Ihmi­nen halu­aa luon­nos­taan kokea lii­kun­nan syn­nyt­tä­mää nau­tin­toa. Moni ei ole vain löy­tä­nyt sitä oike­aa ja mie­le­käs­tä tapaa liik­kua. Sik­si pal­ve­lem­me kai­ken­lai­sia liik­ku­jia ja tuem­me kau­pun­gin asuk­kai­den hyvin­voin­tia ennal­taeh­käi­se­väs­ti ja tar­joam­me mah­dol­li­suuk­sia oman hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen – nyt ja tulevaisuudessa!

Moni­puo­li­sia hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­tam­me toteut­taa laa­ja jouk­ko lii­kun­ta- ja hyvin­voin­tia­lan ammattilaisia.

Anna me autamme!

#lii­kun­nan­vi­ri­nää

Kat­so myös:

Työhyvinvointipalvelut

Hyvin­voi­va työn­te­ki­jä on arvo­kas voi­ma­va­ra työyh­tei­söl­leen ja hyvin­voi­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä muo­dos­tuu toi­mi­va ja teho­kas työyh­tei­sö. Mei­dän mis­sio­na on edis­tää ihmis­ten koko­nais­val­tais­ta kehit­ty­mis­tä ja hyvin­voin­tia. Tuom­me tuon tavoit­teen käy­tän­töön ja toteu­tam­me Meh­ti­mäen ainut­laa­tuis­ta ympä­ris­töä hyö­dyn­täen työ­hy­vin­voin­tia edis­tä­vät työ­hy­vin­voin­ti­päi­vät, hyvin­voin­ti­mit­tauk­set sekä asian­tun­ti­ja­luen­not, hel­pos­ti ja nopeas­ti. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­tam­me toteut­ta­mas­sa on jouk­ko asian­tun­ti­joi­ta lii­kun­ta­neu­vo­jas­ta maa­il­man mestareihin.

Ker­ro toi­vee­si – me jat­kam­me siitä!