ISLOn leiritoiminta

ISLO jär­jes­tää moni­puo­lis­ta lei­ri­toi­min­taa lii­kun­nan ja urhei­lun saral­la eri ikä­ry­mil­le. Lei­re­jä jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den sekä Suo­men Olym­pia­ko­mi­tean kanssa.

Kat­so lisä­tie­dot lei­reis­täm­me alapuolelta!

Tai­to­luis­te­lu­lei­ri

Kesän 2022 leirit

Ylä­kou­lu­lei­rit urheilijoille


Lasten ja nuorten leirit 

ISLO jär­jes­tää yhdes­sä Poh­jois- Kar­ja­lan lii­kun­ta RY:n ja muiden 

pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa las­ten ja lii­kun­nan leirejä. 

Kat­so lisä­tie­dot kesän 2022 tai­to­luis­te­lu­lei­reis­tä ja Poka­lin kans­sa toteu­tet­ta­vas­ta ala­kou­lui­käis­ten lii­kun­nal­li­ses­ta Sport­ti­lei­ris­tä 6.–10.6.2022 ja 4.–6.7.2022 Joensuussa!

Tai­to­luis­te­lu­lei­ri

Kesän 2022 leirit

Itä- Suomen liikuntaopiston Taitoluisteluleiri

ISLO jär­jes­tää jäl­leen kesäl­lä 2022 taitoluisteluleirejä!

Lei­ri­vii­kot:

LEIRI 1: 4.7.–8.7.2022 (ma-pe) 5 leiripäivää

LEIRI 2: 9.7.–14.7.2022 (la-to) 6 leiripäivää

Valmentajat

Val­men­ta­ji­na toi­mi­vat Olga Bara­no­va, Ari-Pek­ka Nur­men­ka­ri ja Lia­na Oche­ret­na.
Muut mah­dol­li­set val­men­ta­jat var­mis­tu­vat kevään 2022 aikana.

C‑ryhmäläisten muka­na kul­kee lei­ri­val­vo­ja, joka ei majoi­tu ISLOlla.

Ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka päät­tyy 23.6.2022. Ilmoit­tau­tu­neil­le lähe­täm­me info­kir­jeen viik­ko­jen 24–25 aikana.

23.6.2022 jäl­keen tul­leis­ta peruu­tuk­sis­ta perim­me 70€ peruu­tus­mak­sun. Vain lää­kä­rin­to­dis­tus­ta vas­taan voi­daan jät­tää huo­mioi­mat­ta peruu­tus­mak­su tai hyvit­tää lei­ri­mak­su­ja lei­rin aika­na sat­tu­neis­sa loukkaantumisissa.

Mikä­li lei­ri peruun­tuu jär­jes­tä­jäs­tä riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä, mak­se­tut lei­ri­mak­sut palau­te­taan.
ISLO pidät­tää oikeu­den kaik­kiin muutoksiin.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu allao­le­vas­ta linkistä.

Ryhmän valinta

A‑RYHMÄ: SM-senio­ri ja ‑junio­ri­luis­te­li­jat sekä edis­ty­neem­mät SM-novii­sit, ‑junio­rit ja ‑senio­rit. Ryh­mäl­lä on päi­vit­täin 2–3 jää­har­joi­tus­ta sekä 1–2 oheis­har­joi­tus­ta (tanssi/lajiharjoitus).

B‑RYHMÄ: Novii­sit, deby­tan­tit ja sil­mut. Ryh­mäl­lä on päi­vit­täin 2–3- jää­har­joi­tus­ta sekä 1–2 oheis­har­joi­tus­ta (tanssi/lajiharjoitus).

C‑RYHMÄ: Minit, tin­tit ja tai­ta­jat. Ryh­mäl­lä on päi­vän aika­na 1–2 jää­har­joi­tus­ta sekä 1–2 oheis­har­joi­tus­ta. Pie­nim­pien lei­ri­läis­ten (C‑ryhmän) muka­na kul­kee leirivalvoja.

D‑RYHMÄ:
AIKUISLUISTELIJAT (yli 15v.) — Ryh­mäl­lä on päi­vän aika­na 1–2 jää­har­joi­tus­ta sekä 1–2 oheisharjoitusta.

Hinnat

LEIRI 1 Ryh­mät A & B: 245€ / lei­ri­viik­ko HUOM! 5 LEIRIPÄIVÄÄ!
Ryh­mät C & D: 212€ / leiriviikko


LEIRI 2 Ryh­mät A & B: 295€ / lei­ri­viik­ko HUOM! 6 LEIRIPÄIVÄÄ!
Ryh­mät C & D: 255€ / leiriviikko

Aikataulu

Jokai­nen lei­ri alkaa lei­ri-infol­la klo 12.00 ISLOn hos­tel­lin ker­ho­huo­neel­la (Kale­van­ka­tu 5b), jos­sa jae­taan lei­rioh­jel­ma ja val­men­ta­jat esit­täy­ty­vät. Lei­ri päät­tyy ryh­mä­jaos­ta riip­puen vii­mei­se­nä lei­ri­päi­vä­nä vii­meis­tään klo 17.00.

Ruokailut

Lei­rin hin­taan sisäl­tyy lou­nas lei­ri­päi­vi­nä. Lei­ri­läi­nen voi myös ostaa päi­väl­lis­lip­pu­ja 8€/lippu.
Vii­mei­se­nä lei­ri­päi­vä­nä ei enää tar­joil­la päi­väl­lis­tä. Eri­tyis­ruo­ka­va­liot on ilmoi­tet­ta­va ilmoittautumislomakkeessa.

Majoitus täysihoidolla

Täy­si­hoi­to­pa­ke­tin hin­ta lei­ri 1: 195€ / lei­ri­viik­ko
Täy­si­hoi­to­pa­ke­tin hin­ta lei­ri 2: 240€ / leiriviikko

Täy­si­hoi­to­pa­ket­ti sisäl­tää aamiai­sen (lou­nas kuu­luu lei­ri­hin­taan), päi­väl­li­sen ja ilta­pa­lan. Lei­ri­läi­set majoit­tu­vat ISLOn huo­neis­to­hos­tel­lis­sa (ISLO Hos­tel) 2-(3) henkilöä/huone. Majoi­tus­paik­ko­ja on rajoi­tet­tu mää­rä! Pai­kat täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Saa­pu­mis­päi­vä ja ‑aika on ilmoi­tet­ta­va ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­kees­sa. Lei­ri­läi­nen voi saa­pua majoi­tuk­seen jo lei­riä edel­tä­vä­nä päivänä.

Lei­ri­läi­nen voi majoit­tua myös per­heen kes­ken per­he­huo­neis­tois­sa. Per­he­pa­ket­tei­hin sisäl­tyy aamiai­nen. Per­he­pa­ket­tei­hin ei sisäl­ly täysihoitoa.

- Luis­te­li­jan per­he­pa­ket­ti yksiös­sä 80 € / vrk — 2 aikuis­ta ja 2–4 las­ta (alle 15‑v.), lap­sil­le pat­jat lat­tial­la.
- Luis­te­li­jan per­he­pa­ket­ti kak­sios­sa 100 € / vrk — 2 aikuis­ta ja 2–4 las­ta (alle 15‑v)

Yksityistunnit

Lei­rin aika­na on mah­dol­li­suus vara­ta yksi­tyis­tun­te­ja. Val­men­ta­jat jaka­vat tun­nit ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Tun­nit mak­se­taan opis­ton toi­mis­toon ennen tun­nin alkua. Yksi­tyis­tun­nin (25min) hin­ta on 38€/kpl.

Lisätietoja

ISLOn toi­mis­to
Län­si­ka­tu 15, 80110 Joen­suu
puh. 050–408 4792
toimisto@islo.fi
hostel@islo.fi

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to pidät­tää oikeu­den kaik­kiin muutoksiin.


Sporttileiri 2022

Poka­li ja ISLO jär­jes­tä­vät kou­lu­jen loma-aikoi­na las­ten ja nuor­ten har­ras­te- ja lii­kun­ta­lei­re­jä yhteis­työs­sä eri taho­jen kans­sa. Ala­kou­lui­käis­ten lii­kun­nal­li­nen Sport­ti­lei­ri osa 2 jär­jes­te­tään hei­nä­kuus­sa 4.–6.7.2022 Joensuussa.

Lei­ri­päi­vät koos­tu­vat muka­vis­ta lii­kun­ta­tuo­kiois­ta, mauk­kais­ta lei­ria­te­riois­ta, yhtei­ses­tä lei­rioh­jel­mas­ta sekä lei­ri­läis­ten omas­ta vapaa-ajas­ta. Lei­ril­lä pää­set har­joit­te­le­maan valit­se­ma­si lajin tai­to­ja. Kaik­ki lajit sopi­vat sekä ensim­mäis­tä ker­taa lajia kokei­le­vil­le että lajia jo har­ras­ta­neil­le. Laji­lei­rien moni­puo­li­ses­sa ohjel­mas­sa on laji­har­joi­tuk­sia, pele­jä, leik­ke­jä ja kilpailuja.


Lajit

Lei­ril­lä pää­set har­joit­te­le­maan valit­se­ma­si lajin tai­to­ja. Kaik­ki lajit sopi­vat sekä ensim­mäis­tä ker­taa lajia kokei­le­vil­le että lajia jo har­ras­ta­neil­le. Laji­lei­rien moni­puo­li­ses­sa ohjel­mas­sa on laji­har­joi­tuk­sia, pele­jä, leik­ke­jä ja kilpailuja.

Nape­ro­lei­ri tekee paluun hei­nä­kuun Sport­ti­lei­ril­le! Nape­ro­lei­ri on tar­koi­tet­tu 5–7‑vuotiaille.

Muut lei­ri­la­jit on tar­koi­tet­tu vuon­na 2015–2009 syntyneille. 

Ratsastus

Rat­sas­tus jär­jes­te­tään Joen­suun Rat­sas­tus­opis­tol­la päi­vä­lei­ri­nä maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon 4.–6.7.2022. 

Rat­sas­tuk­ses­sa pää­set tutus­tu­maan hevos­ten hoi­ta­mi­seen ja opet­te­le­maan rat­sas­tus­ta. Rat­sas­tus tapah­tuu taso­ryh­mis­sä ammat­ti­lai­sen ope­tuk­ses­sa. Kul­je­tus päi­vit­täin Joen­suun urhei­lu­ta­lol­ta Rat­sas­tus­opis­tol­le ja takaisin.

Yleisurheilu

Elo­kuus­sa Joen­suus­sa jär­jes­te­tään Kale­van kisat ja Sport­ti­lei­ril­lä pää­see tutus­tu­maan ylei­sur­hei­lun saloi­hin jo hei­nä­kuus­sa 4.–6.7.2022. Lei­ri toteu­te­taan päi­vä­lei­ri­nä klo 8–16.30. 

Lei­ril­lä pää­see tutus­tu­maan Kata­jan ylei­sur­hei­li­joi­den opas­tuk­sel­la ylei­sur­hei­lun lajei­hin. Ohjel­mas­sa on laji­har­joi­tuk­sia, pele­jä, leik­ke­jä sekä lei­rin omat Kale­van kisat. 

Extreme

Ext­re­me jat­kuu hei­nä­kuun lei­ril­lä! Ext­re­mes­sä pää­see tutus­tu­maan par­kou­riin ja skeit­tauk­seen. Tie­dos­sa on myös metsäseikkailu!

Ext­re­me on tar­koi­tet­tu 2015–2009 syn­ty­neil­le ala­kou­lu­lai­sil­le. Lei­ri jär­jes­te­tään 4.–6.7.2022 päi­vä­lei­ri­nä klo 8–16. 

Naperot

Nape­ro­lei­ri jär­jes­te­tään päi­vä­lei­ri­nä 4.–6.7.2022. Lei­ri toteu­te­taan päi­vit­täin klo 8–16 ja se on tar­koi­tet­tu alle kou­lui­käi­sil­le 5–7‑vuotiaille lapsille. 

Lei­ril­lä har­joi­tel­laan moni­puo­li­ses­ti liik­ku­mi­sen perus­tai­to­ja ja tutus­tu­taan eri­lai­siin lii­kun­ta­vä­li­nei­siin. Nape­ro­lei­ril­lä on ojel­mas­sa on pele­jä, leik­ke­jä ja muka­vaa yhdes­sä­oloa lei­ri­ka­ve­rei­den kans­sa. Lisäk­si lei­ril­lä vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na 6.7. kotie­läin­päi­vää Sink­ko­las­sa ja pääs­tään kat­so­maan Teat­te­ri-Trak­to­rin näytelmää.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set tulee teh­dä vii­meis­tään 28.6.2022 Poka­lin ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­män kaut­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen kan­nat­taa teh­dä van­hem­man kans­sa, sil­lä lei­ri­mak­su mak­se­taan ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä.

Ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­mä ker­too, mon­ta­ko vapaa­ta paik­kaa lajis­sa vie­lä on jäljellä.

Sisa­ra­len­nuk­sen per­heen toi­ses­ta lap­ses­ta saa lisää­mäl­lä ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä Kas­sa ‑sivul­la kupon­ki­koo­din sisar22

Lei­ri­läi­sen opas jul­kais­taan Poka­lin net­ti­si­vuil­la 1.7. ja lähe­te­tään myös huol­ta­jan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Lei­ri­läi­sen opas sisäl­tää tar­kem­mat ohjeet leiristä.

Lei­ril­le ilmoit­tau­du­taan Poka­lin sivuil­la ole­van ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­män kautta.


Urheilijoiden yläkoululeirit 2022


Val­ta­kun­nal­li­nen ylä­kou­lu­lei­ri­tys on Olym­pia­ko­mi­tean urhei­lua­ka­te­miaoh­jel­man koor­di­noi­maa toi­min­taa, jon­ka tavoit­tee­na on edis­tää urhei­le­van nuo­ren kas­vua tavoit­teel­li­sek­si urhei­li­jak­si, kehit­tää tai­to­ja ja osaa­mis­ta eri osa-alueil­la sekä tukea nuor­ta urhei­lun ja kou­lun­käyn­nin yhdis­tä­mi­ses­sä.

Ylä­kou­lu­lei­ri­tys­tä jär­jes­te­tään 11 urhei­luo­pis­tol­la yhteis­työs­sä lajien, kou­lu­jen ja urhei­lua­ka­te­mioi­den kans­sa. Ylä­kou­lu­toi­min­ta on osa suo­ma­lai­sen urhei­lun kak­soi­su­ra­mal­lia (dual career).

Lajit

Tänä kevää­nä lei­re­jä jär­jes­te­tään uin­nis­sa, pesä­pal­los­sa ja ylei­sur­hei­lus­sa. Kat­so tar­kem­mat lei­ri­koh­tai­set tie­dot ja ilmoit­tau­du mukaan alla ole­vis­ta linkeistä.

 

Urhei­li­joi­den
ylä­kou­lu­lei­ri:
Uin­ti

Urhei­li­joi­den
ylä­kou­lu­lei­ri:
Pesä­pal­lo

Urhei­li­joi­den
ylä­kou­lu­lei­ri:
Ylei­sur­hei­lu

Urheilijoiden yläkoululeiri: Uinti

Yläkoululeiritys

Joen­suun Uima­seu­ra (JoUS) jär­jes­tää yhdes­sä Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton (ISLO) ja Joen­suun kau­pun­gin kans­sa uin­nin ylä­kou­lu­lei­ri­tys­tä Joen­suus­sa. Lei­re­jä pyri­tään jär­jes­tä­mään yhteen­sä kol­me kap­pa­let­ta vuo­den aika­na. Lei­rit ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia. Lei­rit alka­vat maa­nan­tai­na ja päät­ty­vät per­jan­tai­na. Lei­rien val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat Joen­suun Uima­seu­ran kou­lu­te­tut val­men­ta­jat val­men­nus­pääl­lik­kö Juha Turusen johdolla.

Kaik­ki lei­rit ovat ajoi­tet­tu samoil­le vii­koil­le, jol­loin Joen­suus­sa jär­jes­te­tään saman vii­kon lau­an­tai­na kan­sal­li­set kil­pai­lut. Lei­reil­le osal­lis­tu­vat ovat oikeu­tet­tu­ja osal­lis­tu­maan kisoi­hin ilman starttimaksuja.

Majoi­tus jär­jes­te­tään ISLO Hos­te­lis­sa, jos­sa tar­joil­laan myös aamiai­nen, väli­pa­la, päi­väl­li­nen ja ilta­pa­la. Lou­nas on Joen­suun Yhteis­kou­lun Lukiolla. 

Laji­har­joit­te­lu tapah­tuu Vir­kis­ty­sui­ma­la Vesi­kos­sa sekä yleis­tai­to­har­joit­te­lu Joen­suu Aree­nal­la ja Joen­suun urhei­lu­ta­lol­la. Iltaoh­jel­maa jär­jes­te­tään jokai­sel­la lei­ri­vii­kol­la ja näis­tä tie­do­te­taan aina ennen lei­rien alkamista.

Opis­ke­lu tapah­tuu ISLOn luok­ka­ti­lois­sa ns. Läk­sy­pii­ri-peri­aat­teel­la. Opet­ta­ji­na ja urhei­li­joi­den tuke­na ja apu­na läk­sy­pii­ris­sä toi­mi­vat Itä-Suo­men Yli­opis­ton opet­ta­jao­pis­ke­li­jat tai ISLO:n opet­ta­jat. Jokai­nen urhei­li­ja on vel­voi­tet­tu van­hem­pien kans­sa sel­vit­tä­mään omil­ta opet­ta­jil­taan lei­ri­vii­kon teh­tä­vät etu­kä­teen, joi­ta läk­sy­pii­ris­sä tehdään.

 Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

 • Ammat­ti­mai­sen urhei­lun koke­mus sekä opis­ke­lun ja urhei­lun yhteensovittaminen
 • Kas­va Urhei­li­jak­si ‑sisäl­löt ja mate­ri­aa­lien opiskelu
 • Tek­nii­kan vede­na­lai­nen kuvaus (yksi laji/leiri) + ana­ly­soin­ti. Kaik­ki videot + ana­lyy­sit tule­vat tie­dok­si myös jokai­sen uima­rin hen­ki­lö­koh­tai­sel­le valmentajalle.
 • Har­joit­te­lua 1– 3 ker­taa päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jan johdolla.
 • Yhdes­sä teke­mi­sen rie­mu yli seu­ra­ra­jo­jen ja uuden oppi­mi­sen hienous.

Lei­ri­tyk­seen vali­taan mak­si­mis­saan 16 uima­ria hake­mus­ten perus­teel­la. Lei­ri­tyk­sen hin­ta on 350 €/leiri, johon kuu­lu­vat kaik­ki yllä ole­vat sisäl­löt. Yhdel­le lei­ril­le osal­lis­tu­mi­nen sitoo urhei­li­jaa, van­hem­pia sekä val­men­ta­jaa koko vuo­den kes­tä­vään (kaik­ki kol­me lei­riä) pro­jek­tiin. Urhei­li­jal­la on mah­dol­li­suus majoit­tua ISLO:lle jo sun­nun­tai­na ja vii­pyä lau­an­tai­hin. Lisäyöt kus­tan­ta­vat erik­seen ISLOn majoi­tus­hin­to­jen mukaan (25€/vrk sisäl­täen aamiaisen).

Lei­ri­vii­kot 2022–2023:

 • VKO 37: 12.–16.9.2022 
 • VKO 5: 30.1.–3.2.2023
 • VKO 15: 10.–14.4.2023

Hakeminen


Urheilijoiden yläkoululeiri: Pesäpallo

Ylä­kou­lu­lei­rien tavoit­tee­na on tukea ylä­kou­lui­käis­ten yksi­löi­den tavoit­teel­lis­ta har­joit­te­le­mis­ta koh­ti Super­pe­sis­tä ja aut­taa yhdis­tä­mään kou­lun­käyn­ti sekä ammat­ti­mai­nen har­joit­te­le­mi­nen. Val­men­ta­ji­na toi­mi­vat alue­val­men­ta­jat ja lei­reil­lä vie­rai­le­vat huip­pu­pe­sä­pal­loi­li­jat sekä val­men­nus­kes­kus­ten ammattivalmentajat.

Lei­rien sisäl­löt ovat jokai­ses­sa val­men­nus­kes­kuk­ses­sa yhden­suun­tai­set. Nii­den luo­mi­ses­ta vas­taa Pesä­pal­lo­lii­ton urhei­lu­yk­sik­kö yhteis­työs­sä Suo­men Olym­pia­ko­mi­tean kans­sa. Val­men­nuk­sen kes­kei­siä sisäl­tö­jä ovat urhei­li­jak­si kas­va­mi­nen, pesä­pal­lon laji- ja peli­tai­dot sekä moni­puo­li­nen fysiik­ka- ja tukiharjoittelu.

Hakeminen

Aiem­min ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­seen osal­lis­tu­neil­le, jot­ka aloit­ta­vat syk­syl­lä 8. tai 9. vuo­si­luo­kan, on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tit­se kyse­ly haluk­kuu­des­ta jat­kaa ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­ses­sä. Mikä­li et ole vies­tiä saa­nut, ota yhteyt­tä perttu.hautala(ät)pesis.fi.

Uusien haki­joi­den haku­lo­mak­keen täyt­tä­vät kaik­ki uudet haki­jat. Huo­mioit­han, ettei haku­lo­ma­ket­ta voi tal­len­taa, vaan se tulee ker­ral­la täyt­tää alus­ta loppuun.

Hakuai­ka lei­ri­tyk­siin päät­tyy per­jan­tai­na 26.8.2022 kel­lo 12.00.

Lei­ri­tyk­ses­sä olleet saa­vat auto­maat­ti­ses­ti jat­ko­pai­kan lei­ri­tyk­ses­sä. Opis­toil­le vapau­tu­nee kui­ten­kin paik­ko­ja van­hem­pien­kin ryh­miin, joi­hin hae­taan saman yllä­ole­van lin­kin kautta.

Haku­lo­mak­kee­seen mer­ki­tään lei­ri­tys­pai­kat toi­vei­den mukai­seen jär­jes­tyk­seen. Mikä­li ensi­si­jai­sia haki­joi­ta on enem­män kuin aloi­tus­paik­ko­ja, haki­jat kar­si­taan tek­niik­ka­vi­deoi­den avul­la. Mah­dol­li­sia vapai­ta paik­ko­ja tar­jo­taan haku­toi­vei­den mukaisesti.

Kuvaa hakua var­ten kak­si video­ta, jot­ka lii­te­tään haku­lo­mak­keen liitteeksi:

lyön­ti­vi­deo, jos­sa näkyy kol­me koko­nais­ta ja perät­täis­tä lyön­ti­suo­ri­tus­ta perus­lyön­nis­tä siten, että lyö­jä näkyy koko ajan kuvassa

kiin­niot­to + heit­to ‑yhdis­tel­mä, jos­sa näkyy kiin­niot­ta­jan vas­taan­tu­lo maa­pal­loon käm­men- ja rys­ty­puo­lil­ta (kol­me peräk­käis­tä suo­ri­tus­ta molem­mil­ta puo­lil­ta) sekä tekee nii­den päät­teek­si tap­po­hei­tot kiin­niot­ta­jal­le. Kuvas­sa tulee näkyä suo­rit­ta­ja koko ajan.


Urheilijoiden yläkoululeiri: Yleisurheilu

Joen­suun Kata­ja aloit­taa ylei­sur­hei­lun ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen syk­syl­lä 2022 Joen­suus­sa. Lei­ril­lä urhei­li­jat pää­se­vät har­joit­te­le­maan huip­pu olo­suh­teis­sa Joen­suun Kata­jan kou­lu­tet­tu­jen val­men­ta­jien joh­dol­la. Lei­re­jä jär­jes­te­tään vuo­den aika­na yhteen­sä kol­me ja ne ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia (maa­nan­tai-per­jan­tai). Ylä­kou­lu­lei­ri­tys jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton (ISLO) ja Joen­suun kau­pun­gin kanssa. 

Laji- ja omi­nai­suus­har­joit­te­lu tapah­tuu Joen­suun Aree­nal­la. Sään sal­lies­sa pyrim­me har­joit­te­le­maan myös ulko­na eten­kin syk­syn lei­ril­lä. Lisäk­si jokai­sel­la lei­ril­le on jär­jes­te­tään iltaoh­jel­maa ja urhei­li­ja­vie­rai­lu­ja, jois­ta tie­do­te­taan aina ennen lei­rin alkua. 

Ylä­kou­lu­lei­ril­lä urhei­li­jat majoit­tu­vat ISLO Hos­tel­lis­sa, jos­sa tar­joil­laan mait­ta­va aamu­pa­la, väli­pa­la, päi­väl­li­nen ja ilta­pa­la. Lou­nas syö­dään Joen­suun yhte­näis­kou­lun lukiol­la. Päi­vit­täi­nen opis­ke­lu tapah­tuu ISLOn luok­ka­ti­lois­sa ns. läk­sy­pii­ri-peri­aat­teel­la eli jokai­sen urhei­li­jan tulee sel­vit­tää lei­ri­vii­kon teh­tä­vät etu­kä­teen omil­ta opet­ta­jil­taan ja annet­tui­hin teh­tä­viin on mah­dol­lis­ta saa­da apua pai­kal­la ole­val­ta luo­kan­opet­ta­jal­ta tai opettajaopiskelijalta. 

Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

- Har­joit­te­lu 1–3 ker­taa päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jien johdolla. 

- Jokai­se­na lei­ri­päi­vä­nä oman lajin/lajiryhmän mukai­nen laji­har­joi­tus yhdis­tet­ty­nä lajia tuke­vaan omi­nai­suus­har­joit­te­luun sekä huol­ta­vaan har­joit­te­luun ( Huom.! Ilmoi­ta hake­muk­ses­sa lajit/lajiryhmä, johon haluat kes­kit­tyä, esim. kes­tä­vyys­juok­su tai moniottelu)

- Laji­tek­nii­kas­ta pyrim­me jokai­sel­ta lei­ril­tä anta­maan palau­tet­ta kotiin vie­tä­väk­si myös omal­le hen­ki­lö­koh­tai­sel­le valmentajalle

- Nopeus­tes­taus ja voi­man tan­ko­tek­nii­koi­den opettelu/tarkastus

- Opis­ke­lun ja urhei­lun yhteen­so­vit­ta­mi­nen sekä koke­mus ammat­ti­mai­ses­ta urheilusta.

- Kas­va Urhei­li­jak­si — sisäl­löt ja mate­ri­aa­lien opiskelu

- Yhdes­sä teke­mi­sen ilo yli seu­ra­ra­jo­jen ja uuden oppiminen 

Lei­ri­tyk­seen vali­taan mak­si­mis­saan 40 ylei­sur­hei­li­jaa hake­mus­ten perus­teel­la. Lei­ri­tyk­sen hin­ta on 350€/leiri, johon kuu­lu­vat majoi­tus täy­si­hoi­dol­la sekä val­men­nus ja muu oheis­toi­min­ta. Lisäk­si mak­se­taan mate­ri­aa­li­mak­su 20€/hlö/lukuvuosi, joka veloi­te­taan ensim­mäi­sen lei­rin yhtey­des­sä. Urhei­li­jan odo­te­taan sitou­tu­van vuo­den kes­tä­vään pro­jek­tiin eli jokai­seen kol­meen lei­riin. Urhei­li­jal­la on mah­dol­li­suus majoit­tua ISLO:lle jo sun­nun­tai­na. Lisäyön hin­ta on 25€/vrk sis. aamupalan. 

Haku leiritykseen 31.8.2022 mennessä.

Lei­ri­vii­kot 2022 ‑2023:

 • vko 41: 10.10.–14.10.2022
 • vko 4: 23.1.–27.1.2023
 • vko 16: 17.4.–21.4.2023

Hakeminen


Tritanium swimming camp by Jenna Laukkanen 9.–11.9.2022

Kuva: Jes­se Väänänen 

Monin­ker­tai­nen arvo­ki­sa­mi­ta­lis­ti ja olym­pi­aui­ma­ri Jen­na Lauk­ka­nen jär­jes­tää Joen­suus­sa uin­ti­lei­rin, joka on suun­nat­tu 11–15 — vuo­tiail­le lisens­siui­ma­reil­le. Lei­ril­le voi­vat osal­lis­tua myös uima­rei­den van­hem­mat, huol­ta­ja sekä valmentajat.

Tri­ta­nium swim­ming camp jär­jes­te­tään 9.–11.9.2022 Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la sekä Vir­kis­ty­sui­ma­la Vesi­kon tilois­sa. Lei­ri alkaa per­jan­tai­na ilta­päi­väl­lä ja päät­tyy sun­nun­tai­na lounaaseen.

Lei­rin tar­koi­tuk­se­na on har­joi­tel­la uin­nin laji­tai­to­ja altaas­sa ja kui­val­la sekä naut­tia yhdes­sä teke­mi­ses­tä.
Apu­val­men­ta­ji­na lei­ril­lä toi­mi­vat Akse­li Kon­tiai­nen sekä JoUSn oma valmentaja.

Lei­rin hinnat:

229 € / hlö sis. majoi­tus, täy­si­hoi­to­ruo­kai­lut (aamiai­nen, lou­nas, päi­väl­li­nen) sekä leiriohjelma

Majoit­tu­mi­nen tapah­tuu 2–4 hlö ISLO Hos­tel huo­neis­tois­sa, Kale­van­ka­tu 5 b

189 € / hlö sis. lei­rioh­jel­ma, ohjel­man mukai­set ruo­kai­lut (oma majoitus)

Uima­reil­la on olta­va voi­mas­sa ole­va kil­pai­lu­li­sens­si ja aikui­sil­la oma tapa­tur­ma­va­kuu­tus, jos osal­lis­tut ohjat­tuun toimintaan.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 31.8. men­nes­sä. Las­ku­tuk­ses­ta huo­leh­tii Joen­suun Uimaseura.

Lei­ri­pai­kan voi perua 31.8. men­nes­sä kuluit­ta nume­roon 0504084792 (ISLO). Tämän jäl­keen veloi­tam­me 10 % lei­rin hinnasta.

Lisä­tie­to­ja lei­ris­tä voi kysyä Mar­jo Siin­to­maa-Tol­jan­der, 044–0991907

marjo.siintomaa-toljander@jous.fi