ISLOn leiritoiminta

ISLO jär­jes­tää moni­puo­lis­ta lei­ri­toi­min­taa lii­kun­nan ja urhei­lun saral­la eri ikä­ry­mil­le. Lei­re­jä jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den sekä Suo­men Olym­pia­ko­mi­tean kanssa.

Kat­so lisä­tie­dot lei­reis­täm­me alapuolelta!

Las­ten ja nuor­ten leirit

Ylä­kou­lu­lei­rit urheilijoille