SEURAKEHITTÄJÄKOULUTUS

Kuka mah­dol­lis­taa sen, että val­men­ta­jat ja ohjaa­jat voi­vat kes­kit­tyä omaan tehtäväänsä? 

Urhei­luseu­rois­sa teh­dään arvo­kas­ta työ­tä las­ten ja nuor­ten lii­kut­ta­mi­ses­sa ja lii­kun­nal­li­seen elä­män­ta­paan kas­vat­ta­mi­ses­sa. Kil­pai­lu ihmis­ten vapaa-ajas­ta kui­ten­kin kiris­tyy. Urhei­luseu­ra­toi­min­nal­ta odo­te­taan jat­ku­vas­ti ammat­ti­mai­sem­paa otet­ta ja seu­rois­ta on muo­tou­tu­nut yhä enem­män pal­ve­lun­tar­joa­jia: toi­min­nan tulee vedo­ta lap­siin ja nuo­riin, ohjaus- ja val­men­nus­toi­min­nan olla laa­du­kas­ta ja seu­raor­ga­ni­saa­tion pys­tyä toi­mi­maan ammat­ti­mai­ses­ti ja vastuullisesti.

Seu­ra­toi­min­taan koh­dis­tuu nyky­ään entis­tä enem­män odo­tuk­sia – se mikä riit­ti jos­kus, ei mei­naa riit­tää enää. Jot­ta val­men­ta­jat ja ohjaa­jat voi­vat kes­kit­tyä omaan teh­tä­vään­sä ja vapaa­eh­tois­toi­mi­jat koke­vat yhdis­tys­toi­min­nan mie­lek­kääk­si myös tule­vai­suu­des­sa, tar­vi­taan osaa­via seu­ra­toi­min­nan ammattilaisia.

Seu­ra­ke­hit­tä­jä­kou­lu­tus on vas­tauk­sem­me tähän työ­elä­mäs­tä kum­pua­vaan tar­pee­seen, johon ohjauk­seen ja val­men­nuk­seen pai­not­tu­va lii­kun­ta-alan kou­lu­tus­pol­ku ei tois­tai­sek­si ole pys­ty­nyt vas­taa­maan. Olem­me rää­tä­löi­neet kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa ei ohja­ta tai val­men­ne­ta, vaan kes­ki­ty­tään täy­sin urhei­luseu­ran arjen ydin­toi­min­toi­hin ja niis­sä tar­vit­ta­van osaa­mi­sen lisäämiseen.

Osaa­vil­le seu­ra- ja lii­kun­ta-alan orga­ni­saa­tio­työn­te­ki­jöil­le on siis tilaus­ta – ja meil­lä osaa­mis­ta sel­lais­ten kou­lut­ta­mi­seen! Hae mukaan!

Kenelle?

 • Kai­kil­le, joi­ta kiin­nos­taa luo­da työ­uraa urhei­luseu­ras­sa tai muus­sa lii­kun­ta-alan organisaatiossa!
 • Urhei­luseu­rois­sa työs­ken­te­le­vil­le erin­omai­se­na osaa­mis­ta syven­tä­vä­nä ja uusia virik­kei­tä syn­nyt­tä­vä­nä täydennyskoulutuksena
 • Urhei­luseu­raan työl­lis­ty­väl­le pereh­ty­mis­pro­ses­sin tueksi
 • Seu­rois­sa vapaa­eh­tois­työ­tä teh­neil­le, jot­ka halua­vat viral­lis­taa osaamisensa
 • Alan­vaih­ta­jil­le
 • Kai­kil­le, jot­ka halua­vat ymmär­tää, mil­lais­ta työs­ken­te­ly nyky­päi­vän urhei­luseu­rois­sa on – ja mihin suun­taan se on kehittymässä

Koulutuksen rakenne

Seu­ra­ke­hit­tä­jä ‑kou­lu­tus on lii­kun­ta-alan osaa­mis­ta täy­den­tä­vää ja syven­tä­vää kou­lu­tus­ta. Kou­lu­tuk­sen run­ko muo­dos­tuu kah­den tut­kin­non­osan ympärille:

 • Lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toi­mi­mi­nen (30 osp)
 • Yhdis­tyk­ses­sä toi­mi­mi­nen (30 osp)

Tämän lisäk­si kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­teen sisäl­tyyy media­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­nen urhei­lu­ym­pä­ris­tös­sä ‑kou­lu­tus.

Vertaisryhmästä tukea

Seu­ra­työ on usein itse­näis­tä työ­tä, jos­sa neu­voa ja työ­noh­jaus­ta voi olla niu­kas­ti tar­jol­la. Urhei­luseu­ro­jen toi­min­ta­pe­ri­aa­te on usein var­sin saman­kal­tai­nen, mut­ta sil­ti seu­ro­jen välis­tä yhteis­työ­tä teh­dään ver­rat­tain vähän. Seu­ra­ke­hit­tä­jä­kou­lu­tus on kehi­tet­ty myös näi­den tar­pei­den takia. Osal­lis­tu­mal­la kou­lu­tuk­seen saat ympä­ril­le­si ver­tais­ryh­män, jos­sa saat tukea työ­hö­si ja pää­set spar­rai­le­maan aja­tuk­sia­si samo­jen asioi­den kans­sa pai­ni­vien kans­sa.  Tar­koi­tuk­se­na on jakaa osaa­mis­ta ja hyväk­si todet­tu­ja käy­tän­tei­tä, jot­tei jokai­ses­sa seu­ras­sa tar­vit­si­si teh­dä kaik­kea alus­ta alkaen ja itse keksien.

Ja mikä tär­kein­tä, hyvin toden­nä­köi­ses­ti ryh­mäs­tä jää ystä­viä ja men­to­rei­ta, jot­ka ovat pirau­tuk­sen pääs­sä vie­lä kou­lu­tuk­sen jälkeenkin!

Osaamista opiskelijalle, hyötyä seuralle 

Seu­ra­työ­hön usein ”ajau­du­taan”, joka ei toi­saal­ta ole ihme, kos­ka var­si­nais­ta kou­lu­tus­pol­kua teh­tä­vään ei tois­tai­sek­si ole ollut. Nyky­päi­vä­nä työ lii­kun­ta-alan orga­ni­saa­tios­sa, kuten urhei­luseu­rois­sa on vaa­ti­vaa työ­tä, joka edel­lyt­tää moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta. Seu­ra­ke­hit­tä­jä­kou­lu­tuk­sen sisäl­löt on rää­tä­löi­ty vas­taa­maan aito­ja työ­elä­män tar­pei­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa saat val­miuk­sia ja työ­ka­lu­ja muun muassa:

 • Vai­kut­ta­van vies­tin­nän toteut­ta­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen seuraympäristössä
 • Vas­tuul­li­sen orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin kehittämiseen
 • Itsen­sä joh­ta­mi­seen, oman työn suunnitteluun
 • Vapaa­eh­tois­toi­min­nan orga­ni­soin­tiin ja johtamiseen 
 • Urhei­luseu­roil­le koh­den­net­tu­jen avus­tus ja rahoi­tus­jär­jes­tel­mien tun­nis­ta­mi­seen ja hyödyntämiseen
 • Yhdis­tys­lain ja ‑toi­min­nan peri­aat­tei­den syvem­pään ymmärtämiseen
 • Vas­tuul­li­sen ja tehok­kaan talous­hal­lin­non toteuttamiseen
 • Seu­ra­työ­tä hel­pot­ta­vien jär­jes­tel­mien ja ohjel­mis­to­jen valintaan
 • Tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­seen seu­ra­työn pro­ses­sien tehostamiseksi

Osaa­mi­sen kart­tu­mi­sen kan­nal­ta kes­keis­tä on työ­elä­mäs­sä oppi­mi­sen ja tie­to­poh­jais­ten opin­to­jen vuo­ro­pu­he­lu: kaik­ki kou­lu­tuk­sen oppi­mis- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vät teh­dään seu­raa kehit­täen ja osaa­mi­sen arvioin­tiin liit­ty­vät näyt­tö­teh­tä­vät toteu­te­taan omas­sa työympäristössä.

  

Koulutuksen toteutus ja arviointi 

Kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lu­na, joten opis­ke­lu onnis­tuu erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si työs­sä­käyn­nin rin­nal­la. Kou­lu­tus ajoit­tuu syys-tou­ko­kuu välil­le, ja koos­tuu kym­me­nes­tä 1–2 päi­vän mit­tai­ses­ta lähio­pe­tus­jak­sos­ta. Kou­lu­tuk­sen aika­na suo­ri­te­taan kak­si lii­kun­ta­neu­vo­jan ammat­ti­tut­kin­toon kuu­lu­vaa tut­kin­non­osaa: lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toi­mi­mi­nen ja yhdis­tyk­ses­sä toi­mi­mi­nen. Opis­ke­lun alkaes­sa jokai­sel­le laa­di­taan hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma (HOKS). Tut­kin­no­no­sien suo­rit­ta­mi­nen tapah­tuu näy­töis­sä, jois­sa osaa­mi­nen osoi­te­taan seu­raym­pä­ris­töön koh­den­tu­vien kehit­tä­mis­toi­mien kautta.

Kontaktiopetuksen aikataulu

Lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toimiminen:

 • 14.9.2023 klo 8.15–11.45
  • Läh­tö­lau­kaus
 • 28.–29.9.2023 klo 8.15–11.45
  • Toi­min­taa ja tari­noi­ta: urhei­luseu­ra työ- ja toimintaympäristönä
 • 26.–27.10.2023 klo 8.15–11.45
  • Vas­tuu ihmi­sis­tä ja ympä­ris­tös­tä: vas­tuul­li­sen seu­ra­toi­min­nan periaatteet
 • 16.–17.11.2023 klo 8.15–11.45
  • Samal­la sivul­la: sisäi­nen vies­tin­tä ja koh­taa­mi­sen taidot
 • 14.–15.12.2023 klo 8.15–11.45
  • Moder­ni seu­ra­työ: digi­taa­li­set työ­ka­lut & oman työn suun­nit­te­lu ja johtaminen

Yhdis­tyk­ses­sä toimiminen:

 • 18.–19.1.2024 klo 8.15–11.45
  • Yhdis­tys & laki: yhdis­tys­toi­min­nan peri­aat­teet ja roo­li yhteiskunnassa
 • 1.–2.2.2024 klo 8.15–11.45
  • Jat­ku­vas­ti parem­min: suun­ni­tel­mal­li­ses­ti toi­mi­va ja kehit­ty­vä organisaatio
 • 22.–23.2.2024 klo 8.15–11.45
  • Vas­tuu talou­des­ta: seu­ran talous­hal­lin­non ja ‑suun­nit­te­lun perus­teet, avus­tus- ja rahoitusjärjestelmät
 • 21.–22.3.2024 klo 8.15–11.45
  • Seu­ra ver­kos­ton kes­kus­pis­tee­nä: vapaa­eh­tois­toi­min­nan orga­ni­soin­ti ja joh­ta­mi­nen & ulkoi­nen viestintä
 • 18.–19.4.2024 klo 8.15–11.45
  • Näy­töt: seu­ra­koh­tais­ten kehi­tys­teh­tä­vien esittelyt

Lisäk­si Seu­ra­ke­hit­tä­jä­kou­lu­tuk­seen kuuluu:

 • Media­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­nen urhei­luseu­raym­pä­ris­tös­sä ‑kou­lu­tus
  • Kou­lu­tuk­sen ajan­koh­ta tar­ken­tuu myöhemmin

Koulutuksen hinta

600€. Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa erässä. 

Hakeminen ja opiskelijavalinnat

Seu­ra­ke­hit­tä­jä­kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku, seu­raa­van kou­lu­tuk­sen haku on käyn­nis­sä nyt. 

Kou­lu­tus alkaa syk­syl­lä. Hae kou­lu­tuk­seen tästä: 

Haki­joi­hin ote­taan yhteyt­tä hake­muk­sen saavuttua. 

Lisätietoja

Pet­ri Pen­na­nen, +358 50 452 2659, petri.pennanen@islo.fi

Pet­ri Pennanen

Opin­to­jen hin­ta:
600€

Tut­kin­non laa­juus
60 osp

Lisä­tie­to­ja
Pet­ri Pennanen

+358 50 452 2659

petri.pennanen@islo.fi

Kat­so myös: