Yksilöllistä valmennusta juuri sinun tavoitteiden tueksi!

Tar­joam­me urhei­li­joil­le yksit­täi­siä ohjaus­käyn­te­jä, jois­sa kes­ki­tym­me urhei­lusuo­ri­tus­ten paran­ta­mi­seen ja ongel­mien rat­kai­suun. Käyn­nil­lä voim­me kes­kit­tyä joko tie­tyn omi­nai­suu­den kehit­tä­mi­seen tai urhei­lusuo­ri­tus­ten haas­tei­den rat­kai­se­mi­seen. Ohjaus­käyn­nil­lä voim­me koh­dis­taa huo­mion esimerkiksi:

  • Nopeu­den kehittämiseen
  • Yksit­täis­ten har­joit­tei­den tekemiseen
  • Tuki­har­joit­tei­den suunnittelu
  • Vam­mo­jen kun­tou­tuk­seen liit­ty­vän har­joit­te­lun tuki

Ohjaus­käyn­nit voi­daan toteut­taa jous­ta­vas­ti joko val­men­nus­kes­kuk­sel­la tai urhei­li­jan omas­sa har­joit­te­lu­ym­pä­ris­tös­sä. Pal­ve­lu on suun­nat­tu kil­paur­hei­li­joil­le ja tavoit­teel­li­sil­le kun­tour­hei­li­joil­le. Val­men­nus­käyn­tiin voi osal­lis­tua myös urhei­li­jan oma val­men­ta­ja, jol­loin saa­daan aikaan yhteis­työs­sä entis­tä koh­den­ne­tum­paa tukea.

Ota mei­hin yhteyt­tä puhe­li­mit­se 050 308 1034 (Tee­mu Lep­pä­mä­ki) tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen teemu.leppamaki@islo.fi, niin autam­me sinua saa­vut­ta­maan par­haan mah­dol­li­sen suorituskyvyn.

Kenelle?

Kil­paur­hei­li­jat ja tavoit­teel­li­set kuntourheilijat 

Palvelun sisältö?

Urhei­li­jal­le kon­kreet­ti­set ohjeet ja neu­vot yksit­täis­ten ongel­mien rat­kai­se­mi­seen, tuki har­joit­te­lun optimointiin

Hinnasto

Yksit­täi­sen ohjaus­käyn­nin hin­ta alkaen 75€/krt (sis. alv. 24%)

ISLOn valmennustiimi

Jaak­ko Haverinen 
Urheilufysioterapeutti 

Val­men­ta­ja (VAT)
Tii­na Rissanen 
Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (sert.)
Tee­mu Leppämäki 
Val­men­nuk­sen ja tes­tauk­sen asiantuntija 

Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (sert.)
Mani­pu­la­tii­vi­nen fysioterapeutti
Val­men­ta­ja (VAT, VEAT)