SEURAKEHITTÄJÄKOULUTUS

Kuka mah­dol­lis­taa sen, että val­men­ta­jat ja ohjaa­jat voi­vat kes­kit­tyä ydin­teh­tä­viin­sä, ja että vapaa­eh­toi­set koke­vat seu­ra­toi­min­nan mer­ki­tyk­sel­li­sek­si?

Urhei­luseu­rat ovat ensiar­voi­sen tär­keäs­sä roo­lis­sa las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan edis­tä­mi­ses­sä ja ter­vei­den elä­män­ta­po­jen juur­rut­ta­mi­ses­sa. Kui­ten­kin kil­pai­lu ihmis­ten vapaa-ajas­ta on kovaa. Nyky­ään urhei­luseu­roil­ta odo­te­taan ammat­ti­mai­sem­paa otet­ta, ja ne ovat muo­tou­tu­neet entis­tä enem­män pal­ve­lun­tar­joa­jik­si: toi­min­nan täy­tyy hou­ku­tel­la lap­sia ja nuo­ria, ohjauk­sen ja val­men­nuk­sen on olta­va laa­du­kas­ta, ja tilo­jen tulee olla kun­nos­sa. Seu­raor­ga­ni­saa­tion on kyet­tä­vä toi­mi­maan ammat­ti­mai­ses­ti ja vastuullisesti.

Se, mitä urhei­luseu­ra­toi­min­nal­ta ennen vaa­dit­tiin, ei enää rii­tä. Vas­ta­tak­seen kas­va­viin odo­tuk­siin ja säi­lyt­tääk­seen elin­voi­man­sa nyky­päi­vän seu­raor­ga­ni­saa­tioi­den on toi­mit­ta­va suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja vas­tuul­li­ses­ti. Sel­keäs­sä orga­ni­saa­tios­sa val­men­ta­jat ja ohjaa­jat voi­vat kes­kit­tyä omaan roo­liin­sa ja vapaa­eh­toi­set kokea toi­min­nan merkitykselliseksi.

Ymmär­rys­tä urhei­luseu­ra­työs­tä ja sen kehi­tys­suun­nis­ta sekä osaa­mis­ta seu­ra­hal­lin­non teh­tä­vis­sä tar­vi­taan enem­män kuin kos­kaan aiemmin.

Seu­ra­ke­hit­tä­jä­kou­lu­tus on vas­taus tähän työ­elä­mäs­tä nouse­vaan tar­pee­seen, johon pelk­kä ohjauk­seen ja val­men­nuk­seen kes­kit­ty­vä lii­kun­ta-alan kou­lu­tus ei tois­tai­sek­si ole vas­tan­nut. Olem­me rää­tä­löi­neet kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa ei ohja­ta tai val­men­ne­ta, vaan kes­ki­ty­tään täy­sin urhei­luseu­ran arjen pyö­rit­tä­mi­seen tar­vit­ta­van ydin­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen. Kou­lu­tus sopii niin urhei­luseu­rois­sa jo työs­ken­te­le­vil­le kuin sin­ne suun­taa­vil­le, mut­ta myös kai­kil­le, jot­ka halua­vat syven­tää ymmär­rys­tään urhei­luseu­ra­toi­min­nas­ta ja sen kehityssuunnista!

Kenelle?

 • Urhei­luseu­ro­jen toi­mi­hen­ki­löt: Kou­lu­tus tar­jo­aa arvo­kas­ta osaa­mis­ta urhei­luseu­ran hal­lin­nol­li­siin ja orga­ni­sa­to­ri­siin teh­tä­viin, kuten seu­ran joh­toon, talous­hal­lin­toon ja vies­tin­tään kes­kit­ty­vil­le henkilöille.
 • Urhei­luseu­ra­työs­tä kiin­nos­tu­neet: Kou­lu­tus sopii kai­kil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta urhei­luseu­ra­toi­min­nas­ta ja sen kehit­tä­mi­ses­tä, oli sit­ten kysees­sä uran­vaih­to tai vapaa­eh­tois­työ urheiluseurassa.
 • Lii­kun­ta-alan ammat­ti­lai­set ja opis­ke­li­jat: Kou­lu­tus tar­jo­aa lisä­osaa­mis­ta ja näkö­kul­mia lii­kun­ta-alan ammat­ti­lai­sil­le sekä opis­ke­li­joil­le, jot­ka halua­vat syven­tää ymmär­rys­tään urhei­luseu­ra­työs­tä sekä sen haas­teis­ta ja mahdollisuuksista.
 • Kai­kil­le, jot­ka halua­vat syven­tää ymmär­rys­tään urhei­luseu­ra­toi­min­nas­ta ja sen kehityssuunnista!

Koulutuksen rakenne

Seu­ra­ke­hit­tä­jä­kou­lu­tus on lii­kun­ta-alan amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta ja sen sisäl­tö muo­dos­tuu kah­den lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tut­kin­toon kuu­lu­van tut­kin­non­osan ympärille:

 • Lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toi­mi­mi­nen (30 osp)
 • Yhdis­tyk­ses­sä toi­mi­mi­nen (30 osp)

Kouluttajat

Kou­lu­tuk­sen opet­ta­ji­na toi­mi­vat ISLOn asian­tun­ti­jat, Pet­ri Pen­na­nen ja Pasi Majoi­nen, joil­la on laa­ja koke­mus lii­kun­ta-alan eri teh­tä­vis­tä sekä seu­ra­toi­min­nan eri roo­leis­ta. He ovat kou­lut­ta­neet moni­puo­li­ses­ti eri ryh­miä ja omaa­vat syväl­li­sen ymmär­ryk­sen alasta.

Lisäk­si kou­lu­tus­ta täy­den­tä­vät useat vie­rai­le­vat asian­tun­ti­jat työ­elä­mäs­tä, jot­ka tuo­vat muka­naan ajan­ta­sais­ta tie­toa ja käy­tän­nön koke­muk­sia seu­ra­ken­täl­tä. Yhteis­työ Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta ry:n kans­sa var­mis­taa, että kou­lu­tus vas­taa ajan­mu­kai­ses­ti seu­ra­toi­min­nan tarpeisiin.

Vertaisryhmästä tukea ja uusia näkökulmia

Seu­ra­työ voi usein tun­tua yksi­näi­sel­tä ja tuki­ver­kos­ton puut­tues­sa haas­teel­li­sel­ta. Vaik­ka urhei­luseu­ro­jen toi­min­ta­ta­vat ovat usein saman­kal­tai­sia, seu­ro­jen väli­nen yhteis­työ jää usein vähäi­sek­si. Seu­ra­ke­hit­tä­jä­kou­lu­tus on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan tähän tar­pee­seen. Osal­lis­tu­mal­la kou­lu­tuk­seen saat itsel­le­si ver­tais­ryh­män, joka tar­jo­aa arvo­kas­ta tukea ja mah­dol­li­suu­den jakaa aja­tuk­sia ja koke­muk­sia samo­jen haas­tei­den paris­sa työs­ken­te­le­vien kanssa.

Ver­tais­ryh­mäs­sä tavoit­tee­na on oppia toi­sil­taan ja jakaa hyvik­si havait­tu­ja käy­tän­tei­tä, jot­ta jokai­sen seu­ran ei tar­vit­se kek­siä pyö­rää uudel­leen. Tär­kein­tä onkin yhtei­sen osaa­mi­sen ja koke­mus­ten jaka­mi­nen, joka mah­dol­lis­taa seu­ra­työn kehit­ty­mi­sen entis­tä­kin laa­duk­kaam­mak­si ja tehokkaammaksi.

Entä mikä paras­ta, ver­tais­ryh­män jäse­nis­tä voi muo­dos­tua pit­kä­ai­kai­sia ystä­viä ja men­to­rei­ta, joi­den tuki on saa­ta­vil­la vie­lä kou­lu­tuk­sen päätyttyäkin!

Osaamista Sinulle, hyötyä seuralle 

Seu­ra­työ­hön ajau­tu­mi­nen on yleis­tä, sil­lä var­si­nais­ta kou­lu­tus­pol­kua teh­tä­vään ei tois­tai­sek­si ole ollut tar­jol­la. Nyky­päi­vä­nä työs­ken­te­ly lii­kun­ta-alan orga­ni­saa­tiois­sa, kuten urhei­luseu­rois­sa, vaa­tii moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta ja kykyä vas­ta­ta monen­lai­siin haas­tei­siin. Seu­ra­ke­hit­tä­jä­kou­lu­tuk­sen sisäl­löt on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan näi­tä aito­ja työ­elä­män tarpeita.

Kou­lu­tuk­ses­sa saat val­miuk­sia ja työ­ka­lu­ja muun muassa:

 • Seu­ran kapa­si­tee­tin ja laa­tu­te­ki­jöi­den tunnistamiseen
 • Vies­tin­nän suun­nit­te­luun ja toteuttamiseen
 • Vas­tuul­li­sen orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin kehittämiseen
 • Itsen­sä joh­ta­mi­seen ja oman työn suunnitteluun
 • Vapaa­eh­tois­toi­min­nan orga­ni­soin­tiin ja johtamiseen
 • Seu­ran yhtei­söl­li­syyt­tä ja näky­vyyt­tä paran­ta­vien tapah­tu­mien järjestämiseen
 • Seu­ran tie­toark­ki­teh­tuu­rin rakentamiseen
 • Yhdis­tyk­sen toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­den ymmärtämiseen
 • Stra­te­gi­sen suun­nit­te­lun terävöittämiseen
 • Talous­hal­lin­non ja ‑suun­nit­te­lun toteuttamiseen
 • Varain­han­kin­nan tehostamiseen
 • Ver­kos­to­jen joh­ta­mi­seen ja nii­den tehok­kaam­paan hyödyntämiseen

Kou­lu­tuk­sen kes­kiös­sä on työ­elä­mä­val­miuk­sien ja teo­reet­ti­sen tie­don yhdis­tä­mi­nen: oppi­mis­teh­tä­vät ja tut­kin­no­no­sien arvioin­ti suun­ni­tel­laan vas­taa­maan suo­raan seu­ran tarpeita.

  

Koulutuksen toteutus ja arviointi 

Kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lu­na, mikä mah­dol­lis­taa opis­ke­lun erin­omai­ses­ti myös työn ohes­sa. Kou­lu­tus­jak­so­jen kes­to vaih­te­lee 1–2 päi­vään, mikä hel­pot­taa aika­tau­lut­ta­mis­ta ja jous­taa työ­elä­män vaa­ti­mus­ten kans­sa. Kou­lu­tus­jak­so­jen ajoit­tu­mi­nen syys-tou­ko­kuul­le tar­jo­aa jous­ta­vuut­ta opis­ke­lun suunnittelussa.

Kou­lu­tuk­seen voi hakea jat­ku­vas­ti, mikä antaa mah­dol­li­suu­den aloit­taa opis­ke­lu itsel­le sopi­va­na ajan­koh­ta­na. Suo­si­tel­ta­vim­mat aloi­tusa­jan­koh­dat ovat kui­ten­kin syys- ja tammikuu.

Kou­lu­tuk­sen aika­na suo­ri­te­taan kak­si lii­kun­ta­neu­vo­jan ammat­ti­tut­kin­toon kuu­lu­vaa tut­kin­non­osaa: “lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toi­mi­mi­nen” ja “yhdis­tyk­ses­sä toi­mi­mi­nen”. Opis­ke­lun alkaes­sa jokai­sel­le laa­di­taan hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma (HOKS), joka aut­taa opis­ke­li­jaa aset­ta­maan tavoit­teet ja suun­nit­te­le­maan opintojaan.

Tut­kin­no­no­sien suo­rit­ta­mi­nen tapah­tuu näy­töis­sä, jois­sa osaa­mis­ta arvioi­daan ePe­rus­teis­sa mää­ri­tel­ty­jen ammat­ti­tai­to­vaa­ti­mus­ten ja kri­tee­rien mukaisesti.

Kontaktiopetuksen aikataulu

Lii­kun­nan toi­min­taym­pä­ris­tös­sä toimiminen:

 • 12.9.2024 klo 8.15–11.45
  • Läh­tö­lau­kaus!: orien­taa­tio­pa­ket­ti
 • 26.–27.9.2024 klo 8.15–11.45
  • Toi­min­taa ja tari­noi­ta: urhei­luseu­ra työ- ja toimintaympäristönä
  • Laa­tua ja vään­töä: seu­ra­työn laa­tu­te­ki­jät ja kapasiteetti
 • 24.–25.10.2024 klo 8.15–15.30
  • Samal­la sivul­la: sisäi­nen vies­tin­tä & seu­rabrän­din rakennusaineet
 • 14.–15.11.2024 klo 8.15–11.45
  • Pöhi­nää & elon­merk­ke­jä: tapah­tu­mat osa­na elin­voi­mais­ta seuratoimintaa
  • Klaa­raa sir­pa­lei­suus: oman työn suun­nit­te­lu ja johtaminen
 • 5.–6.12.2024 klo 8.15–11.45
  • Vas­tuu ihmi­sis­tä ja ympä­ris­tös­tä: vas­tuul­li­sen seu­ra­toi­min­nan periaatteet
  • Moder­ni seu­ra­työ: seu­ran tie­toark­ki­teh­tuu­ri ja digi­taa­li­set työkalut

Yhdis­tyk­ses­sä toimiminen:

 • 16.–17.1.2025 klo 8.15–11.45
  • Yhdis­tys & laki: yhdis­tys­toi­min­nan peri­aat­teet ja roo­li yhteiskunnassa
 • 6.–7.2.2025 klo 8.15–11.45
  • Jat­ku­vas­ti parem­min: suun­ni­tel­mal­li­ses­ti toi­mi­va ja kehit­ty­vä organisaatio
 • 27.–28.2.2025 klo 8.15–11.45
  • Vas­tuu talou­des­ta: seu­ran talous­hal­lin­non ja ‑suun­nit­te­lun perusteet
  • Mut­ta ne eurot: seu­ran varainhankinta
 • 27.–28.3.2025 klo 8.15–11.45
  • Seu­ra ver­kos­ton kes­kus­pis­tee­nä: ver­kos­to­joh­ta­mi­sen perusteet
  • Seu­ran tär­kein pää­oma, ihmi­set: vapaa­eh­tois­toi­min­nan orga­ni­soin­ti ja johtaminen
 • 23.–25.4.2025 klo 8.00–12.00
  • Näyt­tö­päi­vät

Koulutuksen hinta

600€. Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa erässä. 

Hakeminen ja opiskelijavalinnat

Seu­ra­ke­hit­tä­jä­kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku, seu­raa­van kou­lu­tuk­sen haku on käyn­nis­sä nyt. 

Kou­lu­tus alkaa syk­syl­lä. Hae kou­lu­tuk­seen tästä: 

Haki­joi­hin ote­taan yhteyt­tä hake­muk­sen saavuttua. 

Lisätietoja

Pet­ri Pen­na­nen, +358 50 452 2659, petri.pennanen@islo.fi

Pet­ri Pennanen

Opin­to­jen hin­ta:
600€

Tut­kin­non laa­juus
60 osp

Lisä­tie­to­ja
Pet­ri Pennanen

+358 50 452 2659

petri.pennanen@islo.fi

Kat­so myös: