Teem­me hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­mien toteu­tuk­ses­ta teil­le help­poa! Mil­lai­sia toi­vei­ta teil­lä oli­si työ­hy­vin­voin­ti­päi­vän sisällöksi?

Työhyvinvointipäivät

Työ­hy­vin­voin­ti­päi­vät lomake.

Yhteys­hen­ki­lön tiedot
PP slash KK slash VVVV
Kes­to
:

Olisitteko kiinnostuneita esimerkiksi seuraavista:

Kehon­huol­to ja rentoutus
Yhdes­sä iloiten
Yhdes­sä treenaten
Meh­ti­mä­ki- lajit
Laji­ko­kei­luis­sa hyö­dyn­näm­me Meh­ti­mäen ainut­laa­tui­sia lii­kun­nan ja urhei­lun suo­ri­tus­paik­ko­ja ja toteu­tam­me ne mah­dol­li­suuk­sien mukaan yhteis­työs­sä alu­eel­la toi­mi­vien seu­ro­jen kanssa!
Asian­tun­ti­ja­luen­not
Hie­ron­ta­pal­ve­lut työyhteisöille
Toi­ve tarjoilusta
Lähet­tääk­se­si tämän lomak­keen, sinun on hyväk­syt­tä­vä tie­to­suo­ja­se­los­teem­me(Pakol­li­nen)

Kat­so myös: