ISLO

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to 
Län­si­ka­tu 15 
80110 Joen­suu 

ISLO hie­ron­ta050 408 5521
ISLO Hos­tel050 408 4587
ISLO toi­mis­to050 408 4792
ISLO opin­to­toi­mis­to050 3796293

Yhteys­tie­dot

Hen­ki­lö­kun­ta


Asiakaspalvelu (Länsikatu 15, Tiedepuisto, katutaso)

p. 050 408 4792 
toimisto@islo.fi

Avoin­na: 

28.11.–4.12.:

ma klo 9.00–18.30

ti klo 9.00–16.00

ke klo 8.30–18.30

to klo 8.30–18.30

pe klo 8.30–14.30

la-su sul­jet­tu

5.12.–11.12.:

ma klo 10.00–18.00

ti itse­näi­syys­päi­vä suljettu

ke klo 8.30–18.30

to klo 8.30–18.30

pe klo 8.30–14.30

la-su sul­jet­tu

Puh. 050 408 4792 

Hieronta ja fysioterapia (Länsikatu 15, Tiedepuisto, katutaso)

Ajan­va­raus 050 408 5521 tai säh­köi­nen ajanvaraus


ISLO Hostel (Finnhostel Joensuu)

Kale­van­ka­tu 5 b  
80110 Joen­suu  

Puh. 050–408 4587
hostel@islo.fi

Avoin­na 2.–6.12.2022

pe 2.12. klo 10.00–18.00
la 3.12. klo 12.00–15.00
su 4.12. klo 12.00–15.00
ma 5.12. klo 8.00–16.00
ti 6.12. itse­näi­syys­päi­vä; tar­peen mukaan


Laskutustiedot

Sähköiset laskut:

Las­kun vii­te: Palvelun/tuotteen tilaa­jan nimi

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy 
Y‑tunnus: 0167924–6  
Verk­ko­las­kuo­soi­te (OVT-tun­nus):  003701679246
Välit­tä­jän tun­nus: Maven­ta 003721291126 

Laskujen vastaanotto postitse skannauspalveluun:

Las­kun vii­te: Palvelun/tuotteen tilaa­jan nimi

Osoi­te­tie­to­jen tulee olla täy­del­li­si­nä sekä las­kus­sa että kir­je­kuo­res­sa, jot­ta las­ku voi­daan välit­tää nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti vastaanottajalleen.

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to Oy

01679246

PL 10080020 Kol­lek­tor Scan

 

Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun:

Las­kun vii­te: Palvelun/tuotteen tilaa­jan nimi

Toi­vom­me, että lähe­tät­te tähän osoit­tee­seen ainoas­taan laskuja.

Las­kut lähe­te­tään pal­ve­luun säh­kö­pos­tin PDF-muo­toi­si­na lii­te­tie­dos­toi­na ja las­kun liit­tei­den tulee olla samas­sa tie­dos­tos­sa itse las­kun kanssa.

Säh­kö­pos­ti­las­kun osoi­te: 01679246@scan.netvisor.fi

• Voit lähet­tää usei­ta las­ku­ja yhdes­sä säh­kö­pos­ti­vies­tis­sä, kun­han jokai­nen las­ku on eril­li­se­nä lii­te­tie­dos­to­na. Kai­kil­la tie­dos­toil­la tulee olla eri nimi.

• Yhden säh­kö­pos­tin mak­si­mi­ko­ko on 5Mb.

• PDF-tie­dos­to­jen tulee olla aito­ja PDF-doku­ment­te­ja (PDF- ver­sio 1.3 tai uudempi).

• PDF-tie­dos­tot eivät saa olla lukit­tu­ja tai sala­sa­nal­la suojattuja.

• Doku­men­tin ulko­mit­ta voi olla mak­si­mis­saan 210 x 297 mm.

• Liit­teen nimen sal­li­tut mer­kit ovat taval­li­sia kir­joi­tus­merk­ke­jä, a‑z, A‑Z, 0–9. Ethän käy­tä eri­kois­merk­ke­jä tai väli­lyön­te­jä liit­tei­den nimeämiseen.

Perintä:

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton saa­ta­vien perin­nän hoi­taa Suo­men Kun­ta­pe­rin­tä Oy.

Jos olet saa­nut las­kus­ta mak­su­muis­tu­tuk­sen, mak­sa­mi­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa tulee olla yhtey­des­sä Suo­men Kun­ta­pe­rin­tä Oy:n asia­kas­pal­ve­luun, puh. 020 6399 420 / asta.perinta@kuntaperinta.fi / ver­kos­sa osoit­tees­sa oma.kuntaperinta.fi.

ISLOn Henkilökunta

Säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat muo­toa etunimi.sukunimi@islo.fi

Toimisto

Pet­ri Pennanen 
Reh­to­ri / toimitusjohtaja 
Taru Romppanen 
Hallintoasiantuntija 
Tii­na Törmälä 
Hal­lin­to­asian­tun­ti­ja
(vapaal­la, sijai­nen Annu Tajakka) 
Annu Tajakka 
Hal­lin­to­asian­tun­ti­ja (sij.)
Kari Salo 
Asiakaspalveluvastaava 
Mari­ka Heiskanen 
Asiakaspalvelu 
Kim­mo Simontaival 
IT-vastaava 
Tomi-Pek­ka Riihivuori 
Meh­ti­mä­ki Hub ‑han­ke
Saa­ra Huopalainen 
Markkinointisuunnittelija 

Koulutuspalvelut

Iina Potaseff 
Opettaja 
Pet­ri Kettunen 
Opettaja 
Eli­na Ikonen 
Opet­ta­ja, soma­tic teacher 
Timo Eklund 
Opettaja 
Jaak­ko Haverinen 
Koulutussuunnittelija 
Tee­mu Leinonen 
Opet­ta­ja, Urheilufysioterapeutti 
Jere Sinkkonen 
Lii­kun­ta­paik­ka-alan vas­taa­va opettaja 
Jan­ne Hiltunen 
Verk­ko-ope­tuk­sen kehit­tä­jä, opettaja 
Mart­ti Riekki 
Tuntiopettaja 
Pasi Majoinen 
Koulutusasiantuntija 

Hyvinvointipalvelut

Tii­na Rissanen 
Urheilufysioterapeutti 
Jen­na Hiltunen 
Palvelusuunnittelija 
Tuu­li Kemppi 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vee­ra Hiltunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Jes­se Ratilainen 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vil­le Virtanen 
Kou­lu­tet­tu Hie­ro­ja,
Amma­til­li­nen opettaja 
Maria Reinikainen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Min­na Turunen 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 

Majoitus- ja tilapalvelut

Hei­di Parviainen 
Palveluvastaava 
Ans­si Pekkarinen 
Vastaanottotyöntekijä 
Rit­va Miettinen 
Palvelusuunnittelija