Hyvin­voi­va työn­te­ki­jä on arvo­kas voi­ma­va­ra työyh­tei­söl­leen ja hyvin­voi­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä muo­dos­tuu toi­mi­va ja teho­kas työyhteisö. 

Mei­dän mis­sio­na on edis­tää ihmis­ten koko­nais­val­tais­ta kehit­ty­mis­tä ja hyvin­voin­tia. Tuom­me tuon tavoit­teen käy­tän­töön ja toteu­tam­me Meh­ti­mäen ainut­laa­tuis­ta ympä­ris­töä hyö­dyn­täen työ­hy­vin­voin­tia edis­tä­vät työ­hy­vin­voin­ti­päi­vät, hyvin­voin­ti­mit­tauk­set sekä asian­tun­ti­ja­luen­not, hel­pos­ti ja nopeas­ti. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­tam­me toteut­ta­mas­sa on jouk­ko asian­tun­ti­joi­ta lii­kun­ta­neu­vo­jas­ta maa­il­man mestareihin. 

Ker­ro toi­vee­si – me jat­kam­me siitä! 


Yhteystiedot

Han­ne Kank­ku­nen
Lii­kun­ta­koor­di­naat­to­ri
050 430 4544
hanne.kankkunen(at)islo.fi

Kat­so myös: