Yhdessä muutokseen, kaikista lähtökohdista! 

Tun­nis­tat­ko tar­peen teh­dä muu­tok­sia elä­män­ta­poi­hi­si tai esi­mer­kik­si lii­kun­ta­tot­tu­muk­siin liit­tyen? Muu­tok­sen tekee ihmi­nen itse, mut­ta me autam­me muu­tok­sen tuke­na. ISLOl­la yksi­lö­oh­jaus­ta teke­vät kou­lu­te­tut lii­kun­ta-alan ammat­ti­lai­set ja hyö­dyn­näm­me pal­ve­luis­sam­me Meh­ti­mäen moni­puo­lis­ta ympä­ris­töä. Pal­ve­lu­ver­kos­tom­me on laa­ja ja hyvin­voin­ti­si tuek­si saat tar­vit­taes­sa apua mei­dän hie­ro­jil­tam­me ja fysioterapeuteiltamme. 

Anna me autam­me ja ohjaam­me oikeil­le raiteille! 

Ter­ve­tu­loa mat­kal­le koh­ti parem­paa koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia! Pää­osas­sa mat­kan­te­koa olet juu­ri sinä – ammat­ti­tai­toi­sen ohjaa­jan tuke­ma­na. Suun­nit­te­lem­me yhdes­sä sinul­le sopi­van sisäl­lön toi­vo­mie­si tee­mo­jen mukaan. Jos sinul­la on jo hiu­kan koke­mus­ta lii­kun­nan har­ras­ta­mi­ses­ta ja olet kiin­nos­tu­nut har­joit­te­luoh­jeis­ta ja koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­tä, PT- pal­ve­lut sovel­tu­vat juu­ri sinulle! 

Hinnasto ja paketit 

Harjoitusohjelma

180 € 

Yksi­löl­li­nen kak­si­ja­koi­nen har­joi­tus­oh­jel­ma, joka teh­dään alku­kar­toi­tuk­sen perus­teel­la. Pal­ve­lu sisäl­tää alku­kar­toi­tuk­sen ja kak­si tapaa­mis­ta.  

Starttipaketti

250 €

Start­ti- paket­ti sopii sinul­le, joka kai­paat yti­me­käs­tä otet­ta lii­kun­nan tai elä­män­ta­pa­muu­tok­sen alkutaipaleella. 

Sisäl­tö: 

 • Alku­kar­toi­tuk­sen + 3 tapaa­mis­ta asiak­kaan toi­vo­mien tee­mo­jen mukaisesti 
  • Suo­sit­te­lem­me tähän paket­tiin lihas­kun­to- ja liik­ku­vuus­har­joi­tuk­sia ohjeineen 
 • Tani­ta- kehon­koos­tu­mus (lisä­mit­tauk­set 15 € hintaan)

Muutosta ilmassa ‑paketti

390 €

Muu­tos­ta ilmas­sa paket­ti sopii sinul­le, joka kai­paat teho­kas­ta ja tii­vis­tä tukea lii­kun­nan tai elä­män­ta­pa­muu­tok­sen alkutaipaleella. 

 • 1 kk 3 tapaa­mis­ta, 2 kk 2 tapaa­mis­ta, 3 kk 1 tapaaminen
 • Tapaa­mis­ten sisäl­löt vali­taan seuraavista 
  • Lii­kun­nal­li­nen ohjaus
  • Psyyk­ki­nen val­men­nus keskustelu
  • Ravin­to­kes­kus­te­lu
  • Tani­ta- kehonkoostumus
 • Tani­ta- kehon­koos­tu­mus (lisä­mit­tauk­set 15 € hintaan)

Terveyttä ylläpitäen

149 € / kk 

Ter­veyt­tä yllä­pi­täen ‑pal­ve­lu sovel­tuu Start­ti-pake­tin tai Muu­tos­ta ilmas­sa- pake­tin jat­kok­si. Saat työ­ka­lu­ja ja tukea teh­ty­jen muu­tos­ten yllä­pi­tä­mi­sek­si ja kun­to­ta­so­si kehit­ty­mi­sek­si. Teem­me myös tar­vit­ta­vat päi­vi­tyk­set harjoitusohjelmiin. 

 • 2 tapaa­mis­ta / kk
 • Pal­ve­lu on voi­mas­sa tois­tai­sek­si, 1 kk irtosanomisajalla.

Meil­lä voi mak­saa myös seu­raa­vil­la hen­ki­lös­tö­eduil­la: Epas­si, Smar­tum ja Edenred.

Personal Trainerit

Tuu­li Kemppi 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 

Nime­ni on Tuu­li Kemp­pi ja työk­se­ni toi­min lii­kun­ta­neu­vo­ja­na, yksi­lö­val­men­ta­ja­na (lisen­soi­tu pt) sekä teen myös hie­ron­taa. Oma lii­kun­ta­taus­ta­ni on kes­tä­vyy­sur­hei­lun paris­ta, lat­tia-ja ilma-akro­ba­tias­ta sekä kun­to­sa­li­har­joit­te­lus­ta. Nykyi­sin olen­kin yhdis­tä­nyt nämä, eli olen pää­ty­nyt toi­min­nal­li­sen har­joit­te­lun pariin.

Olen itse oppi­nut kan­ta­pään kaut­ta mitä tapah­tuu, kun lii­kun­ta, ravin­to ja palau­tu­mi­nen ei ole tasa­pai­nos­sa. Haluan aut­taa ihmi­siä löy­tä­mään jokai­sel­le sopi­vat työ­ka­lut arjen pyö­rit­tä­mi­seen ja sopi­vien lii­kun­ta­muo­to­jen etsi­mi­seen. Teh­dään asiat fik­sus­ti ja sinun tavoit­tei­ta­si ajatellen.

Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Vee­ra Hiltunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Olen Vee­ra ja olen työs­ken­nel­lyt ISLOl­la vuo­des­ta 2016 asti. Teen ISLOl­la hie­ron­ta (myös faskia‑, ja puren­ta­li­has­kä­sit­te­ly­jä), lii­kun­ta­neu­von­ta ja yksi­lö­val­men­ta­jan (lisen­soi­tu pt) hom­mia. Olen liik­ku­nut moni­puo­li­ses­ti koko ikä­ni. Hiih­din kil­paa kah­dek­san vuot­ta, jon­ka jäl­keen kuvioi­hin tuli myös kun­to­sa­li, maas­to­pyö­räi­ly, pesä­pal­lo ja luon­nos­sa liik­ku­mi­nen koi­ra­ni kans­sa! Vapaa-aikaa­ni kuu­luu myös täl­lä het­kel­lä ravin­to­tie­tei­den opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Olen aina ollut kiin­nos­tu­nut ihmi­sen koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Hyvin­voin­ti koos­tuu mie­les­tä­ni hyväs­tä unes­ta, ravin­nos­ta, lii­kun­nas­ta ja ympä­ris­tö­te­ki­jöis­tä. Haluai­sin­kin aut­taa juu­ri sinua saa­vut­ta­maan nämä tavoit­teet, sinun arkee­si ja sinul­le sopi­vil­la tavoil­la. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin sovi­taan eka tapaaminen! 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Kat­so myös: