Yläkoululeirit urheilijoille

Yhdis­tä har­joit­te­lu ja opis­ke­lu lei­ri­viik­ko­jen aikana!


Val­ta­kun­nal­li­nen ylä­kou­lu­lei­ri­tys on Olym­pia­ko­mi­tean urhei­lua­ka­te­miaoh­jel­man koor­di­noi­maa toi­min­taa, jon­ka tavoit­tee­na on edis­tää urhei­le­van nuo­ren kas­vua tavoit­teel­li­sek­si urhei­li­jak­si, kehit­tää tai­to­ja ja osaa­mis­ta eri osa-alueil­la sekä tukea nuor­ta urhei­lun ja kou­lun­käyn­nin yhdistämisessä.

Lei­reil­le mah­tuu 15 — 40 ylä­kou­lui­käis­tä urhei­li­jaa, lajis­ta riip­puen. Tavoit­tee­na on, että urhei­li­ja sitou­tuu luku­vuo­dek­si kaik­kiin oman lajin­sa ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­siin (3–4 leiriä/lukuvuosi).


Leirin toteutus Joensuussa Itä-Suomen Liikuntaopistolla


Kas­va urhei­li­jak­si ‑sisäl­tö­jen ope­tuk­ses­ta vas­taa­vat Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton opet­ta­jat. Val­men­nus toteu­te­taan yhdes­sä pai­kal­lis­ten urhei­luseu­ro­jen laji­val­men­ta­jien, Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian sekä Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton hen­ki­lö­kun­nan kanssa. 

Opis­ke­lu tapah­tuu ISLOn luok­ka­ti­lois­sa vas­taa­van opet­ta­jan joh­dol­la. Jokai­nen urhei­li­ja on vel­voi­tet­tu van­hem­pien kans­sa sel­vit­tä­mään lei­ri­vii­kon teh­tä­vät etu­kä­teen. Lei­rin jokai­se­na päi­vä­nä on varat­tu riit­tä­väs­ti aikaa kou­lu­teh­tä­vien teke­mi­seen. Lei­ril­lä nuor­ta urhei­li­jaa kas­va­te­taan itse­näi­seen opis­ke­luun ja vas­tuun otta­mi­seen. Tii­viil­lä yhteis­työl­lä kou­lu­jen kans­sa opis­ke­lut eivät pää­se kär­si­mään lei­ri­tys­ten takia ja lei­ril­le osal­lis­tu­mi­sen edel­ly­tys on opis­ke­lu­jen hoi­ta­mi­nen laa­duk­kaas­ti. Lei­rin aika­na on mah­dol­lis­ta teh­dä myös kokei­ta valvotusti.

Elä­män­tai­dot ovat toi­nen sel­keä Kas­va Urhei­li­jak­si ‑sisäl­tö­ko­ko­nai­suus. Ravin­to, uni ja lepo ovat urhei­lun näkö­kul­mas­ta erit­täin tär­kei­tä osa-aluei­ta ja koros­tu­vat lei­rien aikana.

Val­men­nuk­ses­sa huo­mioi­daan eri­tyi­ses­ti moto­ris­ten perus­tai­to­jen moni­puo­li­nen kehit­tä­mi­nen sekä fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien kehit­tä­mi­nen. Laji­tai­to­ja opi­taan päte­vien laji­val­men­ta­jien joh­dol­la päivittäin.Päivän tree­nit pitä­vät sisäl­lään laji­har­joit­te­lua ja oheis­har­joi­tuk­sia (nopeus, voi­man tek­nii­kat, moto­riik­ka, tai­to, huoltava). 

 

Majoitus ja ohjeet


Lei­rit alka­vat maa­nan­tai­na ja päät­ty­vät pää­sään­töi­ses­ti per­jan­tai­na. Kat­so lei­ri­koh­tai­set ajat laji­koh­tai­sis­ta osiois­ta. Lei­reil­lä majoi­tu­taan Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la 2–3 hen­gen huo­neis­tois­sa (ISLO Hos­tel) ja ruo­kail­laan Hos­te­lin ala­ker­ras­sa (pl. lou­nas Joen­suun yhteis­kou­lun lukiol­la). Lei­ri­ma­joi­tus täysihoidolla.

Har­joit­te­lu tapah­tuu Meh­ti­mäen lii­kun­ta­puis­ton olo­suh­teis­sa ja muil­la Joen­suun kau­pun­kia ympä­röi­vil­lä liikuntakuntapaikoilla.

 

Itä-Suomen liikuntaopistolla järjestettävät leirit


Luku­vuo­den 2024–2025 aika­na lei­re­jä jär­jes­te­tään uin­nis­sa, suun­nis­tuk­ses­sa, ylei­sur­hei­lus­sa, pesä­pal­los­sa ja jal­ka­pal­los­sa. Kat­so tar­kem­mat lei­ri­koh­tai­set tie­dot ja ilmoit­tau­du mukaan alla ole­vis­ta linkeistä.

 

Uin­ti

Pesä­pal­lo

Suun­nis­tus

Ylei­sur­hei­lu

Sali­ban­dy

Olym­pia­ko­mi­tean val­ta­kun­nal­li­set ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sivut

Uinti

Yläkoululeiritys

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) jär­jes­tää yhdes­sä Suo­men Uima­lii­ton ja Joen­suun Uima­seu­ran (JoUS) kans­sa uin­nin ylä­kou­lu­lei­ri­tys­tä Joen­suus­sa. Lei­re­jä jär­jes­te­tään yhteen­sä kol­me kap­pa­let­ta vuo­den aika­na ja ne ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia. Lei­rien val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat Joen­suun Uima­seu­ran kou­lu­te­tut valmentajat.

Kaik­ki lei­rit ovat ajoi­tet­tu samoil­le vii­koil­le, jol­loin Joen­suus­sa jär­jes­te­tään saman vii­kon lau­an­tai­na kan­sal­li­set kil­pai­lut. Lei­reil­le osal­lis­tu­vat ovat oikeu­tet­tu­ja osal­lis­tu­maan kisoi­hin ilman starttimaksuja.

Laji­har­joit­te­lu tapah­tuu Vir­kis­ty­sui­ma­la Vesi­kos­sa sekä yleis­tai­to­har­joit­te­lu Joen­suu Aree­nal­la. Lei­rioh­jel­mat jul­kais­taan hyvis­sä ajoin ennen lei­ri­viik­koa. Lei­rioh­jel­mis­ta tie­do­te­taan huol­ta­jia erik­seen säh­kö­pos­tit­se ennen lei­rien alkamista.

Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

 • Ammat­ti­mai­sen urhei­lun koke­mus sekä opis­ke­lun ja urhei­lun yhteensovittaminen
 • Kas­va Urhei­li­jak­si sisäl­tö­jen opiskelu
 • Tek­nii­kan vede­na­lai­nen kuvaus + ana­ly­soin­ti. Kaik­ki videot + ana­lyy­sit tule­vat tie­dok­si myös jokai­sen uima­rin hen­ki­lö­koh­tai­sel­le valmentajalle.
 • Har­joit­te­lua 2– 3 ker­taa päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jan johdolla.

Lei­ri­vii­kot 2024–2025:

 • 1. lei­ri 16.–20.9.24 + Lau­an­tai­na mah­dol­li­suus kisa­ta Joensuussa
 • 2. lei­ri 3.–7.2.25 + Lau­an­tai­na mah­dol­li­suus kisa­ta Joensuussa
 • 3. lei­ri 7.–11.4.25 + Lau­an­tai­na mah­dol­li­suus kisa­ta Joensuussa

Lei­ri­tyk­seen vali­taan mak­si­mis­saan 16 uima­ria hake­mus­ten perus­teel­la. Yhdel­le lei­ril­le osal­lis­tu­mi­nen sitoo urhei­li­jaa, van­hem­pia sekä val­men­ta­jaa koko vuo­den kes­tä­vään (kaik­ki kol­me lei­riä) projektiin.

Lei­ri­tyk­sen (3 lei­riä) hin­ta on 375€/leiri. Urhei­li­jal­la on mah­dol­li­suus majoit­tua ISLOn Hos­te­lil­le jo sun­nun­tai­na (25€/yö, sis. aamu­pa­lan) ja vii­pyä lau­an­tai­hin (pe-la mak­sul­li­nen, 25€/vrk sisäl­täen aamiaisen).

Hakeminen


Lisätietoja:

Mar­jo Siin­to­maa-Tol­jan­der (JoUS): marjo.siintomaa-toljander@jous.fi

Tomi-Pek­ka Rii­hi­vuo­ri (ISLO): tomi-pekka.riihivuori@islo.fi


Suunnistus

Yläkoululeiritys

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) jär­jes­tää yhdes­sä Kale­van Ras­tin ja Suo­men Suun­nis­tus­lii­ton kans­sa suun­nis­tuk­sen ylä­kou­lu­lei­ri­tys­tä Joen­suus­sa. Lei­re­jä jär­jes­te­tään yhteen­sä nel­jä kap­pa­let­ta vuo­den aika­na ja ne ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia. Lei­rien val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat Kale­van Ras­tin kou­lu­te­tut val­men­ta­jat ja edus­tusur­hei­li­jat (esim. Mari­ka Tei­ni ja Mii­ka Kirmula).

Laji­har­joit­te­lu tapah­tuu Joen­suus­sa sekä lähia­lueil­la. Yleis­tai­to­har­joit­te­lu puo­les­taan Joen­suu Aree­nal­la. Lei­rioh­jel­mat jul­kais­taan hyvis­sä ajoin ennen lei­ri­viik­koa ja niis­tä tie­do­te­taan huol­ta­jia erik­seen säh­kö­pos­tit­se ennen lei­rien alkamista.

Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

 • Ammat­ti­mai­sen urhei­lun koke­mus sekä opis­ke­lun ja urhei­lun yhteensovittaminen
 • Kas­va Urhei­li­jak­si sisäl­tö­jen opiskelu
 • Har­joit­te­lua 2– 3 ker­taa päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jan johdolla.

Lei­ri­vii­kot 2024–2025:

 • 1. lei­ri 16.–20.9.24 Suunnistusleiri
 • 2. lei­ri 28.10.–1.11.24 Suun­nis­tus-/sprint­ti­lei­ri
 • 3. lei­ri 3.2.–7.2.25 Sprinttileiri
 • 4. lei­ri 19.–23.5.25 Suun­nis­tus­lei­ri (SM-kisat Outo­kum­mus­sa 24.–25.5., jot­ka huo­mioi­daan har­joi­tuk­sien suunnittelussa)

Lei­ri­tyk­sen (4 lei­riä) hin­ta on 375€/leiri. Urhei­li­jal­la on mah­dol­li­suus majoit­tua ISLOn Hos­te­lil­le jo sun­nun­tai­na (25€/yö, sis. aamupalan).

Hakeminen


Lisätietoja:

Jere Paju­nen (Kale­van Ras­ti): jere.pajunen@kalevanrasti.fi

Tomi-Pek­ka Rii­hi­vuo­ri (ISLO): tomi-pekka.riihivuori@islo.fi


Pesäpallo

Yläkoululeiritys

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) jär­jes­tää yhdes­sä Joen­suun Mai­lan (Joma) kans­sa pesä­pal­lon ylä­kou­lu­lei­ri­tys­tä Joen­suus­sa. Lei­re­jä jär­jes­te­tään yhteen­sä kol­me kap­pa­let­ta vuo­den aika­na ja ne ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia. Lei­rien val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat Joen­suun Mai­lan kou­lu­te­tut valmentajat.

Ylä­kou­lu­lei­rien tavoit­tee­na on tukea ylä­kou­lui­käis­ten yksi­löi­den tavoit­teel­lis­ta har­joit­te­le­mis­ta koh­ti Super­pe­sis­tä ja aut­taa yhdis­tä­mään kou­lun­käyn­ti sekä ammat­ti­mai­nen har­joit­te­le­mi­nen. Val­men­ta­ji­na toi­mi­vat alue­val­men­ta­jat ja lei­reil­lä vie­rai­le­vat huip­pu­pe­sä­pal­loi­li­jat sekä val­men­nus­kes­kus­ten ammattivalmentajat.

Lei­rien sisäl­löt ovat jokai­ses­sa val­men­nus­kes­kuk­ses­sa yhden­suun­tai­set. Nii­den luo­mi­ses­ta vas­taa Pesä­pal­lo­lii­ton urhei­lu­yk­sik­kö yhteis­työs­sä Suo­men Olym­pia­ko­mi­tean kans­sa. Val­men­nuk­sen kes­kei­siä sisäl­tö­jä ovat urhei­li­jak­si kas­va­mi­nen, pesä­pal­lon laji- ja peli­tai­dot sekä moni­puo­li­nen fysiik­ka- ja tukiharjoittelu.

Laji­har­joit­te­lu tapah­tuu Meh­ti­mäen alu­eel­la ja Joen­suu Aree­nal­la. Lei­rioh­jel­mat jul­kais­taan hyvis­sä ajoin ennen lei­ri­viik­koa ja niis­tä tie­do­te­taan huol­ta­jia erik­seen säh­kö­pos­tit­se ennen lei­rien alkamista.

Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

 • Ammat­ti­mai­sen urhei­lun koke­mus sekä opis­ke­lun ja urhei­lun yhteensovittaminen
 • Kas­va Urhei­li­jak­si sisäl­tö­jen opiskelu
 • Har­joit­te­lua 2– 3 ker­taa päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jan johdolla.

Lei­ri­vii­kot 2024–2025:

7. luok­ka

 • 21.–25.10.2024
 • 13.–17.1.2025
 • 10.–14.3.2025

8. luok­ka

 • 23.–27.9.2024
 • 18.–22.11.2024
 • 17.–21.3.2025

9. luok­ka

 • 30.9.–4.10.2024
 • 27.1.–31.1.2025
 • 31.3.–4.4.2025

Lei­ri­tyk­sen (3 lei­riä) hin­ta on 350€/leiri. Urhei­li­jal­la on mah­dol­li­suus majoit­tua ISLOn Hos­te­lil­le jo sun­nun­tai­na (25€/yö, sis. aamupalan).

Hakeminen

Aiem­min ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­seen osal­lis­tu­neil­le, jot­ka aloit­ta­vat syk­syl­lä 8. tai 9. vuo­si­luo­kan, on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se kyse­ly haluk­kuu­des­ta jat­kaa ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­ses­sä. Mikä­li et ole vies­tiä saa­nut, ota yhteyt­tä perttu.hautala(ät)pesis.fi.

Uusien haki­joi­den haku­lo­makkeen täyt­tä­vät kaik­ki uudet haki­jat. Huo­mioit­han, ettei haku­lo­ma­ket­ta voi tal­len­taa, vaan se tulee ker­ral­la täyt­tää alus­ta loppuun.

Hakuai­ka lei­ri­tyk­siin päät­tyy: 31.7.2024 (Lue uuti­nen pesis.fi ‑sivus­tol­ta: Haku 2024–25 pesik­sen ylä­kou­lu­lei­reil­le avat­tu!)

Lei­ri­tyk­ses­sä olleet saa­vat auto­maat­ti­ses­ti jat­ko­pai­kan lei­ri­tyk­ses­sä. Opis­toil­le vapau­tu­nee kui­ten­kin paik­ko­ja van­hem­pien­kin ryh­miin, joi­hin hae­taan saman yllä­ole­van lin­kin kautta.

Haku­lo­mak­kee­seen mer­ki­tään lei­ri­tys­pai­kat toi­vei­den mukai­seen jär­jes­tyk­seen. Mikä­li ensi­si­jai­sia haki­joi­ta on enem­män kuin aloi­tus­paik­ko­ja, haki­jat kar­si­taan tek­niik­ka­vi­deoi­den avul­la. Mah­dol­li­sia vapai­ta paik­ko­ja tar­jo­taan haku­toi­vei­den mukaisesti.

Kuvaa hakua var­ten kak­si video­ta, jot­ka lii­te­tään haku­lo­mak­keen liitteeksi:

lyön­ti­vi­deo, jos­sa näkyy kol­me koko­nais­ta ja perät­täis­tä lyön­ti­suo­ri­tus­ta perus­lyön­nis­tä siten, että lyö­jä näkyy koko ajan kuvassa

kiin­niot­to + heit­to ‑yhdis­tel­mä, jos­sa näkyy kiin­niot­ta­jan vas­taan­tu­lo maa­pal­loon käm­men- ja rys­ty­puo­lil­ta (kol­me peräk­käis­tä suo­ri­tus­ta molem­mil­ta puo­lil­ta) sekä tekee nii­den päät­teek­si tap­po­hei­tot kiin­niot­ta­jal­le. Kuvas­sa tulee näkyä suo­rit­ta­ja koko ajan.

Hakeminen


Lisätiedot:

Tomi-Pek­ka Rii­hi­vuo­ri (ISLO): tomi-pekka.riihivuori@islo.fi

Yleisurheilu

Yläkoululeiritys

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) jär­jes­tää yhdes­sä Suo­men Urhei­lu­lii­ton ja Joen­suun Kata­ja Ylei­sur­hei­lun kans­sa ylä­kou­lu­lei­ri­tys­tä Joen­suus­sa. Lei­re­jä jär­jes­te­tään yhteen­sä kol­me kap­pa­let­ta vuo­den aika­na ja ne ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia. Lei­rien val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat Joen­suun Kata­jan kou­lu­te­tut valmentajat.

Laji­har­joit­te­lu tapah­tuu Meh­ti­mäen urhei­lua­lu­eel­la ja Joen­suu Aree­nal­la. Lei­rioh­jel­mat jul­kais­taan hyvis­sä ajoin ennen lei­ri­viik­koa. Lei­rioh­jel­mis­ta tie­do­te­taan huol­ta­jia erik­seen säh­kö­pos­tit­se ennen lei­rien alkamista.

Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

 • Ammat­ti­mai­sen urhei­lun koke­mus sekä opis­ke­lun ja urhei­lun yhteensovittaminen
 • Kas­va Urhei­li­jak­si sisäl­tö­jen opiskelu
 • Har­joit­te­lua 2– 3 ker­taa päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jan johdolla
 • Jokai­se­na lei­ri­päi­vä­nä oman lajin/lajiryhmän mukai­nen laji­har­joi­tus yhdis­tet­ty­nä lajia tuke­vaan omi­nai­suus­har­joit­te­luun sekä huol­ta­vaan har­joit­te­luun (Huom! Ilmoi­ta hake­muk­ses­sa lajit/lajiryhmä, johon haluat kes­kit­tyä, esim. kes­tä­vyys­juok­su tai moniottelu)
 • Muka­na lei­reil­lä vie­rai­le­mas­sa Joen­suun Kata­jan edustusurheilijoita

Lei­ri­vii­kot 2024–2025:

 • 1. lei­ri 28.10.–1.11.24
 • 2. lei­ri 3.–7.2.25
 • 3. lei­ri 7.–11.4.25

Lei­ri­tyk­sen (3 lei­riä) hin­ta on 375€/leiri. Urhei­li­jal­la on mah­dol­li­suus majoit­tua ISLOn Hos­te­lil­le jo sun­nun­tai­na (25€/yö, sis. aamupala).

Hakeminen

Lisätietoja:

Meri Mik­ko­nen (Joen­suun Kata­ja): meri.mikkonen@katajayu.fi

Tomi-Pek­ka Rii­hi­vuo­ri (ISLO): tomi-pekka.riihivuori@islo.fi


Salibandy

Ylä­kou­lu­lei­ri­tys

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) jär­jes­tää yhdes­sä Suo­men Sali­ban­dy­lii­ton sekä Joen­suun ja Kon­tio­lah­den alu­een urhei­luseu­ro­jen kans­say­lä­kou­lu­lei­ri­tys­tä Joen­suus­sa. Lei­re­jä jär­jes­te­tään yhteen­sä kol­me kap­pa­let­ta vuo­den aika­na ja ne ovat kes­tol­taan nel­jän päi­vä­lei­rin mit­tai­sia (ma-to klo 8–16). Lei­rien val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat seu­ro­jen kou­lu­te­tut ja Sali­ban­dy­lii­ton hyväk­sy­mät valmentajat.

Laji­har­joit­te­lu tapah­tuu Meh­ti­mäen urhei­lua­lu­eel­la ja Joen­suu Aree­nal­la. Lei­rioh­jel­mat jul­kais­taan hyvis­sä ajoin ennen lei­ri­viik­koa ja niis­tä tie­do­te­taan huol­ta­jia erik­seen säh­kö­pos­tit­se ennen lei­rien alkamista.

Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

 • Ammat­ti­mai­sen urhei­lun koke­mus sekä opis­ke­lun ja urhei­lun yhteensovittaminen
 • Kas­va Urhei­li­jak­si sisäl­tö­jen opis­ke­lu sis. ylei­set tai­to- ja fysiikkatreenit
 • Laji­har­joit­te­lua 1 ker­ta päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jien joh­dol­la (klo 16 jäl­keen urhei­li­jat siir­ty­vät omien seu­ro­jen­sa treeneihin).

Lei­ri­vii­kot 2023–2024:

 • 1. lei­ri 4.9.–7.9.23
 • 2. lei­ri 20.–23.11.23
 • 3. lei­ri 22.–25.4.24

Lei­ri­tyk­sen (3 lei­riä) hin­ta on 120€/leiri. sis. aamu­pa­la, lou­nas ja väli­pa­la). Lisäk­si las­ku­te­taan lei­ri­ma­te­ri­aa­lit 20€/hlö.

Hakeminen

Lisätiedot:

Jani Ruot­sa­lai­nen: jani.ruot@gmail.com

Tomi-Pek­ka Rii­hi­vuo­ri (ISLO): tomi-pekka.riihivuori@islo.fi


Leirin yhteystiedot

Hen­ki­löTeh­tä­väYhteys­tie­to
Tomi-Pek­ka Rii­hi­vuo­ri
Jon­na Kaverinen
Lei­ri­koor­di­naat­to­ri
Lei­ri­koor­di­naat­to­ri
tomi-pekka.riihivuori@islo.fi
jonna.kaverinen@islo.fi
Mar­jo-Siin­to­maa-Tol­jan­derUin­nin lei­rin vastaavamarjo.siintomaa-toljander@jous.fi
Pesä­pal­lon lei­rin vastaava
Jere Paju­nenSuun­nis­tuk­sen lei­rin vastaavajere.pajunen@kalevanrasti.fi
Jani Ruot­sa­lai­nenSali­ban­dyn lei­rin vastaavajani.ruot@gmail.com