Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus on työ­nan­ta­jal­le käte­vä tapa kou­lut­taa hen­ki­lö­kun­taa. Opis­ke­li­ja on työ­suh­tees­sa oppi­so­pi­mus­paik­kaan, jos­sa opis­ke­lu suu­rel­ta osin tapah­tuu. Työ­pai­kal­la tapah­tu­vaa oppi­mis­ta täy­den­ne­tään teo­riao­pin­noil­la, jot­ka jär­jes­täm­me me tääl­lä Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la. Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa voi opis­kel­la amma­til­li­sen tut­kin­non
tai tut­kin­non osan.

Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta voit suo­rit­taa meil­lä seu­raa­vis­sa tut­kin­nois­sa ja koulutuksissa:

  • Hie­ron­nan ammattitutkinto
  • Lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammattitutkinto
  • Val­men­nuk­sen erikoisammattitutkinto
  • Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammattitutkinto
  • Lii­kun­ta­paik­ka-alan erikoisammattitutkinto
  • Lii­kun­na­noh­jaus­kou­lu­tus

Oppisopimuspaikan vaatimukset

Opis­ke­li­ja hank­kii oppi­so­pi­mus­pai­kan itse. Oppi­so­pi­mus­pai­kal­la on olta­va riit­tä­väs­ti tuo­tan­to- ja pal­ve­lu­toi­min­taa ja tar­peel­li­nen työ­vä­li­neis­tö tut­kin­non perus­tei­den ammat­ti­tai­to­vaa­ti­mus­ten mukai­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen. Oppi­so­pi­mus­pai­kal­la on olta­va ammat­ti­tai­dol­taan päte­vää hen­ki­lö­kun­taa, joka voi toi­mia opis­ke­li­jan vas­tuul­li­se­na työ­paik­kaoh­jaa­ja­na. Oppi­so­pi­muk­sen edel­ly­tyk­se­nä on työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­nen palk­ka ja 25 tun­nin viikkotyöaika.

Vastuullisen työpaikkaohjaajan tehtävät

Vas­tuul­li­nen työ­paik­kaoh­jaa­ja osal­lis­tuu opin­to­jen suun­nit­te­luun opis­ke­li­jan ja kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän edus­ta­jan kans­sa. Työ­paik­kaoh­jaa­ja pereh­dyt­tää opis­ke­li­jan työym­pä­ris­töön ja työ­teh­tä­viin, ohjaa opis­ke­li­jaa ja osal­lis­tuu oppi­mi­sen arviointiin.

Opintososiaaliset etuudet

Jos työ­nan­ta­ja ei mak­sa oppi­so­pi­mus­opis­ke­li­jal­le palk­kaa tie­to­puo­li­sen opis­ke­lun ajal­ta, voi opis­ke­li­ja hakea oppi­lai­tok­sel­ta opin­to­so­si­aa­li­sia etu­ja, mm. päi­vä­ra­haa, mat­ka­kor­vaus­ta ja majoi­tus­kor­vaus­ta. Opin­to­so­si­aa­li­sia etuuk­sia ei myön­ne­tä, jos opis­ke­li­ja saa palk­kaa tai mui­ta etuuk­sia teo­riao­pin­to­jen aikana.

Työnantajalle maksettava koulutuskorvaukset

Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä mak­saa oppi­so­pi­mus­työ­pai­kal­le kou­lu­tus­kor­vaus­ta, jos kou­lu­tuk­ses­ta aiheu­tuu työ­nan­ta­jal­le kus­tan­nuk­sia. Kou­lu­tus­kor­vauk­sen mää­räs­tä sovi­taan tapaus­koh­tai­ses­ti huo­mioi­den tar­vit­ta­van ammat­ti­tai­don ja osaa­mi­sen hank­ki­mi­nen, opis­ke­li­jan osaa­mi­nen ja työ­ko­ke­mus ja opis­ke­li­jan mah­dol­li­ses­ti tar­vit­se­mat ohjaus- ja tukitoimet.

Palkkatuki

Työ­nan­ta­ja voi hake­aa palk­ka­tu­kea työt­tö­män hen­ki­lön palk­kaa­mi­seen TE-toi­mis­tos­ta. Palk­ka­tu­kea voi­daan myön­tää myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen. Palk­ka­tu­ki työn­te­ki­jän palk­ka­kus­tan­nuk­siin — Pal­ve­lut — Työ­mark­ki­na­to­ri (tyomarkkinatori.fi)

Palk­ka­tu­ki hae­taan ennen työ­suh­teen alka­mis­ta. Työ­suh­de voi alkaa vas­ta, kun palk­ka­tu­ki on myön­net­ty. Hakies­sa­si kou­lu­tuk­seen, mai­nit­se oppi­so­pi­mus­paik­ka­si ja teh­ty palk­ka­tu­ki­ha­ke­mus. Palk­ka­tu­kea voi­daan mak­saa koko oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen ajan. 

Oppisopimuskoulutukseen hakeminen

Sopi­van pai­kan löy­dyt­tyä kou­lu­tuk­seen hake­mi­nen tapah­tuu otta­mal­la yhteyt­tä ISLOn opin­to­toi­mis­toon, opinnot@islo.fi tai +358 50 379 6293

Lisätietoja

Lisä­tie­toa oppi­so­pi­mus­asiois­ta: opinnot@islo.fi 050–3796293

Kat­so myös: