Sinulle, joka

  • toi­mit lii­kun­ta- ja val­men­nusa­lan joh­to- ja kehittämistehtävissä 
  • urhei­luseu­rois­sa, laji­lii­tois­sa, maa­jouk­kueis­sa, alueor­ga­ni­saa­tiois­sa, urhei­lua­ka­te­mias­sa tai itse­näi­se­nä yrit­tä­jä­nä toi­mi­vil­le val­men­nuk­sen joh­ta­jil­le ja kehittäjille
  • urhei­luseu­raor­ga­ni­saa­tioi­den tai laji­liit­to­jen urhei­lu­toi­men­joh­ta­jil­le, val­men­nus­pääl­li­köil­le, pää­val­men­ta­jil­le, junio­ri­pääl­li­köil­le tai valmentajille
  • olet jo käy­nyt lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tut­kin­non val­men­nuk­sen osaa­mi­sa­lan kou­lu­tuk­sen ja haluat jat­ko­kou­lut­tau­tua (enti­nen val­men­ta­jan ammattitutkinto) 

Valmennuksen erikoisammattitutkinto tarjoaa

  • Noin luku­vuo­den mit­tai­sen oppi­mis­pro­ses­sin, joka antaa sinul­le val­miuk­sia ja työ­ka­lu­ja lii­kun­ta- ja urhei­lu­val­men­nus­ken­tän joh­to- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vis­sä työskentelyyn.
  • Kon­tak­te­ja ja ver­kos­ton, jos­sa on help­po jakaa osaa­mis­ta ja vaih­taa kehittämisideoita 
  • Kehi­tys­tä omal­le orga­ni­saa­tiol­le­si, kos­ka pää­set rakan­ta­maan ja jal­kaut­ta­maan VEAT kehit­tä­mis­teh­tä­vät työympäristöösi
  • Ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat ja kou­lu­tuk­sen aivan Joen­suu­lai­sen lii­kun­nan ytimessä

Lyhyesti valmennuksen erikoisammattitutkinnosta 

Val­men­nuk­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to on tut­kin­toon joh­ta­vaa aikuis­ten amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta, joka on suun­nat­tu lii­kun­ta- ja val­men­nusa­lan val­men­nus­teh­tä­vis­sä sekä val­men­nuk­sen joh­to- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vis­sä eri­lai­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä työs­ken­te­le­vil­le lii­kun­ta- ja urhei­lua­lan ammat­ti­lai­sil­le urhei­lu­la­jis­ta riip­pu­mat­ta. Val­men­nuk­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to­kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­toi­se­na verk­ko-opis­ke­lu­na, jon­ka sisäl­tö ja opin­to­jen kes­to mää­räy­ty­vät jokai­sen hen­ki­lö­koh­tais­ta­mis­suun­ni­tel­man mukaisesti. 

Valmennuksen erikoisammattitutkinnon muodostuminen 

Tut­kin­non perus­tei­siin voit tutus­tua tar­kem­min tääl­tä. 

Opiskele joustavasti ja käytännönläheisesti etänä omalta kotisohvalta käsin! 

Val­men­nuk­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non val­mis­ta­va kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­toi­se­na verk­ko­kou­lu­tuk­se­na, joten tämä lii­kun­ta- ja val­men­nusa­lan kou­lu­tus sovel­tuu erin­omai­ses­ti työn ohes­sa suo­ri­tet­ta­vak­si. Opin­not voi aloit­taa ja aika­tau­lut­taa jous­ta­vas­ti omiin aika­tau­lui­hin sovit­taen. Opis­ke­li­jat tule­vat pai­kan pääl­lä ISLO:lle vain ensim­mäi­sel­le lähi­jak­sol­le ja val­mis­tu­mis­juh­lal­li­suuk­siin. Ker­ran kuu­kau­des­sa pidet­tä­vät kah­den päi­vän lähio­pe­tus­jak­sot toteu­te­taan etäyh­teys­oh­jel­mien avulla. 

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut 

Jak­soAjan­koh­taLähio­pe­tuk­sen sisäl­töMis­sä
115.–16.8.2024 (to-pe)ISLO 
212.–13.9.2024 (to-pe)VERKKO 
324.–25.10.2024 (to-pe)VERKKO 
428.–29.11.2024 (to-pe)VERKKO 
516.–17.12.2024 (ma-ti)VERKKO 
616.–17.1.2025 (to-pe)VERKKO 
713.–14.2.2025 (to-pe)VERKKO 
813.–14.3.2025 (to-pe)VERKKO 
914.–15.4.2025 (ma-ti)VERKKO 
1012.–13.5.2025 (ma-ti)VERKKO 
VALMISTUMINEN30.5.2025ISLO

Työllistyminen

Val­men­nuk­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­neel­la on ammat­ti­tai­to toi­mia val­men­nuk­sen joh­ta­ja­na, kehit­tää val­men­nuk­sen laa­tu­jär­jes­tel­mää sekä kehit­tää omaa joh­ta­mis­taan ja joh­ta­mis­osaa­mis­taan. Tut­kin­non suo­rit­ta­neel­la on lisäk­si ammat­ti­tai­to toi­mia urhei­li­ja­läh­töi­ses­ti val­men­nuk­sen asian­tun­ti­ja­na ja kehit­tää val­men­nus­toi­min­taa val­men­nus­tie­toa ja ver­kos­to­ja hyödyntäen. 

Val­men­nuk­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­nut voi ede­tä ural­laan koh­ti lii­kun­ta- ja val­men­nusa­lan kehit­tä­mis- ja joh­to­teh­tä­viä tai jat­kaa omas­sa orga­ni­saa­tios­saan nykyi­sis­sä teh­tä­vis­sään muka­naan repul­li­nen laa­jem­paa ammat­ti­tai­toa, osaa­mis­ta ja kehit­tä­mi­si­deoi­ta sekä kol­le­ga­ver­kos­to­ja yli lajirajojen. 

Koulutuksen hinta

900€ .Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa erässä.

Hakeminen ja opiskelijavalinnat

Val­men­nuk­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­toon on jat­ku­va haku. 

Haku­lo­mak­kee­seen pää­set täs­tä.  

Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen vii­mei­nen haku­päi­vä on 31.7.2024.

Lisätiedot

Opet­ta­ja Iina Pota­seff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi 

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Huomioitavaa

  1. Lii­kun­ta- ja val­men­nusa­lan kou­lu­tuk­siin on ase­tet­tu tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set, jot­ka löy­ty­vät täs­tä (selaa sivua ala­lai­taan koh­taan “Haki­jan ter­vey­den­ti­la ja toi­min­ta­ky­ky”). Tar­kis­tat­han jo etu­kä­teen, että tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set eivät ole estee­nä opiskelijavalinnalle. 
  2. Val­men­nuk­sen eri­koi­sam­mat­ti­kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta toteut­taa oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na. Oppi­so­pi­mus­asiois­ta vas­taa Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­ton toi­mis­to  (050 408 4792, toimisto@islo.fi )

Opin­to­jen hin­ta:
900€

Tut­kin­non laa­juus
180 osp, kes­ki­mää­räi­nen kes­to noin lukuvuosi.

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Val­men­nuk­sen erikoisammattitutkinto 

Lisä­tie­to­ja
Iina Pota­seff

040 564 2223

iina.potaseff@islo.fi

Kat­so myös: