Aloita liikunta-alan opintopolkusi liikunnan starttipolulta ® !

Start­ti­pol­ku lii­kun­ta-alal­le yhdis­tää lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen ja lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) tutkinnon!

Liikunnan starttipolku ®  monimuotototeutus 19.8.2024–30.5.2025 

Kenelle?

  • lii­kun­ta-alas­ta unel­moi­vil­le ja haaveileville 
  • lii­kun­ta-alas­ta kiinnostuneille 
  • lii­kun­ta-alan jat­ko-opin­toi­hin tähtääville 
  • tule­vil­le ohjaa­jil­le, urhei­lu­val­men­ta­jil­le tai opettajille 
  • alan vaih­ta­jil­le 
  • ihmi­sil­le, jot­ka halua­vat viet­tää vuo­den lii­kun­nan parissa 

Mitä?

Start­ti­pol­ku lii­kun­ta-alal­le sisäl­tää lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen ja lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) ‑tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen 19.8.2024–30.5.2025 väli­se­nä aika­na.  

Suo­ri­tat luku­vuon­na 2024–2025 lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) –tut­kin­non ja lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen, jol­loin saat vuo­den opin­nois­ta itsel­le­si ensim­mäi­sen lii­kun­ta-alan ammat­ti­tut­kin­non tas­kuusi. Tut­kin­to­ni­mi­ke, jon­ka lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan näy­töt hyväk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tua­si saat, on lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT). Täl­lä vuo­den lii­kun­ta-alan opin­to­po­lul­la pää­set kon­kreet­ti­ses­ti sisään lii­kun­ta-alaan ja sen moni­muo­toi­suu­teen. Tämä pol­ku ei edel­ly­tä sinul­ta lii­kun­ta-alan työ­ko­ke­mus­ta tai kou­lu­tus­ta, mut­ta antaa sinul­le hyvän poh­jan koh­ti lii­kun­ta-alan jat­ko-opin­to­ja tai uraa haa­vei­le­mal­la­si alalla. 

Miten

Syys­lu­ku­kau­del­la opin­nois­sa kes­ki­ty­tään lii­kun­ta­pe­da­go­gii­kan perus­tei­siin, lii­kun­nan ohjaa­mi­seen ja opet­ta­mi­seen eri ympä­ris­töis­sä ja vuo­de­nai­ko­jen ohjaa­mi­na sekä käy­dään eri lii­kun­ta­la­je­ja ja lii­kun­ta­tai­to­ja läpi yhdes­sä liik­kuen. Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) – opin­to­jen sisäl­löis­tä syys­lu­ku­kau­del­la kes­ki­ty­tään lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toi­mi­mi­seen ja lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyy­teen sekä ote­taan kevät­tä var­ten jo pie­ni­muo­toi­ses­ti hal­tuun ter­veys­lii­kun­nan ja eri ikä­ryh­mien lii­kun­nan edis­tä­mi­sen osa-alueita. 

Kevät­lu­ku­kau­del­la lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)- opin­nois­sa kes­ki­ty­tään las­ten, nuor­ten ja aikuis­ten lii­kun­nan edis­tä­mi­seen sekä vapaas­ti valit­ta­vien tut­kin­non osien osal­ta kah­teen seu­raa­vis­ta: yksi­löl­li­nen lii­kun­nan ohjaa­mi­nen, lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyys, yhdis­tyk­ses­sä tai lii­kun­nan ohjel­ma­pal­ve­luis­sa toi­mi­mi­nen sekä syven­ne­tään syys­lu­ku­kau­den oppe­ja enti­ses­tään. Kevät­lu­ku­kau­del­la 2023 suo­ri­tat oman hen­ki­lö­koh­tai­sen opis­ke­luoh­jel­man mukai­ses­ti val­mis­ta­van kou­lu­tuk­sen lähi­jak­so­jen rin­nal­la lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) – tut­kin­non näytöt. 

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut: Kevätlukukausi 2024

Jak­soAjan­koh­ta
OPINTOJEN OHJAUS17.1–19.1.2024 (ke-pe)
OPINTOJEN OHJAUS
722.1.–24.1.2024 (ma-ke)
812.2.–14.2.2024 (ma-ke)
918.3.–20.3.2024 (ma-ke)
1015.4.–17.4.2024 (ma-ke)
116.5.–8.5.2024 (ma-ke)
12 NÄYTTÖVIIKKO20.5.–24.5.2024 (ma-pe)
KEVÄTJUHLA31.5.2024 (pe)

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut: Syyslukukausi 2024

Jak­soAjan­koh­ta
119.–23.8.2024
(ma-pe) 
HOKS2.–4.9.2024
(jokai­nen varaa yhden tun­nin ajan)
216.–20.9.2024
(ma-pe)
37.–11.10.2024
(ma-pe)
44.–8.11.2024
(ma-pe)
518.–20.11.2024
(ma-ke)
69.–13.12.2024 (ma-pe)

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut: Kevätlukukausi 2025

Jak­soAjan­koh­ta
OPINTOJEN OHJAUS13.–15.1.2025
(jokai­nen varaa yhden tun­nin ajan)
727.–29.1.2025 (ma-ke)
824.–28.2.2025 (ma-pe)
917.–19.3.2025 (ma-ke)
107.–9.4.2025 (ma-ke)
115.–7.5.2025 (ma-ke)
12 NÄYTTÖVIIKKO19.–23.5.2025 (jokai­nen pai­kal­la vain omis­sa näytöissä)
KEVÄTJUHLA30.5.2025

Koulutuksen hinta

1450 € (1.1.2023 alkaen, sisäl­tää lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen ja lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) — kou­lu­tuk­sen). Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa erässä. 

Hakeminen

Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy 31.7.2024. Hake­mi­nen kou­lu­tuk­seen tapah­tuu Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton haku­lo­mak­keel­la.  

Valinnat 

Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen vii­mei­nen haku­päi­vä on 31.7.2024.

Lisätiedot  

Opet­ta­ja Iina Pota­seff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi  

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Lyhyesti liikunnanohjauskoulutuksesta (LOK)

Kou­lu­tus on lii­kun­ta-alan osaa­mis­ta täy­den­tä­vää ja syven­tä­vää kou­lu­tus­ta joh­ta­mat­ta kui­ten­kaan tut­kin­toon. Se on suun­nat­tu myös hen­ki­löil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta lii­kun­ta-alas­ta, hyvin­voin­nis­ta ja ter­vey­des­tä sekä hen­ki­löil­le, joil­la on halua kehit­tää itse­ään ohjaa­ji­na tai val­men­ta­ji­na. Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­ses­sa opis­ke­li­ja pereh­tyy lii­kun­na­noh­jauk­sen eri mah­dol­li­suuk­siin, lii­kun­nan eri toi­min­taym­pä­ris­töi­hin, ter­veys­lii­kun­taan, lii­kun­ta­la­jei­hin sekä ter­veys­kun­non tes­taus­toi­min­taan. Kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lu­na. Lähio­pe­tus­jak­so­jen lisäk­si kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy itse­näi­siä teh­tä­viä sekä mah­dol­li­sia työs­sä­op­pi­mis­jak­so­ja ja ohjaus­har­joi­tuk­sia eri koh­de­ryh­mil­le. Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen käy­nyt voi työs­ken­nel­lä mm. eri­lais­ten lii­kun­ta- ja val­men­nus­ryh­mien ohjaajana. 

Lyhyesti liikunnan osaamisalan koulutuksesta (LVAT)

Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on amma­til­lis­ta aikuis­kou­lu­tus­ta ja se on tar­koi­tet­tu lii­kun­na­noh­jauk­ses­ta ja ter­veyt­tä edis­tä­väs­tä lii­kun­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le sekä lii­kun­nan, ohjauk­sen ja työ­ky­kyä yllä­pi­tä­vän toi­min­nan paris­sa työs­ken­te­le­vil­le. Lii­kun­na­noh­jauk­sen koh­de­ryh­mi­nä voi­vat olla joko lap­set, nuo­ret tai aikui­set. Osaa­mis­ta voi syven­tää joko yksi­löl­li­seen lii­kun­na­noh­jauk­seen, lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyy­teen, yhdis­tys­toi­min­taan tai lii­kun­nan ohjel­ma­pal­ve­lui­den ohjaa­mi­seen oman mie­len­kiin­non koh­tei­den mukaan. Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si val­mis­tut ammat­ti­ni­mik­keel­lä lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT), jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa lii­kun­ta-alan osaa­ja­na lisään­tyy. Tämä ammat­ti­tut­kin­to tun­net­tiin aiem­min lii­kun­nan ammattitutkintona. 

Tut­kin­non perus­tei­siin tääl­tä: tut­kin­non perusteet 

Huomioitavaa 

Lii­kun­ta-alan kou­lu­tuk­siin on ase­tet­tu tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set, jot­ka löy­ty­vät täs­tä linkistä 


Tar­kis­tat­han jo etu­kä­teen, että tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set eivät ole estee­nä opiskelijavalinnalle. 

Lisätietoja

Iina Pota­seff, Opet­ta­ja, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi

Iina Pota­seff

Opin­to­jen hin­ta:
1450€ (1.1.2023 alkaen)

Tut­kin­non laa­juus
LOK 5 kk + LVAT 150osp

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)

Lisä­tie­to­ja
Iina Pota­seff,
+358 40 5642223
iina.potaseff@islo.fi

Kat­so myös: