ISLO

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to 
Län­si­ka­tu 15 
80110 Joen­suu 

ISLO hie­ron­ta050 408 5521
ISLO Hos­tel050 408 4587
ISLO asia­kas­pal­ve­lu­pis­te050 408 4792
ISLO opin­to­toi­mis­to ja talous050 379 6293

Yhteys­tie­dot

Hen­ki­lö­kun­ta


Asiakaspalvelu (Länsikatu 15, Tiedepuisto, katutaso)

p. 050 408 4792 
toi­mis­to (at) islo.fi

Avoin­na:
ma-to 8.00–17.00
pe 8.00–15.00
la-su sul­jet­tu

Puh. 050 408 4792 

Hieronta ja fysioterapia (Länsikatu 15, Tiedepuisto, katutaso)

Ajan­va­raus 050 408 5521 tai säh­köi­nen ajanvaraus


ISLO Hostel

Kale­van­ka­tu 5 b  
80110 Joen­suu  

Puh. 050 408 4587
hos­tel (at) islo.fi

Avoin­na:
ma-pe 15.00–20.00
la-su 15.00–18.00

Puhe­lin­päi­vys­tys:

ma-pe 8.00–15.00
la-su 10.00–15.00


ISLOn Henkilökunta

Säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat muo­toa etunimi.sukunimi@islo.fi

Toimisto

Pet­ri Pennanen 
Reh­to­ri / toimitusjohtaja 
Taru Romppanen 
Hallintoasiantuntija 
Tii­na Törmälä 
Hallintoasiantuntija 
Kari Salo 
Asiakaspalveluvastaava 
Kim­mo Simontaival 
IT-vastaava 
Saa­ra Huopalainen 
Markkinointisuunnittelija 

Koulutuspalvelut

Iina Potaseff 
Opettaja 
Tee­mu Leinonen 
Opet­ta­ja, Urheilufysioterapeutti 
Jere Sinkkonen 
Lii­kun­ta­paik­ka-alan vas­taa­va opettaja 
Jan­ne Hiltunen 
Lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin asiantuntija 
Pasi Majoinen 
Kehi­tys­pääl­lik­kö, varatoimitusjohtaja 

Hyvinvointipalvelut

Jaak­ko Haverinen 
Urheilufysioterapeutti 
Tii­na Rissanen 
Urheilufysioterapeutti 
Jen­na Hil­tu­nen (van­hem­pain­va­paal­la)
Palvelusuunnittelija 
Han­ne Kankkunen 
Liikuntakoordinaattori 
Tuu­li Kemppi 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vee­ra Hiltunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Jes­se Ratilainen 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vil­le Virtanen 
Kou­lu­tet­tu Hie­ro­ja,
Amma­til­li­nen opettaja 
Maria Reinikainen 
Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja, fysioterapeutti 
Eeme­li Sivonen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Heli Heiskanen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Meri Pulkkinen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Heik­ki Soikkeli 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Julia Kokko 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Min­na Turunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Sari Lehikoinen 
Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (vain akatemiaurheilijat) 
+358 408495640 

Majoitus- ja tilapalvelut

Hei­di Parviainen 
Palveluvastaava 
Rit­va Miettinen 
Palvelusuunnittelija 
Johan­na Kellokumpu 
Asiakaspalvelija 

Valmennuskeskus

Jaak­ko Haverinen 
Urheilufysioterapeutti 
Tee­mu Leppämäki 
Val­men­nuk­sen ja tes­tauk­sen asiantuntija 
Hel­mi Kortetmaa 
Lii­kun­ta­lii­ke­toi­min­nan asiantuntija 

Kat­so myös:


Laskutustiedot

Sähköiset laskut:

Las­kun vii­te: Palvelun/tuotteen tilaa­jan nimi

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy 
Y‑tunnus: 0167924–6  
Verk­ko­las­kuo­soi­te (OVT-tun­nus):  003701679246
Välit­tä­jän tun­nus: Maven­ta 003721291126 
Välit­tä­jän tun­nus pank­ki­ver­kos­ta lähe­tet­täes­sä: DABAFIHH*

*Käyt­tä­kää tätä välit­tä­jä­tun­nus­ta mikä­li käy­tös­sän­ne ole­vas­ta verk­ko­las­ku­tus­oh­jel­mas­ta ei voi lähet­tää las­ku­ja suo­raan Maven­tan välittäjätunnukselle. 

Laskujen vastaanotto postitse skannauspalveluun:

Las­kun vii­te: Palvelun/tuotteen tilaa­jan nimi

Osoi­te­tie­to­jen tulee olla täy­del­li­si­nä sekä las­kus­sa että kir­je­kuo­res­sa, jot­ta las­ku voi­daan välit­tää nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti vastaanottajalleen.

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy

01679246

PL 100

80020 Kol­lek­tor Scan

 

Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun:

Las­kun vii­te: Palvelun/tuotteen tilaa­jan nimi

Toi­vom­me, että lähe­tät­te tähän osoit­tee­seen ainoas­taan laskuja.

Las­kut lähe­te­tään pal­ve­luun säh­kö­pos­tin PDF-muo­toi­si­na lii­te­tie­dos­toi­na ja las­kun liit­tei­den tulee olla samas­sa tie­dos­tos­sa itse las­kun kanssa.

Säh­kö­pos­ti­las­kun osoi­te: 01679246@scan.netvisor.fi

• Voit lähet­tää usei­ta las­ku­ja yhdes­sä säh­kö­pos­ti­vies­tis­sä, kun­han jokai­nen las­ku on eril­li­se­nä lii­te­tie­dos­to­na. Kai­kil­la tie­dos­toil­la tulee olla eri nimi.

• Yhden säh­kö­pos­tin mak­si­mi­ko­ko on 5Mb.

• PDF-tie­dos­to­jen tulee olla aito­ja PDF-doku­ment­te­ja (PDF- ver­sio 1.3 tai uudempi).

• PDF-tie­dos­tot eivät saa olla lukit­tu­ja tai sala­sa­nal­la suojattuja.

• Doku­men­tin ulko­mit­ta voi olla mak­si­mis­saan 210 x 297 mm.

• Liit­teen nimen sal­li­tut mer­kit ovat taval­li­sia kir­joi­tus­merk­ke­jä, a‑z, A‑Z, 0–9. Ethän käy­tä eri­kois­merk­ke­jä tai väli­lyön­te­jä liit­tei­den nimeämiseen.

Perintä:

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton saa­ta­vien perin­nän hoi­taa Suo­men Kun­ta­pe­rin­tä Oy.

Jos olet saa­nut las­kus­ta mak­su­muis­tu­tuk­sen, mak­sa­mi­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa tulee olla yhtey­des­sä Suo­men Kun­ta­pe­rin­tä Oy:n asia­kas­pal­ve­luun, puh. 020 6399 420 / asta.perinta@kuntaperinta.fi / ver­kos­sa osoit­tees­sa oma.kuntaperinta.fi.