Psyykkinen valmennus urheilijoille ja seuroille

Urheilijat ja seurat

Tar­joam­me ISLOl­la psyyk­kis­tä val­men­nus­ta kil­paur­hei­li­joil­le, tavoit­teel­li­sil­le kun­tour­hei­li­joil­le ja urhei­luseu­roil­le sekä yksi­löl­li­ses­ti että ryh­mä­muo­toi­se­na val­men­nuk­se­na. Psyyk­ki­nen val­men­nus on suun­nat­tu kai­kil­le, jot­ka halua­vat kehit­tää mie­len tai­to­jaan ja vah­vis­taa psyyk­kis­tä hyvinvointiaan.

Val­men­nuk­ses­sa hyö­dyn­näm­me moni­puo­li­sia mene­tel­miä ja har­joit­tei­ta, jot­ka kes­kit­ty­vät psyyk­kis­ten tai­to­jen vah­vis­ta­mi­seen. Val­men­nuk­sen sisäl­tö rää­tä­löi­dään aina yksi­löl­li­ses­ti urhei­li­jan tar­peet ja läh­tö­koh­dat huo­mioi­den. Val­men­nuk­ses­sa opit­tu­ja tai­to­ja pys­tyy hyö­dyn­tä­mään urhei­lun lisäk­si myös arjessa.

Val­men­nuk­ses­sa voim­me kes­kit­tyä esimerkiksi:

•Itse­luot­ta­muk­sen kehittämiseen

•Tun­tei­den sää­te­lyyn ja hallintaan

•Epä­on­nis­tu­mis­ten ja louk­kaan­tu­mis­ten käsittelyyn

•Moti­vaa­tion ylläpitoon

•Palau­tu­mi­seen

•Kil­pai­luun val­mis­tau­tu­mi­sen rutiineihin

Ryh­mä­muo­toi­ses­sa val­men­nuk­ses­sa suun­nit­te­lem­me sisäl­lön jouk­ku­een tar­pei­siin. Voim­me kes­kit­tyä esimerkiksi:

•Jouk­ku­een yhteis­hen­gen vahvistamiseen

•Kom­mu­ni­kaa­tion parantamiseen

•Kes­ki­näi­sen luot­ta­muk­sen kehittämiseen

•Kisa- tai peli­ti­lan­teen psyyk­ki­seen valmistautumiseen

Ryh­mä­val­men­nuk­ses­sa hyö­dyn­näm­me eri­lai­sia har­joit­tei­ta ja mene­tel­miä, jot­ka tuke­vat ryh­mä­dy­na­miik­kaa, kehit­tä­vät jouk­ku­een kykyä toi­mia yhte­näi­ses­ti pai­neen alla ja paran­ta­vat kes­kit­ty­mis­tä. Val­men­nus aut­taa jouk­kuet­ta tun­nis­ta­maan ja hyö­dyn­tä­mään jokai­sen jäse­nen vah­vuuk­sia, mikä on olen­nais­ta menes­tyk­sen saa­vut­ta­mi­sek­si. Hyö­dyn­näm­me näyt­töön perus­tu­via mene­tel­miä ja uusin­ta tut­ki­mus­tie­toa var­mis­taak­sem­me, että val­men­nus on teho­kas­ta ja tukee urhei­li­joi­den tar­pei­ta par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

Valmentajat

Val­men­ta­jien roo­li urhei­li­joi­den psyyk­ki­sen hyvin­voin­nin edis­tä­jä­nä on mer­kit­tä­vä. ISLOn val­men­nus­kes­kus tar­jo­aa val­men­ta­jil­le ja urhei­luseu­roil­le kon­sul­toin­ti­käyn­te­jä, jot­ka vah­vis­ta­vat hei­dän kyky­ään tukea urhei­li­joi­ta. Käyn­tien aika­na käsi­tel­lään käy­tän­nön mene­tel­miä, jot­ka ovat hel­pos­ti integroi­ta­vis­sa vii­koit­tai­siin tree­nioh­jel­miin. Käyn­nil­lä voim­me pureu­tua esi­mer­kik­si näi­hin kysy­myk­siin: Miten voin val­men­ta­ja­na vah­vis­taa urhei­li­joi­den itse­tun­toa? Miten voin tukea urhei­li­jaa epä­on­nis­tu­mis­ten het­kel­lä? Miten voin kehit­tää jouk­ku­ee­ni kom­mu­ni­kaa­tio­ta yhä paremmaksi?

Kenelle?

• Kil­paur­hei­li­jat ja tavoit­teel­li­set kuntourheilijat

• Val­men­ta­jat

• Seu­rat

Palvelun sisältö?

• Urhei­li­jan psyyk­ki­nen valmennus

• Jouk­ku­een psyyk­ki­nen valmennus

• Val­men­ta­jien konsultointi

Hinnasto

Psyyk­ki­sen val­men­ta­jan vas­taan­ot­to­käyn­ti 85€/60min (sis. alv. 24%)

Psyyk­ki­sen val­men­nuk­sen kon­sul­toin­ti­käyn­ti 85€/60min (sis. alv. 24%)

Rää­tä­löi­tä­vien jouk­kue- ja ryh­mä­val­men­nus­ten hin­nat mää­räy­ty­vät tapaus­koh­tai­ses­ti ja niis­tä sovi­taan erikseen. 

Ota yhteyttä

Val­men­nus­kes­kuk­sen psyyk­ki­nen val­men­ta­ja Hel­mi on yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gias­ta ja hän on suo­rit­ta­nut psy­ko­lo­gian opin­not. Lisäk­si hänel­lä on pit­kä urhei­lu­taus­ta pika­juok­sun paris­ta, mikä antaa vah­van syväl­li­sen ymmär­ryk­sen urhei­lu-uran eri vai­heis­ta, haas­teis­ta ja tarpeista.

Psyyk­ki­nen val­men­nus perus­tuu tut­ki­muk­seen ja luo­tet­ta­viin mene­tel­miin, jois­sa urhei­li­jan hyvin­voin­ti on kes­kiös­sä. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään tun­tei­den, aja­tus­ten ja käyt­täy­ty­mis­mal­lien kehit­tä­mis­tä hyvin­voin­tia tuke­vik­si. Psyyk­ki­nen val­men­nus tar­jo­aa käy­tän­nön työ­ka­lu­ja, jot­ka on help­po vie­dä osak­si arkea. Val­men­nuk­ses­sa opi­tut tai­dot ovat hyö­dyl­li­siä myös urhei­lun ulko­puo­lel­la läpi elämän.

Hel­mi koh­taa urhei­li­jat kuun­te­le­vas­ti ja ymmär­tä­väs­ti. Psyyk­ki­sen val­men­nuk­sen toteu­tus vaih­te­lee urhei­li­jan polun eri vai­hei­den ja yksi­löl­lis­ten tar­pei­den mukaan. Tavoit­tee­na on tukea urhei­li­joi­den psyyk­kis­tä hyvin­voin­tia, vah­vis­taa psyyk­ki­siä tai­to­ja ja edis­tää urhei­li­joi­den kehit­ty­mis­tä par­haik­si ver­sioik­si itsestään.

Psyyk­ki­sen val­men­nuk­sen pal­ve­lui­den osal­ta voit olla mei­hin puhe­li­mit­se yhtey­des­sä nume­roon 050 306 0637 (Hel­mi Kor­tet­maa) tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen helmi.kortetmaa@islo.fi. Val­men­nus­ta voi­daan toteut­taa sekä läs­nä että etänä.