Yhdessä muutokseen, kaikista lähtökohdista! 

Tun­nis­tat­ko tar­peen teh­dä muu­tok­sia elä­män­ta­poi­hi­si tai esi­mer­kik­si lii­kun­ta­tot­tu­muk­siin liit­tyen? Muu­tok­sen tekee ihmi­nen itse, mut­ta me autam­me muu­tok­sen tuke­na. ISLOl­la yksi­lö­oh­jaus­ta teke­vät kou­lu­te­tut lii­kun­ta-alan ammat­ti­lai­set ja hyö­dyn­näm­me pal­ve­luis­sam­me Meh­ti­mäen moni­puo­lis­ta ympä­ris­töä. Pal­ve­lu­ver­kos­tom­me on laa­ja ja hyvin­voin­ti­si tuek­si saat tar­vit­taes­sa apua mei­dän hie­ro­jil­tam­me ja fysioterapeuteiltamme. 

Anna me autam­me ja ohjaam­me oikeil­le raiteille! 

Lii­kun­ta­neu­von­ta

PT-pal­ve­lut

Liikuntaneuvonta

Har­kit­set­ko lii­kun­nal­li­sen har­ras­tuk­sen aloit­ta­mis­ta yhdes­sä ammat­ti­tai­toi­sen ohjaa­jan kans­sa? Hie­noa, olet tul­lut oike­aan paik­kaan! Suun­nit­te­lem­me yhdes­sä sinul­le sopi­van sisäl­lön toi­vo­mie­si tee­mo­jen mukaan. Jos koet ole­va­si lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aloit­te­li­ja, lii­kun­ta­neu­von­ta­pal­ve­lu sopii juu­ri sinul­le. Autam­me löy­tä­mään sinul­le sovel­tu­vat lii­kun­ta­la­jit ja syty­täm­me lii­kun­ta­ki­pi­nän kirk­kaa­seen liekkiin! 

Hinnasto ja paketit 

Liikuntalajia etsimässä

200 €

Tutus­tu­taan yhdes­sä tur­val­li­ses­ti ja muka­vas­ti eri­lai­siin lii­kun­ta­la­jei­hin. Tavoit­tee­na on löy­tää sel­lai­sia har­ras­tuk­sia, joi­den paris­sa oli­si muka­va viet­tää aikaa myös oma­toi­mi­ses­ti. Tapaa­mis­ten yhtey­des­sä kes­kus­tel­laan myös ravin­nos­ta ja koko­nais­val­tai­ses­ta hyvinvoinnista.

Sisäl­tö:

4 tapaa­mis­ta 2 kk sisällä

 • Tapaa­mis­ten sisäl­löt vali­taan esi­mer­kik­si seuraavista 
  • Lihas­kun­to­har­joit­te­lu
  • Liik­ku­vuus­har­joit­te­lu
  • Mata­lan syk­keen kestävyysharjoittelu 
  • Muu toi­ve­la­ji

Pal­ve­luun sisäl­tyy ilmai­nen alku­ta­paa­mi­nen, jos­sa kes­kus­tel­laan tavoit­teis­ta­si ja toiveistasi. 

Meil­lä voi mak­saa myös seu­raa­vil­la hen­ki­lös­tö­eduil­la: Epas­si, Smar­tum, Eden­red ja Eazybreak.

PT-palvelut

Ter­ve­tu­loa mat­kal­le koh­ti parem­paa koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia! Pää­osas­sa mat­kan­te­koa olet juu­ri sinä – ammat­ti­tai­toi­sen ohjaa­jan tuke­ma­na. Suun­nit­te­lem­me yhdes­sä sinul­le sopi­van sisäl­lön toi­vo­mie­si tee­mo­jen mukaan. Jos sinul­la on jo hiu­kan koke­mus­ta lii­kun­nan har­ras­ta­mi­ses­ta ja olet kiin­nos­tu­nut har­joit­te­luoh­jeis­ta ja koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­tä, PT- pal­ve­lut sovel­tu­vat juu­ri sinulle! 

Hinnasto ja paketit 

Harjoitusohjelma

180 € 

Yksi­löl­li­nen kak­si­ja­koi­nen har­joi­tus­oh­jel­ma, joka teh­dään alku­kar­toi­tuk­sen perus­teel­la. Pal­ve­lu sisäl­tää alku­kar­toi­tuk­sen ja kak­si tapaa­mis­ta.  

Starttipaketti

250 €

Start­ti- paket­ti sopii sinul­le, joka kai­paat yti­me­käs­tä otet­ta lii­kun­nan tai elä­män­ta­pa­muu­tok­sen alkutaipaleella. 

Sisäl­tö: 

 • Alku­kar­toi­tuk­sen + 3 tapaa­mis­ta asiak­kaan toi­vo­mien tee­mo­jen mukaisesti 
  • Suo­sit­te­lem­me tähän paket­tiin lihas­kun­to- ja liik­ku­vuus­har­joi­tuk­sia ohjeineen 
 • Tani­ta- kehon­koos­tu­mus (lisä­mit­tauk­set 15 € hintaan)

Muutosta ilmassa ‑paketti

390 €

Muu­tos­ta ilmas­sa paket­ti sopii sinul­le, joka kai­paat teho­kas­ta ja tii­vis­tä tukea lii­kun­nan tai elä­män­ta­pa­muu­tok­sen alkutaipaleella. 

 • 1 kk 3 tapaa­mis­ta, 2 kk 2 tapaa­mis­ta, 3 kk 1 tapaaminen
 • Tapaa­mis­ten sisäl­löt vali­taan seuraavista 
  • Lii­kun­nal­li­nen ohjaus
  • Psyyk­ki­nen val­men­nus keskustelu
  • Ravin­to­kes­kus­te­lu
  • Tani­ta- kehonkoostumus
 • Tani­ta- kehon­koos­tu­mus (lisä­mit­tauk­set 15 € hintaan)

Terveyttä ylläpitäen

149 € / kk 

Ter­veyt­tä yllä­pi­täen ‑pal­ve­lu sovel­tuu Start­ti-pake­tin tai Muu­tos­ta ilmas­sa- pake­tin jat­kok­si. Saat työ­ka­lu­ja ja tukea teh­ty­jen muu­tos­ten yllä­pi­tä­mi­sek­si ja kun­to­ta­so­si kehit­ty­mi­sek­si. Teem­me myös tar­vit­ta­vat päi­vi­tyk­set harjoitusohjelmiin. 

 • 2 tapaa­mis­ta / kk
 • Pal­ve­lu on voi­mas­sa tois­tai­sek­si, 1 kk irtosanomisajalla.

Meil­lä voi mak­saa myös seu­raa­vil­la hen­ki­lös­tö­eduil­la: Epas­si, Smar­tum, Eden­red ja Eazybreak.

Personal Trainerit

Kari Salo 
Asiakaspalveluvastaava 

Kou­lu­tet­tu Per­so­nal Trai­ner, Trai­ner for You 
Kuntosalivalmentaja 
Urhei­lu­hie­ro­ja, Kou­lu­tet­tu hieroja

Jen­na Hiltunen 
Palvelusuunnittelija 

Olen työs­ken­nel­lyt lii­kun­ta- alal­la eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä 13 vuot­ta ja into­hi­mo­na­ni on aut­taa asiak­kai­ta­ni löy­tä­mään oma yksi­löi­ty tie koh­ti lii­kun­nal­lis­ta elä­män­ta­paa! Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen Lii­kun­na­noh­jaa­ja AMK ja opis­ke­len lii­kun­ta­joh­ta­mis­ta YAMK-opin­nois­sa. Omia har­ras­tuk­sia­ni ovat kun­to­sa­li- ja kehon­pai­no­har­joit­te­lu, kamp­pai­lu­la­jit ja ratsastus. 

Koen, että lii­kun­nan tulee olla tur­val­lis­ta sekä haus­kaa. Avul­la­ni saat par­haat vin­kit kun­to­sa­li­har­joit­te­luun, kehon­pai­no- ja liik­ku­vuus­har­joit­tei­siin sekä toi­min­nal­li­sen har­joit­te­lun maa­il­maan. Koke­mus­ta minul­la on myös ryh­mä­lii­kun­nas­ta ja vesi­lii­kun­nan ohjaamisesta.
Tuu­li Kemppi 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 

Nime­ni on Tuu­li Kemp­pi ja työk­se­ni toi­min lii­kun­ta­neu­vo­ja­na, yksi­lö­val­men­ta­ja­na (lisen­soi­tu pt) sekä teen myös hie­ron­taa. Oma lii­kun­ta­taus­ta­ni on kes­tä­vyy­sur­hei­lun paris­ta, lat­tia-ja ilma-akro­ba­tias­ta sekä kun­to­sa­li­har­joit­te­lus­ta. Nykyi­sin olen­kin yhdis­tä­nyt nämä, eli olen pää­ty­nyt toi­min­nal­li­sen har­joit­te­lun pariin.

Olen itse oppi­nut kan­ta­pään kaut­ta mitä tapah­tuu, kun lii­kun­ta, ravin­to ja palau­tu­mi­nen ei ole tasa­pai­nos­sa. Haluan aut­taa ihmi­siä löy­tä­mään jokai­sel­le sopi­vat työ­ka­lut arjen pyö­rit­tä­mi­seen ja sopi­vien lii­kun­ta­muo­to­jen etsi­mi­seen. Teh­dään asiat fik­sus­ti ja sinun tavoit­tei­ta­si ajatellen.

Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Vee­ra Hiltunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Olen Vee­ra ja olen työs­ken­nel­lyt ISLOl­la vuo­des­ta 2016 asti. Teen ISLOl­la hie­ron­ta (myös faskia‑, ja puren­ta­li­has­kä­sit­te­ly­jä), lii­kun­ta­neu­von­ta ja yksi­lö­val­men­ta­jan (lisen­soi­tu pt) hom­mia. Olen liik­ku­nut moni­puo­li­ses­ti koko ikä­ni. Hiih­din kil­paa kah­dek­san vuot­ta, jon­ka jäl­keen kuvioi­hin tuli myös kun­to­sa­li, maas­to­pyö­räi­ly, pesä­pal­lo ja luon­nos­sa liik­ku­mi­nen koi­ra­ni kans­sa! Vapaa-aikaa­ni kuu­luu myös täl­lä het­kel­lä ravin­to­tie­tei­den opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Olen aina ollut kiin­nos­tu­nut ihmi­sen koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Hyvin­voin­ti koos­tuu mie­les­tä­ni hyväs­tä unes­ta, ravin­nos­ta, lii­kun­nas­ta ja ympä­ris­tö­te­ki­jöis­tä. Haluai­sin­kin aut­taa juu­ri sinua saa­vut­ta­maan nämä tavoit­teet, sinun arkee­si ja sinul­le sopi­vil­la tavoil­la. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin sovi­taan eka tapaaminen! 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Kat­so myös: