Tutkinnosta  

Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­to on sinul­le sopi­va tut­kin­to, jos haluat teh­dä käy­tän­nön töi­tä lii­kun­ta-alal­la ja olet kiin­nos­tu­nut lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to­teh­tä­vis­tä, kun­nos­sa­pi­dos­ta sekä asiakaspalvelusta. 

Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­neel­la on ammat­ti­tai­to toi­mia lii­kun­ta­paik­ko­jen­hoi­ta­ja­na ulko- ja sisä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to­teh­tä­vis­sä sekä asia­kas­pal­ve­lu- ja val­von­ta­teh­tä­vis­sä.  Kat­so alla ole­vil­ta videoil­ta huip­pu­het­kiä koulutuksesta.

Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­non laa­juus on 150 osaa­mis­pis­tet­tä. Tut­kin­non voi suo­rit­taa koko­nai­suu­te­na, joka on suun­ni­tel­tu toteu­tet­ta­vak­si työn ohes­sa. Tut­kin­to muo­dos­tuu nel­jäs­tä pakol­li­ses­ta tut­kin­non osas­ta (yht. 120 osaa­mis­pis­tet­tä) sekä yhdes­tä valin­nai­ses­ta tut­kin­non osas­ta (30 osp). 

Kou­lu­tuk­sen voi aloit­taa jous­ta­vas­ti kol­mes­ti vuo­des­sa, tam­mi­kuus­sa, kesä­kuus­sa tai lokakuussa.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt

Moni­muo­to­kou­lu­tus raken­tuu 12 lähio­pis­ke­lu­jak­sos­ta Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la Joen­suus­sa ja etä­opis­ke­lus­ta sekä työ­elä­mäs­sä oppi­mi­ses­ta omil­la työ­har­joit­te­lu­pai­koil­laan. Jokai­sel­le opis­ke­li­jal­le laa­di­taan opin­to­jen alus­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma, jota täy­den­ne­tään aina tar­vit­taes­sa opin­to­jen ede­tes­sä. Jak­so­jen sisäl­tö on suun­taa anta­va.

Lähi­jak­so­jen käy­tän­nön opis­ke­lu tapah­tuu pää­asias­sa Meh­ti­mäen huip­puo­lo­suh­teis­sa yhteis­työs­sä Joen­suun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den kans­sa, Islon välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä. Opis­ke­lua täy­den­ne­tään myös tark­kaan koh­den­ne­tuil­la vie­rai­luil­la lähia­luei­den lii­kun­ta­pai­koil­le ja esi­mer­kik­si Koli Ski ‑hiih­to­kes­kuk­seen.

Toi­vom­me, että opis­ke­li­jal­la oli­si käy­tet­tä­vis­sä kan­net­ta­va tie­to­ko­ne. Mate­ri­aa­lien, luen­to­jen ja teh­tä­vien alus­ta­na käy­te­tään verk­ko-oppi­mi­sym­pä­ris­töä, jon­ka vuok­si tie­to­ko­neen käyt­tö on vält­tä­mä­tön osa opiskelua.

Hakeminen ja opiskelijavalinta 

Kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Hae nyt kou­lu­tuk­seen täs­tä.  

Lähijaksot vuonna 2023 ovat:

Jak­so2023
19.–12.1.2023 Tal­vi­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to / Ladut ja jääkentät
213.–16.2.2023 Tal­vi­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to / Konei­den käsittely
3 14.–16.3.2023 Tal­vi­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to + näytöt
425.–27.4.2023 Tal­vi­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to / las­ket­te­lu­rin­teet — Kesä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to / uima­ran­nat ja keväthoitotyöt
516.–18.5.2023 Valin­nai­nen (jäähallit/nurmipinnat) Lume­tus­jär­jes­tel­mien valin­nai­nen osa 11.–13.10.2022
66.–8.6.2023  Kesä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to / Teko- ja luon­non­nur­met, pal­lo- ja ten­nis­ken­tät sekä rajamerkinnät
73.–6.7.2023  Kesä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to + Ylei­sur­hei­lun näy­töt — Moto­net GP kil­pai­lut Joensuussa
815.–17.8.2023 Kesä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoito, ylei­sur­hei­lu + näytöt
9 11.–14.9.2023 Kesä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to, ulkoi­lu­rei­tit (Näy­töt)
109.–12.10.2023  Sisä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to / Moni­toi­mi- ja pal­loi­lu­hal­lit, kun­to­sa­lit, jäähallit
1113.–16.11.2023 Sisä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to / Uima-allas­jär­jes­tel­mien huol­to, vesityökortti/ Uima­hal­lien- ja maa­ui­ma­loi­den hoi­don koulutus
1211.–14.12.2023 Sisä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to + näytöt

Koulutuksen hinta

Kou­lu­tuk­sen hin­ta opis­ke­li­jal­le on 1050 euroa (1.1.2023 alkaen). Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa eräs­sä. Tie­dus­te­le myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen mah­dol­li­suut­ta. (Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na opis­ke­lu on maksuton). 

Hin­ta ei sisäl­lä majoi­tus­ta eikä ruo­kai­lu­ja lähio­pis­ke­lu­jak­so­jen aika­na, eikä opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­sia opis­ke­lu­ma­te­ri­aa­le­ja, kuten oppi­kir­jo­ja, muis­tiin­pa­no­vä­li­nei­tä, hen­ki­lö­koh­tai­sia työ­vaat­tei­ta tai urheiluvälineitä.

Opis­ke­li­joi­den opis­to­ta­soi­nen majoi­tus lähio­pis­ke­lu­jak­soil­la: eri­kois­hin­nat opis­ke­li­joil­le, ota yhteyt­tä ISLO Hos­tel­liin (hostel@islo.fi, 050–408 4587) tai kat­so ylei­set hin­ta­tie­dot ISLO Hos­tel­lin sivustolla.

Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si sinul­la on mah­dol­li­suus anoa Kou­lu­tus­ra­has­ton ammat­ti­tut­kin­tos­ti­pen­diä (414 €).  

Majoitus ja ruokailut

Majoi­tus tulee vara­ta erik­seen. Opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus majoit­tua lähi­jak­so­jen aika­na opis­to­ta­soi­ses­sa kah­den hen­gen huo­neis­sa eri­kois­hin­noil­la, ota yhteyt­tä ISLO Hos­tel­liin (hostel@islo.fi, 050–408 4587) tai kat­so ylei­set hin­ta­tie­dot ISLO Hos­tel­lin sivustolla.

Lou­nas­ruo­kai­lu on mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si Tie­de­puis­ton ravin­to­lois­sa tai Itä-Suo­men Yli­opis­ton kam­puk­sen ravintoloissa. 

Opin­to­jen hin­ta:
1050€ (Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­se­na opis­ke­lu on maksutonta)

Tut­kin­non laa­juus
150 osp, kes­ki­mää­rai­nen kes­to n. 12 kk. Moni­muo­to-opis­ke­lu

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Lii­kun­ta­paik­ko­jen­hoi­ta­ja (LPH)

Lisä­tie­to­ja
Jere Sink­ko­nen

050 479 7806

jere.sinkkonen@islo.fi


Kat­so myös: