Asiakaspalvelutyöhön ISLOlle! 

Töi­hin ISLOlle?

Asiakaspalvelutyöhön ISLOlle! 

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­le, tut­ta­val­li­sem­min ISLOl­le, oli­si nyt haus­sa nohe­va asia­kas­pal­ve­li­ja pal­ve­le­maan Län­si­ka­dun Lii­kun­tao­pis­ton asiak­kai­ta ja ISLO Hos­tel­lin asiak­kai­ta Kale­van­ka­dul­le. Ruu­tu­kaa­val­la Joen­suus­sa ope­roi­daan eli ”kon­ser­nin” eri toi­mi­pis­tei­den väli­nen liik­ku­mi­nen onnis­tuu helposti. 

Työ­ni­mi­ke on asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­lö ja työ­tun­ti­mää­rä on 12–20 h/vko eli kivas­ti sopi­si tämä opis­ke­li­jal­le, vaik­ka asia­kas­pal­ve­lua tai mat­kai­lua­laa pänt­tää­väl­le. Voi olla muu­kin ala, päte­vyys ja sopi­vuus ne kui­ten­kin eni­ten merkitsevät. 

Seuraavan tyylisiä juttuja, kun löytyy, niin pisteet nousee heti: 

  • Asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syys (Se välit­tyy, jos työn­te­ki­jää ei kiin­nos­ta asiak­kaan asia) 
  • Kyke­ne­väi­syys itse­näi­seen työ­hön (Yksin on sinun lei­pä­si han­kit­ta­van. No, on apua tar­jol­la aina­kin puhe­li­men pääs­tä tiimikavereilta). 
  • Pel­kää­mät­tö­myys työ­tä koh­taan (Jän­nä, työ­hön pitäi­si tosi­pai­kan tul­len tart­tua ja niis­sä saat­taa olla jos­kus mel­ko laa­ja kirjo). 
  • ATK-tai­dot (Koneen käyn­nis­tys, muu­ta­mat ohjel­mis­tot, teks­tin­kä­sit­te­ly ja puhe­lin­käyt­täy­ty­mi­nen. Perus­hut­tu­ja, ohjel­mis­toi­hin opas­te­taan kyl­lä. Don’t worry). 
  • Oma-aloit­tei­suus (Yksin kun teh­dään, niin havain­noi­va sil­mä on hyväksi). 
  • Reip­paus (Se ei mak­sa mitään ja on mel­ko hyvä omi­nai­suus työn­teos­sa ja ihmi­ses­sä muutenkin). 

Mui­ta vaa­ti­muk­sia voi­si­vat olla suo­men kie­len tai­to and if you can unders­tand this you are qua­li­fied enough. Om du talar svens­ka det är gans­ka bra. 

ISLOn orga­ni­saa­tio eli me kaik­ki muut työn­te­ki­jät toi­mim­me seu­raa­vil­la prin­sii­peil­lä eli ylpey­del­lä, yhdes­sä ja kehit­tyen. Ne ovat ihan ISLOn stra­te­gi­aan kir­jat­tu­ja. Sovel­tu­vuus asia­kas­pal­ve­lu­työ­hön tar­koit­taa täs­sä koh­den seu­raa­vaa:  

  • Välit­tä­mis­tä sii­tä, mitä tekee: “Se ei ole ihan sama” 
  • Opti­mis­tis­ta asen­net­ta: ”Me aina­kin ollaan mahdollisuuskeskeisiä” 
  • Halua kehit­tyä ja kehit­tää omaa teh­tä­vää: ”Jot­ta voim­me antaa enem­män muille.” 
  • Hyviä tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja: ”Vain yhdes­sä asioi­ta voi muut­taa isosti.” 

Paik­ka täy­te­tään sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Teh­tä­vä on osa-aikai­nen, niin kuin tun­ti­mää­räs­tä sel­vi­ää. Tii­mi­ka­ve­rei­den ja pomon vit­seil­le nau­ra­mi­nen las­ke­taan hyväk­si asiak­si. Itse­kin saa vit­sail­la ja olla oma itsen­sä. Eri­lai­suus on rik­kaus. Ei tääl­lä olla tur­han jäyk­kiä tai viral­li­sia. Työn kun tekee sär­mäs­ti, niin mel­ko ren­nos­ti saa olla muu­ten. Pik­ku­jou­lue­dus­ta­mis­ta ei kat­so­ta jäl­ki­kä­teen nenän­vart­ta pit­kin tai selän taka­na supa­tel­len. Työs­tä mak­se­taan kor­vaus­ta, jon­ka voi käyt­tää halua­mal­laan taval­la. Palk­kaus on TES-perus­tai­nen (yksi­tyi­sen ope­tusa­lan työ­eh­to­so­pi­mus, hal­lin­to- ja tuki­pal­ve­lu­hen­ki­lös­tön palk­kaus ja vaa­ti­vuus­ryh­mä kak­ko­nen) eli Ihan käy­päis­tä valuut­taa luvassa. 

Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 

Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­to (ISLO) on vuon­na 1979 perus­tet­tu, Joen­suun kau­pun­gin omis­ta­ma alu­eel­li­nen lii­kun­nan kou­lu­tus­kes­kus, joi­ta on Suo­mes­sa yhteen­sä 14 kpl. ISLOn ydin­teh­tä­vä­nä on jär­jes­tää lii­kun­ta-alan amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta ja vapaan sivis­tys­työn kou­lu­tus­ta sekä yllä­pi­tää lii­kun­ta-alan kou­lu­tus­kes­kus­ta. Lisäk­si lii­kun­tao­pis­to tukee ja kehit­tää alu­een lii­kun­taa, urhei­lua sekä nii­hin liit­ty­viä pal­ve­lui­ta yhteis­työs­sä urhei­luseu­ro­jen ja mui­den sidos­ryh­mien kanssa. 

Olet­ko se sinä? Tule mukaan ISLOn #lii­kun­nan­vi­ri­nää heh­ku­vaan maailmaan. 

Lisätiedot ja hakemukset 

Mikä­li kai­paat lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä, voit olla yhtey­des­sä Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­to Oy:n reh­to­ri-toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Pen­na­seen, petri.pennanen@islo.fi p. 050 4522659. Jos taas kaik­ki on sel­vää, toi­mi­ta vapaa­muo­toi­nen hake­mus ja CV samai­seen osoit­tee­seen 5.2.2023 mennessä.