Tutkinnosta  

Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­to on sinul­le sopi­va tut­kin­to, jos haluat teh­dä käy­tän­nön töi­tä lii­kun­ta-alal­la ja olet kiin­nos­tu­nut lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to­teh­tä­vis­tä, kun­nos­sa­pi­dos­ta sekä asiakaspalvelusta. 

Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­neel­la on ammat­ti­tai­to toi­mia lii­kun­ta­paik­ko­jen­hoi­ta­ja­na ulko- ja sisä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to­teh­tä­vis­sä sekä asia­kas­pal­ve­lu- ja valvontatehtävissä. 

Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­non laa­juus on 150 osaa­mis­pis­tet­tä. Tut­kin­non voi suo­rit­taa koko­nai­suu­te­na, joka on suun­ni­tel­tu toteu­tet­ta­vak­si työn ohes­sa. Tut­kin­to muo­dos­tuu nel­jäs­tä pakol­li­ses­ta tut­kin­non osas­ta (yht. 120 osaa­mis­pis­tet­tä) sekä yhdes­tä valin­nai­ses­ta tut­kin­non osas­ta (30 osp). 

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö 

Moni­muo­to­kou­lu­tus raken­tuu 11 lähio­pis­ke­lu­jak­sos­ta Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la Joen­suus­sa ja etä­opis­ke­lus­ta sekä työ­elä­mäs­sä oppi­mi­ses­ta omil­la työ­har­joit­te­lu­pai­koil­laan. Jokai­sel­le opis­ke­li­jal­le laa­di­taan opin­to­jen alus­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma, jota täy­den­ne­tään aina tar­vit­taes­sa opin­to­jen edetessä. 

Tammikuussa 2022 alkavan koulutuksen lähijaksot ovat

Jak­soAjan­koh­ta
111.- 13.1.2022  
215.- 17.2.2022 
3 15.- 17.3.2022 
426.- 28.4.2022 
517.- 19.5.2022 (valinnainen/jäähalli ja valinnainen/nurmipinnat) 
67.- 9.6.2022  
719.- 21.7.2022  
82.- 5.8.2022 (Kale­van kisat) 
9 12.- 15.9.2022 (Luon­to­rei­tit) 
1024.–27.10.2022  (Lume­tus­jär­jes­tel­mien valin­nai­nen osa 11.–13.10.)
1114.–17.11.2022 
1212.–14.12.2022 

Hakeminen ja opiskelijavalinta 

Jat­ku­va kou­lu­tuk­seen haku, hae täs­tä.  

Koulutuksen hinta

Kou­lu­tuk­sen hin­ta opis­ke­li­jal­le on 1200 euroa. Tie­dus­te­le myös oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen mahdollisuutta! 

Hin­ta ei sisäl­lä majoi­tus­ta eikä ruo­kai­lu­ja lähio­pis­ke­lu­jak­so­jen aika­na, eikä opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­sia opis­ke­lu­ma­te­ri­aa­le­ja, kuten oppi­kir­jo­ja, muis­tiin­pa­no­vä­li­nei­tä tai hen­ki­lö­koh­tai­sia urheiluvälineitä. 

Opis­ke­li­joi­den opis­to­ta­soi­nen majoi­tus lähio­pis­ke­lu­jak­soil­la: eri­kois­hin­nat opis­ke­li­joil­le, ota yhteyt­tä ISLO Hos­tel­liin (hostel@islo.fi, 050–408 4587) tai kat­so ylei­set hin­ta­tie­dot ISLO Hos­tel­lin sivustolla.

Tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si sinul­la on mah­dol­li­suus anoa Kou­lu­tus­ra­has­ton ammat­ti­tut­kin­tos­ti­pen­diä (400 €).  

Opin­to­jen hin­ta:
1200€

Tut­kin­non laa­juus
150 osp, kes­ki­mää­rai­nen kes­to 9–12 kk.

Tut­kin­to­ni­mi­ke
Lii­kun­ta­paik­ko­jen­hoi­ta­ja

Lisä­tie­to­ja
+358 50 565 1730, Mart­ti Riek­ki
0504797806 Jere Sink­ko­nen (1.8.2022 alkaen)


Kat­so myös: