Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 

Mehtimäen liikunta- ja urheiluympäristön toiminnallinen sydän

Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­to (ISLO) on vuon­na 1979 perus­tet­tu, Joen­suun kau­pun­gin omis­ta­ma alu­eel­li­nen lii­kun­nan koulutuskeskus.

Ydin­teh­tä­väm­me on jär­jes­tää lii­kun­ta-alan amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta ja vapaan sivis­tys­työn kou­lu­tus­ta sekä yllä­pi­tää lii­kun­ta-alan kou­lu­tus­kes­kus­ta. Lisäk­si tuem­me ja kehi­täm­me alu­een lii­kun­taa, urhei­lua sekä nii­hin liit­ty­viä pal­ve­lui­ta yhteis­työs­sä urhei­luseu­ro­jen ja mui­den sidos­ryh­mien kanssa.

Toi­mim­me Joen­suun kes­kus­ta-alu­eel­la, osa­na Meh­ti­mäen ainut­laa­tuis­ta urhei­lun ja lii­kun­nan ympä­ris­töä. Sijain­tim­me tekee meis­tä poik­keuk­sel­li­sen koko urhei­luo­pis­to­ver­kos­to huo­mioi­den. Meh­ti­mäen moni­puo­lis­ten lii­kun­nan ja urhei­lun toteu­tus­paik­ko­jen lisäk­si ympä­ril­täm­me löy­tyy muu­ta­man kei­häs­kaa­ren säteel­tä puh­das­ta luon­toa ulkoi­luun ja kun­toi­luun, vesis­tö, elä­vä kau­pun­ki­kes­kus­ta, yli­opis­to­kam­pus ja Busi­ness Joen­suun yrityskeskittymä.

Ja mikä olen­nai­sin­ta, lii­kun­taa ja urhei­lua ei tar­vit­se kul­jet­taa luok­sem­me, vaan se on luon­nol­li­nen osa päi­vit­täi­sar­keam­me Joen­suun Urhei­lu-Aka­te­mian, alu­een urhei­luseu­ro­jen sekä luke­mat­to­mien kun­toi­li­joi­den toi­mes­ta. Olem­me kai­ken kes­kel­lä ja tavoit­teem­me on entis­tä vah­vem­min pro­fi­loi­tua Meh­ti­mäen toi­min­nal­li­sek­si sydämeksi.

Luon­teel­tam­me olem­me asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tio. ISLOn logo rin­nas­sa työs­ken­te­lee sään­nöl­li­ses­ti n.25 lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin ammat­ti­lais­ta, joi­ta yhdis­tää halu teh­dä asiat hyvin, aut­taa ja pal­vel­la sekä teh­dä yhdes­sä työ­tä ihmis­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si ja lii­kun­ta-alan kehit­tä­mi­sek­si. Kou­lu­tam­me vuo­sit­tain n.100 uut­ta soih­dun­kan­ta­jaa levit­tä­mään lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin ilosanomaa.

Toi­min­tam­me rahoi­tuk­seen mer­kit­tä­vä osa muo­dos­tuu kou­lu­tuk­sen val­tio­no­suuk­sis­ta. Amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen ja vapaan sivis­tys­työn kou­lu­tus­teh­tä­vään suo­ri­te­pe­rus­teis­ta ja vuo­sit­tain haet­ta­vaa rahoi­tus­ta myön­tä­vät Ope­tus­hal­li­tus sekä Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö. Yhtiön muu rahoi­tus koos­tuu omas­ta pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nas­ta sekä hankerahoituksesta.

Kat­so myös: