Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto,
valmennuksen osaamisala:

Sinulle, joka

 • unel­moit ammat­ti­val­men­ta­ja­na työskentelemisestä
 • olet kiin­nos­tu­nut itse­si ja val­men­net­ta­vie­si koko­nais­val­tai­ses­ta kehittämisestä
 • olet hake­mas­sa val­men­nusa­lan kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin ja haluat amma­til­lis­ta pohjakoulutusta

Liikunnan osaamisalan koulutus tarjoaa

 • Laa­duk­kaan ja huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­lun opin­to­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa täy­den­ne­tään ja syven­ne­tään lii­kun­ta-alan osaamista
 • Val­men­ta­ja-ammat­ti­ni­mik­keen, jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa val­men­nus-alan osaa­ja­na kasvaa.
 • Kon­tak­te­ja ja ver­tais­tu­kea moni­la­ji­ses­ta valmentajaverkostosta 
 • Oppe­ja eri lajien huippuvalmentajilta
 • Ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat ja kou­lu­tuk­sen aivan Joen­suu­lai­sen lii­kun­nan ytimessä

Lyhyesti valmennuksen osaamisalan koulutuksesta: 

Lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tut­kin­non val­men­nuk­sen osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on hybri­di­mal­lil­la toteu­tet­ta­vaa amma­til­lis­ta aikuis­kou­lu­tus­ta ja se on tar­koi­tet­tu val­men­nuk­ses­ta ja val­men­nuk­sen paris­sa työs­ken­te­le­vil­le. Val­men­ta­jan työn koh­de­ryh­mät voi­vat olla joko lap­set, nuo­ret tai aikuiset. 

Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si val­mis­tut ammat­ti­ni­mik­kee­nä val­men­ta­ja, jol­loin arvos­tuk­se­si sekä ammat­ti­tai­to­si työ­maa­il­mas­sa val­men­nus-alan osaa­ja­na on tun­nus­tet­tu. Tut­kin­non suo­rit­ta­jat tun­ne­taan myös ammattivalmentaja-nimikkeellä.

Tutkinnon suorittajan tavoitteena vat-koulutuksessa: 

 • sisäis­tää aja­tus sii­tä, että val­men­nus­toi­min­nan kes­kiös­sä on urheilija 
 • omak­sua val­miu­det kehit­tää val­men­net­ta­vien­sa urhei­lul­lis­ta osaa­mis­ta holis­ti­ses­ti, laa­ja-alai­ses­ti, tulok­sel­li­ses­ti ja ter­veys- ja kas­va­tus­nä­kö­kul­mat huomioiden 
 • kehit­tyä oman lajin­sa val­men­nuk­sen rau­tai­sek­si yhteis­työn ammat­ti­lai­sek­si, jol­la on val­miu­den toi­mia vaa­ti­vis­sa val­men­nus- ja valmennusorganisaatiotehtävissä 
 • omak­sua eli­ni­käi­sen oppi­mi­sen peri­aa­te ja toteut­taa sitä työs­sään ja oman ammat­ti­tai­ton­sa kehittämisessä 
 • omak­sua eet­ti­ses­ti kes­tä­vä toi­min­ta­ta­pa ja toteut­taa sitä työs­sään sekä ammat­ti­tai­ton­sa ja lajin­sa val­men­nus­kult­tuu­rin kehit­tä­mi­ses­sä, toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ja yhteis­työ­ky­kyi­ses­ti suh­tees­sa valmennettaviin 

VAT-koulutus (valmentaja) – tutkinnon rakenne: 

Tut­kin­non raken­tee­seen ja perus­tei­siin voit tutus­tua tar­kem­min tääl­tä.

Opiskele joustavasti ja käytännönläheisesti! 

Jak­soAjan­koh­taLähio­pe­tuk­sen sisältö
114.–16.8.2023Hyvän val­men­ta­mi­sen kivi­jal­ka, koko­nais­val­tai­nen val­men­nus, tai­don opettaminen 
220.–22.9.2023Menes­ty­vän tii­min ana­to­mia, orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin raken­ta­mi­nen, minä val­men­ta­ja­na (DISC-ana­lyy­si), holis­ti­nen valmennus 
39.–11.10.2023Kuor­mi­tus­fy­sio­lo­gia, val­men­nuk­sen ohjel­moin­ti, tun­ne- ja vuorovaikutustaidot 
413.–15.11.2023 Fyy­si­sen har­joit­te­lun ohjel­moin­ti, voi­ma­har­joit­te­lu, val­men­nuk­sen englanti 
518.–20.12.2023Nopeus­har­joit­te­lu ja vai­kut­ta­vuu­den seu­ran­ta, ravin­to­val­men­nus, menes­ty­jän profiili 
615.–18.1.2024Kes­tä­vyys­har­joit­te­lu ja sen seu­ran­ta, val­men­nuk­sen englan­ti, palau­tu­mi­nen, sisäi­nen motivaatio 
719.–21.2.2024Tie­dol­la joh­ta­mi­nen, data-ana­lyy­sit, tak­tii­kan laa­ti­mi­nen, muutosjohtaminen 
820.–22.3.2024Itse­luot­ta­muk­sen raken­ta­mi­nen, val­men­nuk­sen psy­ko­lo­gia, val­men­nuk­sen ruotsi 
910.–12.4.2024Urhei­lun etiik­ka, val­men­ta­jan digi­tai­dot, glo­baa­li val­men­ta­ja, luo­van ajat­te­lun tukeminen 
1015.–17.5.2024 Ryh­mä­dy­naa­mi­set ilmiöt ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen, val­ta ja auk­to­ri­teet­ti, val­men­ta­jan esiin­ty­mi­nen ja media 
1129.–31.5.2024Mitä minä opin? Valmistuminen 

Työllistyminen

Val­men­nuk­sen osaa­mi­sa­lan suo­rit­ta­neet ammat­ti­val­men­ta­jat voi­vat toi­mia val­men­ta­ji­na tai val­men­nusa­lan yrit­tä­ji­nä eri­lai­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä. Ylei­sim­min työ­nan­ta­ji­na ovat suo­ma­lai­set urhei­luseu­rat ja lajiliitot. 

Koulutuksen hinta

1050€ (1.1.2023 alkaen), sisäl­tää ope­tuk­sen, näyt­tö­tut­kin­to­mak­sut ja vakuu­tuk­sen lähio­pe­tus­päi­vi­nä. Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa erässä. 

Hakeminen ja opiskelijavalinnat

Vat-kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Seu­raa­van kou­lu­tuk­sen haku on käyn­nis­sä nyt.

 • Elo­kuus­sa alka­van uuden val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sen (AT)- val­mis­ta­van kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy 31.7.2022. Hake­mi­nen kou­lu­tuk­seen tapah­tuu Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­ton haku­lo­mak­keel­la: Hae täs­tä.
 • Haki­joi­hin ote­taan yhteyt­tä hake­muk­sen saavuttua. 
 • Opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja teh­dään ympä­ri vuo­den ja opis­ke­li­jat vali­taan kou­lu­tuk­seen työ- ja opis­ke­lu­his­to­rian, hake­muk­sen ja haas­tat­te­lun perusteella. 
 • Aika­vä­lil­lä 14.6.2023–1.8.2023 hake­muk­sen­sa lähet­tä­nei­siin olem­me Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton toi­mes­ta yhtey­des­sä puhe­li­mit­se hake­muk­sen saa­vut­tua haas­tat­te­lua­jan sopimiseksi.

Lisätiedot

Opet­ta­ja Iina Pota­seff, 040 564 2223, iina.potaseff@islo.fi 

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Huomioitavaa

 1. Lii­kun­ta-alan kou­lu­tuk­siin (VAT) on ase­tet­tu tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set, jot­ka löy­ty­vät täs­tä. Tar­kis­tat­han jo etu­kä­teen, että tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set eivät ole estee­nä opiskelijavalinnalle. 
 2. VAT-kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta toteut­taa oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na. Oppi­so­pi­mus­asiois­ta vas­taa Itä- Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton toi­mis­to (050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Opin­to­jen hin­ta:
1050€ (1.1.2023 alkaen)

Tut­kin­non laa­juus:
150 osp

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Val­men­ta­ja

Lisä­tie­to­ja
Iina Pota­seff

040 564 2223

iina.potaseff@islo.fi

Kat­so myös: