Kun­nos­sa­pi­to­so­pi­mus yhdis­tää ISLOn työ­hy­vin­voin­tio­pal­ve­lut toi­mi­vak­si koko­nai­suu­dek­si, joka suun­ni­tel­laan yhtei­sön­ne toi­veet ja tavoit­teet huo­mioi­den. Teem­me työ­hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­ses­tä teil­le helppoa! 

Mil­lai­sia toi­vei­ta teil­lä oli­si kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lun sisällöksi?


Kunnossapitosopimus

Kun­nos­sa­pi­to­so­pi­mus lomake.

Yhteys­hen­ki­lön tiedot

Olisitteko kiinnostuneita esimerkiksi seuraavista:

Oli­sit­te­ko kiin­nos­tu­nei­ta esi­mer­kik­si seuraavista:
Lähet­tääk­se­si tämän lomak­keen, sinun on hyväk­syt­tä­vä tie­to­suo­ja­se­los­teem­me(Pakol­li­nen)

Kat­so myös: