Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto,
valmennuksen osaamisala:

Sinulle, joka

 • unel­moit ammat­ti­val­men­ta­ja­na työskentelemisestä
 • olet kiin­nos­tu­nut itse­si ja val­men­net­ta­vie­si koko­nais­val­tai­ses­ta kehittämisestä
 • olet seu­ra­val­men­ta­ja ja sinul­la on laji­liit­to­jen val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sia tehtynä
 • olet akate­mia­val­men­ta­ja ja sinul­la ei ole Vat-kou­lu­tus­ta vie­lä käytynä
 • olet fysio­te­ra­peut­ti ja sinua kiin­nos­taa urhei­lu­val­men­nus sekä oman osaa­mi­sen ja ammat­ti­tai­don laajentaminen

Valmentajan ammattitutkinto tarjoaa

 • Val­men­ta­jan ammat­ti­tut­kin­to tar­jo­aa sinul­le huip­puo­saa­mis­ta val­men­nus­työ­hön yksi­lö- ja jouk­kue­la­jien parissa.
 • Lupauk­sem­me on sel­keä: kehi­tyt val­men­ta­ja­na ja kas­vat ihmi­se­nä.
 • Kou­lu­tuk­sem­me perus­tuu nyky­ai­kai­siin mene­tel­miin, tut­kit­tuun tie­toon ja käy­tän­nön­lä­hei­seen oppi­mi­seen, ja sitou­dum­me tuke­maan sinua kai­kel­la koke­muk­sel­lam­me ja osaamisellamme.
 • Val­men­ta­mi­nen on into­hi­mom­me, ja haluam­me tar­jo­ta sinul­le paras­ta. Sik­si kou­lu­tuk­sen sisäl­löt on suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan val­men­nus­työn ydin­tä ilman tur­hia sivupolkuja.
 • Lupauk­sem­me on, että saat ajal­le­si vas­ti­net­ta ja opit itse­var­mem­mak­si val­men­ta­jak­si, joka luot­saa urhei­li­jan­sa entis­tä vai­kut­ta­vam­min koh­ti tavoitteita.

Lyhyesti valmennuksen osaamisalan koulutuksesta: 

Lii­kun­nan ja val­men­nuk­sen ammat­ti­tut­kin­non val­men­nuk­sen osaa­mi­sa­lan kou­lu­tus on hybri­di­mal­lil­la toteu­tet­ta­vaa amma­til­lis­ta aikuis­kou­lu­tus­ta ja se on tar­koi­tet­tu val­men­nuk­ses­ta ja val­men­nuk­sen paris­sa työs­ken­te­le­vil­le. Val­men­ta­jan työn koh­de­ryh­mät voi­vat olla joko lap­set, nuo­ret tai aikuiset. 

Tar­joam­me sinul­le uusim­man ja luo­tet­ta­vim­man tie­don, jon­ka avul­la voit toteut­taa vai­kut­ta­vaa ja tulok­se­kas­ta val­men­nus­ta. Kou­lu­tuk­sem­me kes­kit­tyy val­men­nus­työn yti­meen, var­mis­taen että saat kon­kreet­ti­sia työ­ka­lu­ja ja mene­tel­miä, joi­ta voit sovel­taa suo­raan arjen val­men­nus­ti­lan­tei­siin. Mut­ta me emme jätä sinua yksin tie­don kans­sa. Sinul­le avau­tuu ainut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus oppia koke­neil­ta ja menes­ty­neil­tä kou­lut­ta­jil­ta, jot­ka ovat omal­la alal­laan huip­pu­ja. He jaka­vat koke­muk­sen­sa ja osaa­mi­sen­sa, jot­ta voit kas­vaa val­men­ta­ja­na täysipainoisesti.

Uskom­me moni­la­ji­suu­teen. Sik­si tar­joam­me sinul­le mah­dol­li­suu­den ver­kos­toi­tua mui­den lajien val­men­ta­jien kans­sa. Näin saat arvo­kas­ta oppia myös heil­tä, ja voit laa­jen­taa näkö­kul­maa­si val­men­nus­työ­hön. Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­tem­me on suun­ni­tel­tu sinua var­ten. Jokai­nen askel eteen­päin on sel­keäs­ti mer­kit­ty, ja voit luot­taa sii­hen, että me väli­täm­me kehi­tyk­ses­tä­si aidosti.

Tämä kou­lu­tus ei ainoas­taan kas­va­ta val­men­nuk­sen kovan ydin­osaa­mi­sen, vaan myös sinua ihmi­se­nä. Se avaa sil­mä­si näke­mään val­men­nus­työn koko­nais­val­tai­sem­min ja syven­tää ymmär­rys­tä­si. Val­mis­tau­du kas­va­maan ja menes­ty­mään val­men­ta­ja­na sekä ihmisenä.

VAT-koulutus (valmentaja) – tutkinnon rakenne: 

Tut­kin­non raken­tee­seen ja perus­tei­siin voit tutus­tua tar­kem­min tääl­tä.

Lähijaksojen aikataulut 2024–2025

Lähi­jak­soVAT 2024–2025
Elo­kuu26.–28.8.2024
Syys­kuuHOKS-kes­kus­te­lu. Ensim­mäi­sen ja toi­sen jak­son välis­sä. Jokai­sel­la oma aika (1h).
Syys­kuu23.–25.9.2024
Loka­kuu28.–30.10.2024
Mar­ras­kuu25.–27.11.2024
Jou­lu­kuu16.–18.12.2024
Tam­mi­kuu20.–22.1.2025
Hel­mi­kuu17.–19.2.2025
Maa­lis­kuu24.–26.3.2025
Huh­ti­kuu28.–30.4.2025
Tou­ko­kuu26.–28.5.2025
Val­mis­tu­mi­nen30.5.2025

Työllistyminen

Val­men­nuk­sen osaa­mi­sa­lan suo­rit­ta­neet ammat­ti­val­men­ta­jat voi­vat toi­mia val­men­ta­ji­na tai val­men­nusa­lan yrit­tä­ji­nä eri­lai­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä. Ylei­sim­min työ­nan­ta­ji­na ovat suo­ma­lai­set urhei­luseu­rat ja lajiliitot. 

Koulutuksen hinta

1050€, sisäl­tää ope­tuk­sen, näyt­tö­tut­kin­to­mak­sut ja vakuu­tuk­sen lähio­pe­tus­päi­vi­nä. Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa erässä.

Hakeminen ja opiskelijavalinnat

Vat-kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Seu­raa­van kou­lu­tuk­sen haku on käyn­nis­sä nyt.

 • Elo­kuus­sa alka­van uuden val­men­ta­ja­kou­lu­tuk­sen (AT)- val­mis­ta­van kou­lu­tuk­sen hakuai­ka päät­tyy 31.7.2024. Hake­mi­nen kou­lu­tuk­seen tapah­tuu Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­ton haku­lo­mak­keel­la: Hae täs­tä.
 • Haki­joi­hin ote­taan yhteyt­tä hake­muk­sen saavuttua. 
 • Opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja teh­dään ympä­ri vuo­den ja opis­ke­li­jat vali­taan kou­lu­tuk­seen työ- ja opis­ke­lu­his­to­rian, hake­muk­sen ja haas­tat­te­lun perusteella. 

Lisätiedot

Opet­ta­ja Iina Pota­seff, 040 564 2223, iina.potaseff@islo.fi 

Opis­ton toi­mis­to p. 050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Huomioitavaa

 1. Lii­kun­ta-alan kou­lu­tuk­siin (VAT) on ase­tet­tu tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set, jot­ka löy­ty­vät täs­tä. (selaa sivua ala­lai­taan koh­taan “Haki­jan ter­vey­den­ti­la ja toimintakyky”)
 2. Tar­kis­tat­han jo etu­kä­teen, että tut­kin­to­koh­tai­set ter­vey­den­ti­la- ja toi­min­ta­ky­ky­vaa­ti­muk­set eivät ole estee­nä opiskelijavalinnalle. 
 3. VAT-kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta toteut­taa oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na. Oppi­so­pi­mus­asiois­ta vas­taa Itä- Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton toi­mis­to (050–408 4792, toimisto@islo.fi 

Opin­to­jen hin­ta:
1050€

Tut­kin­non laa­juus:
150 osp

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Val­men­ta­ja

Lisä­tie­to­ja
Iina Pota­seff

040 564 2223

iina.potaseff@islo.fi

Kat­so myös: