Sinus­ta­ko lii­kun­nan mah­dol­lis­ta­ja, lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­don ja olo­suh­de­työn ammat­ti­lai­nen? Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­to on sinul­le sopi­va tut­kin­to, jos haluat teh­dä käy­tän­nön töi­tä lii­kun­ta-alal­la ja olet kiin­nos­tu­nut lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to­teh­tä­vis­tä, kun­nos­sa­pi­dos­ta sekä asiakaspalvelusta. 

Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­neel­la on ammat­ti­tai­to toi­mia lii­kun­ta­paik­ko­jen­hoi­ta­ja­na ulko- ja sisä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to­teh­tä­vis­sä sekä asia­kas­pal­ve­lu- ja valvontatehtävissä. 

Kat­so alla ole­vil­ta videoil­ta Esan opis­ke­li­ja­ta­ri­na ja huip­pu­het­kiä koulutuksesta.

Koulutuksen toteutus ja sisällöt

Kou­lu­tuk­sen voi aloit­taa jous­ta­vas­ti kol­mes­ti vuo­des­sa, tam­mi­kuus­sa, kesä­kuus­sa tai loka­kuus­sa. Moni­muo­to­kou­lu­tus raken­tuu 12 lähio­pis­ke­lu­jak­sos­ta Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la Joen­suus­sa ja etä­opis­ke­lus­ta sekä työ­elä­mäs­sä oppi­mi­ses­ta omil­la työ­har­joit­te­lu­pai­koil­laan. Jokai­sel­le opis­ke­li­jal­le laa­di­taan opin­to­jen alus­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma, jota täy­den­ne­tään aina tar­vit­taes­sa opin­to­jen ede­tes­sä. 

Lähi­jak­so­jen käy­tän­nön opis­ke­lu tapah­tuu pää­asias­sa Meh­ti­mäen urhei­lu­puis­ton huip­puo­lo­suh­teis­sa yhteis­työs­sä Joen­suun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den kans­sa, ISLOn välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä. Opis­ke­lu täy­den­tyy myös tark­kaan koh­den­ne­tuil­la vie­rai­luil­la lähia­luei­den lii­kun­ta­pai­koil­le ja esi­mer­kik­si Koli Ski ‑hiih­to­kes­kuk­seen. Opis­ke­li­jat pää­se­vät myös ole­maan olen­nai­nen osa Meh­ti­mäen aktii­vis­ta tapah­tu­ma­kir­joa osal­lis­tuen mm. ylei­sur­hei­lun GP-kiso­jen ja Lau­lu­rin­teen Lumi­puis­ton olo­suh­tei­den rakentamiseen.

Mate­ri­aa­lien, luen­to­jen ja teh­tä­vien alus­ta­na käy­te­tään verk­ko-oppi­mi­sym­pä­ris­töä, jon­ka vuok­si tie­to­ko­neen käyt­tö on vält­tä­mä­tön osa opis­ke­lua. Toi­vom­me, että opis­ke­li­jal­la oli­si myös käy­tet­tä­vis­sä kan­net­ta­va tie­to­ko­ne lähio­pe­tus­jak­soil­la.

Tutkinnon rakenne

Lii­kun­ta­paik­ka-alan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non laa­juus on 150 osaa­mis­pis­tet­tä. Tut­kin­non voi suo­rit­taa koko­nai­suu­te­na, joka on suun­ni­tel­tu toteu­tet­ta­vak­si työn ohes­sa. Tut­kin­to muo­dos­tuu nel­jäs­tä pakol­li­ses­ta tut­kin­non osas­ta (yht. 120 osaa­mis­pis­tet­tä) sekä yhdes­tä valin­nai­ses­ta tut­kin­non osas­ta (30 osp). ISLOl­la voit suo­rit­taa tut­kin­nos­ta alla mai­ni­tut tut­kin­non osat.

Pakol­li­set tut­kin­non osat:
Kesä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­ta­mi­nen
Sisä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­ta­mi­nen
Tal­vi­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­ta­mi­nen
Uima-allas­jär­jes­tel­mien hoi­to ja ylläpito

Valin­nai­set tut­kin­non osat:
Jää­hal­lien jään ja kyl­mä­tek­nii­kan hoi­ta­mi­nen
Lume­tus­jär­jes­tel­mien käyt­tä­mi­nen ja huol­to
Nur­mi­kent­tien hoitaminen

Tutus­tu tut­kin­non perus­tei­siin tar­kem­min opintopolku.fi

Tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen vaa­tii näyt­tö­jen hyväk­syt­tyä suo­rit­ta­mis­ta. Näy­töis­sä osoi­te­taan tut­kin­non perus­tei­den edel­lyt­tä­mä ammat­ti­tai­to ja osaa­mi­nen käy­tän­nön työ­teh­tä­vis­sä, aidois­sa työ­ti­lan­teis­sa ja työprosesseissa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta 

Kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Hae nyt kou­lu­tuk­seen täs­tä.  

Lähijaksot vuonna 2024

Jak­so2024
8.–11.1.2024 (vk 2)TALVILIIKUNTAPAIKAT | Ladut ja jää­ken­tät, konei­den käsittely
12.–15.2.2024 (vk 7)TALVILIIKUNTAPAIKAT | Ladut ja jää­ken­tät, konei­den käsit­te­ly, hyp­py­ri­mä­kien hoito
12–14.3.2024 (vk 11)TALVILIIKUNTAPAIKAT | Ladut ja jää­ken­tät, konei­den käsit­te­ly + näytöt
23.–25.4.2024 (vk 17)TALVILIIKUNTAPAIKAT | Las­ket­te­lu­rin­teet, lii­kun­ta­paik­ko­jen kevättyöt
20.–23.5.2024 (vk 21)VALINNAINEN | Jää­hal­lien jään ja kyl­mä­tek­nii­kan hoi­ta­mi­nen 20.–21.5. / Nur­mi­kent­tien hoi­ta­mi­nen 22.–23.5.
3.–6.6.2024 (vk 23)KESÄLIIKUNTAPAIKAT | Uima­ran­nat, Teko- ja luon­non­nur­mi­ken­tät, pal­lo- ja ten­nis­ken­tät sekä rajamerkinnät.
17.–20.7.2024 (vk 29)KESÄLIIKUNTAPAIKAT | Ylei­sur­hei­lu + näy­töt, Ylei­sur­hei­lun GP-kisat
12.–15.8.2024 (vk 33)KESÄLIIKUNTAPAIKAT | Teko- ja luon­non­nur­mi­ken­tät, pal­lo- ja ten­nis­ken­tät sekä raja­mer­kin­nät + näytöt
9.–12.9.2024 (vk 37)KESÄLIIKUNTAPAIKAT | Ulkoi­lu­rei­tit ja luon­to­lii­kun­ta + näytöt
7.–10.10.2024 (vk 41)SISÄLIIKUNTAPAIKAT | Moni­toi­mi- ja pal­loi­lu­hal­lit, kun­to­sa­lit, jäähallit
11.–14.11.2024 (vk 46)SISÄLIIKUNTAPAIKAT | Uima-allas­jär­jes­tel­mien huol­to, vesi­työ­kort­ti-kou­lu­tus. Uima­hal­lien ja maa­ui­ma­loi­den hoi­don koulutus
9.–12.12.2024 (vk 50)SISÄLIIKUNTAPAIKAT | Moni­toi­mi- ja pal­loi­lu­hal­lit, kun­to­sa­lit, jää- uima­hal­lit + näytöt
Suo­ri­tusa­jan­koh­ta sovi­taan opiskelijakohtaisestiVALINNAINEN | Lume­tus­jär­jes­tel­mien käyt­tä­mi­nen ja huolto

Koulutuksen hinta

Kou­lu­tuk­sen hin­ta opis­ke­li­jal­le on 900 euroa (1.1.2024 alkaen). Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa eräs­sä. Tie­dus­te­le myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen mah­dol­li­suut­ta. (Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na opis­ke­lu on mak­su­ton).

Tut­kin­nos­ta on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa myös yksit­täi­siä tut­kin­non osia, jol­loin yhden tut­kin­non osan kou­lu­tuk­sen hin­ta on 240 €. 

Hin­ta ei sisäl­lä majoi­tus­ta eikä ruo­kai­lu­ja lähio­pis­ke­lu­jak­so­jen aika­na, eikä opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­sia opis­ke­lu­ma­te­ri­aa­le­ja, kuten oppi­kir­jo­ja, muis­tiin­pa­no­vä­li­nei­tä, hen­ki­lö­koh­tai­sia työ­vaat­tei­ta tai urheiluvälineitä.

Opis­ke­li­joi­den opis­to­ta­soi­nen majoi­tus lähio­pis­ke­lu­jak­soil­la: eri­kois­hin­nat opis­ke­li­joil­le, ota yhteyt­tä ISLO Hos­te­liin (hostel@islo.fi, 050–408 4587) tai kat­so ylei­set hin­ta­tie­dot ISLO Hos­te­lin sivustolla.

Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si sinul­la on mah­dol­li­suus anoa Kou­lu­tus­ra­has­ton ammat­ti­tut­kin­tos­ti­pen­diä (414 €). Huom! Suo­men hal­li­tuk­sen toi­men­pi­teis­tä joh­tuen on mah­dol­lis­ta, että ammat­ti­tut­kin­tos­ti­pen­di lak­kau­te­taan. Ajan­ta­sai­nen tie­to kou­lu­tus­ra­has­ton verkkosivuilla.

Majoitus ja ruokailut

Majoi­tus tulee vara­ta erik­seen. Opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus majoit­tua lähi­jak­so­jen aika­na opis­to­ta­soi­ses­sa kah­den hen­gen huo­neis­sa eri­kois­hin­noil­la, ota yhteyt­tä ISLO Hos­tel­liin (hostel@islo.fi, 050–408 4587) tai kat­so ylei­set hin­ta­tie­dot ISLO Hos­tel­lin sivustolla.

Lou­nas­ruo­kai­lu on mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si Tie­de­puis­ton ravin­to­lois­sa tai Itä-Suo­men Yli­opis­ton Joen­suun kam­puk­sen ravin­to­lois­sa.

Opin­to­jen hin­ta:
900 € / koko kou­lu­tus tai 240 € / tut­kin­non osa (30 osp)
(Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na opis­ke­lu on maksutonta)

Tut­kin­non laa­juus
150 osp, kes­ki­mää­rai­nen kes­to n. 12 kk. Moni­muo­to-opis­ke­lu

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Lii­kun­ta­paik­ko­jen­hoi­ta­ja (LPH)

Lisä­tie­to­ja
Jere Sink­ko­nen

050 479 7806

jere.sinkkonen@islo.fi


Kat­so myös: