Valmennuksen konsultointipalvelut valmentajille ja seuroille

Tar­joam­me val­men­nuk­sen kon­sul­toin­nin kaut­ta val­men­ta­jil­le ja seu­roil­le moni­puo­lis­ta asian­tun­ti­ja­tu­kea urhei­li­joi­den kehit­tä­mi­seen. Koke­neet asian­tun­ti­jam­me aut­ta­vat sinua tai jouk­kuet­ta­si opti­moi­maan fyy­si­set omi­nai­suu­det, ravit­se­muk­sen, psyyk­ki­sen val­miu­den ja suo­ri­tus­ky­vyn, ottaen huo­mioon urhei­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­set tavoitteet.

Tar­joam­me val­men­nuk­sel­le rat­kai­su­ja niin yksit­täi­siin haas­tei­siin kuin koko­nais­val­tais­ten val­men­nus­suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­seen. Meil­tä saat ohjaus­ta esimerkiksi:

  • har­joit­te­lun ohjel­moin­tiin ja jaksotukseen
  • tes­taa­mi­sen suun­nit­te­luun, saa­dun datan ana­ly­soin­tiin ja sen käyt­tä­mi­seen har­joit­te­lun optimoinnissa
  • urhei­li­jan kuor­mi­tuk­sen ja palau­tu­mi­sen seurantaan
  • vam­mo­jen ennal­taeh­käi­syn integroin­tiin osak­si nor­maa­lia harjoittelua
  • tun­tei­den ja kil­pai­lu­pai­nei­den hallintaan
  • moti­vaa­tion yllä­pi­toon ja hallintaan
  • kil­pai­lu- tai otte­lu­päi­vän ravitsemukseen
  • ravit­se­muk­sen opti­moin­tiin ja lisä­ra­vin­tei­den hyödyntämiseen

Kon­sul­toin­ti­käyn­nil­lä tar­joam­me val­men­ta­jal­le käy­tän­nön­lä­heis­tä neu­von­taa ja kon­kreet­ti­sia työ­ka­lu­ja urhei­li­joi­den tuke­mi­sek­si. Ota mei­hin yhteyt­tä puhe­li­mit­se 050 308 1034 (Tee­mu Lep­pä­mä­ki) tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen teemu.leppamaki@islo.fi, niin rää­tä­löi­dään sinun tilan­tee­see­si sopi­va asiantuntijatuki.

Kenelle?

Val­men­ta­jat ja seurat

Palvelun sisältö?

Pal­ve­lua ja neu­von­taa urhei­li­jan fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien, ravit­se­muk­sen, psyyk­ki­sen val­men­nuk­sen ja suo­ri­tus­ky­vyn opti­moin­nin alueil­la, urhei­li­jan tavoi­te­ta­so huomioiden

Hinnasto

Val­men­nuk­sen kon­sul­toin­ti­käyn­nin hin­ta alkaen 100€/krt (sis. alv. 24%)

ISLOn valmennustiimi

Jaak­ko Haverinen 
Urheilufysioterapeutti 

Val­men­ta­ja (VAT)
Tii­na Rissanen 
Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (sert.)
Tee­mu Leppämäki 
Val­men­nuk­sen ja tes­tauk­sen asiantuntija 

Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (sert.)
Mani­pu­la­tii­vi­nen fysioterapeutti
Val­men­ta­ja (VAT, VEAT)