Yläkoululeirit urheilijoille

Yhdis­tä har­joit­te­lu ja opis­ke­lu lei­ri­viik­ko­jen aikana!


Val­ta­kun­nal­li­nen ylä­kou­lu­lei­ri­tys on Olym­pia­ko­mi­tean urhei­lua­ka­te­miaoh­jel­man koor­di­noi­maa toi­min­taa, jon­ka tavoit­tee­na on edis­tää urhei­le­van nuo­ren kas­vua tavoit­teel­li­sek­si urhei­li­jak­si, kehit­tää tai­to­ja ja osaa­mis­ta eri osa-alueil­la sekä tukea nuor­ta urhei­lun ja kou­lun­käyn­nin yhdistämisessä.

Lei­reil­le mah­tuu 15 — 40 ylä­kou­lui­käis­tä urhei­li­jaa, lajis­ta riip­puen. Tavoit­tee­na on, että urhei­li­ja sitou­tuu luku­vuo­dek­si kaik­kiin oman lajin­sa ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­siin (3–4 leiriä/lukuvuosi). Yhden lei­rin hin­ta on 350 euroa (sis. täy­si­hoi­don väli­pa­loi­neen, ope­tuk­sen ja val­men­nuk­sen) + mate­ri­aa­li­mak­su. Mah­dol­li­nen su-ma väli­sen yön majoit­tu­mi­nen veloi­tuk­set­ta.Leirin sisältö


Val­men­nus toteu­te­taan yhdes­sä pai­kal­lis­ten urhei­luseu­ro­jen laji­val­men­ta­jien, Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian sekä Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton hen­ki­lö­kun­nan kans­sa.  Yhteis­työ­ver­kos­ton kes­kei­sim­piä teh­tä­viä on huip­pu-urhei­li­joi­den ja hui­pul­le pyr­ki­vien urhei­li­joi­den opis­ke­lun tuke­mi­nen sekä val­men­nuk­sen tuke­mi­nen ja tehostaminen.

Opis­ke­lu tapah­tuu val­vo­tus­ti ISLOn luok­ka­ti­lois­sa ns. läk­sy­pii­ri-peri­aat­teel­la. Jokai­nen urhei­li­ja on vel­voi­tet­tu van­hem­pien kans­sa sel­vit­tä­mään omil­ta opet­ta­jil­taan lei­ri­vii­kon teh­tä­vät etu­kä­teen, joi­ta läk­sy­pii­ris­sä teh­dään. Lei­rin jokai­se­na päi­vä­nä on varat­tu riit­tä­väs­ti aikaa kou­lu­teh­tä­vien teke­mi­seen. Samal­la nuor­ta kas­va­te­taan itse­näi­seen opis­ke­luun ja vas­tuun otta­mi­seen. Tii­viil­lä yhteis­työl­lä kou­lu­jen kans­sa opis­ke­lut eivät pää­se kär­si­mään lei­ri­tys­ten takia ja lei­ril­le osal­lis­tu­mi­sen edel­ly­tys on opis­ke­lu­jen hoi­ta­mi­nen laa­duk­kaas­ti. Lei­rin aika­na on mah­dol­lis­ta teh­dä kokeita.

Elä­män­tai­dot ovat toi­nen sel­keä sisäl­tö­ko­ko­nai­suus. Ravin­to, uni ja lepo ovat urhei­lun näkö­kul­mas­ta erit­täin tär­kei­tä osa-aluei­ta ja koros­tu­vat lei­rien aikana.

Val­men­nuk­ses­sa huo­mioi­daan eri­tyi­ses­ti moto­ris­ten perus­tai­to­jen moni­puo­li­nen kehit­tä­mi­nen sekä fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien kehit­tä­mi­nen. Laji­tai­to­ja opi­taan päte­vien laji­val­men­ta­jien joh­dol­la päi­vit­täin. Päi­väs­sä on 2–3 har­joi­tus­ta, jot­ka pitä­vät sisäl­lään laji­har­joit­te­lua ja oheis­har­joi­tuk­sia (nopeus, voi­man tek­nii­kat, moto­riik­ka, tai­to, huoltava).

 

Majoitus ja ohjeet


Lei­rit alka­vat maa­nan­tai­na klo 9:00 ja päät­ty­vät per­jan­tai­na lou­naa­seen klo 12.00. Lei­reil­lä majoi­tu­taan Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la 2–3 hen­gen huo­neis­tois­sa (ISLO Hos­tel) ja ruo­kail­laan ala­ker­ras­sa (pl. lou­nas syö­dään Joen­suun Yhteis­kou­lun lukiolla).

Har­joit­te­lu tapah­tuu Meh­ti­mäen lii­kun­ta­puis­ton olo­suh­teis­sa ja muil­la Joen­suun kau­pun­gin liikuntakuntapaikoilla.

 

Itä-Suomen liikuntaopistolla järjestettävät leirit


Tänä kevää­nä lei­re­jä jär­jes­te­tään uin­nis­sa, pesä­pal­los­sa, ylei­sur­hei­lus­sa ja fris­bee­gol­fis­sa. Kat­so tar­kem­mat lei­ri­koh­tai­set tie­dot ja ilmoit­tau­du mukaan alla ole­vis­ta linkeistä.

 

Urhei­li­joi­den
ylä­kou­lu­lei­ri:
Uin­ti

Urhei­li­joi­den
ylä­kou­lu­lei­ri:
Pesä­pal­lo

Urhei­li­joi­den
ylä­kou­lu­lei­ri:
Ylei­sur­hei­lu

Urhei­li­joi­den
ylä­kou­lu­lei­ri:
Fris­bee­golf

Urheilijoiden yläkoululeiri: Uinti

Yläkoululeiritys

Joen­suun Uima­seu­ra (JoUS) jär­jes­tää yhdes­sä Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton (ISLO) ja Joen­suun kau­pun­gin kans­sa uin­nin ylä­kou­lu­lei­ri­tys­tä Joen­suus­sa. Lei­re­jä pyri­tään jär­jes­tä­mään yhteen­sä kol­me kap­pa­let­ta vuo­den aika­na. Lei­rit ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia. Lei­rit alka­vat maa­nan­tai­na ja päät­ty­vät per­jan­tai­na. Lei­rien val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat Joen­suun Uima­seu­ran kou­lu­te­tut valmentajat.

Kaik­ki lei­rit ovat ajoi­tet­tu samoil­le vii­koil­le, jol­loin Joen­suus­sa jär­jes­te­tään saman vii­kon lau­an­tai­na kan­sal­li­set kil­pai­lut. Lei­reil­le osal­lis­tu­vat ovat oikeu­tet­tu­ja osal­lis­tu­maan kisoi­hin ilman starttimaksuja.

Laji­har­joit­te­lu tapah­tuu Vir­kis­ty­sui­ma­la Vesi­kos­sa sekä yleis­tai­to­har­joit­te­lu Joen­suu Aree­nal­la ja Joen­suun urhei­lu­ta­lol­la. Iltaoh­jel­maa jär­jes­te­tään jokai­sel­la lei­ri­vii­kol­la ja näis­tä tie­do­te­taan aina ennen lei­rien alkamista.

Opis­ke­lu tapah­tuu ISLOn luok­ka­ti­lois­sa ns. Läk­sy­pii­ri-peri­aat­teel­la. Opet­ta­ji­na ja urhei­li­joi­den tuke­na ja apu­na läk­sy­pii­ris­sä toi­mi­vat Itä-Suo­men Yli­opis­ton opet­ta­jao­pis­ke­li­jat tai ISLO:n opet­ta­jat. Jokai­nen urhei­li­ja on vel­voi­tet­tu van­hem­pien kans­sa sel­vit­tä­mään omil­ta opet­ta­jil­taan lei­ri­vii­kon teh­tä­vät etu­kä­teen, joi­ta läk­sy­pii­ris­sä tehdään.

 Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

 • Ammat­ti­mai­sen urhei­lun koke­mus sekä opis­ke­lun ja urhei­lun yhteensovittaminen
 • Kas­va Urhei­li­jak­si ‑sisäl­löt ja mate­ri­aa­lien opiskelu
 • Tek­nii­kan vede­na­lai­nen kuvaus (yksi laji/leiri) + ana­ly­soin­ti. Kaik­ki videot + ana­lyy­sit tule­vat tie­dok­si myös jokai­sen uima­rin hen­ki­lö­koh­tai­sel­le valmentajalle.
 • Har­joit­te­lua 1– 3 ker­taa päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jan johdolla.
 • Yhdes­sä teke­mi­sen rie­mu yli seu­ra­ra­jo­jen ja uuden oppi­mi­sen hienous.

Lei­ri­tyk­seen vali­taan mak­si­mis­saan 16 uima­ria hake­mus­ten perus­teel­la. Lei­ri­tyk­sen hin­ta on 350 €/leiri, johon kuu­lu­vat kaik­ki yllä ole­vat sisäl­löt. Yhdel­le lei­ril­le osal­lis­tu­mi­nen sitoo urhei­li­jaa, van­hem­pia sekä val­men­ta­jaa koko vuo­den kes­tä­vään (kaik­ki kol­me lei­riä) pro­jek­tiin. Urhei­li­jal­la on mah­dol­li­suus majoit­tua ISLOl­le jo sun­nun­tai­na (sis. lei­rin hin­taan) ja vii­pyä lau­an­tai­hin (pe-la mak­sul­li­nen, 25€/vrk sisäl­täen aamiaisen). 

Lei­ri­vii­kot 2022–2023:

 • VKO 37: 12.–16.9.2022 
 • VKO 5: 30.1.–3.2.2023
 • VKO 15: 10.–14.4.2023

Lei­rin hin­ta: 350€

Hakeminen


Urheilijoiden yläkoululeiri: Pesäpallo

Ylä­kou­lu­lei­rien tavoit­tee­na on tukea ylä­kou­lui­käis­ten yksi­löi­den tavoit­teel­lis­ta har­joit­te­le­mis­ta koh­ti Super­pe­sis­tä ja aut­taa yhdis­tä­mään kou­lun­käyn­ti sekä ammat­ti­mai­nen har­joit­te­le­mi­nen. Val­men­ta­ji­na toi­mi­vat alue­val­men­ta­jat ja lei­reil­lä vie­rai­le­vat huip­pu­pe­sä­pal­loi­li­jat sekä val­men­nus­kes­kus­ten ammattivalmentajat.

Lei­rien sisäl­löt ovat jokai­ses­sa val­men­nus­kes­kuk­ses­sa yhden­suun­tai­set. Nii­den luo­mi­ses­ta vas­taa Pesä­pal­lo­lii­ton urhei­lu­yk­sik­kö yhteis­työs­sä Suo­men Olym­pia­ko­mi­tean kans­sa. Val­men­nuk­sen kes­kei­siä sisäl­tö­jä ovat urhei­li­jak­si kas­va­mi­nen, pesä­pal­lon laji- ja peli­tai­dot sekä moni­puo­li­nen fysiik­ka- ja tukiharjoittelu.

Hakeminen

Aiem­min ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­seen osal­lis­tu­neil­le, jot­ka aloit­ta­vat syk­syl­lä 8. tai 9. vuo­si­luo­kan, on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se kyse­ly haluk­kuu­des­ta jat­kaa ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­ses­sä. Mikä­li et ole vies­tiä saa­nut, ota yhteyt­tä perttu.hautala(ät)pesis.fi.

Uusien haki­joi­den haku­lo­mak­keen täyt­tä­vät kaik­ki uudet haki­jat. Huo­mioit­han, ettei haku­lo­ma­ket­ta voi tal­len­taa, vaan se tulee ker­ral­la täyt­tää alus­ta loppuun.

Hakuai­ka lei­ri­tyk­siin päät­tyy per­jan­tai­na 26.8.2022 kel­lo 12.00.

Lei­ri­tyk­ses­sä olleet saa­vat auto­maat­ti­ses­ti jat­ko­pai­kan lei­ri­tyk­ses­sä. Opis­toil­le vapau­tu­nee kui­ten­kin paik­ko­ja van­hem­pien­kin ryh­miin, joi­hin hae­taan saman yllä­ole­van lin­kin kautta.

Haku­lo­mak­kee­seen mer­ki­tään lei­ri­tys­pai­kat toi­vei­den mukai­seen jär­jes­tyk­seen. Mikä­li ensi­si­jai­sia haki­joi­ta on enem­män kuin aloi­tus­paik­ko­ja, haki­jat kar­si­taan tek­niik­ka­vi­deoi­den avul­la. Mah­dol­li­sia vapai­ta paik­ko­ja tar­jo­taan haku­toi­vei­den mukaisesti.

Kuvaa hakua var­ten kak­si video­ta, jot­ka lii­te­tään haku­lo­mak­keen liitteeksi:

lyön­ti­vi­deo, jos­sa näkyy kol­me koko­nais­ta ja perät­täis­tä lyön­ti­suo­ri­tus­ta perus­lyön­nis­tä siten, että lyö­jä näkyy koko ajan kuvassa

kiin­niot­to + heit­to ‑yhdis­tel­mä, jos­sa näkyy kiin­niot­ta­jan vas­taan­tu­lo maa­pal­loon käm­men- ja rys­ty­puo­lil­ta (kol­me peräk­käis­tä suo­ri­tus­ta molem­mil­ta puo­lil­ta) sekä tekee nii­den päät­teek­si tap­po­hei­tot kiin­niot­ta­jal­le. Kuvas­sa tulee näkyä suo­rit­ta­ja koko ajan.


Urheilijoiden yläkoululeiri: Yleisurheilu

Joen­suun Kata­ja aloit­taa ylei­sur­hei­lun ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen syk­syl­lä 2022 Joen­suus­sa. Lei­ril­lä urhei­li­jat pää­se­vät har­joit­te­le­maan huip­pu olo­suh­teis­sa Joen­suun Kata­jan kou­lu­tet­tu­jen val­men­ta­jien joh­dol­la. Lei­re­jä jär­jes­te­tään vuo­den aika­na yhteen­sä kol­me ja ne ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia (maa­nan­tai-per­jan­tai). Ylä­kou­lu­lei­ri­tys jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton (ISLO) ja Joen­suun kau­pun­gin kanssa. 

Laji- ja omi­nai­suus­har­joit­te­lu tapah­tuu Joen­suun Aree­nal­la. Sään sal­lies­sa pyrim­me har­joit­te­le­maan myös ulko­na eten­kin syk­syn lei­ril­lä. Lisäk­si jokai­sel­la lei­ril­le on jär­jes­te­tään iltaoh­jel­maa ja urhei­li­ja­vie­rai­lu­ja, jois­ta tie­do­te­taan aina ennen lei­rin alkua. 

Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

- Har­joit­te­lu 1–3 ker­taa päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jien johdolla. 

- Jokai­se­na lei­ri­päi­vä­nä oman lajin/lajiryhmän mukai­nen laji­har­joi­tus yhdis­tet­ty­nä lajia tuke­vaan omi­nai­suus­har­joit­te­luun sekä huol­ta­vaan har­joit­te­luun ( Huom.! Ilmoi­ta hake­muk­ses­sa lajit/lajiryhmä, johon haluat kes­kit­tyä, esim. kes­tä­vyys­juok­su tai moniottelu)

- Laji­tek­nii­kas­ta pyrim­me jokai­sel­ta lei­ril­tä anta­maan palau­tet­ta kotiin vie­tä­väk­si myös omal­le hen­ki­lö­koh­tai­sel­le valmentajalle

- Nopeus­tes­taus ja voi­man tan­ko­tek­nii­koi­den opettelu/tarkastus

- Opis­ke­lun ja urhei­lun yhteen­so­vit­ta­mi­nen sekä koke­mus ammat­ti­mai­ses­ta urheilusta.

- Kas­va Urhei­li­jak­si — sisäl­löt ja mate­ri­aa­lien opiskelu

- Yhdes­sä teke­mi­sen ilo yli seu­ra­ra­jo­jen ja uuden oppiminen 

Lei­ri­tyk­seen vali­taan mak­si­mis­saan 40 ylei­sur­hei­li­jaa hake­mus­ten perus­teel­la. Lei­ri­tyk­sen hin­ta on 350€/leiri, johon kuu­lu­vat majoi­tus täy­si­hoi­dol­la sekä val­men­nus ja muu oheis­toi­min­ta. Lisäk­si mak­se­taan mate­ri­aa­li­mak­su 20€/hlö/lukuvuosi, joka veloi­te­taan ensim­mäi­sen lei­rin yhtey­des­sä. Urhei­li­jan odo­te­taan sitou­tu­van vuo­den kes­tä­vään pro­jek­tiin eli jokai­seen kol­meen lei­riin. Urhei­li­jal­la on mah­dol­li­suus majoit­tua ISLOl­le jo sun­nun­tai­na (sis. lei­rin hintaan).

Haku leiritykseen 9.9.2022 mennessä.

Lei­ri­vii­kot 2022 ‑2023:

 • vko 41: 10.10.–14.10.2022
 • vko 4: 23.1.–27.1.2023
 • vko 16: 17.4.–21.4.2023

Hakeminen


Urheilijoiden yläkoululeiri: Frisbeegolf

Joen Lii­to­kiek­ko ja Suo­men fris­bee­golfliit­to jär­jes­tä­vät ensim­mäis­tä ker­taa fris­bee­gol­fin ylä­kou­lu­lei­ri­tys­tä Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton (ISLO) kans­sa Joen­suus­sa. Lei­re­jä jär­jes­te­tään yhteen­sä nel­jä kap­pa­let­ta vuo­den aikana.

Lei­rit ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia (ma-pe). Lei­rien val­men­nuk­ses­ta vas­taa Joen Lii­to­kie­kon Sam­my Pylkki.

Lei­rin sisältö

Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­set eivät ole pel­käs­tään urhei­lua ja tree­naa­mis­ta, sil­lä jokai­seen päi­vään on varat­tu rei­lus­ti aikaa kou­lu­teh­tä­vien teke­mi­seen. Tämä mah­dol­lis­taa nuo­ren kas­vun ylä­kou­luiäs­sä koh­ti itse­näis­tä opis­ke­lua ja vas­tuun otta­mis­ta myös opis­ke­lu­jen osalta.

Elä­män­tai­dot ovat toi­nen lei­ri­tys­ten sisäl­tö­ko­ko­nai­suus. Psyyk­ki­nen val­men­nus, ravin­to, uni ja lepo ovat urhei­lun näkö­kul­mas­ta erit­täin tär­kei­tä osa-aluei­ta. Myös ns. arjen hal­lin­taa kehi­te­tään sys­te­maat­ti­ses­ti lei­ri­tyk­sen aikana.

Urhei­lul­li­sen puo­len kehit­tä­mi­ses­sä huo­mioi­daan eri­tyi­ses­ti moto­ris­ten perus­tai­to­jen moni­puo­li­nen kehit­tä­mi­nen, sekä fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien kehittäminen.

Laji­tai­to­ja opi­taan päte­vien laji­val­men­ta­jien joh­dol­la päi­vit­täin. Lei­ri­vuo­den aika­na käy­dään läpi pal­jon kai­ken­lai­sia heit­to­tek­niik­kaan liit­ty­viä asioi­ta joi­ta avaus­hei­ton ja put­taa­mi­sen välil­tä voi vain löytyä.

Lei­ri­viik­ko alkaa maa­nan­tai­na klo 9 ja päät­tyy per­jan­tai­na klo 12 lou­naa­seen. Urhei­jal­la on mah­dol­li­suus majoit­tua ISLOl­le jo sun­nun­tai­na (sisäl­tyy lei­rin hintaan). 

Lei­ri­vii­kot 2022 ‑2023:

 • vko 40: 3.–7.10.2022
 • vko 50: 12.–16.12.2022
 • vko 7: 13–17.2.2023
 • vko 17: 24.–28.4.2023

Lei­rin hin­ta: 350€

Lisätiedot

Sam­my Pylk­ki, sammy.pylkki@gmail.com

Hakeminen (viimeistään 16.9.2022 mennessä)