Sinulle, joka

 • Olet suo­rit­ta­nut hie­ron­nan ammattitutkinnon
 • Toi­mit jo hie­ro­ja­na työelämässä
 • Haluat laa­jen­taa osaa­mis­ta­si lii­kun­ta- ja hyvinvointialalla

Hieronnan erikoisammattitutkinto tarjoaa

 • Laa­duk­kaan ja huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­lun opin­to­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa tut­kin­non osat on vali­koi­tu vas­ta­maan työ­elä­mää tarvelähtöisesti 
 • Moni­puo­li­sen yhteis­työ­ver­kos­ton mm. Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mian, Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja urhei­luseu­rayh­teis­työn kautta
 • Ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat ja kou­lu­tuk­sen aivan Joen­suu­lai­sen lii­kun­nan ytimessä 

Tervetuloa opiskelemaan hieronnan erikoisammattitutkinto!

Hie­ron­nan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to­kou­lu­tus (Urhei­lu­hie­ro­ja EAT) Joen­suus­sa on 180 osaa­mis­pis­teen laa­jui­nen koko­nai­suus, joka koos­tuu pakol­li­sis­ta ja valin­nai­sis­ta tut­kin­non osis­ta. Hie­ron­nan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to tar­jo­aa syven­tä­vää kou­lu­tus­ta hie­ron­nan ammat­ti­lai­sil­le. Kou­lu­tus tar­jo­aa tie­toa muun muas­sa urhei­li­jan lihas­huol­toon, nis­ka-har­tia­seu­dun ja pään alu­een kipu­po­ti­laan sekä ala­raa­ja- ja ylä­raa­ja­ki­pui­sen poti­laan toi­min­ta­ky­vyn edistämiseen. 

Kou­lu­tus toteu­te­taan moni­muo­toi­ses­ti tut­kin­non osit­tain. Lähi­päi­vät ovat tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin. Tut­kin­non osat ovat toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mia ja opis­ke­lun voi­kin aloit­taa mil­loin vain! Lähi­jak­so­ja on jokai­ses­sa tut­kin­non osas­sa 3 ja ope­tus­päi­vät ovat pää­sään­töi­ses­ti puo­lik­kai­ta päi­vän. Kaik­ki käy­tän­nön työ­har­joit­te­lu ja näy­töt teh­dään omal­la työ­pai­kal­la omien asiak­kai­den kanssa. 

Voit opis­kel­la hie­ro­ja­kou­lu­tuk­sen ohel­la myös fysio­te­ra­piao­pin­to­ja Kare­lian avoi­mes­sa ammattikorkeakoulussa! 

Kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku ja voit­kin tie­dus­tel­la mah­dol­li­suut­ta opin­to­jen aloit­ta­mi­seen, vaik­ka jo heti ensi viikolla! 

Hie­ron­nan erikoisammattitutkinto

Hie­ron­nan ammattitutkinto

Hieronnan erikoisammattitutkinto

Lähio­pe­tus alkaa kol­mes­ti vuodessa

Kou­lu­tus sopii hie­ro­jil­le, lisä­osaa­mis­ta hake­vil­le ja päi­vit­täi­sen työn työ­ka­lu­pak­kia päi­vit­tä­vil­le ammat­ti­lai­sil­le. Eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to on suun­ni­tel­tu ammat­ti­tut­kin­non jat­ko­kou­lu­tuk­sek­si jo rau­tai­sil­le ammat­ti­lai­sil­le tai pon­nah­dus­lau­dak­si kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin. Kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy teo­riao­pe­tus­ta sekä käy­tän­nön har­joit­te­lua. Kaik­ki asia­kas­työ teh­dään omal­la työ­pai­kal­la omien asiak­kai­den kanssa. 

Ope­tus on tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin. Kou­lu­tuk­ses­sa opit­tu­ja tai­to­ja har­joi­tel­laan omal­la työpaikalla. 

Tutkinnon muodostuminen

Hie­ron­nan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non koko­nais­laa­juus on 180 osaa­mis­pis­tet­tä. Tut­kin­to muo­dos­tuu yhdes­tä pakol­li­ses­ta tut­kin­non osas­ta (45 osp) sekä kol­mes­ta valin­nai­ses­ta tut­kin­non osas­ta (135 osp). 

Tut­kin­toon voi sisäl­lyt­tää osia myös ISLOn muis­ta tut­kin­nois­ta, tai aiem­min suo­ri­te­tus­ta eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­nos­ta enin­tään 45 osaa­mis­pis­teen laa­jui­ses­ti. Jos olet aiem­mis­sa opin­nois­sa­si teh­nyt Urhei­li­jan lihas­huol­lon (45osp), niin tätä sinun ei tar­vit­se suo­rit­taa enää uudelleen. 

HIERONNAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO | 180 OSP
PAKOLLISET TUTKINNON OSAT  45 OSP  
Urhei­li­jan lihashuolto45 OSP  
VALINNAISET TUTKINNON OSAT  90 OSP
Ala­raa­ja­ki­pui­sen poti­laan toi­min­ta­ky­vyn edistäminen45 OSP  
Ylä­raa­ja­ki­pui­sen poti­laan toi­min­ta­ky­vyn edistäminen45 OSP  
Nis­ka-har­tia­seu­dun ja pään alu­een kipu­po­ti­laan toi­min­ta­ky­vyn edistäminen45 OSP  
TUTKINNON OSA TOISESTA ERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA45OSP

Haaveiletko urheiluhierojan työstä?

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­tol­la voit suo­rit­taa EAT opin­not jat­ko-opis­ke­lu­na tai voi yhdis­tää hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­non ja hie­ron­nan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non opis­ke­lun kak­si­vuo­ti­sek­si tutkinto-opiskeluksi.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokai­sel­le opis­ke­li­jal­le teh­dään hen­ki­lö­koh­tai­nen osaa­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma (HOKS). Suun­ni­tel­ma sisäl­tää hen­ki­lö­koh­tai­sen ope­tus- ja opis­ke­lusuun­ni­tel­man sekä näyt­tö­tut­kin­non suo­rit­ta­mis­suun­ni­tel­man. Suun­ni­tel­mas­sa hen­ki­lö­koh­tai­nen opin­to­pol­ku rää­tä­löi­dään opis­ke­li­jan koko­nais­val­tai­sen tilan­teen mukaisesti. 

Arviointi ja näytöt

Opis­ke­li­jaa arvioi­daan kun­kin opin­to­jak­son jäl­keen näy­töis­sä. Näy­töt jär­jes­te­tään opis­ke­li­jan omas­sa työ­pai­kas­sa tai oppilaitoksessa. 

Hie­ron­nan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen antaa nimi­ke­suo­ja­tun Urhei­lu­hie­ro­ja EAT pätevyyden. 

Koulutuksen kesto ja koulutukseen haku 

Lähio­pe­tus alkaa kol­mes­ti vuo­des­sa ja koko kou­lu­tus kes­tää opis­ke­li­jas­ta riip­puen kes­ki­mää­rin 9–12 kk. 

Kou­lu­tuk­seen on jat­ku­va haku. Voit hakea hie­ron­nan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­toon haku­lo­mak­keel­la. Opis­ke­li­ja­va­lin­nat teh­dään haku­lo­mak­kei­den sekä haas­tat­te­lun kautta. 

Lähikontaktit 2025

Kevät­lu­ku­kausiSyys­lu­ku­kausi
6.–7.2.202511.–12.9.2025
13.–14.2.202518.–19.9.2025
20.–21.2.202525.–26.9.2025
3.–4.4.2025
10.–11.4.2025
16.–17.4.2025

Kustannukset

Kou­lu­tuk­sen hin­ta muo­dos­tuu tut­kin­non osit­tain. Jokai­sen tut­kin­non osan hin­ta on 250 euroa. Hin­ta sisäl­tää ope­tuk­sen kaik­ki opis­ke­luun tar­vit­ta­vat opin­to­ma­te­ri­aa­lit. Voit siis suo­rit­taa vain yksit­täi­siä tut­kin­non osia, tai koko­nai­sen tut­kin­non. Las­kun voi mak­saa useam­mas­sa eräs­sä. ISLOn tut­kin­to­kou­lu­tuk­siin on mah­dol­li­suus saa­da KELAn opin­to­tu­kea haki­jan mui­den ehto­jen täyttyessä. 

Oppisopimus 

Kou­lu­tuk­sen voi suo­rit­taa myös oppi­so­pi­muk­sel­la. Opis­ke­li­jal­la on olta­va työ­paik­ka oppi­so­pi­muk­sen ajak­si. Oppi­so­pi­mus teh­dään Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­ton kans­sa. Oppi­so­pi­mus­opis­ke­li­jan kus­tan­nuk­sis­ta sovi­taan erikseen. 

Haaveiletko fysioterapian opinnoista?

ISLOn hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­non opis­ke­li­jat voi­vat suo­rit­taa ennal­ta sovit­tu­ja fysio­te­ra­peu­tin tut­kin­toon hyväk­syt­tä­viä opin­to­ja Kare­lian avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa mak­sut­ta! Hie­ron­ta-alan opin­to­jen ohel­la onkin mah­dol­lis­ta hank­kia koke­mus­ta amk-opin­nois­ta ja suo­ri­te­tut opin­not hyväk­si­lue­taan opis­ke­li­jan pääs­tes­sä fysio­te­ra­pian koulutusohjelmaan.

Fysioterapian opintoja avoimessa korkeakoulussa

Avoin ammat­ti­kor­kea­kou­lu on jous­ta­va tapa suo­rit­taa kor­kea­kou­luo­pin­to­ja. Opin­not on tar­koi­tet­tu kai­kil­le ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­nois­ta kiin­nos­tu­neil­le iäs­tä, amma­tis­ta ja kou­lu­tus­taus­tas­ta riip­pu­mat­ta. Avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­not ovat sisäl­löl­tään ja vaa­ti­mus­ta­sol­taan Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tut­kin­to­vaa­ti­mus­ten mukai­sia. Suo­ri­te­tut opin­to­jak­sot voi­daan hyväk­si lukea fysio­te­ra­peut­ti (AMK) tut­kin­toon, mikä­li myö­hem­min haet ja tulet vali­tuk­si Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tut­kin­toon joh­ta­vaan koulutukseen.

Tar­joam­me fysio­te­ra­pian avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun ope­tus­ta alla ole­vis­ta tee­mois­ta verk­ko-opin­toi­na. Voit tutus­tua AMK-opin­toi­hin, jot­ka myö­hem­min voi­daan hyväk­syä osak­si tutkintoa.

Orien­taa­tio fysioterapiaan

Minus­ta­ko fysio­te­ra­peut­ti? 2 op 
Moto­ri­nen kehi­tys 2 op 

Hyvin­voin­tio­saa­mi­nen                                       

Green Care perus­teet 5 op .

Kun­tou­tus

Kun­tou­tus ja kun­tout­ta­va toi­min­ta 5 op 

Kun­tou­tuk­sen mene­tel­mät 5 op 

Ikä­osaa­mi­nen

Ikäih­mi­sen aktii­vi­nen arki 5 op  

Kou­lu­lai­sen hyvin­voin­nin, ter­vey­den ja toi­min­ta­ky­vyn edistäminen 

Kehit­ty­vä kou­lu­lai­nen 5 op 

Ter­vey­sa­lan erityiskysymykset

Toi­mi­va lan­tion­poh­ja 1 op 

Lan­tion­poh­jan toi­min­ta­häi­riöt tutuk­si 5 op 

Kipu ja kivun hal­lin­ta 5 op 

Kes­kus­te­le oman opet­ta­ja­si kans­sa, miten voit hyö­dyn­tää AMK-opin­to­ja osa­na ISLOn opintoja.


Väylä Fysioterapian opintoihin Karelia-Ammattikorkeakouluun!

Suo­rit­ta­mal­la avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa 30 op fysio­te­ra­pia­kou­lu­tuk­seen kuu­lu­via ensim­mäi­sen luku­kau­den opin­to­ja osa­na ISLOn hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­toa, saat haku­kel­poi­suu­den eril­lis­va­lin­nas­sa Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun fysio­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­maan. Hie­ron­nan ammat­ti­tut­kin­to tulee olla suo­ri­tet­tu haku­kel­poi­suu­den saamiseksi.

Suo­ri­tet­tua­si avoi­mes­sa amk:ssa vähin­tään 30 opin­to­pis­tet­tä (fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sen ensim­mäi­sen luku­kau­den opin­not) ISLOn opin­to­jen aika­na, voit hakea tut­kin­toon joh­ta­vaan kou­lu­tuk­seen avoi­men väy­län kaut­ta erillishaussa. 

Alus­ta­va suun­ni­tel­ma ja opinto-opas:

Näky­miä fysio­te­ra­pian toi­min­taym­pä­ris­töön 17 op

 • Fysio­te­ra­pia kun­tou­tusa­lan ammat­ti­na 6 op 
  • Ensia­pu
  • Fysio­te­ra­pian lähtökohdat
 • Kehit­ty­vä ja toi­mi­va ihmi­nen 11 op 
  • Osa A: Ana­to­mia ja fysio­lo­gia 3 op
  • Osa B: Toi­min­nal­li­nen ana­to­mia 4 op
  • Osa C: Moto­ri­nen kehit­ty­mi­nen ja oppi­mi­nen 4 op

Sote-alan moniam­ma­til­li­set läh­tö­koh­dat 12 op

 • Hyvin­voin­nin, ter­vey­den ja toi­min­ta­ky­vyn edis­tä­mi­nen 1, 2 op
 • Asia­kas aktii­vi­se­na toi­mi­ja­na sote­pal­ve­luis­sa 3 op
 • Rapor­toin­ti ja kir­joi­tus­vies­tin­tä 2 op
 • Ter­veys­lii­kun­nan ohjaa­mi­nen 5 op

Saa­dak­se­si eril­lis­ha­kuun oikeut­ta­vat 30 op:n täy­teen, suo­ri­tat vähin­tään 1 op:n ver­ran oman valin­ta­si mukaan täy­den­tä­viä opintoja.

Kes­kus­te­le ja tee suun­ni­tel­ma oman opet­ta­ja­si kans­sa, miten voit yhdis­tää opin­toi­hi­si AMK-opinnot.


Lisä­tie­to­ja fysio­te­ra­pian opin­nois­ta avoi­mes­sa ammattikorkeakoulussa

Tee­mu Lei­no­nen, teemu.leinonen@islo.fi | fysio­te­ra­peut­ti, hie­ron­nan ammattitutkinto

Tar­ja Peso­nen-Sivo­nen, tarja.pesonen-sivonen@karelia.fi | opin­to-ohjaa­ja, fysio­te­ra­pian koulutus

Kat­ja Hir­vo­nen, katja.hirvonen@karelia.fi | jat­ku­van oppi­mi­sen suun­nit­te­li­ja, avoin amk 

Majoitus

ISLO tar­jo­aa opis­ke­li­joil­le lähio­pe­tuk­sen ajak­si hostelmajoitusta: 

Vuo­de­paik­ka kah­den hen­gen huo­nees­sa 36 €/yö  

1 hen­gen huo­ne (jaet­tu kyl­py­huo­ne) 50 €/yö   

Oma yksiö 60 €/yö   

Huo­ne­va­rauk­set: hostel@islo.fi puh. 050–408 4792 

Lisätiedot

Tee­mu Lei­no­nen teemu.leinonen@islo.fi puh. 050 477 2741


Opettaja

Tee­mu Lei­no­nen
Hie­ron­nan ammat­ti- ja erikoisammattitutkinto

puh. 050 477 2741
teemu.leinonen@islo.fi


Opin­to­jen hin­ta:
250€ /tutkinnon osa 

Opin­to­jen laa­juus:
180 osp, kes­ki­mää­räi­nen kes­to 9–12 kk

Tut­kin­to­ni­mi­ke:
Urhei­lu­hie­ro­ja EAT

Lähio­pe­tus alkaa 3 ker­taa vuodessa.

Kat­so myös: