Kiin­nos­taa­ko yri­tyk­ses­sän­ne tie­tää enem­män hen­ki­lös­tön­ne kun­to­ta­sos­ta? Haluai­sit­te­ko toden­taa lii­kun­ta­kam­pan­joi­den vai­ku­tus­ta hen­ki­lös­töön? Tar­joa­miem­me tes­taus­pal­ve­lui­den avul­la pys­ty­tään saa­maan todel­lis­ta, mitat­tua tie­toa työn­te­ki­jöi­den kun­to­ta­sos­ta, koh­den­ta­maan lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta sekä luon­nol­li­ses­ti anta­maan mie­len­kiin­tois­ta tie­toa jokai­sel­le tes­ta­tul­le omas­ta kun­nos­taan. Teem­me myös kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sia, joil­la voi­daan sel­vit­tää mm. ras­va­pro­sent­tia, vis­ke­raa­li­sen eli sisäe­lin­ten ympä­ril­lä ole­van ras­van mää­rää sekä kehon lihasjakaumaa. 

Teem­me hen­ki­lös­tön hyvin­voin­nin kar­toi­tuk­ses­ta teil­le helppoa! 

First­beat- hyvinvointianalyysi 

Kehon­koos­tu­mus-mit­taus 

Kes­tä­vyys- ja lihas­kun­non testaus

Firstbeat- hyvinvointianalyysi 

First­beat Hyvin­voin­tia­na­lyy­si aut­taa löy­tä­mään kei­not hyvin­voin­nin raken­ta­mi­seen hen­ki­lö­koh­tais­ten tavoit­tei­de­si mukai­ses­ti. Jol­le­kin se tar­koit­taa lii­kun­nan lisää­mis­tä, palaut­ta­vien het­kien löy­tä­mis­tä arjen kes­kel­lä, toi­sel­le taas hen­ki­lö­koh­tais­ten voi­ma­va­ro­jen tun­nis­ta­mis­ta. Hyvin­voin­tia­na­lyy­si on koko­nais­val­tai­nen työ­ka­lu hen­ki­lö­koh­tai­sen ja työyh­tei­sön hyvin­voin­nin kehit­tä­mi­seen sekä ter­vey­den ja hyvin­voin­nin ammattilaisille.

Tun­nis­ta kuor­mit­ta­vat teki­jät
ja hal­lit­se stressiä
Palau­du parem­min
Näe palau­dut­ko riit­tä­väs­ti työ­päi­vän ja yöunen aikana
Lii­ku oikein
Sel­vi­tä lii­kun­nan kun­to- ja terveysvaikutukset

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to on First­beat Hyvin­voin­tia­na­lyy­sin viral­li­nen pal­ve­lun­tuot­ta­ja ja kaut­tam­me voit­te saa­da työyh­tei­söl­le tai avain­hen­ki­löil­le koh­den­ne­tun Hyvin­voin­tia­na­lyy­sin, jos­sa kol­men päi­vän ajan mita­taan jokai­sen osal­lis­tu­jan syket­tä ja syke­vä­li­vaih­te­lua. Tulok­sis­ta pys­ty­tään kar­toit­ta­maan osal­lis­tu­jien stres­si- ja palau­tu­mis­ta­so­ja sekä saa­maan tie­toa omas­ta liik­ku­mi­ses­ta. unen laa­dus­ta sekä lii­kun­nan vai­ku­tuk­sis­ta ter­vey­del­le ja kun­nol­le. First­beat Hyvin­voin­tia­na­lyy­sin tie­teel­li­nen perus­ta on syke­vä­li­vaih­te­lus­sa (HRV) ja fysiologiassa.

Kenel­le hyvin­voin­tia­na­lyy­si soveltuu?

Koko hen­ki­lös­töl­le:

 • Hyvin­voin­ti­pro­jek­ti­na koko henkilöstölle
 • Osa­na työterveystarkastusta
 • TYKY ‑päi­vien tai kun­tou­tus­ten yhteyteen

Hyvin­voin­tia­na­lyy­si pienryhmille:

 • Yri­tyk­sen joh­to / avainhenkilöt
 • Vuo­ro­työ­tä tekevät
 • Pal­jon matkustavat
 • Fyy­sis­tä tai kuor­mit­ta­vaa työ­tä tekevät

Kehonkoostumusmittaus 

  Mit­taus antaa moni­puo­li­ses­ti tie­toa hen­ki­lön kehonkoostumuksesta: 
  • ras­va­pro­sent­ti
  • pai­noin­dek­si
  • lihas­mas­sa ja sen jakau­tu­mi­nen kehossa
  • nes­te­ta­sa­pai­no
  • sisäe­lin­ten (vis­ke­raa­li) ras­van määrä.
Mit­taus on help­po ja vai­vat­to­man nopea toteut­taa yksi­löil­le tai ryh­mil­le. Mit­tauk­ses­ta saa sel­keän väril­li­sen rapor­tin, joka käy­dään läpi asian­tun­ti­jan kans­sa joko yksi­lö- tai ryh­mä­pa­laut­teen avul­la. Kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­set toteu­te­taan Tani­ta MC-780 MA bioimpedanssilaitteella. 

Lihaskunto- ja liikkuvuusmittaus 

Lihas­kun­to­tes­teis­sä arvioi­daan vatsa‑, selkä‑, jal­ka- ja ylä­var­ta­lon lihas­ten kun­to­ta­so. Tes­tin tulok­sis­ta anne­taan sekä suul­li­nen että kir­jal­li­nen testipalaute. 

Perus­tes­ti

 • etu­no­ja­pun­ner­rus, 30 sekun­nin toistotesti 
 • vat­sa­li­has­ten dynaa­mi­nen suo­ri­tus­ky­ky, toistotesti 
 • selän ojen­nus, 30 sekun­nin toistotesti. 
 • tois­to­kyy­kis­tys, 30 sekun­nin toistotesti. 
 • ylä­raa­jat dynaa­mi­nen suo­ri­tus­ky­ky, toistotesti. 
 • käsi­pai­not nai­sil­la 5kg ja mie­hil­lä 10kg 

UKK-ter­veys­kun­to­tes­tit:
Tes­tit ker­to­vat ter­veys­kun­non eri ulot­tu­vuuk­sis­ta ja osatekijöistä:

 • kehon pai­noin­dek­si ja vyö­tä­rön ympärys
 • tasa­pai­no­tes­tit: yhdel­lä jalal­la sei­so­mi­nen, taka­pe­rin käve­ly ja kapeal­la pal­kil­la seisominen
 • liik­ku­vuus: har­tia­seu­dun liik­ku­vuus, selän sivu­tai­vu­tus, rei­den takao­san lihas­ten venyvyys
 • lihas­voi­ma: käden puris­tus­voi­ma, pon­nis­tus­hyp­py, var­ta­lon kou­kis­ta­ja­li­has­ten dynaa­mi­nen voi­ma, askel­kyy­kis­tys lihas­kes­tä­vyys: muun­nel­tu pun­ner­rus, var­ta­lon ojen­ta­ja­li­has­ten kestävyys

Kestävyyskunnon mittaus 

Pol­ku­pyö­räer­go­met­ri­tes­tit

Kun­to­pyö­rä­tes­til­lä mita­taan sydän- ja veren­kier­toe­li­mis­tön tilaa ja aero­bis­ta kes­tä­vyyt­tä. Tes­ti kes­tää 8–20 minuut­tia riip­puen tes­tat­ta­van taus­ta­te­ki­jöis­tä ja vali­tus­ta tes­tioh­jel­mas­ta. Tes­ti toteu­te­taan pol­ke­mal­la pyö­räl­lä asteit­tain ras­kaam­mak­si muut­tu­val­la kuor­mal­la. Tes­tin aika­na seu­ra­taan asiak­kaan syket­tä ja kysel­lään sään­nöl­li­sin välia­join tes­tat­ta­van koke­maa rasitustasoa.

Pol­ku­pyö­räer­go­met­ril­lä suo­ri­tet­tu aero­bi­sen kun­non tes­ti mit­taa sydä­men ja veren­kier­to­jär­jes­tel­män, keuh­ko­jen, työs­ken­te­le­vien lihas­ten ja nii­tä huol­ta­vien jär­jes­tel­mien toi­min­nan tehok­kuut­ta. Tes­ti on toteu­tuk­sel­taan tur­val­li­nen ja help­po, eikä tes­tat­ta­van ikä, koko tai lii­kun­ta­tot­tu­muk­set ole este hapen­ot­to­ky­vyn mit­taa­mi­sel­le. Tes­ti sovel­tuu kai­kil­le. Jokai­nen tes­tat­ta­va saa asian­tun­ti­jan kans­sa yhdes­sä läpi­käy­dyn tes­ti­pa­laut­teen, joka sisäl­tää mm. ana­lyy­sin toteu­tu­nees­ta tes­tis­tä ja tulok­sis­ta sekä tes­ti­tu­lok­seen perus­tu­van lii­kun­taoh­jel­man sykerajoineen. 

Kun­toi­li­ja- ja liik­ku­ja­tes­taus
Tes­teil­lä sel­vi­te­tään kun­toi­li­jan hen­gi­tys- ja veren­kier­toe­li­mis­tön kun­toa ja sykea­luei­ta oman har­joit­te­lun tuek­si.
Tes­ti voi­daan suo­rit­taa mak­si­maa­li­se­na epä­suo­ra­na tes­ti­nä tai sub­mak­si­maa­li­se­na 80–85% tason tes­ti­nä.
ISLO käyt­tää WHO:n 3x4min tes­tiä, jos­sa jokai­nen kuor­ma on edel­lis­tä ras­kaam­pi ja tar­vit­taes­sa tes­tiä voi­daan jat­kaa vie­lä nel­jän­teen kuor­maan. Itse tes­ti kes­tää siis 12–16 minuut­tia ja koko tes­ti­ta­pah­tu­maan kuluu aikaa noin 30 minuut­tia.
Tes­tin päät­teek­si tes­tat­ta­va saa mukaan­sa pape­ri­tu­los­tee­na tes­tin mit­taus­pöy­tä­kir­jan, joka sisäl­tä­vät tes­ti­pa­laut­teen ohel­la myös har­joi­tus­oh­jei­ta ohjaa­maan tule­vaa har­joit­te­lua. Tulok­set ana­ly­soi­daan ja käy­dään läpi yhdes­sä tes­tin suo­rit­ta­neen asian­tun­ti­jan kanssa.

Aktii­vi­sil­le kun­toi­li­joil­le ja koke­neil­le liik­ku­jil­le tes­ti voi­daan teh­dä sub­mak­si­maa­li­nen tes­ti uupu­muk­seen asti.
Sub­mak­si­maa­li­ses­ta tes­tis­tä saa­daan myös tar­kem­paa tie­toa aero­bi­ses­ta- ja anae­ro­bi­ses­ta kyn­nyk­ses­tä sekä mak­si­mi­syk­kees­tä.
Tes­tis­sä pol­je­taan 2–3 minuu­tin kuor­mia vakio­dul­la kuor­man nos­tol­la ja halu­tul­la läh­tö­ta­sol­la niin pit­kään, kun­nes tes­tat­ta­va ei enää jak­sa pitää kier­rok­sia yllä tai halu­aa lopet­taa. Tes­tin tark­kuut­ta voi­daan lisä­tä mit­taa­mal­la veren lak­taat­ti­pi­toi­suut­ta tes­tin aikana.

Täy­tä ohei­nen loma­ke ja ker­ro mil­lai­sia toi­vei­ta teil­lä oli­si hyvin­voin­ti­mit­taus­ten sisällöksi?

Otam­me tei­hin yhteyt­tä 1–3 arki­päi­vän kuluessa!


Yhteystiedot

Jaak­ko Have­ri­nen
050 501 3013 (ti-to)
jaakko.haverinen@islo.fi

Kat­so myös: