Yhdessä muutokseen, kaikista lähtökohdista! 

Tun­nis­tat­ko tar­peen teh­dä muu­tok­sia elä­män­ta­poi­hi­si tai esi­mer­kik­si lii­kun­ta­tot­tu­muk­siin liit­tyen? Muu­tok­sen tekee ihmi­nen itse, mut­ta me autam­me muu­tok­sen tuke­na. ISLOl­la yksi­lö­oh­jaus­ta teke­vät kou­lu­te­tut lii­kun­ta-alan ammat­ti­lai­set ja hyö­dyn­näm­me pal­ve­luis­sam­me Meh­ti­mäen moni­puo­lis­ta ympä­ris­töä. Pal­ve­lu­ver­kos­tom­me on laa­ja ja hyvin­voin­ti­si tuek­si saat tar­vit­taes­sa apua mei­dän hie­ro­jil­tam­me ja fysioterapeuteiltamme. 

Anna me autam­me ja ohjaam­me oikeil­le raiteille! 

Ter­ve­tu­loa mat­kal­le koh­ti parem­paa koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia! Pää­osas­sa mat­kan­te­koa olet juu­ri sinä – ammat­ti­tai­toi­sen ohjaa­jan tuke­ma­na. Suun­nit­te­lem­me yhdes­sä sinul­le sopi­van sisäl­lön toi­vo­mie­si tee­mo­jen mukaan. Jos sinul­la on jo hiu­kan koke­mus­ta lii­kun­nan har­ras­ta­mi­ses­ta ja olet kiin­nos­tu­nut har­joit­te­luoh­jeis­ta ja koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­tä, PT- pal­ve­lut sovel­tu­vat juu­ri sinulle! 

Hinnasto ja paketit 

Harjoitusohjelma

180 € 

Yksi­löl­li­nen yksi- tai kak­si­ja­koi­nen har­joi­tus­oh­jel­ma, joka teh­dään alku­kar­toi­tuk­sen perus­teel­la. Pal­ve­lu sisäl­tää alku­kar­toi­tuk­sen ja kak­si tapaa­mis­ta.  

Meil­lä voi mak­saa myös seu­raa­vil­la hen­ki­lös­tö­eduil­la: Epas­si, Smar­tum ja Edenred.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Personal Trainereihimme!

Personal Trainerit

Tuu­li Kemppi 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 

Nime­ni on Tuu­li Kemp­pi ja työk­se­ni toi­min lii­kun­ta­neu­vo­ja­na, yksi­lö­val­men­ta­ja­na (lisen­soi­tu pt) sekä teen myös hie­ron­taa. Oma lii­kun­ta­taus­ta­ni on kes­tä­vyy­sur­hei­lun paris­ta, lat­tia-ja ilma-akro­ba­tias­ta sekä kun­to­sa­li­har­joit­te­lus­ta. Nykyi­sin olen­kin yhdis­tä­nyt nämä, eli olen pää­ty­nyt toi­min­nal­li­sen har­joit­te­lun pariin.

Olen itse oppi­nut kan­ta­pään kaut­ta mitä tapah­tuu, kun lii­kun­ta, ravin­to ja palau­tu­mi­nen ei ole tasa­pai­nos­sa. Haluan aut­taa ihmi­siä löy­tä­mään jokai­sel­le sopi­vat työ­ka­lut arjen pyö­rit­tä­mi­seen ja sopi­vien lii­kun­ta­muo­to­jen etsi­mi­seen. Teh­dään asiat fik­sus­ti ja sinun tavoit­tei­ta­si ajatellen.

Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Heli Heiskanen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 

Kat­so myös: