Aloita liikunta-alan opintopolkusi liikunnan starttipolulta!

Start­ti­pol­ku lii­kun­ta-alal­le yhdis­tää lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen ja lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) tutkinnon!

Liikunnan starttipolku monimuotototeutus 22.8.2022–2.6.2023 

Kenelle?

  • lii­kun­ta-alas­ta unel­moi­vil­le ja haaveileville 
  • lii­kun­ta-alas­ta kiinnostuneille 
  • lii­kun­ta-alan jat­ko-opin­toi­hin tähtääville 
  • tule­vil­le ohjaa­jil­le, urhei­lu­val­men­ta­jil­le tai opettajille 
  • alan vaih­ta­jil­le 
  • ihmi­sil­le, jot­ka halua­vat viet­tää vuo­den lii­kun­nan parissa 

Mitä?

Start­ti­pol­ku lii­kun­ta-alal­le sisäl­tää lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen ja lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) ‑tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen 22.8.2022–2.6.2023 väli­se­nä aika­na.  

Suo­ri­tat luku­vuon­na 2022–2023 lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) –tut­kin­non ja lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen, jol­loin saat vuo­den opin­nois­ta itsel­le­si ensim­mäi­sen lii­kun­ta-alan ammat­ti­tut­kin­non tas­kuusi. Tut­kin­to­ni­mi­ke, jon­ka lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan näy­töt hyväk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tua­si saat, on lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT). Täl­lä vuo­den lii­kun­ta-alan opin­to­po­lul­la pää­set kon­kreet­ti­ses­ti sisään lii­kun­ta-alaan ja sen moni­muo­toi­suu­teen. Tämä pol­ku ei edel­ly­tä sinul­ta lii­kun­ta-alan työ­ko­ke­mus­ta tai kou­lu­tus­ta, mut­ta antaa sinul­le hyvän poh­jan koh­ti lii­kun­ta-alan jat­ko-opin­to­ja tai uraa haa­vei­le­mal­la­si alalla. 

Miten

Syys­lu­ku­kau­del­la opin­nois­sa kes­ki­ty­tään lii­kun­ta­pe­da­go­gii­kan perus­tei­siin, lii­kun­nan ohjaa­mi­seen ja opet­ta­mi­seen eri ympä­ris­töis­sä ja vuo­de­nai­ko­jen ohjaa­mi­na sekä käy­dään eri lii­kun­ta­la­je­ja ja lii­kun­ta­tai­to­ja läpi yhdes­sä liik­kuen. Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) – opin­to­jen sisäl­löis­tä syys­lu­ku­kau­del­la kes­ki­ty­tään lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toi­mi­mi­seen ja lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyy­teen sekä ote­taan kevät­tä var­ten jo pie­ni­muo­toi­ses­ti hal­tuun ter­veys­lii­kun­nan ja eri ikä­ryh­mien lii­kun­nan edis­tä­mi­sen osa-alueita. 

Kevät­lu­ku­kau­del­la lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)- opin­nois­sa kes­ki­ty­tään las­ten, nuor­ten ja aikuis­ten lii­kun­nan edis­tä­mi­seen sekä vapaas­ti valit­ta­vien tut­kin­non osien osal­ta kah­teen seu­raa­vis­ta: yksi­löl­li­nen lii­kun­nan ohjaa­mi­nen, lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyys, yhdis­tyk­ses­sä tai lii­kun­nan ohjel­ma­pal­ve­luis­sa toi­mi­mi­nen sekä syven­ne­tään syys­lu­ku­kau­den oppe­ja enti­ses­tään. Kevät­lu­ku­kau­del­la 2023 suo­ri­tat oman hen­ki­lö­koh­tai­sen opis­ke­luoh­jel­man mukai­ses­ti val­mis­ta­van kou­lu­tuk­sen lähi­jak­so­jen rin­nal­la lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) – tut­kin­non näytöt. 

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut: Syyslukukausi 2022

Jak­soAjan­koh­taOpin­to­jak­son sisäl­töLii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) — tut­kin­non opinnot
122–26.8.2022 
(ma-pe) 
Opin­toi­hin orien­toi­tu­mi­nen, lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tö, yksi­lös­tä ryh­mäk­si ja lii­ku­taan eri­lai­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä ulko­na: kesälajit. HOKS 
219–23.9.2022 
(ma-pe) 
Lii­kun­ta­pe­da­go­giik­ka, lii­kun­na­noh­jaus ja lii­kun­ta­la­jit;  
Suun­nit­te­len lii­kun­taa! Tai­don oppi­mi­nen ja opet­ta­mi­nen. 
Las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan erityispiirteet 
Lii­kun­ta-alan yrittäjyys 
310–14.10.2022 
(ma-pe) 
Lii­kun­nan ohjaa­mi­nen 
Minä lii­kun­na­noh­jaa­ja­na 1: ohjaus­har­joi­tuk­set (oma lajivalinta) 
Lii­kun­nan toimintaympäristö 
47–11.11.2022 
(ma-pe) 
Ter­veys­lii­kun­ta, las­ten, nuor­ten ja aikuis­ten lii­kun­nan edis­tä­mi­nen,  
Yksi­löl­li­nen lii­kun­na­noh­jaus ja työ­ka­lu­ja liikuntaneuvontaan 
Lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyys osa 2 
523–25.11.2022 
(ke-pe) 
Lii­ku­taan ulko­na: tal­vi­lii­kun­ta­la­jit (sää­va­raus) 
Minä lii­kun­na­noh­jaa­ja­na 2: ohjaus­har­joi­tuk­set (annet­tu teema) 
Lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyys osa 3 
612–16.12.2022 
(ma-pe
Tai­don oppi­mi­sen lop­puse­mi­naa­ri 
Minä lii­kun­na­noh­jaa­ja­na 3: ohjaus­har­joi­tuk­set (arvot­tu laji/ tee­ma) 
Lii­kun­na­noh­jaa­ja­na kehit­ty­mi­nen, kurs­sin päätös 
Kurs­sin pää­tös per­jan­tai­na 17.12. klo 10 

Opetussisällöt ja lähijaksojen aikataulut: Kevätlukukausi 2023

Jak­soAjan­koh­taOpin­to­jak­son sisältö
111.1.2023–13.1.2023 (ke) Opin­to­jen ohjaus, HOKS ja lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toimiminen 
212–13.1.2023 (to-pe) Yksi­löl­li­nen lii­kun­nan ohjaa­mi­nen ja aikuis­ten lii­kun­nan edis­tä­mi­nen, englan­nin näytöt 
316–17.2.2023 (to-pe) Yksi­löl­li­nen lii­kun­nan ohjaa­mi­nen ja aikuis­ten lii­kun­nan edis­tä­mi­nen, har­joit­te­lun ohjel­moin­ti, ruot­sin näytöt 
420–22.3.2023 (ma-ke) Lii­kun­ta­neu­vo­jao­saa­mi­sen arvioin­ti ja kehit­tä­mi­nen, tal­vi­lii­kun­taa ULKONA, Lii­kun­ta-alan yrit­tä­jä­nä toi­mi­mi­nen näytöt 
55–6.4.2023 (ke-to) Ensia­pu­tai­dot ja teip­paus, 
lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toi­mi­mi­sen luokkahuonenäytöt 
68–9.5.2023 (ma-ti) Lasten/ nuorten/ aikuis­ten lii­kun­nan edis­tä­mi­sen käy­tän­nön liikunnanohjausnäytöt 
722–26.5.2023 
näyt­tö­viik­ko (ma-pe
Luok­ka­huo­ne­näyt­tö­viik­ko, jol­loin jokai­nen on pai­kal­la vain omana/ omi­na näyttöpäivinä 
KEVÄTJUHLA 2.6.2023 (pe) 

Koulutuksen hinta

1600 € (sisäl­tää lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen ja lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT) — koulutuksen) 

Hakeminen

Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy 31.7.2021. Hake­mi­nen kou­lu­tuk­seen tapah­tuu Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton haku­lo­mak­keel­la.  

Valinnat 

Haki­joi­hin ote­taan yhteyt­tä hake­muk­sen saa­vut­tua. Elo­kuus­sa alka­van kou­lu­tuk­sen vii­mei­nen haku­päi­vä on 31.7.2022. Huo­mioit­han kui­ten­kin, että opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja teh­dään koko ajan. Kesä- ja hei­nä­kuus­sa haku­lo­mak­keen­sa lähet­tä­neet haas­tat­te­lem­me puhe­li­mit­se tai etäyh­teyk­sien väli­tyk­sel­lä ti 2.8.2022.  

Lisätiedot  

Opet­ta­ja Iina Pota­seff, +358 40 5642223, iina.potaseff@islo.fi  

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Lyhyesti liikunnanohjauskoulutuksesta (LOK)

Kou­lu­tus on lii­kun­ta-alan osaa­mis­ta täy­den­tä­vää ja syven­tä­vää kou­lu­tus­ta joh­ta­mat­ta kui­ten­kaan tut­kin­toon. Se on suun­nat­tu myös hen­ki­löil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta lii­kun­ta-alas­ta, hyvin­voin­nis­ta ja ter­vey­des­tä sekä hen­ki­löil­le, joil­la on halua kehit­tää itse­ään ohjaa­ji­na tai val­men­ta­ji­na. Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­ses­sa opis­ke­li­ja pereh­tyy lii­kun­na­noh­jauk­sen eri mah­dol­li­suuk­siin, lii­kun­nan eri toi­min­taym­pä­ris­töi­hin, ter­veys­lii­kun­taan, lii­kun­ta­la­jei­hin sekä ter­veys­kun­non tes­taus­toi­min­taan. Kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lu­na. Lähio­pe­tus­jak­so­jen lisäk­si kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy itse­näi­siä teh­tä­viä sekä mah­dol­li­sia työs­sä­op­pi­mis­jak­so­ja ja ohjaus­har­joi­tuk­sia eri koh­de­ryh­mil­le. Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tuk­sen käy­nyt voi työs­ken­nel­lä mm. eri­lais­ten lii­kun­ta- ja val­men­nus­ryh­mien ohjaajana. 

Lyhyesti liikunnan osaamisalan koulutuksesta (LVAT)

Lii­kun­nan osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on amma­til­lis­ta aikuis­kou­lu­tus­ta ja se on tar­koi­tet­tu lii­kun­na­noh­jauk­ses­ta ja ter­veyt­tä edis­tä­väs­tä lii­kun­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le sekä lii­kun­nan, ohjauk­sen ja työ­ky­kyä yllä­pi­tä­vän toi­min­nan paris­sa työs­ken­te­le­vil­le. Lii­kun­na­noh­jauk­sen koh­de­ryh­mi­nä voi­vat olla joko lap­set, nuo­ret tai aikui­set. Osaa­mis­ta voi syven­tää joko yksi­löl­li­seen lii­kun­na­noh­jauk­seen, lii­kun­ta-alan yrit­tä­jyy­teen, yhdis­tys­toi­min­taan tai lii­kun­nan ohjel­ma­pal­ve­lui­den ohjaa­mi­seen oman mie­len­kiin­non koh­tei­den mukaan. Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si val­mis­tut ammat­ti­ni­mik­keel­lä lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT), jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa lii­kun­ta-alan osaa­ja­na lisään­tyy. Tämä ammat­ti­tut­kin­to tun­net­tiin aiem­min lii­kun­nan ammattitutkintona. 

Tut­kin­non perus­tei­siin tääl­tä: tut­kin­non perusteet 

Huomioitavaa 

Lii­kun­ta-alan kou­lu­tuk­siin on ase­tet­tu tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set, jot­ka löy­ty­vät tääl­tä.

Tar­kis­tat­han jo etu­kä­teen, että tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set eivät ole estee­nä opiskelijavalinnalle. 

Opin­to­jen hin­ta:
1600€

Tut­kin­non laa­juus
LOK 5 kk + LVAT 150osp

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Lii­kun­ta­neu­vo­ja (AT)

Lisä­tie­to­ja
Iina Pota­seff, +358 40 5642223

Kat­so myös: