.

23.6.2022 jäl­keen tul­leis­ta peruu­tuk­sis­ta perim­me 70€ peruu­tus­mak­sun. Vain lää­kä­rin­to­dis­tus­ta vas­taan voi­daan jät­tää huo­mioi­mat­ta peruu­tus­mak­su tai hyvit­tää lei­ri­mak­su­ja lei­rin aika­na sat­tu­neis­sa louk­kaan­tu­mi­sis­sa. Mikä­li lei­ri peruun­tuu jär­jes­tä­jäs­tä riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä, mak­se­tut lei­ri­mak­sut palau­te­taan. ISLO pidät­tää oikeu­den kaik­kiin muutoksiin.

Lähet­täes­sä­si lomak­keen hyväk­syt tie­to­suo­ja­se­los­teen. Tal­len­net­ta­vat tie­to­si pois­te­taan tapah­tu­man jälkeen.

Täy­tä loma­ke ja klik­kaa lopus­sa “lähe­tä” ‑pai­ni­ket­ta.


Taitoluisteluleirien ilmoittautumislomake

Lei­rin valin­ta(Pakol­li­nen)
Ryh­män valin­ta(Pakol­li­nen)
Luis­te­li­jan nimi(Pakol­li­nen)
Huol­ta­jan nimi
Osoi­te(Pakol­li­nen)
Tar­vit­set­ko majoi­tus­ta?(Pakol­li­nen)
Saa­ko lei­ri­läi­ses­tä ottaa kuvia ja jul­kais­ta nii­tä ISLOn jul­kai­suis­sa tai sosi­aa­li­ses­sa medias­sa.(Pakol­li­nen)
Säh­kö­pos­tio­soit­tee­see­ni saa lähet­tää ISLOn luis­te­lu­lei­rei­hin liit­ty­viä mark­ki­noin­ti­kir­jei­tä ja tie­dot­tei­ta.(Pakol­li­nen)

Kat­so myös: