Kiin­nos­taa­ko yri­tyk­ses­sän­ne tie­tää enem­män hen­ki­lös­tön­ne kun­to­ta­sos­ta? Haluai­sit­te­ko toden­taa lii­kun­ta­kam­pan­joi­den vai­ku­tus­ta hen­ki­lös­töön? Tar­joa­miem­me tes­taus­pal­ve­lui­den avul­la pys­ty­tään saa­maan todel­lis­ta, mitat­tua tie­toa työn­te­ki­jöi­den kun­to­ta­sos­ta, koh­den­ta­maan lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta sekä luon­nol­li­ses­ti anta­maan mie­len­kiin­tois­ta tie­toa jokai­sel­le tes­ta­tul­le omas­ta kun­nos­taan. Teem­me myös kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sia, joil­la voi­daan sel­vit­tää mm. ras­va­pro­sent­tia, vis­ke­raa­li­sen eli sisäe­lin­ten ympä­ril­lä ole­van ras­van mää­rää sekä kehon lihasjakaumaa. 

Teem­me hen­ki­lös­tön hyvin­voin­nin kar­toi­tuk­ses­ta teil­le help­poa! Mil­lai­sia toi­vei­ta teil­lä oli­si hyvin­voin­ti­mit­taus­ten sisällöksi?

Hyvinvointimittaukset

Hyvin­voin­ti­mit­tauk­set lomake.

Yhteys­hen­ki­lön tiedot
PP slash KK slash VVVV
Oli­sit­te­ko kiin­nos­tu­nei­ta esi­mer­kik­si seuraavista:
Lähet­tääk­se­si tämän lomak­keen, sinun on hyväk­syt­tä­vä tie­to­suo­ja­se­los­teem­me(Pakol­li­nen)

Kat­so myös: