Keskeisiä ohjeita opiskelijalle

ISLOl­la opis­ke­lu tapah­tuu lähi­jak­so­jen ajan pää­sään­töi­ses­ti kon­tak­tio­pis­ke­lu­na. Opin­to­jen aika­na kes­kei­sin käy­tet­tä­vä sovel­lus on Mic­ro­soft Teams, johon tulet saa­maan opas­tuk­sen ensim­mäi­se­nä lähi­päi­vä­nä. Kaik­ki opin­to­ja kos­ke­vat ylei­ses­ti tar­peel­li­set asiat (esim. kuin­ka toi­mia sai­ras­tues­sa, opis­ke­li­jae­dut jne.) löy­ty­vät opis­tom­me int­ra­ne­tis­tä, jon­ne sinul­la on pää­sy heti ensim­mäi­sen lähi­päi­vän jäl­keen. Int­ra toi­mii Team­sin kaut­ta ja tar­vit­set sii­hen M365 ‑tun­nuk­set, jot­ka luo­daan sinul­le opin­to­jen alussa.

Mikä­li sinul­la on jotain kysyt­tä­vää opin­toi­hin liit­tyen, olet­han yhtey­des­sä opin­to­toi­mis­toon (opinnot@islo.fi tai 050 379 6293)

Digi­asiois­sa ota yhteys Kim­mo Simon­tai­pa­lee­seen: kimmo.simontaival@islo.fi tai 050 3490045


Tarpeellisia linkkejä opintoihin liittyen:

Kat­so myös: